ThaiAudioClub / คลับสำหรับคนชอบเครื่องเสียง

คลับสำหรับคนชอบเครื่องเสียง => Lobby => ข้อความที่เริ่มโดย: kr62 ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 00:58 น.

หัวข้อ: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 00:58 น.
การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record   

                                                                                                    Present by KR62

                          (http://i608.photobucket.com/albums/tt164/kr62/Scanf.jpg)
 
         การเซ็ตลำโพง โดยการใช้แผ่น cd เป็นวิธีการเซ็ตแบบหนึ่งในหลายๆวิธี แล้วแต่ท่านใดจะเลือกใช้วิธีใด   การจะเซ็ต
ให้เสียงดีได้ระดับไหน  ขึ้นอยู่กับทักษะการฟังของผู้เซ็ตลำโพง   เราจึงควรฝึกฝนตัวเราเองให้มีทักษะการฟังเพิ่มขึ้น โดยการ
หาเวลาฟังเสียงของดนตรีจริงให้มากๆ ฟังดนตรีที่แสดงสดให้บ่อย และควรหาโอกาสฟังเครื่องเสียงชุดอื่นๆให้มาก ฟังบ่อยๆ
เราก็จะจดจำเสียงของดนตรี,เครื่องดนตรีได้แม่นยำขึ้น เมื่อมาหัดเซ็ตลำโพงเองก็จะทำได้ง่าย

          วิธีที่เซ็ตแบบนี้ เพื่อนๆน่าจะทำได้ไม่ยาก  โดยอย่างน้อย  ก็มีหลักและวิธีปฏิบัติ    เป็นลำดับขั้นตอนที่ิเข้าใจได้ง่าย
ลองทำดูนะครับ

          แผ่น XLO นี้จะมีทั้งหมด18 แทรค  ที่จะนำมาใข้ในการหาตำแหน่งลำโพงที่ให้เสียงดี คือ แทรคที่ 1- 6 กับ แทรค
ที่ 10 -13   ส่วนแทรคที่ 7-9 เป็นการล้างสนานแม่เหล็กในระบบ  โดยการใช้ความถี่ต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาใช้ตรวจความ
บกพร่องของลำโพงได้ด้วยครับ   สำหรับแทรคที่เหลือจะเป็นเพลงซึ่งสามารถนำมาใช้ฟังว่าเสียงที่ได้ยินหลังการเซ็ตแตกต่าง
จากก่อนเซ็ตมากน้อยอย่างไร


          ผมขอเริ่มแนะนำเป็นขั้นตอนดังนี้ครับ

          1.แบ่งห้องออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน  วางลำโพงอยู่บริเวณเส้นแบ่งที่ 1    ส่วนต่ำแหน่งนั่งฟัง อยู่บริเวณ เส้นแบ่งที่
2 จากนั้นวางลำโพงทั้งสองข้างให้ห่างกัน พอๆกับระยะห่างของลำโพงกับจุดนั่งฟัง

                              (http://i608.photobucket.com/albums/tt164/kr62/Screenshot2012-09-20at111558PM_zpsb29d039d.png)

          2.ตั้งลำโพงให้ตรง โดยใช้ตัวตั้งระดับน้ำ  ปรับลำโพงให้ตั้งตรง  เพื่อให้ลำโพงทิ้งน้ำหนักลงบนขารับเท่าๆ กัน หรือ
ใกล้เคียงกัน  จะทำให้ได้ต่ำแหน่งมุมกระจายเสียงตามที่ผู้ผลิตออกแบบไว้   และควรตั้งลำโพงทั้ง 2 ข้างให้มีความสูงเท่ากัน
เพื่อให้มีการกระจายเสียงในระดับที่เท่ากัน  หรืออย่างน้อยก็ให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด จะทำให้เซ็ตเสียงให้ดีได้ง่าย ทั้งยังช่วย
ให้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของเสียงขณะขยับลำโพงได้ง่าย

          3.ใช้แทรคที่ 1,2 และ 3 เช็คความถูกต้อง ต่ำแหน่งซ้ายขวาของลำโพง  และเฟสลำโพง

          4.นำแผ่น cd เพลงที่มีเบสแรงๆมาเปิด  จากนั้นก็ให้ขยับลำโพงเดินไปข้างหน้าหรือถอยหลัง  หาต่ำแหน่งของเสียง
เบสที่มากที่สุด ให้มาร์คไว้ แล้วให้ขยับเดินหน้า หรือถอยหลัง จากจุดที่มาร์คไว้ เพื่อหาต่ำแหน่งเสียงเบสที่กระชับขึ้น เข้มขึ้น
ทิ้งตัวลงพื้น ไม่บวมหรือ บวมน้อยที่สุด  หรือฟังแล้วชอบที่สุด

          5.ใช้แทรคที่ 5 ตรวจสอบ สมดุลของเสียงจากลำโพงทั้ง 2 ข้าง มาถึงจุดนั่งฟัง  แทรคนี้จะปล่อยเสียงความถี่ 315
Hz ออกมา  ณ จุดนั่งฟัง เราควรได้ยินเสียงความถึ่นี้เท่ากัน  ถ้าได้ยินไม่เท่ากัน ลองขยับศรีษะไปข้างหน้า หรือถอยหลัง จะ
สามารถรับรู้ว่าสมดุลของเสียงจะแปรเปลี่ยนไป เราอาจจะได้ยินเสียงความถี่นี้ ไม่เท่ากัน ณ จุดนั่งฟัง   ถึงแม้ว่าลำโพงทั้ง 2
ข้างจะมีระยะห่างถึงจุดนั่งฟัง  เท่ากันก็ตามเป็นเพราะการสะท้อนของเสียงในห้องเรา  กระทบกับผนังที่แตกต่างกัน พื้น  หรือ
เพดาน หรือสิ่งของ ตู้ วัสดุ ต่างๆ เป็นต้น  เราควรขยับลำโพง ให้ได้ยินเสียงที่มาถึงหูที่จุดนั่งฟัง มีเสียงที่สมดุลเท่ากัน  หรือ
ใกล้เคียงกันมากที่สุด ซึ่งอาจจะทำให้ลำโพงทั้ง 2 ข้าง ไม่สมมาตรกัน อาจมีมุมหรือ ระยะต่างกันเล็กน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรครับ
นอกจากนี้ ก็สามารถขยับจุดนั่งฟังเล็กน้อย เพื่อหาจุดที่เสียงสมดุลกันก็ได้ แต่อย่าให้ระยะเปลี่ยนมากเกินไป


          6.ใช้แทรคที่ 10 ซึ่งแทรคนี้จะเป็นเพลง Stormy weather แต่อัดมาแบบ mono in-phase เสียงที่ควรจะได้ยิน
คือ ทั้งเสียงคนร้อง+เครื่องดนตรีทุกชิ้น จะอยู่รวมกันคล้ายกับเสา  อยู่ตรงกลางระหว่างลำโพง กว้างประมาณ 1-2 ฟุต  แต่
หากทำได้เล็กกว่า 1 ฟุต ก็จะยิ่งดีมากเพราะจะทำให้ดนตรีมีต่ำแหน่งนิ่ง ชัดเจน และไม่วูบวาบ เวลาฟังเพลงปรกติ  ดังนั้นเรา
ต้องใช้แทรคนี้ขยับลำโพง โดยการบีบเข้าหากันหรือแยกออกจากกัน  อาจต้องโทอิน เพ่ื่อให้ได้เสียงที่รวมกันเป็นเสา  รวมทั้ง
คอยสังเกตุว่าเสียงที่เกิดขึ้นตอนนี้ มีเสียงอะไรโด่งขึ้นอย่างชัดเจนหรือไม่ ถ้ามีให้ขยับลำโพงจนเสียงที่โด่งนั้นลดลง   อาจจะ
ต้องถ่างลำโพงออก หรือเดินหน้าเล็กน้อย แต่อย่าให้เสียงที่เกาะกันเป็นเสาหายไป

                              (http://i608.photobucket.com/albums/tt164/kr62/Screenshot2012-09-20at111618PM_zps40e76af5.png)

          7.เมื่อได้ลักษณะ เสียงที่รวมตัวกันอยู่ตรงกลางคล้ายเสาแล้ว ขั้นต่อมา  ใช้แทรคที่ 11 ซึ่งเป็นเพลงเดียวกัน แต่อัด
มาเป็นแบบ  mono out-phase   เมื่อเปิดแทรคนี้  เสียงเพลงจะอยู่ในลักษณะรอบๆลำโพงแต่ละข้าง   เราต้องฟังเสียงจาก
ลำโพงแต่ละข้างตรงนี้ ว่าแยกอยู่คนละข้างอย่างชัดเจน  จนเสียงตรงกลางกลวง หรือโว่ หรือไม่  ถ้าตรงกลางโว่ต้องขยับบีบ
หรือโทอินลำโพงเข้ามาทีละนิด จนเสียงที่ได้มีลักษณะเชื่อมต่อกันพอดี ไม่มากไปน้อยไป   สังเกตุเสียงร้องในแทรคนี้ ต้องให้
ต่อเนื่องเสมือนปากคนร้องกว้างจากซ้ายไปขวา ถ้าลำโพงอยู่ใกล้กันเกินไป เสียงบริเวณตรงกลางจะดัง ตีรวนกันไปหมด ต้อง
ขยับออกจนเสียงตรงกลาง ซ้าย ขวา มีปริมาณดังพอๆกัน   และเชื่อมต่อกันจากซ้ายไปขวา   ถ้าทำได้ถูกต้อง   เสียงเพลงใน
แทรคนี้ จะถอยหลังเป็นแผ่นอยู่หลังลำโพง ราวกับว่าเป็นฉากปรากฎขึ้นหลังลำโพง แต่จะลึกมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับ ทักษะ
+ประสบการณ์การฟังของผู้เซ็ตเอง แต่ส่วนใหญ่เหมือนเป็นฉากอยู่หลังลำโพงเล็กน้อย   และต้องคอยฟังว่าเสียงที่เป็นเหมือน
ฉากนี้ ให้เสียงที่มีปริมาณดังพอๆกันตลอดแนวจากซ้ายมาขวาหรือไม่ ถ้าดังพอๆกัน เสียงที่ได้จะชัดฟังง่าย  ถือว่าถูกต้องแล้ว
แต่หากด้านซ้าย ด้านขวา  บริเวณด้านใดด้านหนึ่งดังกว่าชัดกว่า  แสดงว่ารูปเสียงที่เป็นฉากหลังดังกล่าว  ไม่เป็นระนาบคือ
เอียงซ้าย หรือเอียงขวา   ก็ให้ขยับลำโพงให้โทอินหรือโทเอ๊าท์ ข้างที่ชัดน้อยกว่า ซึ่งขยับให้เสียงเข้าที่ได้ง่ายกว่าครับ
(การขยับลำโพงด้านที่เสียงชัดอยู่แล้ว อาจทำให้เสียงหลุดจากเดิมได้  แล้วอาจต้องเริ่มขยับกันใหม่ครับ)

                              (http://i608.photobucket.com/albums/tt164/kr62/Screenshot2012-09-20at111636PM_zps4217bd7f.png)

                              (http://i608.photobucket.com/albums/tt164/kr62/Screenshot2012-09-20at111649PM_zps976f0fae.png)

          8.ถ้าเซ็ตได้ตามข้อ 7 แล้ว   ก็ให้เปิดแทรคที่ 12 กับ 13 ฟังเทียบกัน    แล้วตอบตัวเองว่าชอบเสียงจากแทรคไหน
มากกว่ากัน ถ้าฟังแล้วชอบแทรคที่ 12 มากกว่า แสดงว่าเกิดข้อผิดพลาด   ซึ่งอาจเป็นไปได้ใน 2 กรณี คือ

                 (1).อุปกรณ์ ตัวใดตัวหนึ่งใน system กลับเฟส หรือต่อกลับเฟสอยู่
                 (2).การเซ็ตลำโพงตามข้อ 6 กับ 7 ยังมีข้อผิดพลาดอยู่

                เพราะแทรคที่ 12 นี้จะบันทึกแบบ stereo absolute out-phase  ถ้าอุปกรณ์ทุกตัวมีเฟสถูกต้อง และเซ็ตลำ
โพงได้ดีพอควรแล้ว ควรจะได้ยินเสียงจากแทรคนี้ในลักษณะ   ดังนี้คือ   เสียงเบส หรือเสียงต่ำในแทรคนี้ จะไม่ขมวดกันเข้ม
ไม่ทิ้งตัว เบสจะยกตัวขึ้นมาอยู่ปนกับเสียงกลาง ต่ำแหน่งจะไม่ชัด มัวนิดๆ เสียงต่ำไม่คลุมไปตามพื้นล่าง  ส่วนเสียงคือเสียง
กลาง จะฟุ้ง ไม่ชัดเจน บรรยากาศภายในวงดนตรีจะมัวเล็กน้อย ฟังแล้วเสียงจะเก็บตัวเร็ว แต่ลักษณะดังกล่าว จะแตกต่างไม่
มาก ต้องค่อยๆสังเกตุครับ ไม่งั้นอาจเข้าใจผิดได้

               แต่ถ้าฟังแล้วชอบแทรคที่ 13 มากกว่า อันนี้ถูกต้องแน่นอน ขอยินดีกับผู้เซ็ตด้วย ที่เซ็ตลำโพงได้ดีในระดับหนึ่ง
แล้วครับ แต่อย่าเข้าข้างตัวเองนะครับ ไม่งั้นเข้าป่าไปไกล  ต้องทำใจเป็นกลางนะครับ ลักษณะเสียงที่ถูกต้องในแทรคนี้ เสียง
ต่ำจะเข้ม มีน้ำหนัก ชัด  เสียงเบสจะคลอไปกับเสียงดนตรีคลุมดนตรีไปตามพื้น  เสียงกลางชัด มีเนื้อเสียงอุ่น  สังเกตุได้จาก
เสียงแซ็คโซโฟนจะอิ่ม  เสียงนักร้องจะลอยหลุดออกมาจากดนตรีหลัก อยู่ประมาณระนาบลำโพง มีความก้องกังวาล กระจาย
ไปรอบตัว   สังเกตุจากเสียงร้องตรงคำลงท้ายประโยคว่า Stormy weather....  ส่วนเสียงดนตรีจะอยู่ด้านหลัง ประมาณ
หลังลำโพง พื้นเสียงของดนตรีจะไม่ใสมากนัก ฟุ้งนิดๆแต่ไม่มาก  ซึ่งเกิดจากการทำ reverb เพื่อสร้างบรรยากาศให้เหมือน
เป็น Hall

          9.ถ้าทำได้ตามข้อที่กล่าวๆมาจนครบแล้ว  ตอนนี้เสียงจาก system  ของท่านก็เริ่มเข้าทีเข้าทางแล้ว   ก็ให้กลับมา
เปิดแทรคที่ 4  ซึ่งเป็นเสียงตบมือ   เสียงที่ถูกต้องคือ   เสียงตบมือจะลอยอยู่ตรงกลาง  เสียงจะมีแรงปะทะ  ชัดเจน    และ
แทรคที่ 6 ซึ่งเป็นเสียงพูดของ  Prof.Johnson  ซึ่งเสียงพูดนี้จะมีการเลื่อนไป เลื่อนมา จากขวามาซ้าย เลื่อนเข้า เลื่อนออก
ให้สังเกตุว่าเสียงพูด วิ่งได้ตรงต่ำแหน่งหรือไม่ ขยับมาพูดทางขวาเสียงก็ต้องอยู่ขวา มาตรงกลางก็ต้องอยู่ตรงกลางระหว่าง
ลำโพงจริงๆ แต่ถ้ามีการเยื้องไปมาเล็กน้อย เช่นนี้ก็จะต้องค่อยๆขยับลำโพงที่ละนิด  ฟังความแตกต่างไปเรื่อยๆ ขยับลำโพง
โดยการดันให้  เหมือนจะขยับ แต่แถบจะไม่ขยับ   ต่ำแหน่งเสียงร้อง  เสียงพูด  ก็จะเลื่อนไปตาม ต้องค่อยๆทำไปนะครับ

        10.หลังจากปรับลำโพงได้ตามทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว   ก็ถึงเวลาขัดเกลาเสียง   หรือการ Fine tune  เป็นขั้นตอนที่
ต้องอดทน  ค่อยๆฟัง ค่อยๆขยับ ค่อยๆเกลาเสียงให้ดีขึ้น โดยอ้างอิงเทียบจากเสียงคนจริงๆ  เสียงดนตรีจริงๆ   เช่น เสียง
ร้อง ต้องให้ได้เสียงคล้ายเสียงของคน มีความเนียน   ขอบเสียงร้องมน นักร้อง  ออกเสียง ซ หรือ ส ได้ถูกต้องไม่จัดเกินไป
แผ่นเพลงที่อัดมาอย่างดี จะสามารถให้เสียงคนร้องลอยหลุดออกมาจากดนตรีที่อยู่ด้านหลัง  เสียงกลางต้องมีเนื้อ   เสียงต่ำ
ต้องขมวดเข้มรวมตัวเป็นเสียงเดียว(สำหรับเสียงต่ำจากเครื่องดนตรีชิ้นเดียวกัน)  ไม่ใช่เสียงเบส  ที่เสียงแตกออกมาจาก 2
จุด หรือ เสียงเบสใหญ่กว้าง  เต็มพื้นที่ไปหมด  ควรจะต้องบอกต่ำแหน่งเสียงเบส  ที่เกิดขึ้นได้จึงจะถูกต้อง    เสียงดนตรีทุก
เสียงจะต้องเริ่มปรากฎเสียงขึ้น ณ ต่ำแหน่งที่เกิดเหมือนแสงสปอร์ตไลท์  คือ เกิดขึ้นที่ตรงบริเวณไหน  ก็ค่อยๆหายไปที่ตรง
นั้น ไม่ใช่เป็นเสียงเหมือนกับออกมาจากลำโพงข้างใดข้างหนึ่ง แล้วก็วิ่งกลับเข้าไปที่ข้างนั้น   เสียงดนตรีต้องตรึงอยู่กับที่ ไม่
วูบวาบ  ไม่เลื่อนไปเลื่อนมา โดยจะอยู่ที่ลำโพง หลังลำโพง หน้าลำโพง  หรือระหว่างลำโพง ก็จะเป็นไปตามต่ำแหน่งที่ดนตรี
ชิ้นนั้นตั้งอยู่ขณะที่อัดเสียงเท่านั้น ถ้าเสียงวิ่งมาอยู่ที่ข้างหู หรือหลอนที่หู   ก็ต้องปรับแก้ไข เป็นต้น

             ถ้า Fine tune เสียงได้ดีมากแล้ว การฟังจากแผ่นเพลงที่บันทึกมาดี ถึงดีมาก  จะทำให้เรารับรู้ได้ถึงบรรยากาศ
ช่องว่าง พื้นที่  ระยะห่างระหว่างเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น ชิ้นไหนอยู่หลัง อยู่หน้า ได้อย่างชัดเจน   ได้ยินเสียงก้องสะท้อนแล้ว
ค่อยๆจางไป  ซึ่งถึงจุดนี้  ผู้เซ็ตบางท่านก็อาจจะเข้าใจและทราบถึงขีดจำกัด หรือความสามารถสูงสุดของชุดตัวเอง เพื่อจะได้
หาเรื่องอัพเครื่องต่อไป

             ขอให้ทุกท่านที่เซ็ตลำโพงด้วยตัวเอง ได้ยินเสียงที่ดีที่สุดจาก system ของตัวเอง  ค่อยๆฝึกอย่าใจร้อน  อย่าฝืน
ตัวเองนะครับ และ ขอให้เริ่มเซ็ต จากสภาพที่เป็นอยู่ของห้องที่วาง system นะครับ โดยอย่าเพิ่งเพิ่มอุปกรณ์อะไรเข้าไปช่วย
ใดๆ เช่น ดิฟฟิวเซอร์ ทูปแทรป  เบสคิลเลอร์ ฯลฯ   เพราะถ้าเพิ่มแล้วผิดทางจะทำให้เซ็ตยากขึ้นไปอีก  ถ้าอยากจะเพิ่ม ก็ขอ
ให้ลองก่อนนะครับ  มิฉะนั้นอาจเสียเงินฟรีได้ครับ

                                               :yoyo (95): :yoyo (97): :yoyo (95):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Oddy ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 01:12 น.
ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวค่อยกลับมาอ่าน.....ไปนอนก่อง :yoyo (100):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: vigun ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 01:17 น.
เอาไปล้านLike :yoyo (80): :yoyo (80):
ขอบคุณมากครับพี่อู๊ด มีประโยชน์มากเลยคร๊าบบบบ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: suchart2000 ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 01:39 น.
โอ้สุดยอดมาก

แผ่นนี้ผมมีตั้งนานแล้ว แต่ไม่เคยนำมาเซ็ตลำโพงเลย

สงสัยต้องลองทำตามเป็นขั้น ๆ เริ่มต้นกันใหม่หมด

ขอบคุณจริง ๆ  :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: J-PRESS ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 05:52 น.

ขอบคุณมากเลยครับ... ตอนนี้ก็เซ็ทแบบมั่วๆไม่มีอะไรมาช่วยอ้างอิง แบบนี้เยี่ยมเลย

ว่าแต่... แผ่น XLO ไปหาซื้อมาจากที่ไหนครับ   :yoyo(73):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: sankumnueng ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 06:12 น.
ขอบคุณมากๆครับ  มีประโยชน์สำหรับมือใหม่อย่างผมมากเลย... :yoyo (95): :yoyo (95): :yoyo (95):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 06:25 น.

ขอบคุณมากเลยครับ... ตอนนี้ก็เซ็ทแบบมั่วๆไม่มีอะไรมาช่วยอ้างอิง แบบนี้เยี่ยมเลย

ว่าแต่... แผ่น XLO ไปหาซื้อมาจากที่ไหนครับ   :yoyo(73):
ผมเห็นมีขายอยู่ที่ cap central world เมื่ออาทิตย์ก่อนครับ ไม่แน่ใจว่าหมดรึยัง
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 07:07 น.
 :yoyo(65):

ขอบคุณมากๆครับ

 :yoyo(53):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Ranger ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 07:26 น.
เยี่ยมมากครับ  :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yyyiii89 ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 07:51 น.
ต้องไปหามาลองเซตบ้างแล้วครับ ..  :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: thanawat ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 07:59 น.
ขอบคุณมากๆครับ :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Suchai ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 08:14 น.
 :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80):    มีประโยชน์มากมายครับน้าอู้ดขอขอบคุณเลย. หากน้ามีโอกาสโฉบมาแถวตลิ่งชันเมื่อไรขอเรียนเชิญที่บ้านบ้างนะ.
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 08:29 น.
นักเปลี่ยนอย่างผมต้องหามาลองบ้างเเล้ว     :yoyo(2):    ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: dukk ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 08:37 น.
 :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: sompoj ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 08:40 น.
ดีมาก ๆ  เลยครับ   :yoyo (80): ชอบมากเพราะทำด้วยตัวเราเอง  ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์อื่นๆ  ให้เสียดังเพิ่ม
    ใช้ความสามารถ  ของเครื่องเสียงเราให้เต็มที่ก่อน  ใช้ตัวช่วย  :yoyo (95):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 08:50 น.
เป็นประโยชน์มากจิง ๆ คับ  :yoyo(70):

ต้องรีบไปหาแผ่นแล้ว  :yoyo (100):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 08:53 น.
(http://www.kapooclub.com/forum/Smileys/classic/57.gif)
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: orrtum ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 08:55 น.
 :yoyo(8): :yoyo(8): :yoyo(8): :yoyo(8):
เยี่ยมมากๆเลยครับ
ชุดนี้มีมานานแล้วแต่ใช้ไม่เป็น
ขอบคุณมากๆ
 :yoyo(65): :yoyo(65): :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: ทองก้อน ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 09:07 น.
เยี่ยม   :yoyo (80):   :yoyo (80):   :yoyo (80):   :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: boszchinnapat ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 09:10 น.
ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ อยากถามมาตั้งนานแล้วตั้งแต่อ่านที่พี่ไป set ห้องคุณ Teatree แต่ไม่กล้า  :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: viceversa ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 10:57 น.
ผมมีเป็นfileนี้พอดี ต้องลองซะแล้วครับ :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: rich13 ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 11:51 น.
 :yoyo(3): ขอบคุณมากครับน้า เขียนได้ละเอียดมากเลยครับ  :yoyo (86):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Kom_P ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 12:20 น.
ขอบคุณมากครับ  :yoyo(65):

ละเอียดและเข้าใจง่ายมากๆ

สงสัยต้องรีบไปหาแผ่นมามั่งแล้ว เดี๋ยวขาดตลาดอีก  :yoyo (100):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Ji025 ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 12:29 น.
ขอบคุณมาก ครับ   :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 13:51 น.
:yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80):    มีประโยชน์มากมายครับน้าอู้ดขอขอบคุณเลย. หากน้ามีโอกาสโฉบมาแถวตลิ่งชันเมื่อไรขอเรียนเชิญที่บ้านบ้างนะ.
ได้ครับ พี่

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเช่นกันครับ อยากให้ลองเซ็ตกันเยอะๆ นะครับ ฝึกที่ตัวเองดีที่สุดครับ :yoyo(58):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kamil ที่ วันศุกร์ 21 กันยายน 2012 เวลา 22:16 น.
ขอบคุณมากๆครับ  :yoyo(1):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 01:40 น.
ท่านใดลองเซ็ตแล้ว ได้ผลเป็นอย่างไรก็บอกกล่าวกันบ้างนะครับ :yoyo(10):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: RA ที่ วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 02:12 น.
ว่างเมื่อไหร่ลองแน่นอน ขอบคุณมากครับ  :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Teatree ที่ วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 02:17 น.
หลักสูตรน้าอู๊ดเห็นผลชัดเจนมากครับ  :yoyo(58):
รบกวนปรึกษาน้าอู๊ดอยู่หลายรอบ น้าอู๊ดก้อใจดี ถ่ายทอดวิชาแบบไม่อั้นเลยครับ :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: blacktiger ที่ วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 07:30 น.
แล้วแผ่น cd. Xlo. Reference record. นี้สามาถหาซื้อได้ที่ไหนล่ะครับ :yoyo(67): อยากได้บ้างครับผม หน้าๆ. รบกวนแจ้งผมซักคนนะครับ.    :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: chatchawanb ที่ วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 08:20 น.
CAPครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: blacktiger ที่ วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 09:47 น.
ขอบคุณครับ.  :yoyo (82):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: chatchawanb ที่ วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 16:41 น.
ร้านปิฯ มีเหลือสองแผ่น ที่พาราไดร์ (เสรีเก่า) :yoyo(12):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 18:05 น.
วันนี้ไป ถาม CAP ที่เมกา บางนามา

บอกว่า เหลือที่สาขา เซนทรัลเวิร์ลด์

ที่ซีคอนฯ ก็หมด

เดี๋ยวจะเอามาลงที่ เมกาบางนาด้วย

ราคา 900 บาทลดแล้วครับ ...

 :yoyo (95):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 18:06 น.
ร้านปิฯ มีเหลือสองแผ่น ที่พาราไดร์ (เสรีเก่า) :yoyo(12):

กี่บาทอ่ะครับ น้าชัช ..
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: chatchawanb ที่ วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 18:13 น.
รู้สึกจะขายราคาตามป้ายครับ (1200) อาจลดได้นิดหน่อย ราคาสูงเหมือนกัน หรือไม่งานเครื่องเสียงที่จัดปลายเดือนนี้ ลองดูครับ :yoyo(67):ของCAP ถูกกว่ามากครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Martra ที่ วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 18:22 น.
เยี่ยมเลยคร้าบ พี่อู๊ด
 :yoyo (77): :yoyo (77): :yoyo (77):
 :yoyo(38): :yoyo(38): :yoyo(38):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Mickey ที่ วันเสาร์ 22 กันยายน 2012 เวลา 18:55 น.
เยี่ยมมากครับ มีแผ่นนี้พอดีแต่มีเป็นแฟลกไฟล์อยู่ในฮาร์ดดิส ไม่รู้ว่าสามารถใช้งานได้เหมือนแผ่นหรือเปล่า ต้องลองดูเสียหน่อย ขอบคุณมากสำหรับเรื่องราวดีๆ ครับ  :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: boonsak ที่ วันอาทิตย์ 23 กันยายน 2012 เวลา 17:22 น.
ดีหละ ...  พรุ่งนี้  จะโทรไปสั่ง :yoyo (91):


หึหึ  ...  คราวนี้  จะได้ช่วยตัวเอง สมใจอยากซะที :yoyo(41):


ให้เมียช่วยมานานแล้ว


ขอบคุณ พี่อู้ด มากครับ :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: greener ที่ วันอาทิตย์ 23 กันยายน 2012 เวลา 18:09 น.

ขอบคุณมากเลยครับ... ตอนนี้ก็เซ็ทแบบมั่วๆไม่มีอะไรมาช่วยอ้างอิง แบบนี้เยี่ยมเลย

ว่าแต่... แผ่น XLO ไปหาซื้อมาจากที่ไหนครับ   :yoyo(73):
ผมเห็นมีขายอยู่ที่ cap central world เมื่ออาทิตย์ก่อนครับ ไม่แน่ใจว่าหมดรึยัง


 :yoyo (81): :yoyo (81): :yoyo (81): :yoyo (81): :yoyo (81):

 :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80):

 :yoyo (82): :yoyo (82): :yoyo (82): :yoyo (82): :yoyo (82):

เเผ่นหมด แล้ว พี่อู๊ด
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอาทิตย์ 23 กันยายน 2012 เวลา 18:41 น.
วันนี้ไปเดินเล่น central world ไปร้าน Cap กะว่าจะไปซื้อแผ่น BD MIB III แล้วก็ลองถามแผ่น XLO
ปรากฎว่าเกลี้ยงเลย มี order สั่งจองล่วงหน้าอีกด้วย กลายเป็นแผ่นขายดีไปเลย
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: anakin1973 ที่ วันจันทร์ 24 กันยายน 2012 เวลา 15:56 น.
 :yoyo (80):
เยี่ยมเลยครับพี่อู๊ดไว้ต้องหามาลองดูมั่ง
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: maonoi ที่ วันจันทร์ 24 กันยายน 2012 เวลา 23:37 น.
ขอบคุณมากครับ
 :yoyo(65): :yoyo(65): :yoyo(65): :yoyo(65): :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Fahsai ที่ วันจันทร์ 24 กันยายน 2012 เวลา 23:44 น.
ผมเห็นที่ Image ชั้น 3 อัมรินทร์ น่าจะพอมีเหลือนะครับ  :yoyo (82):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: shuangka ที่ วันอังคาร 25 กันยายน 2012 เวลา 11:58 น.
 :yoyo(65):ขอบคุณมากครับ ได้มีแนวทางเพิ่มอีกทางหนึ่ง
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: varodome ที่ วันอังคาร 25 กันยายน 2012 เวลา 15:16 น.
ขอบคุณครับน้า kr62  :yoyo (81):

เพิ่งไปจัดมาหนึ่งแผ่นเมื่อเที่ยงครับ ราคา 550 บาท........ทาง Image เค้าลดให้  บอกว่าเป็นโปรโมชั่นในงานเครื่องเสียงของสัปดาห์นี้ครับ ตอนออกจากร้านเห็นอยู่อีก 3 - 4 แผ่นบนแผงน่ะครับ  :yoyo(53):
ใครสนใจเตรียมตัวไปซื้อในงานน่ะครับ เพราะเห็นที่ร้านเค้าเก็บของเตรียมตัวไปออกงานกันแล้วครับ  :yoyo(26):

เอาไว้เซ็ตได้ยังไง จะมาสอบถาม & อัพเดทอีกทีครับ  :yoyo(65):

 
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: supotboon ที่ วันอังคาร 25 กันยายน 2012 เวลา 15:24 น.
OH Good  :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: supotboon ที่ วันอังคาร 25 กันยายน 2012 เวลา 15:25 น.

ขอบคุณมากเลยครับ... ตอนนี้ก็เซ็ทแบบมั่วๆไม่มีอะไรมาช่วยอ้างอิง แบบนี้เยี่ยมเลย

ว่าแต่... แผ่น XLO ไปหาซื้อมาจากที่ไหนครับ   :yoyo(73):
ผมมีให้ยืมลองได้ครับ  :yoyo (94):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: supotboon ที่ วันอังคาร 25 กันยายน 2012 เวลา 16:48 น.
คุณ KR62 ครับ ผมขออนุญาติ นำบทความดีๆแบบนี้ไปเผยแพร่ที่เวปเพื่อนบ้านได้มั๊ยครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 25 กันยายน 2012 เวลา 16:54 น.
คุณ KR62 ครับ ผมขออนุญาติ นำบทความดีๆแบบนี้ไปเผยแพร่ที่เวปเพื่อนบ้านได้มั๊ยครับ
ได้ครับ เพียงแต่ขอให้ลงว่า นำมาจากเวป TAC นะครับ ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: abubaka ที่ วันอังคาร 25 กันยายน 2012 เวลา 17:08 น.
 :yoyo(65):ขอบคุณสำหรับความรู้และหลักการวิธีเซ็ท วิธีฟัง ดีๆครับพี่ ต้องไปหาแล้ว :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: supotboon ที่ วันอังคาร 25 กันยายน 2012 เวลา 22:11 น.
ลองsetแล้ว พอเปิดแทร็กที่11ทำให้รู้เลยว่า ลำโพงด้านซ้ายดังกว่าด้านขวา และเวทีโหว่ คือเสียงนักร้องดังอยู่หลังลำโพงเท่านั้น ตรงกลางไม่มีเสียงอะไรเลย ต้องขยับลำโพงเข้าหากันจนเสียงดังเท่ากันทั้งสองข้างและเสียงเป็นแนวระนาบอยู่ด้านหลังลำโพง  :yoyo(53):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันพุธ 26 กันยายน 2012 เวลา 19:51 น.
ลองsetแล้ว พอเปิดแทร็กที่11ทำให้รู้เลยว่า ลำโพงด้านซ้ายดังกว่าด้านขวา และเวทีโหว่ คือเสียงนักร้องดังอยู่หลังลำโพงเท่านั้น ตรงกลางไม่มีเสียงอะไรเลย ต้องขยับลำโพงเข้าหากันจนเสียงดังเท่ากันทั้งสองข้างและเสียงเป็นแนวระนาบอยู่ด้านหลังลำโพง  :yoyo(53):

ผมว่า track 11 mono outphase เคาะยากคับ ไม่ซ้ายดังกว่า ก้ขวาดังกว่า  :yoyo(25):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TMY168 ที่ วันพุธ 26 กันยายน 2012 เวลา 20:36 น.
 :yoyo (77):

ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2012 เวลา 09:13 น.
มีท่านใดที่ลองเซ็ตแล้ว ไปต่อไม่ได้บ้างไม๊คร๊าบ :yoyo(12):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: stic ที่ วันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2012 เวลา 10:16 น.
มีท่านใดที่ลองเซ็ตแล้ว ไปต่อไม่ได้บ้างไม๊คร๊าบ :yoyo(12):

ปัญหาคือไม่รู้ว่าตำแหน่งที่ให้เสียงดีสุด อยู่ตรงใหนครับ  :yoyo(26):
น้าkr62 น่าจะเปิดรอบเซ็ตสดๆ ให้ผู้สนใจเข้าร่วมชมซักรอบครับ  :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: meng ที่ วันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2012 เวลา 10:27 น.
เฮียจัดให้เพื่อนๆสมาชิกสักรอบนึงเลยครับ  :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2012 เวลา 10:47 น.

ขอบคุณมากเลยครับ... ตอนนี้ก็เซ็ทแบบมั่วๆไม่มีอะไรมาช่วยอ้างอิง แบบนี้เยี่ยมเลย

ว่าแต่... แผ่น XLO ไปหาซื้อมาจากที่ไหนครับ   :yoyo(73):
ผมมีให้ยืมลองได้ครับ  :yoyo (94):

อ้าวไม่รู้ว่าป๋ามี
สั่ง Cap ไปแระ  :yoyo (84):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2012 เวลา 10:48 น.
ขอบคุณครับน้า kr62  :yoyo (81):

เพิ่งไปจัดมาหนึ่งแผ่นเมื่อเที่ยงครับ ราคา 550 บาท........ทาง Image เค้าลดให้  บอกว่าเป็นโปรโมชั่นในงานเครื่องเสียงของสัปดาห์นี้ครับ ตอนออกจากร้านเห็นอยู่อีก 3 - 4 แผ่นบนแผงน่ะครับ  :yoyo(53):
ใครสนใจเตรียมตัวไปซื้อในงานน่ะครับ เพราะเห็นที่ร้านเค้าเก็บของเตรียมตัวไปออกงานกันแล้วครับ  :yoyo(26):

เอาไว้เซ็ตได้ยังไง จะมาสอบถาม & อัพเดทอีกทีครับ  :yoyo(65):
:yoyo (78):

สั่ง Cap ไป ตั้ง 900  :yoyo (76):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: supotboon ที่ วันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2012 เวลา 12:31 น.
ขอบคุณครับน้า kr62  :yoyo (81):

เพิ่งไปจัดมาหนึ่งแผ่นเมื่อเที่ยงครับ ราคา 550 บาท........ทาง Image เค้าลดให้  บอกว่าเป็นโปรโมชั่นในงานเครื่องเสียงของสัปดาห์นี้ครับ ตอนออกจากร้านเห็นอยู่อีก 3 - 4 แผ่นบนแผงน่ะครับ  :yoyo(53):
ใครสนใจเตรียมตัวไปซื้อในงานน่ะครับ เพราะเห็นที่ร้านเค้าเก็บของเตรียมตัวไปออกงานกันแล้วครับ  :yoyo(26):

เอาไว้เซ็ตได้ยังไง จะมาสอบถาม & อัพเดทอีกทีครับ  :yoyo(65):
:yoyo (78):

สั่ง Cap ไป ตั้ง 900  :yoyo (76):
ผมก็ได้มาจากร้านอิเมจ ราคาไม่แพงเหมือนกัน  :yoyo(12):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2012 เวลา 12:33 น.
มีท่านใดที่ลองเซ็ตแล้ว ไปต่อไม่ได้บ้างไม๊คร๊าบ :yoyo(12):

ปัญหาคือไม่รู้ว่าตำแหน่งที่ให้เสียงดีสุด อยู่ตรงใหนครับ  :yoyo(26):
น้าkr62 น่าจะเปิดรอบเซ็ตสดๆ ให้ผู้สนใจเข้าร่วมชมซักรอบครับ  :yoyo (81):
ยังคร๊าบ ทำตามนี้จะได้จุดที่ดีประมาณ 70-80% ของความสามารถของชุดที่มีครับ
ถ้าให้ดีกว่าดีต้องค่อยๆ fine tune ไปเรื่อยแล้วถึงจะเจอจุดที่เสียงดีที่สุด  ที่จริงถ้า
เสียงมีโทนนัลที่ดี ไม่ฟุ้ง เบสเข้มทิ้งตัวลงพื้น เสียงร้องมีทรงกลมไม่ขึ้นขอบ เท่านี้ก็น่า
ฟังมากแล้วครับ ซึ่งอาจจะได้ประมาณ 90% ขึ้นไปของชุดที่ใช้อยู่ การจะหาจุดที่ดีที่
สุด ชุดที่ผมฟังเองเซ็ตเอง ยังพูดได้แต่เพียงว่า ดีที่สุดที่เคยวางเท่านั้น   เพราะค่อยๆ
ขยับไปบางครั้งก็เจอที่ดีกว่าเดิม เลยไม่กล้าบอกว่าเจอจุดที่ดีที่สุดแล้วครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2012 เวลา 12:39 น.
มีท่านใดที่ลองเซ็ตแล้ว ไปต่อไม่ได้บ้างไม๊คร๊าบ :yoyo(12):

ปัญหาคือไม่รู้ว่าตำแหน่งที่ให้เสียงดีสุด อยู่ตรงใหนครับ  :yoyo(26):
น้าkr62 น่าจะเปิดรอบเซ็ตสดๆ ให้ผู้สนใจเข้าร่วมชมซักรอบครับ  :yoyo (81):
เฮียจัดให้เพื่อนๆสมาชิกสักรอบนึงเลยครับ  :yoyo (80):
จริงๆผมก็คิดอยู่นะครับ ถ้าได้เห็น ได้ฟัง ก็จะเข้าใจได้ง่ายมาก
แตตอนนี้ติดอยู่ที่เวลาจริงๆ  ไม่ค่อยมีเลย   แต่ผมจะลองหาดู
เรื่องสถานที่คงไม่ยากเท่าหาเวลาจัดทำ แต่ถ้าทำได้ ......อิอิ
เฮียเม้ง กรุณามาช่วยผมด้วยนะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: nui67 ที่ วันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2012 เวลา 12:44 น.
จองคนแรกเลย  อิอิ  :yoyo(53): :yoyo(53):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: meng ที่ วันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2012 เวลา 13:12 น.
ถ้าผมไปช่วยได้ก็จะไปครับเฮีย  :yoyo (84):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: tum55 ที่ วันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2012 เวลา 14:55 น.
ลองแล้วครับ เสียงดีกว่าเดิมเยอะ ก่อนหน้านี้ไม่มีหลักเลยไม่รู้ว่าอย่างไหนถูกอย่างไหนผิด โดยทำตามวิธีที่แนะนำแล้วก็ใช้หูตัวเองเป็นหลักเน้นฟังเสียงที่ออกมาจากลำโพง ชอบเพราะห้องเราไม่ใด้เป็นลักษณห้องฟัง แต่เป็นห้องนั้งเล่น จึงไม่สามาวางลำโพงแบบโดยการวัดระยะโดยเอาตัวเลขเป็นหลักใด้  ที่นี้ชอบเสียงแบบใหนก็เซ็ทตามที่เราต้องการใด้เลย ขอบคุณน่ะครับที่แน่นำสิ่งดีๆๆๆ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Ji025 ที่ วันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2012 เวลา 15:34 น.
ขอบคุณเฮีย kr62 มากๆ ครับ ลองเซทดูแล้วดีขึ้นมาก  มีแผ่นนานแล้วแต่ใช้ไม่เป็น :yoyo(53): เหลือแต่ นักร้องยังเอียงๆ แต่ก็ ok มากแล้วครับ  :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: J-PRESS ที่ วันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2012 เวลา 16:21 น.

ขอบคุณมากเลยครับ... ตอนนี้ก็เซ็ทแบบมั่วๆไม่มีอะไรมาช่วยอ้างอิง แบบนี้เยี่ยมเลย

ว่าแต่... แผ่น XLO ไปหาซื้อมาจากที่ไหนครับ   :yoyo(73):
ผมมีให้ยืมลองได้ครับ  :yoyo (94):

ขอบคุณมากครับ ป๋าพจน์  เอาไว้ชุดลงตัวก่อนนะครับ จะยืมมาลองเซ็ทบ้าง

ตอนนี้อยู่ในช่วง เบรินส์ เบรินส์ เบรินส์  .... ก็เลยยังไม่อยากเซ็ทครับ    :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: vichien ที่ วันพฤหัสบดี 27 กันยายน 2012 เวลา 16:40 น.
ถามหน่อยครับ พี่หมู แผ่นเิบิร์นอิน พวกนี้หาก เราไร้ท์มาอีกที จะยังเอามาใช้เปิดเพื่อปรับ ตำแหน่งลำโพงได้เหมือนเปิดจากแผ่นแท้ป่าวครับ ว่าจะของทำสำเนาจากคนแถวนี้อ่ะครับ
มันไม่มีของตอนนี้ครับ :yoyo (84):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: chatchawanb ที่ วันศุกร์ 28 กันยายน 2012 เวลา 02:29 น.
ราคาในงาน750บ.น่ะครับน้าๆ :yoyo (86):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันศุกร์ 28 กันยายน 2012 เวลา 06:34 น.
 :yoyo(55):
ถามหน่อยครับ พี่หมู แผ่นเิบิร์นอิน พวกนี้หาก เราไร้ท์มาอีกที จะยังเอามาใช้เปิดเพื่อปรับ ตำแหน่งลำโพงได้เหมือนเปิดจากแผ่นแท้ป่าวครับ ว่าจะของทำสำเนาจากคนแถวนี้อ่ะครับ
มันไม่มีของตอนนี้ครับ :yoyo (84):
ได้ครับ แผ่นไรท์แทบจะไม่ต่างจากแผ่นแท้ครับ แต่ส่วนตัวผมชอบแผ่นแท้มากกว่าครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: robyrd ที่ วันเสาร์ 29 กันยายน 2012 เวลา 08:29 น.
เขียนได้ละเอียดเห็นภาพมากเลยครับ ทั้งการเซ็ตหยาบ กลาง และละเอียด (fine-tune) ที่ยากที่สุดคือตรง เซ็ตละเอียดนี่แหละครับ ถ้าใครเคยเห็นเฮียเม้งเคาะลำโพงก็นั่นแหละครับ

ปัญหาคือ นักเล่นส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตรงไหนคือถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ (ตัวผมเองเป็นหนึ่งในนั้น) เล่นเครื่องเสียงมาหลายปี เพิ่งเข้าใจเรื่องนี้ เมื่อวันก่อนนี้เอง ต้องขอบคุณพี่เล็ก ที่ช่วยชี้แนะมากๆครับ

ขอเสริมนิดนะครับ เซ็ตเสียงขอให้เปิดให้ดังกว่าปกตินะครับ แล้วเน้นเรื่องความชัดของเสียง ตามภาพที่พี่ kr62 กรุณาทำไว้ให้ คือเสียงมันต้อง Focus ก่อนมันจึงจะแยกแยะตำแหน่งของเครื่องดนตรีได้ หากเวทีเอียง หรือนักร้องเอียง ให้ฟังหลายๆแผ่นนะครับ เราจะได้แน่ใจว่ามันเอียงเพราะลำโพง หรือเพราะแผ่นที่อัดมา

แล้วตอนสุดท้ายหลังจาก fine tune แล้วให้ฟังแบบ เสียงดัง เสียงปกติ และเสียงเบา ว่าโทนัลบาลานซ์ยังเหมือนกันหรือเปล่า ถ้าเซ็ตได้ไดนามิค คอนทรานส์ อิมเมจ มาหมดครับ

หวังว่าคงช่วยเสริมได้ไม่มากก็น้อย เล่าจากประสบการณ์ถูกผิดขออภัยนะครับ ผมกำลังหัดเซ็ตเหมือนกัน

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันเสาร์ 29 กันยายน 2012 เวลา 18:54 น.
เขียนได้ละเอียดเห็นภาพมากเลยครับ ทั้งการเซ็ตหยาบ กลาง และละเอียด (fine-tune) ที่ยากที่สุดคือตรง เซ็ตละเอียดนี่แหละครับ ถ้าใครเคยเห็นเฮียเม้งเคาะลำโพงก็นั่นแหละครับ

ปัญหาคือ นักเล่นส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตรงไหนคือถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ (ตัวผมเองเป็นหนึ่งในนั้น) เล่นเครื่องเสียงมาหลายปี เพิ่งเข้าใจเรื่องนี้ เมื่อวันก่อนนี้เอง ต้องขอบคุณพี่เล็ก ที่ช่วยชี้แนะมากๆครับ

ขอเสริมนิดนะครับ เซ็ตเสียงขอให้เปิดให้ดังกว่าปกตินะครับ แล้วเน้นเรื่องความชัดของเสียง ตามภาพที่พี่ kr62 กรุณาทำไว้ให้ คือเสียงมันต้อง Focus ก่อนมันจึงจะแยกแยะตำแหน่งของเครื่องดนตรีได้ หากเวทีเอียง หรือนักร้องเอียง ให้ฟังหลายๆแผ่นนะครับ เราจะได้แน่ใจว่ามันเอียงเพราะลำโพง หรือเพราะแผ่นที่อัดมา

แล้วตอนสุดท้ายหลังจาก fine tune แล้วให้ฟังแบบ เสียงดัง เสียงปกติ และเสียงเบา ว่าโทนัลบาลานซ์ยังเหมือนกันหรือเปล่า ถ้าเซ็ตได้ไดนามิค คอนทรานส์ อิมเมจ มาหมดครับ

หวังว่าคงช่วยเสริมได้ไม่มากก็น้อย เล่าจากประสบการณ์ถูกผิดขออภัยนะครับ ผมกำลังหัดเซ็ตเหมือนกัน

 :yoyo (81): ขอบคุณครับ

เพิ่งได้แผ่นมาเมื่อบ่ายนี้เอง เดี๋ยวคืนนี้จัดซะหน่อย ..  :yoyo(41):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: greener ที่ วันเสาร์ 29 กันยายน 2012 เวลา 21:11 น.
 :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันเสาร์ 29 กันยายน 2012 เวลา 21:55 น.
เขียนได้ละเอียดเห็นภาพมากเลยครับ ทั้งการเซ็ตหยาบ กลาง และละเอียด (fine-tune) ที่ยากที่สุดคือตรง เซ็ตละเอียดนี่แหละครับ ถ้าใครเคยเห็นเฮียเม้งเคาะลำโพงก็นั่นแหละครับ

ปัญหาคือ นักเล่นส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตรงไหนคือถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ (ตัวผมเองเป็นหนึ่งในนั้น) เล่นเครื่องเสียงมาหลายปี เพิ่งเข้าใจเรื่องนี้ เมื่อวันก่อนนี้เอง ต้องขอบคุณพี่เล็ก ที่ช่วยชี้แนะมากๆครับ

ขอเสริมนิดนะครับ เซ็ตเสียงขอให้เปิดให้ดังกว่าปกตินะครับ แล้วเน้นเรื่องความชัดของเสียง ตามภาพที่พี่ kr62 กรุณาทำไว้ให้ คือเสียงมันต้อง Focus ก่อนมันจึงจะแยกแยะตำแหน่งของเครื่องดนตรีได้ หากเวทีเอียง หรือนักร้องเอียง ให้ฟังหลายๆแผ่นนะครับ เราจะได้แน่ใจว่ามันเอียงเพราะลำโพง หรือเพราะแผ่นที่อัดมา

แล้วตอนสุดท้ายหลังจาก fine tune แล้วให้ฟังแบบ เสียงดัง เสียงปกติ และเสียงเบา ว่าโทนัลบาลานซ์ยังเหมือนกันหรือเปล่า ถ้าเซ็ตได้ไดนามิค คอนทรานส์ อิมเมจ มาหมดครับ

หวังว่าคงช่วยเสริมได้ไม่มากก็น้อย เล่าจากประสบการณ์ถูกผิดขออภัยนะครับ ผมกำลังหัดเซ็ตเหมือนกัน
เสริมได้ดี ถูกต้องครับ :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันอาทิตย์ 30 กันยายน 2012 เวลา 21:29 น.
วันนี้เกือบจะ  :yoyo(21): ลำโพงทิ้ง เซทยังไงก้เวทีเสียงไม่เท่ากัน  :yoyo (76):

เพราะมัวแต่ไปยึดเรื่องความสมมาตร ลำโพงต้องระนาบเดียวกัน โทอินใกล้กัน  :yoyo(6):

เดินจากที่นั่งไปลำโพงเหมือนหนูติดจั่น  :yoyo(25):

สุดท้ายต้องยอมละเรื่องพวกนี้ไม่สนใจ ฟังอย่างเดียว ขยับแล้วฟัง ฟังแล้วขยับใหม่

ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ แต่เอาบทความพี่อู๊ดเป็นตัวตั้ง จำเสียงจากห้องพี่อู๊ด

สุดท้าย สวรรค์ก้เข้าข้างเรา  :yoyo(19): จิงๆเข้าข้างตัวเอง

ได้ปากกว้าง ๆ จากแทรก out phase แล้ว เวทีเสียงไม่เอียงแล้ว แต่ลำโพงเอียงไม่เท่ากันแบบเยอะด้วย  :yoyo(74):

เขียนเยอะแระ อยากบอกว่า วิธีเซทของพี่เยี่ยมมาก ฟังเพลงเพราะขึ้นเยอะเลย

ต้องขอขอบคุณบทความนี้และพี่อู๊ดอีกครั้งคับ  :yoyo(65):

ปล. เรื่อง fine tune ไว้ผม :yoyo (91): ไปรบกวนใหม่ แต่แค่นี้ก้ฟังเพลงเพราะขึ้นเยอะแล้ว
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอาทิตย์ 30 กันยายน 2012 เวลา 22:17 น.
เพิ่งมีเวลามานั่งเซทเมื่อซักสองทุ่มนิดๆครับ

ได้แผ่นมาตั้งแต่เมื่อวาน


ตอนนี้ถึงขั้นตอนที่ 9

ฟังแทรค 4 อยู่ครับ

ขอรบกวนถามนิดนึงครับ :yoyo (81):

ว่า เสียงตบมือ จะลอยอยู่ตรงกลาง ระดับความสูงเหนือลำโพง ประมาณ ฟุตเศษๆ ใช่หรือเปล่าครับ

( บางทีฟังเหมือนหลอกๆหู ว่าเสียงตบมือจะสูงขึ้นเรื่อยๆครั้งละนิดๆ สงสัยเริ่มมึนส์ 555+ )

ไม่ทราบว่าผม มาถูกทางหรือยัง :yoyo (84):

แต่เสียงมี น้ำหนักและแรงปะทะ ดีแล้วครับ


ขอพักหูก่อนดีกว่า เดี๋ยวมึน  :yoyo(41):

ล้างขวดนมลูกเสร็จ ดึกๆ เดี๋ยวมาทวนตั้งแต่ต้นถึงขั้นตอน 9 อีกซักสองรอบ   :yoyo (87):

แล้วหยุดฟังเพลงก่อน

พรุ่งนี่เซทต่อ

 :yoyo(65):
 :yoyo (100): :yoyo (100): :yoyo (100):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอาทิตย์ 30 กันยายน 2012 เวลา 22:39 น.
เพิ่งมีเวลามานั่งเซทเมื่อซักสองทุ่มนิดๆครับ

ได้แผ่นมาตั้งแต่เมื่อวาน


ตอนนี้ถึงขั้นตอนที่ 9

ฟังแทรค 4 อยู่ครับ

ขอรบกวนถามนิดนึงครับ :yoyo (81):

ว่า เสียงตบมือ จะลอยอยู่ตรงกลาง ระดับความสูงเหนือลำโพง ประมาณ ฟุตเศษๆ ใช่หรือเปล่าครับ

( บางทีฟังเหมือนหลอกๆหู ว่าเสียงตบมือจะสูงขึ้นเรื่อยๆครั้งละนิดๆ สงสัยเริ่มมึนส์ 555+ )

ไม่ทราบว่าผม มาถูกทางหรือยัง :yoyo (84):

แต่เสียงมี น้ำหนักและแรงปะทะ ดีแล้วครับ


ขอพักหูก่อนดีกว่า เดี๋ยวมึน  :yoyo(41):

ล้างขวดนมลูกเสร็จ ดึกๆ เดี๋ยวมาทวนตั้งแต่ต้นถึงขั้นตอน 9 อีกซักสองรอบ   :yoyo (87):

แล้วหยุดฟังเพลงก่อน

พรุ่งนี่เซทต่อ

 :yoyo(65):
 :yoyo (100): :yoyo (100): :yoyo (100):
เสียงตบมือ จะอยู่สูงระดับไหน น่าจะสัมพันธ์กับ ความสูงของลำโพงแต่ละตัว แต่ส่วนใหญ่ที่เจอมา
ทั้งลำโพงวางหิ้งบนขาตั้ง ลำโพงตั้งพื้น 110-170 cm. ก็จะอยู่สูงจากพื้นประมาณ 80-110 cm.
หรือสูงกว่าระดับสายตานิดหนึ่ง ในท่านั่งฟังครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: vichien ที่ วันอาทิตย์ 30 กันยายน 2012 เวลา 22:43 น.
:yoyo(55):
ถามหน่อยครับ พี่หมู แผ่นเิบิร์นอิน พวกนี้หาก เราไร้ท์มาอีกที จะยังเอามาใช้เปิดเพื่อปรับ ตำแหน่งลำโพงได้เหมือนเปิดจากแผ่นแท้ป่าวครับ ว่าจะของทำสำเนาจากคนแถวนี้อ่ะครับ
มันไม่มีของตอนนี้ครับ :yoyo (84):
ได้ครับ แผ่นไรท์แทบจะไม่ต่างจากแผ่นแท้ครับ แต่ส่วนตัวผมชอบแผ่นแท้มากกว่าครับ
:yoyo (81): :yoyo(65): ผมเรียกชื่อพี่อู๊ดผิด เรียกเป็นพี่หมูเฉยเลย ...............แบบว่าช่วงนี้ของผมน่าจะหลุดแล้วนะครับ ฟังอะไรก็ดีไปหมดครับ แอมป์ตัวเก่าเสียงแหลมออก
กุดยังฟังได้ดีเลย แต่เซ็ตได้ตามนี้ มันก็จะยิ่งดีไปอีก ของผมโชคดีตรงเมื่อก่อนมีกรูรูมาช่วยเคาะลำโพงให้ ตอนนี้เลยกินบุญเก่าอยู่ :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอาทิตย์ 30 กันยายน 2012 เวลา 22:49 น.
เพิ่งมีเวลามานั่งเซทเมื่อซักสองทุ่มนิดๆครับ

ได้แผ่นมาตั้งแต่เมื่อวาน


ตอนนี้ถึงขั้นตอนที่ 9

ฟังแทรค 4 อยู่ครับ

ขอรบกวนถามนิดนึงครับ :yoyo (81):

ว่า เสียงตบมือ จะลอยอยู่ตรงกลาง ระดับความสูงเหนือลำโพง ประมาณ ฟุตเศษๆ ใช่หรือเปล่าครับ

( บางทีฟังเหมือนหลอกๆหู ว่าเสียงตบมือจะสูงขึ้นเรื่อยๆครั้งละนิดๆ สงสัยเริ่มมึนส์ 555+ )

ไม่ทราบว่าผม มาถูกทางหรือยัง :yoyo (84):

แต่เสียงมี น้ำหนักและแรงปะทะ ดีแล้วครับ


ขอพักหูก่อนดีกว่า เดี๋ยวมึน  :yoyo(41):

ล้างขวดนมลูกเสร็จ ดึกๆ เดี๋ยวมาทวนตั้งแต่ต้นถึงขั้นตอน 9 อีกซักสองรอบ   :yoyo (87):

แล้วหยุดฟังเพลงก่อน

พรุ่งนี่เซทต่อ

 :yoyo(65):
 :yoyo (100): :yoyo (100): :yoyo (100):
เสียงตบมือ จะอยู่สูงระดับไหน น่าจะสัมพันธ์กับ ความสูงของลำโพงแต่ละตัว แต่ส่วนใหญ่ที่เจอมา
ทั้งลำโพงวางหิ้งบนขาตั้ง ลำโพงตั้งพื้น 110-170 cm. ก็จะอยู่สูงจากพื้นประมาณ 80-110 cm.
หรือสูงกว่าระดับสายตานิดหนึ่ง ในท่านั่งฟังครับ

 :yoyo (81):ขอบคุณครับพี่อู๊ด

ลำโพงผม ตั้งพื้นสูง 100 cm ครับ :yoyo (84):(ตามสเปค แต่ยังไม่ได้วัดครับ )
ใส่ linn skeet
เข้าไปอีก :yoyo (76):

ไหงเสียงตบมือของผมมันถึงได้ลอยสูงจัง (ในท่านั่งฟังครับ ซึ่งtweeter จะอยู่สูงกว่าระดับหูนิหน่อยครับ)
สงสัย มั่วผิดทางแน่  :yoyo (84):

เดี๋ยวขอพักล้างขวดนมลูกก่อน

คืนนี้ดึกๆ จะมาลองเซทแต่ง

ทวนดูใหม่ตั้งแต่ต้นครับ
สงสัยมึนส์  :yoyo (84):

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: nui67 ที่ วันอาทิตย์ 30 กันยายน 2012 เวลา 22:58 น.
ได้จากงานมาเมื่อวานยังไม่มีเวลาลองเลย  :yoyo(58): :yoyo(58):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอาทิตย์ 30 กันยายน 2012 เวลา 23:45 น.
วันนี้เกือบจะ  :yoyo(21): ลำโพงทิ้ง เซทยังไงก้เวทีเสียงไม่เท่ากัน  :yoyo (76):

เพราะมัวแต่ไปยึดเรื่องความสมมาตร ลำโพงต้องระนาบเดียวกัน โทอินใกล้กัน  :yoyo(6):

เดินจากที่นั่งไปลำโพงเหมือนหนูติดจั่น  :yoyo(25):

สุดท้ายต้องยอมละเรื่องพวกนี้ไม่สนใจ ฟังอย่างเดียว ขยับแล้วฟัง ฟังแล้วขยับใหม่

ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ แต่เอาบทความพี่อู๊ดเป็นตัวตั้ง จำเสียงจากห้องพี่อู๊ด

สุดท้าย สวรรค์ก้เข้าข้างเรา  :yoyo(19): จิงๆเข้าข้างตัวเอง

ได้ปากกว้าง ๆ จากแทรก out phase แล้ว เวทีเสียงไม่เอียงแล้ว แต่ลำโพงเอียงไม่เท่ากันแบบเยอะด้วย  :yoyo(74):

เขียนเยอะแระ อยากบอกว่า วิธีเซทของพี่เยี่ยมมาก ฟังเพลงเพราะขึ้นเยอะเลย

ต้องขอขอบคุณบทความนี้และพี่อู๊ดอีกครั้งคับ  :yoyo(65):

ปล. เรื่อง fine tune ไว้ผม :yoyo (91): ไปรบกวนใหม่ แต่แค่นี้ก้ฟังเพลงเพราะขึ้นเยอะแล้ว
ก็มีเขียนไว้แล้วนิครับ น้าโป้จ๋า ลำโพงอาจโทไม่เหมือนกันได้ แต่ที่สำคัญคือเสียงที่มาถึงหูที่จุดนั่งฟัง
จะต้องเท่ากัน แล้วมีน้ำหนักเสียง ซ้าย ขวา กลาง พอๆกัน เพราะห้องที่ไม่สมมาตรกัน 2 ด้าน  หรือ
ผนัง 2 ด้านแตกต่างกัน หรือ มีของวางแตกต่างกัน การสะท้อนของเสียงจะเกิดขึ้นไม่เท่ากัน  ทำให้
เสียงที่มาถึงจุดนั่งฟังมีความแตกต่างกันทั้งปริมาณ ความถี่เสริม ความถี่หักล้าง ดังนั้นสื่งที่เราเซ็ตก็
คือการปรับจุดกำเนิดเสียงทั้ง 2 จุด ให้ได้เสียงที่ถูกต้อง ณ จุดนั่งฟัง ตามที่ควรจะเป็น   ไม่ใช่ไปถูก
ต้องตรงจุดที่ไม่ได้นั่งฟังครับ  แต่ความยากจะอยู่ที่เสียงแบบไหนถึงจะถูกต้อง ตรงนี้ผมจึงแนะนำให้
ฟังดนตรีจริงบ่อยเท่าที่จะมีเวลา หรือ ฟังเครื่องเสียงของเพื่อนๆ ที่เซ็ตไว้ดีๆ ให้มาก แล้วหาข้อที่แตก
ต่าง เก็บแต่จุดดีๆ เอาไว้ แล้วมาฟังชุดของตัวเองดูว่าขาดอะไร เกินอะไร แล้วค่อยหาวิธีปรับ ว่าต้อง
ปรับโดยการขยับลำโพงได้หรือไม่ หรือว่าต้องปรับอุปกรณ์ช่วยเพิ่มด้วย แต่เรื่องที่ต้องเสียเงิน อยาก
จะให้เป็นหนทางหลังๆนะครับ
         แต่อยากจะขอเน้นนะครับว่าการปรับวิธีนี้ จะเป็นวิธีที่จะหาต่ำแหน่งวางลำโพงเพื่อให้เสียงที่ดี
ที่สุดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริงนะครับ จะห้องเล็ก ห้องใหญ่ ห้องนั่งเล่น ห้องนอน(ห้องน้ำ ห้อง
เก็บของ ห้องที่ไม่ได้ฟัง ไม่ต้องรวมนะครับ) ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ แต่จะดีถึงระดับไหน ก็จะเป็นไปตาม
ลักษณะทางกายภาพของห้องนั้นด้วย
         อย่างห้องผม ผนังข้างลำโพงด้านขวาเป็นผนังปูนครึ่ง  อีกครึ่งเป็นประตูตู้เก็บของฝังในผนัง
ผนังข้างลำโพงด้านซ้าย เป็นบานประตูกระจกครึ่งฝั่ง อีกครึ่งเป็นปูน ผนังข้างทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณที่เป็น
ปูนก็ไม่ได้อยู่ตรงกัน  ผนังหลังลำโพง เป็นกระจกทั้งหมดจากบนลงล่าง   ผนังด้านหลังจุดนั่งฟังเป็น
ประตูไม้ กับประตูบานเกล็ดติดกระจก อีกครึ่งเป็นปูนล้วน  ส่วนพื้นปูเป็นลามิเนต แถมห้องผมขนาด
4x4 m. ครับ ห้องฟังแบบนี้ เซียนห้องฟังส่ายหน้าทุกคน  ลำโพงที่ผมตั้งในห้อง สูงประมาณ 173
cm. ฐานกว้าง 45 cm. ฐานลึก 60 cm. มีลำโพงเสียงต่ำ 2 ตัว คือ 8" กับ 10" ห้องผมไม่มีดิฟ
ฟิวเซอร์ ไม่มีทูปแทรบ มีแต่ผ้าม่านด้านหลังเต็ม และด้านข้างอีกครึ่งผนัง หลายๆท่านลองคิดดูว่านะ
ครับ  ถ้าเป็นแบบนี้แล้ว เสียงที่ได้น่าจะเป็นอย่างไร จะดีได้แค่ไหน  หรือไม่มีทางดีได้เลยเพราะเบส
ต้องบวม  หรือเพราะผนังหลังเป็นกระจก เบสต้องหาย เสียงต้องแย่แน่ๆ แต่ถ้าผมบอกว่าเสียงดีมาก
จะมีใครเชื่อไม่เนี๊ย แต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่า การจะบอกว่าเสียงดีมากนั้น เราไม่ควร
เป็นผู้กล่าวเอง แต่ผู้อื่นต่างหากที่จะเป็นผู้กล่าวถึงเราว่าดีหรือไม่

 :yoyo(26):
 
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันจันทร์ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 00:04 น.
วันนี้เกือบจะ  :yoyo(21): ลำโพงทิ้ง เซทยังไงก้เวทีเสียงไม่เท่ากัน  :yoyo (76):

เพราะมัวแต่ไปยึดเรื่องความสมมาตร ลำโพงต้องระนาบเดียวกัน โทอินใกล้กัน  :yoyo(6):

เดินจากที่นั่งไปลำโพงเหมือนหนูติดจั่น  :yoyo(25):

สุดท้ายต้องยอมละเรื่องพวกนี้ไม่สนใจ ฟังอย่างเดียว ขยับแล้วฟัง ฟังแล้วขยับใหม่

ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ แต่เอาบทความพี่อู๊ดเป็นตัวตั้ง จำเสียงจากห้องพี่อู๊ด

สุดท้าย สวรรค์ก้เข้าข้างเรา  :yoyo(19): จิงๆเข้าข้างตัวเอง

ได้ปากกว้าง ๆ จากแทรก out phase แล้ว เวทีเสียงไม่เอียงแล้ว แต่ลำโพงเอียงไม่เท่ากันแบบเยอะด้วย  :yoyo(74):

เขียนเยอะแระ อยากบอกว่า วิธีเซทของพี่เยี่ยมมาก ฟังเพลงเพราะขึ้นเยอะเลย

ต้องขอขอบคุณบทความนี้และพี่อู๊ดอีกครั้งคับ  :yoyo(65):

ปล. เรื่อง fine tune ไว้ผม :yoyo (91): ไปรบกวนใหม่ แต่แค่นี้ก้ฟังเพลงเพราะขึ้นเยอะแล้ว
ก็มีเขียนไว้แล้วนิครับ น้าโป้จ๋า ลำโพงอาจโทไม่เหมือนกันได้ แต่ที่สำคัญคือเสียงที่มาถึงหูที่จุดนั่งฟัง
จะต้องเท่ากัน แล้วมีน้ำหนักเสียง ซ้าย ขวา กลาง พอๆกัน เพราะห้องที่ไม่สมมาตรกัน 2 ด้าน  หรือ
ผนัง 2 ด้านแตกต่างกัน หรือ มีของวางแตกต่างกัน การสะท้อนของเสียงจะเกิดขึ้นไม่เท่ากัน  ทำให้
เสียงที่มาถึงจุดนั่งฟังมีความแตกต่างกันทั้งปริมาณ ความถี่เสริม ความถี่หักล้าง ดังนั้นสื่งที่เราเซ็ตก็
คือการปรับจุดกำเนิดเสียงทั้ง 2 จุด ให้ได้เสียงที่ถูกต้อง ณ จุดนั่งฟัง ตามที่ควรจะเป็น   ไม่ใช่ไปถูก
ต้องตรงจุดที่ไม่ได้นั่งฟังครับ  แต่ความยากจะอยู่ที่เสียงแบบไหนถึงจะถูกต้อง ตรงนี้ผมจึงแนะนำให้
ฟังดนตรีจริงบ่อยเท่าที่จะมีเวลา หรือ ฟังเครื่องเสียงของเพื่อนๆ ที่เซ็ตไว้ดีๆ ให้มาก แล้วหาข้อที่แตก
ต่าง เก็บแต่จุดดีๆ เอาไว้ แล้วมาฟังชุดของตัวเองดูว่าขาดอะไร เกินอะไร แล้วค่อยหาวิธีปรับ ว่าต้อง
ปรับโดยการขยับลำโพงได้หรือไม่ หรือว่าต้องปรับอุปกรณ์ช่วยเพิ่มด้วย แต่เรื่องที่ต้องเสียเงิน อยาก
จะให้เป็นหนทางหลังๆนะครับ
         แต่อยากจะขอเน้นนะครับว่าการปรับวิธีนี้ จะเป็นวิธีที่จะหาต่ำแหน่งวางลำโพงเพื่อให้เสียงที่ดี
ที่สุดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริงนะครับ จะห้องเล็ก ห้องใหญ่ ห้องนั่งเล่น ห้องนอน(ห้องน้ำ ห้อง
เก็บของ ห้องที่ไม่ได้ฟัง ไม่ต้องรวมนะครับ) ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ แต่จะดีถึงระดับไหน ก็จะเป็นไปตาม
ลักษณะทางกายภาพของห้องนั้นด้วย
         อย่างห้องผม ผนังข้างลำโพงด้านขวาเป็นผนังปูนครึ่ง  อีกครึ่งเป็นประตูตู้เก็บของฝังในผนัง
ผนังข้างลำโพงด้านซ้าย เป็นบานประตูกระจกครึ่งฝั่ง อีกครึ่งเป็นปูน ผนังข้างทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณที่เป็น
ปูนก็ไม่ได้อยู่ตรงกัน  ผนังหลังลำโพง เป็นกระจกทั้งหมดจากบนลงล่าง   ผนังด้านหลังจุดนั่งฟังเป็น
ประตูไม้ กับประตูบานเกล็ดติดกระจก อีกครึ่งเป็นปูนล้วน  ส่วนพื้นปูเป็นลามิเนต แถมห้องผมขนาด
4x4 m. ครับ ห้องฟังแบบนี้ เซียนห้องฟังส่ายหน้าทุกคน  ลำโพงที่ผมตั้งในห้อง สูงประมาณ 173
cm. ฐานกว้าง 45 cm. ฐานลึก 60 cm. มีลำโพงเสียงต่ำ 2 ตัว คือ 8" กับ 10" ห้องผมไม่มีดิฟ
ฟิวเซอร์ ไม่มีทูปแทรบ มีแต่ผ้าม่านด้านหลังเต็ม และด้านข้างอีกครึ่งผนัง หลายๆท่านลองคิดดูว่านะ
ครับ  ถ้าเป็นแบบนี้แล้ว เสียงที่ได้น่าจะเป็นอย่างไร จะดีได้แค่ไหน  หรือไม่มีทางดีได้เลยเพราะเบส
ต้องบวม  หรือเพราะผนังหลังเป็นกระจก เบสต้องหาย เสียงต้องแย่แน่ๆ แต่ถ้าผมบอกว่าเสียงดีมาก
จะมีใครเชื่อไม่เนี๊ย
 :yoyo(26):

 เชื่อคร๊าบบ
เสียงดี อยู่ที่หู และ มือเรา  :yoyo (94):

แต่ตอนนี้หูุผมเริ่มเพี้ยนๆแน่  :yoyo(41):
ตะลอนออกจากบ้านตั้งแต่่เช้า กลับมาตอนหัวค่ำ

เมื่อกี๊ คาใจ ลองไปนั่งฟังใหม่
มันไม่ได้อยู่สูงเหมือนที่ฟังในครั้งแรกครับพี่อู๊ด

สงสัยเป็นเพราะผมสายตาสั้น แล้วถอดแว่นตา นั่งฟัง
ภาพมันเลยเบลอๆ งงๆ
เมื่อกี๊ลองใส่แว่นนั่งฟัง
เล็งไป โฟกัสที่เสียงตบมือ

ตกลงว่ามันอยู่เหนือตัวตู้แค่นิดเดียวครับ :yoyo (84):

สงสัยคืนนี้คงต้องพักก่อน
ประสาทสัมผัสเริ่มไม่ไหวแล้ว

แถมแฟนเพิ่งมาบอกว่า จะล้างแอร์ทุกตัวในบ้าน วันอังคารนี้ :yoyo (76):

ส่วนในห้องฟังผม ผมต้องขยับ เครื่อง กับลำโพงออกหนีน้ำอีก เพราะดันไปวางไว้ผนังด้านแอร์

เห้อ. สงสัยคงต้องเริ่มใหม่วันพุธอีก

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ ที่ไม่ให้สมาชิกหลงทาง เสียเงิน เสียเวลาครับพี่อู๊ด

Goodnight ครับ
 :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันจันทร์ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 00:33 น.
วันนี้เกือบจะ  :yoyo(21): ลำโพงทิ้ง เซทยังไงก้เวทีเสียงไม่เท่ากัน  :yoyo (76):

เพราะมัวแต่ไปยึดเรื่องความสมมาตร ลำโพงต้องระนาบเดียวกัน โทอินใกล้กัน  :yoyo(6):

เดินจากที่นั่งไปลำโพงเหมือนหนูติดจั่น  :yoyo(25):

สุดท้ายต้องยอมละเรื่องพวกนี้ไม่สนใจ ฟังอย่างเดียว ขยับแล้วฟัง ฟังแล้วขยับใหม่

ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ แต่เอาบทความพี่อู๊ดเป็นตัวตั้ง จำเสียงจากห้องพี่อู๊ด

สุดท้าย สวรรค์ก้เข้าข้างเรา  :yoyo(19): จิงๆเข้าข้างตัวเอง

ได้ปากกว้าง ๆ จากแทรก out phase แล้ว เวทีเสียงไม่เอียงแล้ว แต่ลำโพงเอียงไม่เท่ากันแบบเยอะด้วย  :yoyo(74):

เขียนเยอะแระ อยากบอกว่า วิธีเซทของพี่เยี่ยมมาก ฟังเพลงเพราะขึ้นเยอะเลย

ต้องขอขอบคุณบทความนี้และพี่อู๊ดอีกครั้งคับ  :yoyo(65):

ปล. เรื่อง fine tune ไว้ผม :yoyo (91): ไปรบกวนใหม่ แต่แค่นี้ก้ฟังเพลงเพราะขึ้นเยอะแล้ว
ก็มีเขียนไว้แล้วนิครับ น้าโป้จ๋า ลำโพงอาจโทไม่เหมือนกันได้ แต่ที่สำคัญคือเสียงที่มาถึงหูที่จุดนั่งฟัง
จะต้องเท่ากัน แล้วมีน้ำหนักเสียง ซ้าย ขวา กลาง พอๆกัน เพราะห้องที่ไม่สมมาตรกัน 2 ด้าน  หรือ
ผนัง 2 ด้านแตกต่างกัน หรือ มีของวางแตกต่างกัน การสะท้อนของเสียงจะเกิดขึ้นไม่เท่ากัน  ทำให้
เสียงที่มาถึงจุดนั่งฟังมีความแตกต่างกันทั้งปริมาณ ความถี่เสริม ความถี่หักล้าง ดังนั้นสื่งที่เราเซ็ตก็
คือการปรับจุดกำเนิดเสียงทั้ง 2 จุด ให้ได้เสียงที่ถูกต้อง ณ จุดนั่งฟัง ตามที่ควรจะเป็น   ไม่ใช่ไปถูก
ต้องตรงจุดที่ไม่ได้นั่งฟังครับ  แต่ความยากจะอยู่ที่เสียงแบบไหนถึงจะถูกต้อง ตรงนี้ผมจึงแนะนำให้
ฟังดนตรีจริงบ่อยเท่าที่จะมีเวลา หรือ ฟังเครื่องเสียงของเพื่อนๆ ที่เซ็ตไว้ดีๆ ให้มาก แล้วหาข้อที่แตก
ต่าง เก็บแต่จุดดีๆ เอาไว้ แล้วมาฟังชุดของตัวเองดูว่าขาดอะไร เกินอะไร แล้วค่อยหาวิธีปรับ ว่าต้อง
ปรับโดยการขยับลำโพงได้หรือไม่ หรือว่าต้องปรับอุปกรณ์ช่วยเพิ่มด้วย แต่เรื่องที่ต้องเสียเงิน อยาก
จะให้เป็นหนทางหลังๆนะครับ
         แต่อยากจะขอเน้นนะครับว่าการปรับวิธีนี้ จะเป็นวิธีที่จะหาต่ำแหน่งวางลำโพงเพื่อให้เสียงที่ดี
ที่สุดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริงนะครับ จะห้องเล็ก ห้องใหญ่ ห้องนั่งเล่น ห้องนอน(ห้องน้ำ ห้อง
เก็บของ ห้องที่ไม่ได้ฟัง ไม่ต้องรวมนะครับ) ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ แต่จะดีถึงระดับไหน ก็จะเป็นไปตาม
ลักษณะทางกายภาพของห้องนั้นด้วย
         อย่างห้องผม ผนังข้างลำโพงด้านขวาเป็นผนังปูนครึ่ง  อีกครึ่งเป็นประตูตู้เก็บของฝังในผนัง
ผนังข้างลำโพงด้านซ้าย เป็นบานประตูกระจกครึ่งฝั่ง อีกครึ่งเป็นปูน ผนังข้างทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณที่เป็น
ปูนก็ไม่ได้อยู่ตรงกัน  ผนังหลังลำโพง เป็นกระจกทั้งหมดจากบนลงล่าง   ผนังด้านหลังจุดนั่งฟังเป็น
ประตูไม้ กับประตูบานเกล็ดติดกระจก อีกครึ่งเป็นปูนล้วน  ส่วนพื้นปูเป็นลามิเนต แถมห้องผมขนาด
4x4 m. ครับ ห้องฟังแบบนี้ เซียนห้องฟังส่ายหน้าทุกคน  ลำโพงที่ผมตั้งในห้อง สูงประมาณ 173
cm. ฐานกว้าง 45 cm. ฐานลึก 60 cm. มีลำโพงเสียงต่ำ 2 ตัว คือ 8" กับ 10" ห้องผมไม่มีดิฟ
ฟิวเซอร์ ไม่มีทูปแทรบ มีแต่ผ้าม่านด้านหลังเต็ม และด้านข้างอีกครึ่งผนัง หลายๆท่านลองคิดดูว่านะ
ครับ  ถ้าเป็นแบบนี้แล้ว เสียงที่ได้น่าจะเป็นอย่างไร จะดีได้แค่ไหน  หรือไม่มีทางดีได้เลยเพราะเบส
ต้องบวม  หรือเพราะผนังหลังเป็นกระจก เบสต้องหาย เสียงต้องแย่แน่ๆ แต่ถ้าผมบอกว่าเสียงดีมาก
จะมีใครเชื่อไม่เนี๊ย
 :yoyo(26):

 เชื่อคร๊าบบ
เสียงดี อยู่ที่หู และ มือเรา  :yoyo (94):

แต่ตอนนี้หูุผมเริ่มเพี้ยนๆแน่  :yoyo(41):
ตะลอนออกจากบ้านตั้งแต่่เช้า กลับมาตอนหัวค่ำ

เมื่อกี๊ คาใจ ลองไปนั่งฟังใหม่
มันไม่ได้อยู่สูงเหมือนที่ฟังในครั้งแรกครับพี่อู๊ด

สงสัยเป็นเพราะผมสายตาสั้น แล้วถอดแว่นตา นั่งฟัง
ภาพมันเลยเบลอๆ งงๆ
เมื่อกี๊ลองใส่แว่นนั่งฟัง
เล็งไป โฟกัสที่เสียงตบมือ

ตกลงว่ามันอยู่เหนือตัวตู้แค่นิดเดียวครับ :yoyo (84):

สงสัยคืนนี้คงต้องพักก่อน
ประสาทสัมผัสเริ่มไม่ไหวแล้ว

แถมแฟนเพิ่งมาบอกว่า จะล้างแอร์ทุกตัวในบ้าน วันอังคารนี้ :yoyo (76):

ส่วนในห้องฟังผม ผมต้องขยับ เครื่อง กับลำโพงออกหนีน้ำอีก เพราะดันไปวางไว้ผนังด้านแอร์

เห้อ. สงสัยคงต้องเริ่มใหม่วันพุธอีก

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ ที่ไม่ให้สมาชิกหลงทาง เสียเงิน เสียเวลาครับพี่อู๊ด

Goodnight ครับ
 :yoyo(65):
ขอบคุณครับ

ปล. ที่ขอบคุณเพราะบอกว่าเชื่อผมว่าเสียงดี....อิอิ ล้อเล่นครับ ขอบคุณจริงๆครับ
ถ้าเซ็ตแล้วเริ่มไม่แน่ใจว่าเสียงตอนขยับตอนไหนดีกว่ากัน ควรพัก แล้วเริ่มใหม่วันถัดไปดีกว่าครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันจันทร์ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 08:38 น.

         อย่างห้องผม ผนังข้างลำโพงด้านขวาเป็นผนังปูนครึ่ง  อีกครึ่งเป็นประตูตู้เก็บของฝังในผนัง
ผนังข้างลำโพงด้านซ้าย เป็นบานประตูกระจกครึ่งฝั่ง อีกครึ่งเป็นปูน ผนังข้างทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณที่เป็น
ปูนก็ไม่ได้อยู่ตรงกัน  ผนังหลังลำโพง เป็นกระจกทั้งหมดจากบนลงล่าง   ผนังด้านหลังจุดนั่งฟังเป็น
ประตูไม้ กับประตูบานเกล็ดติดกระจก อีกครึ่งเป็นปูนล้วน  ส่วนพื้นปูเป็นลามิเนต แถมห้องผมขนาด
4x4 m. ครับ ห้องฟังแบบนี้ เซียนห้องฟังส่ายหน้าทุกคน  ลำโพงที่ผมตั้งในห้อง สูงประมาณ 173
cm. ฐานกว้าง 45 cm. ฐานลึก 60 cm. มีลำโพงเสียงต่ำ 2 ตัว คือ 8" กับ 10" ห้องผมไม่มีดิฟ
ฟิวเซอร์ ไม่มีทูปแทรบ มีแต่ผ้าม่านด้านหลังเต็ม และด้านข้างอีกครึ่งผนัง หลายๆท่านลองคิดดูว่านะ
ครับ  ถ้าเป็นแบบนี้แล้ว เสียงที่ได้น่าจะเป็นอย่างไร จะดีได้แค่ไหน  หรือไม่มีทางดีได้เลยเพราะเบส
ต้องบวม  หรือเพราะผนังหลังเป็นกระจก เบสต้องหาย เสียงต้องแย่แน่ๆ แต่ถ้าผมบอกว่าเสียงดีมาก
จะมีใครเชื่อไม่เนี๊ย แต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่า การจะบอกว่าเสียงดีมากนั้น เราไม่ควร
เป็นผู้กล่าวเอง แต่ผู้อื่นต่างหากที่จะเป็นผู้กล่าวถึงเราว่าดีหรือไม่

 :yoyo(26):

เชื่อเหมือนกันคับ
ห้อง 4x4 ใคร ๆ ก้ไม่เชื่อว่าจะเซทได้
แต่พอได้ฟังแล้ว เสียงโฟกัสชัดเป๊ะ เบสไม่มีอึง คราง  :yoyo (79):
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ 555

ฟังแล้วถึงกับหูเสีย  :yoyo (96):

 :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันจันทร์ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 08:46 น.

         อย่างห้องผม ผนังข้างลำโพงด้านขวาเป็นผนังปูนครึ่ง  อีกครึ่งเป็นประตูตู้เก็บของฝังในผนัง
ผนังข้างลำโพงด้านซ้าย เป็นบานประตูกระจกครึ่งฝั่ง อีกครึ่งเป็นปูน ผนังข้างทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณที่เป็น
ปูนก็ไม่ได้อยู่ตรงกัน  ผนังหลังลำโพง เป็นกระจกทั้งหมดจากบนลงล่าง   ผนังด้านหลังจุดนั่งฟังเป็น
ประตูไม้ กับประตูบานเกล็ดติดกระจก อีกครึ่งเป็นปูนล้วน  ส่วนพื้นปูเป็นลามิเนต แถมห้องผมขนาด
4x4 m. ครับ ห้องฟังแบบนี้ เซียนห้องฟังส่ายหน้าทุกคน  ลำโพงที่ผมตั้งในห้อง สูงประมาณ 173
cm. ฐานกว้าง 45 cm. ฐานลึก 60 cm. มีลำโพงเสียงต่ำ 2 ตัว คือ 8" กับ 10" ห้องผมไม่มีดิฟ
ฟิวเซอร์ ไม่มีทูปแทรบ มีแต่ผ้าม่านด้านหลังเต็ม และด้านข้างอีกครึ่งผนัง หลายๆท่านลองคิดดูว่านะ
ครับ  ถ้าเป็นแบบนี้แล้ว เสียงที่ได้น่าจะเป็นอย่างไร จะดีได้แค่ไหน  หรือไม่มีทางดีได้เลยเพราะเบส
ต้องบวม  หรือเพราะผนังหลังเป็นกระจก เบสต้องหาย เสียงต้องแย่แน่ๆ แต่ถ้าผมบอกว่าเสียงดีมาก
จะมีใครเชื่อไม่เนี๊ย แต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่า การจะบอกว่าเสียงดีมากนั้น เราไม่ควร
เป็นผู้กล่าวเอง แต่ผู้อื่นต่างหากที่จะเป็นผู้กล่าวถึงเราว่าดีหรือไม่

 :yoyo(26):

เชื่อเหมือนกันคับ
ห้อง 4x4 ใคร ๆ ก้ไม่เชื่อว่าจะเซทได้
แต่พอได้ฟังแล้ว เสียงโฟกัสชัดเป๊ะ เบสไม่มีอึง คราง  :yoyo (79):
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ 555

ฟังแล้วถึงกับหูเสีย  :yoyo (96):

 :yoyo (80):

 :yoyo(53): :yoyo(3):

ห้องผม 3.5x3.7 ครับ :yoyo(12):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: suchart2000 ที่ วันจันทร์ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 09:51 น.
ห้อง 4x4 เป็นต้องต้องห้าม กรณีที่ไม่มีการทำ Room Treatment เพราะจะเกิด Standing wave หรือ Room Mode ที่ความถี่ซ้ำ ๆ กันทำให้มันบูสต์ความถี่เหล่านั้นขึ้นมา แต่ถ้าเราสร้างห้องให้มีสัดสวนตาม Golden ratio ความถี่ของ Room Mode จะกระจายตัวออกไปคลุมย่านของเสียงทั้งหมด ทำให้การตอบสนองความถี่ของห้องราบเรียบขึ้น

ห้องที่มีผนังขนานกันมีโอกาสเกิด Room Mode ทุกห้อง แต่ก็ไม่เห็นใครจะทุบทำผนังห้องใหม่ไม่ให้ผนังขนานกัน ยกเว้นสตูดิโอบันทึกเสียง

หลักการทำห้องเสียงมีแค่สองอย่าง คือ Isolate ห้อง ไม่ให้มีเสียงรบกวน และทำ Frequency Balance หรือ Accoustic treatment การใช้ Defuser, Absober, Bass Trap รวมทั้งการกั้นห้องไม่ให้ผนังขนานกัน การสร้างห้องให้มีสัดส่วนตาม Golden Ratio เป็นส่วนของการทำ Treatment ทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าทำ Treatment ได้ดี ความสำคัญของสัดส่วนของห้องก็จะลดลง

เพราะฉะนั้นอย่ายึดติดกับคำพูดที่ว่า ห้อง 4x4 ไม่มีทางทำให้เสียงดีได้

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: ทองก้อน ที่ วันจันทร์ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 10:18 น.

         อย่างห้องผม ผนังข้างลำโพงด้านขวาเป็นผนังปูนครึ่ง  อีกครึ่งเป็นประตูตู้เก็บของฝังในผนัง
ผนังข้างลำโพงด้านซ้าย เป็นบานประตูกระจกครึ่งฝั่ง อีกครึ่งเป็นปูน ผนังข้างทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณที่เป็น
ปูนก็ไม่ได้อยู่ตรงกัน  ผนังหลังลำโพง เป็นกระจกทั้งหมดจากบนลงล่าง   ผนังด้านหลังจุดนั่งฟังเป็น
ประตูไม้ กับประตูบานเกล็ดติดกระจก อีกครึ่งเป็นปูนล้วน  ส่วนพื้นปูเป็นลามิเนต แถมห้องผมขนาด
4x4 m. ครับ ห้องฟังแบบนี้ เซียนห้องฟังส่ายหน้าทุกคน  ลำโพงที่ผมตั้งในห้อง สูงประมาณ 173
cm. ฐานกว้าง 45 cm. ฐานลึก 60 cm. มีลำโพงเสียงต่ำ 2 ตัว คือ 8" กับ 10" ห้องผมไม่มีดิฟ
ฟิวเซอร์ ไม่มีทูปแทรบ มีแต่ผ้าม่านด้านหลังเต็ม และด้านข้างอีกครึ่งผนัง หลายๆท่านลองคิดดูว่านะ
ครับ  ถ้าเป็นแบบนี้แล้ว เสียงที่ได้น่าจะเป็นอย่างไร จะดีได้แค่ไหน  หรือไม่มีทางดีได้เลยเพราะเบส
ต้องบวม  หรือเพราะผนังหลังเป็นกระจก เบสต้องหาย เสียงต้องแย่แน่ๆ แต่ถ้าผมบอกว่าเสียงดีมาก
จะมีใครเชื่อไม่เนี๊ย แต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่า การจะบอกว่าเสียงดีมากนั้น เราไม่ควร
เป็นผู้กล่าวเอง แต่ผู้อื่นต่างหากที่จะเป็นผู้กล่าวถึงเราว่าดีหรือไม่

 :yoyo(26):

เชื่อเหมือนกันคับ
ห้อง 4x4 ใคร ๆ ก้ไม่เชื่อว่าจะเซทได้
แต่พอได้ฟังแล้ว เสียงโฟกัสชัดเป๊ะ เบสไม่มีอึง คราง  :yoyo (79):
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ฟังแล้วถึงกับหูเสีย 
:yoyo (96):

 :yoyo (80):

โดนกันถ้วนหน้า  :yoyo (86): :yoyo (86): :yoyo (86):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันจันทร์ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 10:44 น.
ห้อง 4x4 เป็นต้องต้องห้าม กรณีที่ไม่มีการทำ Room Treatment เพราะจะเกิด Standing wave หรือ Room Mode ที่ความถี่ซ้ำ ๆ กันทำให้มันบูสต์ความถี่เหล่านั้นขึ้นมา แต่ถ้าเราสร้างห้องให้มีสัดสวนตาม Golden ratio ความถี่ของ Room Mode จะกระจายตัวออกไปคลุมย่านของเสียงทั้งหมด ทำให้การตอบสนองความถี่ของห้องราบเรียบขึ้น

ห้องที่มีผนังขนานกันมีโอกาสเกิด Room Mode ทุกห้อง แต่ก็ไม่เห็นใครจะทุบทำผนังห้องใหม่ไม่ให้ผนังขนานกัน ยกเว้นสตูดิโอบันทึกเสียง

หลักการทำห้องเสียงมีแค่สองอย่าง คือ Isolate ห้อง ไม่ให้มีเสียงรบกวน และทำ Frequency Balance หรือ Accoustic treatment การใช้ Defuser, Absober, Bass Trap รวมทั้งการกั้นห้องไม่ให้ผนังขนานกัน การสร้างห้องให้มีสัดส่วนตาม Golden Ratio เป็นส่วนของการทำ Treatment ทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าทำ Treatment ได้ดี ความสำคัญของสัดส่วนของห้องก็จะลดลง

เพราะฉะนั้นอย่ายึดติดกับคำพูดที่ว่า ห้อง 4x4 ไม่มีทางทำให้เสียงดีได้
แต่ห้องผมไม่มี Acoustic treatment ใดๆเลยครับ มีแต่ผ้าม่าน อย่างเดียว
แต่...เอ..มี skyline อยู่คู่หนึ่ง เพื่อนรูปหล่อ ให้มาแต่ผมไม่ได้นำมาใช้งานอะไร
ตอนทดสอบ  ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีครับ  แต่ผมนำมาวางด้านข้างไม่ได้ติดที่เพดาน
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ วันจันทร์ 01 ตุลาคม 2012 เวลา 19:07 น.
ห้อง 4x4 เป็นต้องต้องห้าม กรณีที่ไม่มีการทำ Room Treatment เพราะจะเกิด Standing wave หรือ Room Mode ที่ความถี่ซ้ำ ๆ กันทำให้มันบูสต์ความถี่เหล่านั้นขึ้นมา แต่ถ้าเราสร้างห้องให้มีสัดสวนตาม Golden ratio ความถี่ของ Room Mode จะกระจายตัวออกไปคลุมย่านของเสียงทั้งหมด ทำให้การตอบสนองความถี่ของห้องราบเรียบขึ้น

ห้องที่มีผนังขนานกันมีโอกาสเกิด Room Mode ทุกห้อง แต่ก็ไม่เห็นใครจะทุบทำผนังห้องใหม่ไม่ให้ผนังขนานกัน ยกเว้นสตูดิโอบันทึกเสียง

หลักการทำห้องเสียงมีแค่สองอย่าง คือ Isolate ห้อง ไม่ให้มีเสียงรบกวน และทำ Frequency Balance หรือ Accoustic treatment การใช้ Defuser, Absober, Bass Trap รวมทั้งการกั้นห้องไม่ให้ผนังขนานกัน การสร้างห้องให้มีสัดส่วนตาม Golden Ratio เป็นส่วนของการทำ Treatment ทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าทำ Treatment ได้ดี ความสำคัญของสัดส่วนของห้องก็จะลดลง

เพราะฉะนั้นอย่ายึดติดกับคำพูดที่ว่า ห้อง 4x4 ไม่มีทางทำให้เสียงดีได้
แต่ห้องผมไม่มี Acoustic treatment ใดๆเลยครับ มีแต่ผ้าม่าน อย่างเดียว
แต่...เอ..มี skyline อยู่คู่หนึ่ง เพื่อนรูปหล่อ ให้มาแต่ผมไม่ได้นำมาใช้งานอะไร
ตอนทดสอบ  ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีครับ  แต่ผมนำมาวางด้านข้างไม่ได้ติดที่เพดาน

ห้องนี้ผมได้ไปฟังมาหลายรอบเหมือนกัน ยังอึ้งอยู่เหมือนกันครับที่ ไม่มี Acoustic treatment ใดๆเลย

แต่เสียงดีมากๆ คนที่ได้ไปลองฟังแล้วเหมือนผมก้ออึ้งครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 00:09 น.
ขอถามน้าๆหน่อยครับ

ว่าแทรคที่ 9

เสียง ข้างขวา  ดังกว่าข้างซ้ายหรือเปล่าครับ

อยากทราบว่าเป็นที่การบันทึก หรือว่าผม ยังเซทลำโพงไม่ได้ที่

 :yoyo (81):

ขอบคุณคร๊าบบบ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 00:14 น.
ขอถามน้าๆหน่อยครับ

ว่าแทรคที่ 9

เสียง ข้างขวา  ดังกว่าข้างซ้ายหรือเปล่าครับ

อยากทราบว่าเป็นที่การบันทึก หรือว่าผม ยังเซทลำโพงไม่ได้ที่

 :yoyo (81):

ขอบคุณคร๊าบบบ
แทรคที่ 9 นี่เป็น ความถี่สลายสนนาแม่เหล็กนี่ครับ
แต่ถ้าเป็น แทรค 10 เพลง Stormy weather แบบ mono in-phase ถ้า ลำโพง L R ดังไม่เท่ากัน
เป็นไปได้ 2 กรณีครับ คือ เช็ค ปุ่มบาลานซ์ที่ปรีครับ กับ ตำ่แหน่งวางลำโพงผิดครับ  เสียงจึงไม่เท่ากัน
ลองเปิดแทรคที่ 5  ฟังเช็คก่อนนะครับ เป็นความถี่ 315 Hz    แล้วฟังว่าเสียงที่มาถึงหูข้างไหนดังกว่า
แล้วลอง โยกศรีษะไปข้างหน้า หรือข้างหลัง หาจุดที่เสียงเท่ากัน   ถ้าจุดที่เสียงความถี่ 315 Hz เท่ากัน
อยู่ห่างจากจุดนั่งฟังเดิมนิดหน่อย  ก็ลองขยับจุดนั่งฟังมาที่ต่ำแหน่งนี้   แล้วลองฟังแทรค 10 อีกทีครับ
แต่ถ้าจุดที่ เสียงความถี่ 315 Hz เท่ากัน ห่างจากจุดนั่งฟังเดิมมาก   ต้องขยับลำโพงด้านที่ดังน้อยกว่า
ปรับให้เสียงมาถึงหูเท่ากัน   ลำโพงอาจทำมุมไม่เท่ากัน  ไม่เป็นไรครับ  สิ่งที่สำคัญคือ  หูเราต้องได้ยิน
เสียง ณ จุดนั่งฟังได้เท่ากันครับ

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: greener ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 00:22 น.
โปรดระวัง มือเป็น ลองช้ำ นะครับน้า ด้วยความเป็นห่วงครับ :yoyo (84):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: suchart2000 ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 00:46 น.
ห้อง 4x4 เป็นต้องต้องห้าม กรณีที่ไม่มีการทำ Room Treatment เพราะจะเกิด Standing wave หรือ Room Mode ที่ความถี่ซ้ำ ๆ กันทำให้มันบูสต์ความถี่เหล่านั้นขึ้นมา แต่ถ้าเราสร้างห้องให้มีสัดสวนตาม Golden ratio ความถี่ของ Room Mode จะกระจายตัวออกไปคลุมย่านของเสียงทั้งหมด ทำให้การตอบสนองความถี่ของห้องราบเรียบขึ้น

ห้องที่มีผนังขนานกันมีโอกาสเกิด Room Mode ทุกห้อง แต่ก็ไม่เห็นใครจะทุบทำผนังห้องใหม่ไม่ให้ผนังขนานกัน ยกเว้นสตูดิโอบันทึกเสียง

หลักการทำห้องเสียงมีแค่สองอย่าง คือ Isolate ห้อง ไม่ให้มีเสียงรบกวน และทำ Frequency Balance หรือ Accoustic treatment การใช้ Defuser, Absober, Bass Trap รวมทั้งการกั้นห้องไม่ให้ผนังขนานกัน การสร้างห้องให้มีสัดส่วนตาม Golden Ratio เป็นส่วนของการทำ Treatment ทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าทำ Treatment ได้ดี ความสำคัญของสัดส่วนของห้องก็จะลดลง

เพราะฉะนั้นอย่ายึดติดกับคำพูดที่ว่า ห้อง 4x4 ไม่มีทางทำให้เสียงดีได้
แต่ห้องผมไม่มี Acoustic treatment ใดๆเลยครับ มีแต่ผ้าม่าน อย่างเดียว
แต่...เอ..มี skyline อยู่คู่หนึ่ง เพื่อนรูปหล่อ ให้มาแต่ผมไม่ได้นำมาใช้งานอะไร
ตอนทดสอบ  ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีครับ  แต่ผมนำมาวางด้านข้างไม่ได้ติดที่เพดาน

ห้องนี้ผมได้ไปฟังมาหลายรอบเหมือนกัน ยังอึ้งอยู่เหมือนกันครับที่ ไม่มี Acoustic treatment ใดๆเลย

แต่เสียงดีมากๆ คนที่ได้ไปลองฟังแล้วเหมือนผมก้ออึ้งครับ

พอดีไม่เห็นภาพ แต่จากที่อธิบายมา ผนังก็ไม่ได้เป็นปูนทั้งหมด มีบางส่วนเป็นตู้ มีประตู มีกระจก ส่วนที่เป็นปูนก็ไม่ตรงกัน ทั้งหลายเหล่านี้มันก็คือ Acoustic Treatment ไปในตัว หลายคนมักจะลืมไปว่า ตู้ หรือห้องที่ติดกันก็อาจเป็นเบสแทร็ปได้ สตูดิโอหลายแห่ง มองด้วยสายตาแล้วเห็นแต่ผนังเรียบ ๆ นึกว่าไม่มีอะไร ลองมุดขึ้นไปดูบนฝ้า โอ แผ่นอะคูสติกห้อยโตงเตงไปหมด ลองเคาะตามฝา จะมีตู้เล็กตู้น้อย เป็นเบสแทร็ปซ่อนเอาไว้ ห้องคุณอาจโชคดีที่หลายอย่างมาเสริมกันพอดี หรืออีกอย่างหนึ่ง การวางตำแหน่งลำโพงอาจจะได้ตำแหน่ง DPoLs พอดีหรือเปล่า อันนี้ต้องพึ่งเฮียเม้งอย่างเดียว ถ้าไม่เห็นสภาพจริงๆ คงวิจารณ์เดาส่งไม่ได้ ถ้ามีโอกาสอยากจะขอแวะมาเข้ามาชมสักครั้ง
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 00:53 น.
ขอถามน้าๆหน่อยครับ

ว่าแทรคที่ 9

เสียง ข้างขวา  ดังกว่าข้างซ้ายหรือเปล่าครับ

อยากทราบว่าเป็นที่การบันทึก หรือว่าผม ยังเซทลำโพงไม่ได้ที่

 :yoyo (81):

ขอบคุณคร๊าบบบ
แทรคที่ 9 นี่เป็น ความถี่สลายสนนาแม่เหล็กนี่ครับ
แต่ถ้าเป็น แทรค 10 เพลง Stormy weather แบบ mono in-phase ถ้า ลำโพง L R ดังไม่เท่ากัน
เป็นไปได้ 2 กรณีครับ คือ เช็ค ปุ่มบาลานซ์ที่ปรีครับ กับ ตำ่แหน่งวางลำโพงผิดครับ  เสียงจึงไม่เท่ากัน
ลองเปิดแทรคที่ 5  ฟังเช็คก่อนนะครับ เป็นความถี่ 315 Hz    แล้วฟังว่าเสียงที่มาถึงหูข้างไหนดังกว่า
แล้วลอง โยกศรีษะไปข้างหน้า หรือข้างหลัง หาจุดที่เสียงเท่ากัน   ถ้าจุดที่เสียงความถี่ 315 Hz เท่ากัน
อยู่ห่างจากจุดนั่งฟังเดิมนิดหน่อย  ก็ลองขยับจุดนั่งฟังมาที่ต่ำแหน่งนี้   แล้วลองฟังแทรค 10 อีกทีครับ
แต่ถ้าจุดที่ เสียงความถี่ 315 Hz เท่ากัน ห่างจากจุดนั่งฟังเดิมมาก   ต้องขยับลำโพงด้านที่ดังน้อยกว่า
ปรับให้เสียงมาถึงหูเท่ากัน   ลำโพงอาจทำมุมไม่เท่ากัน  ไม่เป็นไรครับ  สิ่งที่สำคัญคือ  หูเราต้องได้ยิน
เสียง ณ จุดนั่งฟังได้เท่ากันครับ

 :yoyo (81):
แทรค 9  System burn-in ครับพี่

คือผมสงสัยว่าทำไม ไอ้เสียงวี๊ดวิ้ว
ข้างขวามันเหมือนจะดัง และมีเนื้อหนังกว่าข้างซ้าย

หนะครับ

ว่างๆพี่อู๊ด หรือน้าๆ  ช่วยลองหน่อยได้มั๊ยครับ
ขอบคุณคร๊าบบบ

 :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 06:09 น.
ขอถามน้าๆหน่อยครับ

ว่าแทรคที่ 9

เสียง ข้างขวา  ดังกว่าข้างซ้ายหรือเปล่าครับ

อยากทราบว่าเป็นที่การบันทึก หรือว่าผม ยังเซทลำโพงไม่ได้ที่

 :yoyo (81):

ขอบคุณคร๊าบบบ
แทรคที่ 9 นี่เป็น ความถี่สลายสนนาแม่เหล็กนี่ครับ
แต่ถ้าเป็น แทรค 10 เพลง Stormy weather แบบ mono in-phase ถ้า ลำโพง L R ดังไม่เท่ากัน
เป็นไปได้ 2 กรณีครับ คือ เช็ค ปุ่มบาลานซ์ที่ปรีครับ กับ ตำ่แหน่งวางลำโพงผิดครับ  เสียงจึงไม่เท่ากัน
ลองเปิดแทรคที่ 5  ฟังเช็คก่อนนะครับ เป็นความถี่ 315 Hz    แล้วฟังว่าเสียงที่มาถึงหูข้างไหนดังกว่า
แล้วลอง โยกศรีษะไปข้างหน้า หรือข้างหลัง หาจุดที่เสียงเท่ากัน   ถ้าจุดที่เสียงความถี่ 315 Hz เท่ากัน
อยู่ห่างจากจุดนั่งฟังเดิมนิดหน่อย  ก็ลองขยับจุดนั่งฟังมาที่ต่ำแหน่งนี้   แล้วลองฟังแทรค 10 อีกทีครับ
แต่ถ้าจุดที่ เสียงความถี่ 315 Hz เท่ากัน ห่างจากจุดนั่งฟังเดิมมาก   ต้องขยับลำโพงด้านที่ดังน้อยกว่า
ปรับให้เสียงมาถึงหูเท่ากัน   ลำโพงอาจทำมุมไม่เท่ากัน  ไม่เป็นไรครับ  สิ่งที่สำคัญคือ  หูเราต้องได้ยิน
เสียง ณ จุดนั่งฟังได้เท่ากันครับ

 :yoyo (81):
แทรค 9  System burn-in ครับพี่

คือผมสงสัยว่าทำไม ไอ้เสียงวี๊ดวิ้ว
ข้างขวามันเหมือนจะดัง และมีเนื้อหนังกว่าข้างซ้าย

หนะครับ

ว่างๆพี่อู๊ด หรือน้าๆ  ช่วยลองหน่อยได้มั๊ยครับ
ขอบคุณคร๊าบบบ

 :yoyo(65):
แทรคที่ 9 ยังสามารถนำไปใช้ตรวจสอบหาความบกพร่องของลำโพงได้ด้วยนะครับ
เสียงแทรคนี้จะดังเท่ากัน แต่มีบ้างช่วงจะดังสลับกันครับ แต่สั้นมาก แต่ตามที่เขียน
ผมลองฟังอีกทีแล้ว เสียงก็เท่ากัน เนื้อเสียงพอๆกันเลยครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 10:06 น.
ห้อง 4x4 เป็นต้องต้องห้าม กรณีที่ไม่มีการทำ Room Treatment เพราะจะเกิด Standing wave หรือ Room Mode ที่ความถี่ซ้ำ ๆ กันทำให้มันบูสต์ความถี่เหล่านั้นขึ้นมา แต่ถ้าเราสร้างห้องให้มีสัดสวนตาม Golden ratio ความถี่ของ Room Mode จะกระจายตัวออกไปคลุมย่านของเสียงทั้งหมด ทำให้การตอบสนองความถี่ของห้องราบเรียบขึ้น

ห้องที่มีผนังขนานกันมีโอกาสเกิด Room Mode ทุกห้อง แต่ก็ไม่เห็นใครจะทุบทำผนังห้องใหม่ไม่ให้ผนังขนานกัน ยกเว้นสตูดิโอบันทึกเสียง

หลักการทำห้องเสียงมีแค่สองอย่าง คือ Isolate ห้อง ไม่ให้มีเสียงรบกวน และทำ Frequency Balance หรือ Accoustic treatment การใช้ Defuser, Absober, Bass Trap รวมทั้งการกั้นห้องไม่ให้ผนังขนานกัน การสร้างห้องให้มีสัดส่วนตาม Golden Ratio เป็นส่วนของการทำ Treatment ทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าทำ Treatment ได้ดี ความสำคัญของสัดส่วนของห้องก็จะลดลง

เพราะฉะนั้นอย่ายึดติดกับคำพูดที่ว่า ห้อง 4x4 ไม่มีทางทำให้เสียงดีได้
แต่ห้องผมไม่มี Acoustic treatment ใดๆเลยครับ มีแต่ผ้าม่าน อย่างเดียว
แต่...เอ..มี skyline อยู่คู่หนึ่ง เพื่อนรูปหล่อ ให้มาแต่ผมไม่ได้นำมาใช้งานอะไร
ตอนทดสอบ  ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีครับ  แต่ผมนำมาวางด้านข้างไม่ได้ติดที่เพดาน

ห้องนี้ผมได้ไปฟังมาหลายรอบเหมือนกัน ยังอึ้งอยู่เหมือนกันครับที่ ไม่มี Acoustic treatment ใดๆเลย

แต่เสียงดีมากๆ คนที่ได้ไปลองฟังแล้วเหมือนผมก้ออึ้งครับ

พอดีไม่เห็นภาพ แต่จากที่อธิบายมา ผนังก็ไม่ได้เป็นปูนทั้งหมด มีบางส่วนเป็นตู้ มีประตู มีกระจก ส่วนที่เป็นปูนก็ไม่ตรงกัน ทั้งหลายเหล่านี้มันก็คือ Acoustic Treatment ไปในตัว หลายคนมักจะลืมไปว่า ตู้ หรือห้องที่ติดกันก็อาจเป็นเบสแทร็ปได้ สตูดิโอหลายแห่ง มองด้วยสายตาแล้วเห็นแต่ผนังเรียบ ๆ นึกว่าไม่มีอะไร ลองมุดขึ้นไปดูบนฝ้า โอ แผ่นอะคูสติกห้อยโตงเตงไปหมด ลองเคาะตามฝา จะมีตู้เล็กตู้น้อย เป็นเบสแทร็ปซ่อนเอาไว้ ห้องคุณอาจโชคดีที่หลายอย่างมาเสริมกันพอดี หรืออีกอย่างหนึ่ง การวางตำแหน่งลำโพงอาจจะได้ตำแหน่ง DPoLs พอดีหรือเปล่า อันนี้ต้องพึ่งเฮียเม้งอย่างเดียว ถ้าไม่เห็นสภาพจริงๆ คงวิจารณ์เดาส่งไม่ได้ ถ้ามีโอกาสอยากจะขอแวะมาเข้ามาชมสักครั้ง
ห้องผมมาจากการเซ็ตอัพครับ  แต่ก่อนยังเซ็ตไม่ค่อยเป็น ตีกรอบให้ตัวเอง ยึดติดแต่ image ของเสียงและ
ลำโพงจะต้องอยู่ในต่ำแหน่งที่เท่ากันเป็นระนาบ ทำให้แก้ปัญหาอื่นๆไม่ได้ เสียงไม่ได้เรื่องเลยครับ เบสหึ่งบวม
ตลอด จนได้รู้จักกับเฮียเม้ง ตอนที่เวปนี้ตั้งใหม่ๆเฮียเม้งเลยมาเซ็ตให้ฟัง เท่านั้นละครับเห็นภาพเลย  เฮียเม้ง
แนะนำว่าต้องออกนอกกรอบ   ทำให้ผมเริ่มเข้าใจลักษณะของเสียงที่ถูกต้อง  จากนั้นก็หัดฟัง หัดขยับ หัดแก้
และก็ตระเวณฟังชุดเพื่อนๆ ฟังดนตรีสด เก็บแต่ลักษณะเสียงที่ดีจำไว้แล้วก็มาขยับชุดตัวเอง หาประสพการณ์
ไปเรื่อยๆ เรียนรู้เรื่อง Acoustic treatment แบบต่างๆยี่ห้อต่างๆ   อ่านเรื่อง Room mode ค่า
RT ค่าอื่นๆ อ่านเกือบทุกทฤษฎี คุยกับทุกคนที่เซ็ตเป็น จนรู้ว่าใครมั่วใครจริง นักเขียนหลายคนยังมั่วแหลก
เลย จินตนาการเอง   ร้านค้า เซียนห้อง หลายคนทฤษฎีเยอะพูดเก่ง บางคนรู้เยอะรู้จริงฟังออกแต่ก็เซ็ตด้วย
ตัวเองไม่ถูก ไม่ได้เท่านั้น เหมือนนักชิมอะครับรู้ส่วนผสม รู้รส รู้กลิ่น แต่ทำเองไม่อร่อย บางคนยังไม่รู้ว่าต้อง
match ชุดอย่างไร  ต้องใช้อะไรแก้  เพื่อปรับโทนเสียงให้ถูกต้องก่อน  แล้วค่อยเซ็ตลำโพง แต่พ่อค้าบาง
คนก็รู้วิธี  แล้วก็หลอกขายของประหลาดๆ ซึ่งที่จริงแล้ว เค้าใช้การเซ็ตลำโพงให้เสียงดีกว่าเดิมตะหาก ไม่ใช่
เพราะของประหลาด ที่เอามาขายแพงๆ
      ผมเป็นคนที่ชอบเล่นลำโพงใหญ่ แต่ห้องเล็ก ก็เลยต้องดิ้นรน  หาวิธีปราบลำโพงให้อยู่ในห้องให้ได้โดย
จะไม่ใส่ acoustic treatment ใดก่อน  เพราะจากที่ศึกษามา ถ้าใช้โดยไม่ทราบว่าห้องที่มีอยู่นั้นโด่งที่
ความถี่ใด หรือขาดที่ความถี่ไหน ใส่เข้าไปแล้วจะยิ่งหลงทาง แต่ถ้าทราบและเข้าใจถึงห้องตัวเองแล้ว ว่าต้อง
ชดเชยหรือลดช่วงความถี่ใด เซ็ตลำโพงพอเข้าใจว่าควรวางระยะอย่างไร เข้าใจเรื่องโทนเสียงที่ให้ Timbre
ของดนตรีที่ถูกต้อง มีโทลนัลบาลานซ์ที่ถูกต้อง การใช้ acoustic treatment ก็จะได้ผลดี  เสียงที่ได้ก็
จะดีที่สุด หลังจากที่ผมเซ็ตได้แล้ว ผมก็เข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเพิ่มเติม อีกในชุดของผม
       ผมจึงพยายามแนะนำเพื่อนว่า ลองเซ็ตลำโพงจากลักษณะห้องเดิมที่มีอยู่ก่อน ถ้าเข้าใจแล้วค่อยลองหา
พวก acoustic treatment มาลองภายหลัง
       จากที่ผมศึกษามาหลายๆวิธี   ก็พอเข้าใจในปัญหาต่างๆ ว่า  เสียงที่ นักเขียน หรือ ผู้ที่เชี่ยวชาญการ
Set up ลำโพง  เขียนถึงเป็นอย่างไร ปริมาณเท่าใด เนียนแบบไหน ทอดตัวยาวนานเท่าใด หนาขนาดไหน
และอีกหลายๆอย่าง ถึงจะเรียกว่าเสียงดีถูกต้อง ผมจึงค่อยๆสรุป หาหลักการที่ง่ายไม่ยาก มีวิธี และแบบแผน
ให้เพื่อนๆที่เล่นเครื่องเสียงพอเป็นบ้าง ก็สามารถศึกษาและทำเองได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากคำแนะนำของเพื่ิอนๆ
เฮียเม้ง คุณโก้IAV และจากประสพการณ์ของผมเอง ผมจึงเขียนวิธีนี้ออกมาให้อ่าน และเข้าใจได้ง่ายเท่าที่ผม
จะนึกออก 
        จากที่ตอบคงไม่ตรงกับคำถามนะครับ เพียงแต่ต้องการอธิบายถึง การไม่ใช้อุปกรณ์พวก Acoustic
Treatment ทั้งหลาย และการจะเซ็ตลำโพงให้ได้ดีต้องฝึกฝนครับ   เฮียเม้ง เคยโพสไว้ว่า"การเซ็ตลำโพง
ให้เสียงดี ไม่มีลิฟท์มีแต่บันได" หวังว่าวิธีที่ผมเขียนคงจะเป็นก้าวแรกให้หลายๆท่านได้ลองเดินขึ้นบันไดนะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 10:14 น.
ขอถามน้าๆหน่อยครับ

ว่าแทรคที่ 9

เสียง ข้างขวา  ดังกว่าข้างซ้ายหรือเปล่าครับ

อยากทราบว่าเป็นที่การบันทึก หรือว่าผม ยังเซทลำโพงไม่ได้ที่

 :yoyo (81):

ขอบคุณคร๊าบบบ
แทรคที่ 9 นี่เป็น ความถี่สลายสนนาแม่เหล็กนี่ครับ
แต่ถ้าเป็น แทรค 10 เพลง Stormy weather แบบ mono in-phase ถ้า ลำโพง L R ดังไม่เท่ากัน
เป็นไปได้ 2 กรณีครับ คือ เช็ค ปุ่มบาลานซ์ที่ปรีครับ กับ ตำ่แหน่งวางลำโพงผิดครับ  เสียงจึงไม่เท่ากัน
ลองเปิดแทรคที่ 5  ฟังเช็คก่อนนะครับ เป็นความถี่ 315 Hz    แล้วฟังว่าเสียงที่มาถึงหูข้างไหนดังกว่า
แล้วลอง โยกศรีษะไปข้างหน้า หรือข้างหลัง หาจุดที่เสียงเท่ากัน   ถ้าจุดที่เสียงความถี่ 315 Hz เท่ากัน
อยู่ห่างจากจุดนั่งฟังเดิมนิดหน่อย  ก็ลองขยับจุดนั่งฟังมาที่ต่ำแหน่งนี้   แล้วลองฟังแทรค 10 อีกทีครับ
แต่ถ้าจุดที่ เสียงความถี่ 315 Hz เท่ากัน ห่างจากจุดนั่งฟังเดิมมาก   ต้องขยับลำโพงด้านที่ดังน้อยกว่า
ปรับให้เสียงมาถึงหูเท่ากัน   ลำโพงอาจทำมุมไม่เท่ากัน  ไม่เป็นไรครับ  สิ่งที่สำคัญคือ  หูเราต้องได้ยิน
เสียง ณ จุดนั่งฟังได้เท่ากันครับ

 :yoyo (81):
แทรค 9  System burn-in ครับพี่

คือผมสงสัยว่าทำไม ไอ้เสียงวี๊ดวิ้ว
ข้างขวามันเหมือนจะดัง และมีเนื้อหนังกว่าข้างซ้าย

หนะครับ

ว่างๆพี่อู๊ด หรือน้าๆ  ช่วยลองหน่อยได้มั๊ยครับ
ขอบคุณคร๊าบบบ

 :yoyo(65):
แทรคที่ 9 ยังสามารถนำไปใช้ตรวจสอบหาความบกพร่องของลำโพงได้ด้วยนะครับ
เสียงแทรคนี้จะดังเท่ากัน แต่มีบ้างช่วงจะดังสลับกันครับ แต่สั้นมาก แต่ตามที่เขียน
ผมลองฟังอีกทีแล้ว เสียงก็เท่ากัน เนื้อเสียงพอๆกันเลยครับ

 :yoyo (81):

ขอบคุณครับพี่อู๊ด

สงสัยสิ่งที่ผม กำลังคิดจะเป็นจริงซะแร้ว
คือ  หลอดไดร์ฟ ที่แอมป์(หลอด)ของผม ข้างนึง มันมีรอยดำๆ และหลอดแก้ว มันเอียงกะเท่เร่ ไม่ได้ฉากกับฐาน (ตอนซึ้อมาไม่เป็น)
เพิ่งจะมาสังเกตุได้ซักสามสี่วันที่ผ่านมาครับ :yoyo (99):

คงเนื่องจากการเปิดแบบทรหดมั๊งครับ
แล้วเผอิญ หลอดข้างนั้น มันก็ตรงกับ ข้างที่ลำโพง เบากว่า เนื้อเสียงน้อยกว่า แต่อาการที่ว่านี้ ก็ไม่มาก 
เผอิญหูหาเรื่อง เลยนั่งจับผิดหนะครับ  :yoyo(41):

งานนี้ คงได้เปลี่ยนหลอดไดร์ฟกันอีก

ว่าจะไม่คันเปลี่ยนหลอดแล้วน๊า


เสียตังค์จนได้ 555+

แต่เดี๋ยวว่างๆ จะลองถอดสลับข้างกันดูก่อนครับ

ขอบคุณครับพี่
 :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: noy8872788 ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 13:06 น.
อ้างถึง
ห้องผมมาจากการเซ็ตอัพครับ  แต่ก่อนยังเซ็ตไม่ค่อยเป็น ตีกรอบให้ตัวเอง ยึดติดแต่ image ของเสียงและ
ลำโพงจะต้องอยู่ในต่ำแหน่งที่เท่ากันเป็นระนาบ ทำให้แก้ปัญหาอื่นๆไม่ได้ เสียงไม่ได้เรื่องเลยครับ เบสหึ่งบวม
ตลอด จนได้รู้จักกับเฮียเม้ง ตอนที่เวปนี้ตั้งใหม่ๆเฮียเม้งเลยมาเซ็ตให้ฟัง เท่านั้นละครับเห็นภาพเลย  เฮียเม้ง
แนะนำว่าต้องออกนอกกรอบ   ทำให้ผมเริ่มเข้าใจลักษณะของเสียงที่ถูกต้อง  จากนั้นก็หัดฟัง หัดขยับ หัดแก้
และก็ตระเวณฟังชุดเพื่อนๆ ฟังดนตรีสด เก็บแต่ลักษณะเสียงที่ดีจำไว้แล้วก็มาขยับชุดตัวเอง หาประสพการณ์
ไปเรื่อยๆ เรียนรู้เรื่อง Acoustic treatment แบบต่างๆยี่ห้อต่างๆ   อ่านเรื่อง Room mode ค่า
RT ค่าอื่นๆ อ่านเกือบทุกทฤษฎี คุยกับทุกคนที่เซ็ตเป็น จนรู้ว่าใครมั่วใครจริง นักเขียนหลายคนยังมั่วแหลก
เลย จินตนาการเอง   ร้านค้า เซียนห้อง หลายคนทฤษฎีเยอะพูดเก่ง บางคนรู้เยอะรู้จริงฟังออกแต่ก็เซ็ตด้วย
ตัวเองไม่ถูก ไม่ได้เท่านั้น เหมือนนักชิมอะครับรู้ส่วนผสม รู้รส รู้กลิ่น แต่ทำเองไม่อร่อย บางคนยังไม่รู้ว่าต้อง
match ชุดอย่างไร  ต้องใช้อะไรแก้  เพื่อปรับโทนเสียงให้ถูกต้องก่อน  แล้วค่อยเซ็ตลำโพง แต่พ่อค้าบาง
คนก็รู้วิธี  แล้วก็หลอกขายของประหลาดๆ ซึ่งที่จริงแล้ว เค้าใช้การเซ็ตลำโพงให้เสียงดีกว่าเดิมตะหาก ไม่ใช่
เพราะของประหลาด ที่เอามาขายแพงๆ
      ผมเป็นคนที่ชอบเล่นลำโพงใหญ่ แต่ห้องเล็ก ก็เลยต้องดิ้นรน  หาวิธีปราบลำโพงให้อยู่ในห้องให้ได้โดย
จะไม่ใส่ acoustic treatment ใดก่อน  เพราะจากที่ศึกษามา ถ้าใช้โดยไม่ทราบว่าห้องที่มีอยู่นั้นโด่งที่
ความถี่ใด หรือขาดที่ความถี่ไหน ใส่เข้าไปแล้วจะยิ่งหลงทาง แต่ถ้าทราบและเข้าใจถึงห้องตัวเองแล้ว ว่าต้อง
ชดเชยหรือลดช่วงความถี่ใด เซ็ตลำโพงพอเข้าใจว่าควรวางระยะอย่างไร เข้าใจเรื่องโทนเสียงที่ให้ Timbre
ของดนตรีที่ถูกต้อง มีโทลนัลบาลานซ์ที่ถูกต้อง การใช้ acoustic treatment ก็จะได้ผลดี  เสียงที่ได้ก็
จะดีที่สุด หลังจากที่ผมเซ็ตได้แล้ว ผมก็เข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเพิ่มเติม อีกในชุดของผม
       ผมจึงพยายามแนะนำเพื่อนว่า ลองเซ็ตลำโพงจากลักษณะห้องเดิมที่มีอยู่ก่อน ถ้าเข้าใจแล้วค่อยลองหา
พวก acoustic treatment มาลองภายหลัง
       จากที่ผมศึกษามาหลายๆวิธี   ก็พอเข้าใจในปัญหาต่างๆ ว่า  เสียงที่ นักเขียน หรือ ผู้ที่เชี่ยวชาญการ
Set up ลำโพง  เขียนถึงเป็นอย่างไร ปริมาณเท่าใด เนียนแบบไหน ทอดตัวยาวนานเท่าใด หนาขนาดไหน
และอีกหลายๆอย่าง ถึงจะเรียกว่าเสียงดีถูกต้อง ผมจึงค่อยๆสรุป หาหลักการที่ง่ายไม่ยาก มีวิธี และแบบแผน
ให้เพื่อนๆที่เล่นเครื่องเสียงพอเป็นบ้าง ก็สามารถศึกษาและทำเองได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากคำแนะนำของเพื่ิอนๆ
เฮียเม้ง คุณโก้IAV และจากประสพการณ์ของผมเอง ผมจึงเขียนวิธีนี้ออกมาให้อ่าน และเข้าใจได้ง่ายเท่าที่ผม
จะนึกออก 
        จากที่ตอบคงไม่ตรงกับคำถามนะครับ เพียงแต่ต้องการอธิบายถึง การไม่ใช้อุปกรณ์พวก Acoustic
Treatment ทั้งหลาย และการจะเซ็ตลำโพงให้ได้ดีต้องฝึกฝนครับ   เฮียเม้ง เคยโพสไว้ว่า"การเซ็ตลำโพง
ให้เสียงดี ไม่มีลิฟท์มีแต่บันได" หวังว่าวิธีที่ผมเขียนคงจะเป็นก้าวแรกให้หลายๆท่านได้ลองเดินขึ้นบันไดนะครับ


ตามอ่าน.. :yoyo (80):ต้องขอชมเชยเขียนได้ดีมาก อ่านเข้าใจง่าย  ผู้ที่ต้องการเสียงดีด้วยมือตนเองควรศึกษา
 เฮียเม้ง เคยโพสไว้ว่า"การเซ็ตลำโพงให้เสียงดี ไม่มีลิฟท์มีแต่บันได" ประโยคนี้โดนใจมาก.. :yoyo(53):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 13:51 น.
ตามอ่าน.. :yoyo (80):ต้องขอชมเชยเขียนได้ดีมาก อ่านเข้าใจง่าย  ผู้ที่ต้องการเสียงดีด้วยมือตนเองควรศึกษา
 เฮียเม้ง เคยโพสไว้ว่า"การเซ็ตลำโพงให้เสียงดี ไม่มีลิฟท์มีแต่บันได" ประโยคนี้โดนใจมาก.. :yoyo(53):
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: stic ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 14:32 น.
เรียนถามพี่อู๊ดครับ  :yoyo (81):
เปิดแทรค 5 (ความถี่ 315 Hz.) ปรากฎว่ามีบางช่วงระหว่างลำโพงกับจุดนั่งฟัง เสียงมันหายไปเลย เป็นปรากฎการณ์ปกติหรือปล่าวครับ  :yoyo(26):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: ทองก้อน ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 14:34 น.

ห้องผมมาจากการเซ็ตอัพครับ  แต่ก่อนยังเซ็ตไม่ค่อยเป็น ตีกรอบให้ตัวเอง ยึดติดแต่ image ของเสียงและ
ลำโพงจะต้องอยู่ในต่ำแหน่งที่เท่ากันเป็นระนาบ ทำให้แก้ปัญหาอื่นๆไม่ได้ เสียงไม่ได้เรื่องเลยครับ เบสหึ่งบวม
ตลอด จนได้รู้จักกับเฮียเม้ง ตอนที่เวปนี้ตั้งใหม่ๆเฮียเม้งเลยมาเซ็ตให้ฟัง เท่านั้นละครับเห็นภาพเลย  เฮียเม้ง
แนะนำว่าต้องออกนอกกรอบ   ทำให้ผมเริ่มเข้าใจลักษณะของเสียงที่ถูกต้อง  จากนั้นก็หัดฟัง หัดขยับ หัดแก้
และก็ตระเวณฟังชุดเพื่อนๆ ฟังดนตรีสด เก็บแต่ลักษณะเสียงที่ดีจำไว้แล้วก็มาขยับชุดตัวเอง หาประสพการณ์
ไปเรื่อยๆ เรียนรู้เรื่อง Acoustic treatment แบบต่างๆยี่ห้อต่างๆ   อ่านเรื่อง Room mode ค่า
RT ค่าอื่นๆ อ่านเกือบทุกทฤษฎี คุยกับทุกคนที่เซ็ตเป็น จนรู้ว่าใครมั่วใครจริง นักเขียนหลายคนยังมั่วแหลก
เลย จินตนาการเอง   ร้านค้า เซียนห้อง หลายคนทฤษฎีเยอะพูดเก่ง บางคนรู้เยอะรู้จริงฟังออกแต่ก็เซ็ตด้วย
ตัวเองไม่ถูก ไม่ได้เท่านั้น เหมือนนักชิมอะครับรู้ส่วนผสม รู้รส รู้กลิ่น แต่ทำเองไม่อร่อย บางคนยังไม่รู้ว่าต้อง
match ชุดอย่างไร  ต้องใช้อะไรแก้  เพื่อปรับโทนเสียงให้ถูกต้องก่อน  แล้วค่อยเซ็ตลำโพง แต่พ่อค้าบาง
คนก็รู้วิธี  แล้วก็หลอกขายของประหลาดๆ ซึ่งที่จริงแล้ว เค้าใช้การเซ็ตลำโพงให้เสียงดีกว่าเดิมตะหาก ไม่ใช่
เพราะของประหลาด ที่เอามาขายแพงๆ
      ผมเป็นคนที่ชอบเล่นลำโพงใหญ่ แต่ห้องเล็ก ก็เลยต้องดิ้นรน  หาวิธีปราบลำโพงให้อยู่ในห้องให้ได้โดย
จะไม่ใส่ acoustic treatment ใดก่อน  เพราะจากที่ศึกษามา ถ้าใช้โดยไม่ทราบว่าห้องที่มีอยู่นั้นโด่งที่
ความถี่ใด หรือขาดที่ความถี่ไหน ใส่เข้าไปแล้วจะยิ่งหลงทาง แต่ถ้าทราบและเข้าใจถึงห้องตัวเองแล้ว ว่าต้อง
ชดเชยหรือลดช่วงความถี่ใด เซ็ตลำโพงพอเข้าใจว่าควรวางระยะอย่างไร เข้าใจเรื่องโทนเสียงที่ให้ Timbre
ของดนตรีที่ถูกต้อง มีโทลนัลบาลานซ์ที่ถูกต้อง การใช้ acoustic treatment ก็จะได้ผลดี  เสียงที่ได้ก็
จะดีที่สุด หลังจากที่ผมเซ็ตได้แล้ว ผมก็เข้าใจว่าไม่จำเป็นต้องใช้อะไรเพิ่มเติม อีกในชุดของผม
       ผมจึงพยายามแนะนำเพื่อนว่า ลองเซ็ตลำโพงจากลักษณะห้องเดิมที่มีอยู่ก่อน ถ้าเข้าใจแล้วค่อยลองหา
พวก acoustic treatment มาลองภายหลัง
       จากที่ผมศึกษามาหลายๆวิธี   ก็พอเข้าใจในปัญหาต่างๆ ว่า  เสียงที่ นักเขียน หรือ ผู้ที่เชี่ยวชาญการ
Set up ลำโพง  เขียนถึงเป็นอย่างไร ปริมาณเท่าใด เนียนแบบไหน ทอดตัวยาวนานเท่าใด หนาขนาดไหน
และอีกหลายๆอย่าง ถึงจะเรียกว่าเสียงดีถูกต้อง ผมจึงค่อยๆสรุป หาหลักการที่ง่ายไม่ยาก มีวิธี และแบบแผน
ให้เพื่อนๆที่เล่นเครื่องเสียงพอเป็นบ้าง ก็สามารถศึกษาและทำเองได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากคำแนะนำของเพื่ิอนๆ
เฮียเม้ง คุณโก้IAV และจากประสพการณ์ของผมเอง ผมจึงเขียนวิธีนี้ออกมาให้อ่าน และเข้าใจได้ง่ายเท่าที่ผม
จะนึกออก 
        จากที่ตอบคงไม่ตรงกับคำถามนะครับ เพียงแต่ต้องการอธิบายถึง การไม่ใช้อุปกรณ์พวก Acoustic
Treatment ทั้งหลาย และการจะเซ็ตลำโพงให้ได้ดีต้องฝึกฝนครับ   เฮียเม้ง เคยโพสไว้ว่า"การเซ็ตลำโพง
ให้เสียงดี ไม่มีลิฟท์มีแต่บันได" หวังว่าวิธีที่ผมเขียนคงจะเป็นก้าวแรกให้หลายๆท่านได้ลองเดินขึ้นบันไดนะครับ

เ ยี่ ย ม ย อ ด   :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80): :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 19:59 น.
เรียนถามพี่อู๊ดครับ  :yoyo (81):
เปิดแทรค 5 (ความถี่ 315 Hz.) ปรากฎว่ามีบางช่วงระหว่างลำโพงกับจุดนั่งฟัง เสียงมันหายไปเลย เป็นปรากฎการณ์ปกติหรือปล่าวครับ  :yoyo(26):
ปรกติครับ ถ้ามีจุดกำเนิดเสียงความถี่เดียวกัน 2 จุด จะเกิดจุดเสริม(node) และจุดหักล้าง(anti node) เป็นช่วงๆไปครับ
พยายาม ขยับจุดนั่งฟัง หรือขยับลำโพง เพื่อให้เสียงที่มาถึงหูทั้ง 2 ข้าง ณ จุดนั่งฟัง ดังเท่ากันครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: supotboon ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 20:18 น.
เรียนถามพี่อู๊ดครับ  :yoyo (81):
เปิดแทรค 5 (ความถี่ 315 Hz.) ปรากฎว่ามีบางช่วงระหว่างลำโพงกับจุดนั่งฟัง เสียงมันหายไปเลย เป็นปรากฎการณ์ปกติหรือปล่าวครับ  :yoyo(26):
ปรกติครับ ถ้ามีจุดกำเนิดเสียงความถี่เดียวกัน 2 จุด จะเกิดจุดเสริม(node) และจุดหักล้าง(anti node) เป็นช่วงๆไปครับ
พยายาม ขยับจุดนั่งฟัง หรือขยับลำโพง เพื่อให้เสียงที่มาถึงหูทั้ง 2 ข้าง ณ จุดนั่งฟัง ดังเท่ากันครับ
แทรคนี้ เสียงของผม มันดังอยู่ตรงกลางระหว่างลำโพงอย่างเดียวครับ มันปกติ มั๊ยละครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: ban ban ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 20:20 น.
ถ้ามีโอกาสขอไปอึ้งซักทีนะครับเฮีย  :yoyo(65): :yoyo(65): :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 20:44 น.
เรียนถามพี่อู๊ดครับ  :yoyo (81):
เปิดแทรค 5 (ความถี่ 315 Hz.) ปรากฎว่ามีบางช่วงระหว่างลำโพงกับจุดนั่งฟัง เสียงมันหายไปเลย เป็นปรากฎการณ์ปกติหรือปล่าวครับ  :yoyo(26):
ปรกติครับ ถ้ามีจุดกำเนิดเสียงความถี่เดียวกัน 2 จุด จะเกิดจุดเสริม(node) และจุดหักล้าง(anti node) เป็นช่วงๆไปครับ
พยายาม ขยับจุดนั่งฟัง หรือขยับลำโพง เพื่อให้เสียงที่มาถึงหูทั้ง 2 ข้าง ณ จุดนั่งฟัง ดังเท่ากันครับ
แทรคนี้ เสียงของผม มันดังอยู่ตรงกลางระหว่างลำโพงอย่างเดียวครับ มันปกติ มั๊ยละครับ
แสดงว่าห้องซับมาก ใช่ไม๊ครับ ถ้าใช่ เสียงจะอยู่ระหว่างลำโพงครับ เพราะถ้าซับไม่มาก เสียงจะมาดังที่ข้างหูเลยครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 20:45 น.
ถ้ามีโอกาสขอไปอึ้งซักทีนะครับเฮีย  :yoyo(65): :yoyo(65): :yoyo(65):
ได้ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: supotboon ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 21:00 น.
เรียนถามพี่อู๊ดครับ  :yoyo (81):
เปิดแทรค 5 (ความถี่ 315 Hz.) ปรากฎว่ามีบางช่วงระหว่างลำโพงกับจุดนั่งฟัง เสียงมันหายไปเลย เป็นปรากฎการณ์ปกติหรือปล่าวครับ  :yoyo(26):
ปรกติครับ ถ้ามีจุดกำเนิดเสียงความถี่เดียวกัน 2 จุด จะเกิดจุดเสริม(node) และจุดหักล้าง(anti node) เป็นช่วงๆไปครับ
พยายาม ขยับจุดนั่งฟัง หรือขยับลำโพง เพื่อให้เสียงที่มาถึงหูทั้ง 2 ข้าง ณ จุดนั่งฟัง ดังเท่ากันครับ
แทรคนี้ เสียงของผม มันดังอยู่ตรงกลางระหว่างลำโพงอย่างเดียวครับ มันปกติ มั๊ยละครับ
แสดงว่าห้องซับมาก ใช่ไม๊ครับ ถ้าใช่ เสียงจะอยู่ระหว่างลำโพงครับ เพราะถ้าซับไม่มาก เสียงจะมาดังที่ข้างหูเลยครับ
ห้องผมผนังเป็นวอลเปเปอร์ แต่พื้นเป็นกระเบื้องครับ มันก็ไม่น่าจะซับมากนะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 21:02 น.
ถ้ามีโอกาสขอไปอึ้งซักทีนะครับเฮีย  :yoyo(65): :yoyo(65): :yoyo(65):


มาลองฟังดูครับ  :yoyo(41):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 21:08 น.
เรียนถามพี่อู๊ดครับ  :yoyo (81):
เปิดแทรค 5 (ความถี่ 315 Hz.) ปรากฎว่ามีบางช่วงระหว่างลำโพงกับจุดนั่งฟัง เสียงมันหายไปเลย เป็นปรากฎการณ์ปกติหรือปล่าวครับ  :yoyo(26):
ปรกติครับ ถ้ามีจุดกำเนิดเสียงความถี่เดียวกัน 2 จุด จะเกิดจุดเสริม(node) และจุดหักล้าง(anti node) เป็นช่วงๆไปครับ
พยายาม ขยับจุดนั่งฟัง หรือขยับลำโพง เพื่อให้เสียงที่มาถึงหูทั้ง 2 ข้าง ณ จุดนั่งฟัง ดังเท่ากันครับ
แทรคนี้ เสียงของผม มันดังอยู่ตรงกลางระหว่างลำโพงอย่างเดียวครับ มันปกติ มั๊ยละครับ
แสดงว่าห้องซับมาก ใช่ไม๊ครับ ถ้าใช่ เสียงจะอยู่ระหว่างลำโพงครับ เพราะถ้าซับไม่มาก เสียงจะมาดังที่ข้างหูเลยครับ
ห้องผมผนังเป็นวอลเปเปอร์ แต่พื้นเป็นกระเบื้องครับ มันก็ไม่น่าจะซับมากนะครับ
แล้วห้องกว้างมากไม๊ครับ  ถ้ากว้างมากก็ถูกต้อง แต่ถ้าไม่มาก ลองขยับศรีษะไปข้างหน้า หรือหลัง ว่าเสียงแตกต่างกันอย่างไรครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: supotboon ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 22:48 น.
เรียนถามพี่อู๊ดครับ  :yoyo (81):
เปิดแทรค 5 (ความถี่ 315 Hz.) ปรากฎว่ามีบางช่วงระหว่างลำโพงกับจุดนั่งฟัง เสียงมันหายไปเลย เป็นปรากฎการณ์ปกติหรือปล่าวครับ  :yoyo(26):
ปรกติครับ ถ้ามีจุดกำเนิดเสียงความถี่เดียวกัน 2 จุด จะเกิดจุดเสริม(node) และจุดหักล้าง(anti node) เป็นช่วงๆไปครับ
พยายาม ขยับจุดนั่งฟัง หรือขยับลำโพง เพื่อให้เสียงที่มาถึงหูทั้ง 2 ข้าง ณ จุดนั่งฟัง ดังเท่ากันครับ
แทรคนี้ เสียงของผม มันดังอยู่ตรงกลางระหว่างลำโพงอย่างเดียวครับ มันปกติ มั๊ยละครับ
แสดงว่าห้องซับมาก ใช่ไม๊ครับ ถ้าใช่ เสียงจะอยู่ระหว่างลำโพงครับ เพราะถ้าซับไม่มาก เสียงจะมาดังที่ข้างหูเลยครับ
ห้องผมผนังเป็นวอลเปเปอร์ แต่พื้นเป็นกระเบื้องครับ มันก็ไม่น่าจะซับมากนะครับ
แล้วห้องกว้างมากไม๊ครับ  ถ้ากว้างมากก็ถูกต้อง แต่ถ้าไม่มาก ลองขยับศรีษะไปข้างหน้า หรือหลัง ว่าเสียงแตกต่างกันอย่างไรครับ
ห้องผมขนาด 3.5X6.5 ผมลองขยับศรีษะ ไปข้างหน้า เสียงมันดังมากขึ้นแล้วมันก็เบาลง
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 04 ตุลาคม 2012 เวลา 23:08 น.
ห้องผมขนาด 3.5X6.5 ผมลองขยับศรีษะ ไปข้างหน้า เสียงมันดังมากขึ้นแล้วมันก็เบาลง
แต่ดังเท่ากันตลอดใช่ไม๊ครับ คือดังก็เท่า เบาก็เท่า แล้วมีอาการหลอนหูทั้ง 2 ข้างหรือไม่ครับ
แล้วขออนุญาติดูภาพลักษณะการวางด้วย จะดีมากครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: supotboon ที่ วันศุกร์ 05 ตุลาคม 2012 เวลา 00:26 น.
ห้องผมขนาด 3.5X6.5 ผมลองขยับศรีษะ ไปข้างหน้า เสียงมันดังมากขึ้นแล้วมันก็เบาลง
แต่ดังเท่ากันตลอดใช่ไม๊ครับ คือดังก็เท่า เบาก็เท่า แล้วมีอาการหลอนหูทั้ง 2 ข้างหรือไม่ครับ
แล้วขออนุญาติดูภาพลักษณะการวางด้วย จะดีมากครับ
ความดังเท่ากันตลอด ทั้งตรงเสียงดังและเสียงเบา ไม่มีการหลอนหูครับ ลำโพงผมวางตามแนวยาว ห่างจากผนังหลัง 1.5 ม. ระยะนั่งห่าง 2 ม. วางแบบในรูป แต่ลำโพงเป็น Usher 718D
(http://www.piyanaswebboard.com/hosting/image-DF4B_4F6F3627.jpg)
(http://www.piyanaswebboard.com/hosting/image-D020_4D8F38DF.jpg)
(http://www.piyanaswebboard.com/hosting/image-7B3C_4D8F38DF.jpg)
(http://www.piyanaswebboard.com/hosting/image-A192_4D8F38DF.jpg)
(http://www.piyanaswebboard.com/hosting/image-4ED6_4D8F38BA.jpg)
(http://www.piyanaswebboard.com/hosting/image-F060_4D8F38BA.jpg)
(http://www.piyanaswebboard.com/hosting/image-28DC_4D8F38BA.jpg)
(http://www.piyanaswebboard.com/hosting/image-D131_4D8F38BA.jpg)
(http://www.piyanaswebboard.com/hosting/image-7176_4D8F38BA.jpg)
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: chatchawanb ที่ วันศุกร์ 05 ตุลาคม 2012 เวลา 00:36 น.
ขออภัยน้าอาร์ต ที่เมื่อก่อนบ่ายโทรไปผิดจังหวะกำลังป้อนข้าวเด็กๆ ขอโทษครับ เกรงใจเลยคุยแค่นิดเดียวครับ :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันศุกร์ 05 ตุลาคม 2012 เวลา 06:41 น.

ความดังเท่ากันตลอด ทั้งตรงเสียงดังและเสียงเบา ไม่มีการหลอนหูครับ ลำโพงผมวางตามแนวยาว ห่างจากผนังหลัง 1.5 ม. ระยะนั่งห่าง 2 ม. วางแบบในรูป แต่ลำโพงเป็น Usher 718D
ดังเท่ากันตลอด และไม่หลอนหู ถ้าตรวจแล้วไม่มีการกลับเฟสเกิดขึ้น ถือว่าถูกต้องครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันศุกร์ 05 ตุลาคม 2012 เวลา 08:40 น.
เมื่อคืนลองเซ็ตเเบบ  มึนๆเมา   รู้สึกว่าเสียงดีขึ้นจริงครับ   เด๊๋ยวคืนนี้ตั้งใจทำเต็มที่เลย     ชักเริ่มสนุก 

ว่าเเต่  เหมือนมันดังข้างขวามากกว่าซ้าย   อย่างนี้ต้องขยับด้านที่เบาให้ได้เสียงที่กลมกลืนกับอีกข้างใช่ไหมครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันศุกร์ 05 ตุลาคม 2012 เวลา 09:32 น.
เมื่อคืนลองเซ็ตเเบบ  มึนๆเมา   รู้สึกว่าเสียงดีขึ้นจริงครับ   เด๊๋ยวคืนนี้ตั้งใจทำเต็มที่เลย     ชักเริ่มสนุก 

ว่าเเต่  เหมือนมันดังข้างขวามากกว่าซ้าย   อย่างนี้ต้องขยับด้านที่เบาให้ได้เสียงที่กลมกลืนกับอีกข้างใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับ ขยับข้างที่ให้เสียงเบากว่า ให้ได้เสียงเท่ากันกับอีกข้างครับ แล้วคอยฟังด้วยนะครับว่าพื้นเสียงใส
ขึ้นทั้งหมดหรือด้านไหนใสกว่า  ถ้าด้านไหนใสกว่า ให้ขยับด้านที่ขุ่นกว่านะครับ  ข้างที่พื้นเสียงใสแล้วไม่ต้อง
ขยับ หรือถ้าต้องขยับจริงๆ ก็แต่นิดๆพอครับ ถ้าทำให้เสียงใสได้เหมือนกันทั้ง 2 ข้างเสียงจะเปิดขึ้น พื้นเสียง
จะโปร่ง ใส แยกแยะดนตรีได้ชัดเจนขึ้นครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: vigun ที่ วันอังคาร 09 ตุลาคม 2012 เวลา 17:59 น.
เพิงทำห้องเสร็จหมาดๆ และก็ได้ลองทดสอบตามคำแนะนำของพี่อู๊ด
มันแจ่มมากได้ผลดีมากๆเลยครับ เพราะมันเปรียบเสมือนเรามีอุปกรณ์ในการเซ็ท(แผ่น XLOกับหู)และก็มีคู่มือที่พี่อู๊ดเขียนให้ ผมเชื่อว่ากว่าจะเขียนมาได้แบบนี้ พี่แกต้องลองแล้ว ลองอีกมาแล้วหลายรอบแน่ๆ
มีข้อแนะนำเพิ่มเติมครับ
ตอนแรกๆที่ผมเริ่มเซ็ตใหม่ๆ ทำไมผมเซ็ตไม่ได้ ฟังไม่ออกเลย เป็นเพราะผมยังไม่คุ้นกับเสียงดนตรี เสียงร้องที่มีในแต่ละ track พอฟังไปเรื่อยๆซ้ำๆจนได้รู้ว่าแต่ละ track เราสมควรเริ่มจาก ฟังทำความคุ้นเคยกับเสียง ในแต่ละ track ให้ชินซะก่อน มันจะทำให้ง่ายขึ้นในการเซ็ตครับ
แต่ส่วนที่ยากที่สุด และยังทำไม่ได้เลยคือการ FINE TUNE..ซึ่งมันยากจริงๆ ว่าเสียงที่ FINE TUNE มาดีแล้ว..มันเป็นแบบไหน สงสัยต้องขอไปฟังที่บ้านพี่อู๊ดซะแล้วว
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: evolutionk ที่ วันอังคาร 09 ตุลาคม 2012 เวลา 21:05 น.
ขอบคุณมากครับ ได้ลองทำตามขั้นตอนต่างๆ
มีประสบการณ์มาแชร์นิดนึงครับ
ในแทรคที่ 11 การเซตให้เสียงดังสม่ำเสมอนั้น
ห้องของผม ตั้งลำโพงอยู่นานในด้านที่ไม่ชัด
ก็ยังได้เสียงที่ไม่ถูกใจอยู่ดี ใช้เวลาร่วมครึ่งชั่วโมงเดินวนระหว่าง
ที่นั่งฟังกับลำโพงด้านซ้าย.....ชักเริ่มเหนื่อยเสียงไม่เสมอกันสักที
เอ๊ะ.....ไหนเราลองเลื่อนจุดนั่งฟังนิดนึงซิผลเแ็นยังไง
อุ๊วะ.....จบเลยทีนี้ ได้เสียงใกล้เคียงตามขั้นตอน
ก็เอาเคสผมเป็นกรณีศึกษาได้นะครับ เพราะบางทีด้วยอคูสติกห้อง
ของบางท่านเลื่อนจุดนั่งฟังเล็กน้อย จะเหนื่อยน้อยกว่าขยับลำโพง
ผิดถูกอย่างไรแนะนำได้นะครับ มือใหม่ครับผม^^

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Brake ที่ วันอังคาร 09 ตุลาคม 2012 เวลา 22:15 น.
เพิงทำห้องเสร็จหมาดๆ และก็ได้ลองทดสอบตามคำแนะนำของพี่อู๊ด
มันแจ่มมากได้ผลดีมากๆเลยครับ เพราะมันเปรียบเสมือนเรามีอุปกรณ์ในการเซ็ท(แผ่น XLOกับหู)และก็มีคู่มือที่พี่อู๊ดเขียนให้ ผมเชื่อว่ากว่าจะเขียนมาได้แบบนี้ พี่แกต้องลองแล้ว ลองอีกมาแล้วหลายรอบแน่ๆ
มีข้อแนะนำเพิ่มเติมครับ
ตอนแรกๆที่ผมเริ่มเซ็ตใหม่ๆ ทำไมผมเซ็ตไม่ได้ ฟังไม่ออกเลย เป็นเพราะผมยังไม่คุ้นกับเสียงดนตรี เสียงร้องที่มีในแต่ละ track พอฟังไปเรื่อยๆซ้ำๆจนได้รู้ว่าแต่ละ track เราสมควรเริ่มจาก ฟังทำความคุ้นเคยกับเสียง ในแต่ละ track ให้ชินซะก่อน มันจะทำให้ง่ายขึ้นในการเซ็ตครับ
แต่ส่วนที่ยากที่สุด และยังทำไม่ได้เลยคือการ FINE TUNE..ซึ่งมันยากจริงๆ ว่าเสียงที่ FINE TUNE มาดีแล้ว..มันเป็นแบบไหน สงสัยต้องขอไปฟังที่บ้านพี่อู๊ดซะแล้วว
ถูกแล้วมั่ง
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Ares ที่ วันอังคาร 09 ตุลาคม 2012 เวลา 23:02 น.
น้าครับ......ขอบคุณมากๆๆๆๆๆครับ วันนี้ลองทำตามวิธีแล้ว  :yoyo(19): :yoyo(19):
 :yoyo(65): :yoyo(65): :yoyo(65):  ขอบคุณครับ :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 09 ตุลาคม 2012 เวลา 23:09 น.
เพิงทำห้องเสร็จหมาดๆ และก็ได้ลองทดสอบตามคำแนะนำของพี่อู๊ด
มันแจ่มมากได้ผลดีมากๆเลยครับ เพราะมันเปรียบเสมือนเรามีอุปกรณ์ในการเซ็ท(แผ่น XLOกับหู)และก็มีคู่มือที่พี่อู๊ดเขียนให้ ผมเชื่อว่ากว่าจะเขียนมาได้แบบนี้ พี่แกต้องลองแล้ว ลองอีกมาแล้วหลายรอบแน่ๆ
มีข้อแนะนำเพิ่มเติมครับ
ตอนแรกๆที่ผมเริ่มเซ็ตใหม่ๆ ทำไมผมเซ็ตไม่ได้ ฟังไม่ออกเลย เป็นเพราะผมยังไม่คุ้นกับเสียงดนตรี เสียงร้องที่มีในแต่ละ track พอฟังไปเรื่อยๆซ้ำๆจนได้รู้ว่าแต่ละ track เราสมควรเริ่มจาก ฟังทำความคุ้นเคยกับเสียง ในแต่ละ track ให้ชินซะก่อน มันจะทำให้ง่ายขึ้นในการเซ็ตครับ
แต่ส่วนที่ยากที่สุด และยังทำไม่ได้เลยคือการ FINE TUNE..ซึ่งมันยากจริงๆ ว่าเสียงที่ FINE TUNE มาดีแล้ว..มันเป็นแบบไหน สงสัยต้องขอไปฟังที่บ้านพี่อู๊ดซะแล้วว
ใช่เลยครับ โต ต้องฟังจนชินหู จะจับจุดง่ายขึ้นครับ แต่ถ้า fine tune ต้องใจเย็นๆค่อยๆปรับ ซึ่งจะปรับ
ง่ายขึ้นถ้าเรามีเสียงอ้างอิง หรือเคยได้ยินเสียงที่ควรจะเป็นมาก่อนครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 09 ตุลาคม 2012 เวลา 23:18 น.
ขอบคุณมากครับ ได้ลองทำตามขั้นตอนต่างๆ
มีประสบการณ์มาแชร์นิดนึงครับ
ในแทรคที่ 11 การเซตให้เสียงดังสม่ำเสมอนั้น
ห้องของผม ตั้งลำโพงอยู่นานในด้านที่ไม่ชัด
ก็ยังได้เสียงที่ไม่ถูกใจอยู่ดี ใช้เวลาร่วมครึ่งชั่วโมงเดินวนระหว่าง
ที่นั่งฟังกับลำโพงด้านซ้าย.....ชักเริ่มเหนื่อยเสียงไม่เสมอกันสักที
เอ๊ะ.....ไหนเราลองเลื่อนจุดนั่งฟังนิดนึงซิผลเแ็นยังไง
อุ๊วะ.....จบเลยทีนี้ ได้เสียงใกล้เคียงตามขั้นตอน
ก็เอาเคสผมเป็นกรณีศึกษาได้นะครับ เพราะบางทีด้วยอคูสติกห้อง
ของบางท่านเลื่อนจุดนั่งฟังเล็กน้อย จะเหนื่อยน้อยกว่าขยับลำโพง
ผิดถูกอย่างไรแนะนำได้นะครับ มือใหม่ครับผม^^
ห้องแต่ละห้อง ย่อมมีการตอบสนองทางเสียงแตกต่างกัน ถ้าเราขยับลำโพงไม่ได้เสียงที่เท่ากัน
การขยับจุดนั่งฟัง ก็เป็นวิธีที่พอช่วยได้เหมือนกันครับ แต่อย่าขยับจุดนั่งฟังมากเกินไป เพราะ
จะทำให้เกิดปัญหาใหม่ได้นะครับ คือจะเกิดอาการวูบวาบ เสียงดนตรี เสียงร้อง ไม่ตรึงอยู่ใน
ต่ำแหน่งที่ถูกต้อง จะวิ่งไปซ้ายทีตรงกลางที หรือขวาทีกลางที คอยสังเกตุดูด้วยนะครับว่า
เสียงเครื่องดนตรี เสียงร้องนิ่งอยู่กับที่หรือไม่ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 09 ตุลาคม 2012 เวลา 23:21 น.
น้าครับ......ขอบคุณมากๆๆๆๆๆครับ วันนี้ลองทำตามวิธีแล้ว  :yoyo(19): :yoyo(19):
 :yoyo(65): :yoyo(65): :yoyo(65):  ขอบคุณครับ :yoyo (80):
ได้เสียงดี ถูกใจกว่าเดิม ผมยินดีอย่างยิ่งครับ ดีใจด้วยครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: ทองก้อน ที่ วันอังคาร 09 ตุลาคม 2012 เวลา 23:22 น.
เพิงทำห้องเสร็จหมาดๆ และก็ได้ลองทดสอบตามคำแนะนำของพี่อู๊ด
มันแจ่มมากได้ผลดีมากๆเลยครับ เพราะมันเปรียบเสมือนเรามีอุปกรณ์ในการเซ็ท(แผ่น XLOกับหู)และก็มีคู่มือที่พี่อู๊ดเขียนให้ ผมเชื่อว่ากว่าจะเขียนมาได้แบบนี้ พี่แกต้องลองแล้ว ลองอีกมาแล้วหลายรอบแน่ๆ
มีข้อแนะนำเพิ่มเติมครับ
ตอนแรกๆที่ผมเริ่มเซ็ตใหม่ๆ ทำไมผมเซ็ตไม่ได้ ฟังไม่ออกเลย เป็นเพราะผมยังไม่คุ้นกับเสียงดนตรี เสียงร้องที่มีในแต่ละ track พอฟังไปเรื่อยๆซ้ำๆจนได้รู้ว่าแต่ละ track เราสมควรเริ่มจาก ฟังทำความคุ้นเคยกับเสียง ในแต่ละ track ให้ชินซะก่อน มันจะทำให้ง่ายขึ้นในการเซ็ตครับ
แต่ส่วนที่ยากที่สุด และยังทำไม่ได้เลยคือการ FINE TUNE..ซึ่งมันยากจริงๆ ว่าเสียงที่ FINE TUNE มาดีแล้ว..มันเป็นแบบไหน สงสัยต้องขอไปฟังที่บ้านพี่อู๊ดซะแล้วว
ใช่เลยครับ โต ต้องฟังจนชินหู จะจับจุดง่ายขึ้นครับ แต่ถ้า fine tune ต้องใจเย็นๆค่อยๆปรับ ซึ่งจะปรับ
ง่ายขึ้นถ้าเรามีเสียงอ้างอิง หรือเคยได้ยินเสียงที่ควรจะเป็นมาก่อนครับ

เด๋ว เฮียไป FINE TUNE ให้เอาป่ะ โต อุปกรณ์ที่ต้องมีนอกจากเเผ่น XLO แล้วก็อีกอย่างก็ BLACK LABEL  :yoyo (95): :yoyo (95): :yoyo (95): :yoyo (95): :yoyo (95):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 09 ตุลาคม 2012 เวลา 23:27 น.
เพิงทำห้องเสร็จหมาดๆ และก็ได้ลองทดสอบตามคำแนะนำของพี่อู๊ด
มันแจ่มมากได้ผลดีมากๆเลยครับ เพราะมันเปรียบเสมือนเรามีอุปกรณ์ในการเซ็ท(แผ่น XLOกับหู)และก็มีคู่มือที่พี่อู๊ดเขียนให้ ผมเชื่อว่ากว่าจะเขียนมาได้แบบนี้ พี่แกต้องลองแล้ว ลองอีกมาแล้วหลายรอบแน่ๆ
มีข้อแนะนำเพิ่มเติมครับ
ตอนแรกๆที่ผมเริ่มเซ็ตใหม่ๆ ทำไมผมเซ็ตไม่ได้ ฟังไม่ออกเลย เป็นเพราะผมยังไม่คุ้นกับเสียงดนตรี เสียงร้องที่มีในแต่ละ track พอฟังไปเรื่อยๆซ้ำๆจนได้รู้ว่าแต่ละ track เราสมควรเริ่มจาก ฟังทำความคุ้นเคยกับเสียง ในแต่ละ track ให้ชินซะก่อน มันจะทำให้ง่ายขึ้นในการเซ็ตครับ
แต่ส่วนที่ยากที่สุด และยังทำไม่ได้เลยคือการ FINE TUNE..ซึ่งมันยากจริงๆ ว่าเสียงที่ FINE TUNE มาดีแล้ว..มันเป็นแบบไหน สงสัยต้องขอไปฟังที่บ้านพี่อู๊ดซะแล้วว
ใช่เลยครับ โต ต้องฟังจนชินหู จะจับจุดง่ายขึ้นครับ แต่ถ้า fine tune ต้องใจเย็นๆค่อยๆปรับ ซึ่งจะปรับ
ง่ายขึ้นถ้าเรามีเสียงอ้างอิง หรือเคยได้ยินเสียงที่ควรจะเป็นมาก่อนครับ

เด๋ว เฮียไป FINE TUNE ให้เอาป่ะ โต อุปกรณ์ที่ต้องมีนอกจากเเผ่น XLO แล้วก็อีกอย่างก็ BLACK LABEL  :yoyo (95): :yoyo (95): :yoyo (95): :yoyo (95): :yoyo (95):
เออ....black อันนี้ไม่ต้อง tune ครับ เพียง กาดก ก็เสียงดีขึ้นแล้ว  :yoyo(32):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: evolutionk ที่ วันอังคาร 09 ตุลาคม 2012 เวลา 23:41 น.
ขอบคุณมากครับ ได้ลองทำตามขั้นตอนต่างๆ
มีประสบการณ์มาแชร์นิดนึงครับ
ในแทรคที่ 11 การเซตให้เสียงดังสม่ำเสมอนั้น
ห้องของผม ตั้งลำโพงอยู่นานในด้านที่ไม่ชัด
ก็ยังได้เสียงที่ไม่ถูกใจอยู่ดี ใช้เวลาร่วมครึ่งชั่วโมงเดินวนระหว่าง
ที่นั่งฟังกับลำโพงด้านซ้าย.....ชักเริ่มเหนื่อยเสียงไม่เสมอกันสักที
เอ๊ะ.....ไหนเราลองเลื่อนจุดนั่งฟังนิดนึงซิผลเแ็นยังไง
อุ๊วะ.....จบเลยทีนี้ ได้เสียงใกล้เคียงตามขั้นตอน
ก็เอาเคสผมเป็นกรณีศึกษาได้นะครับ เพราะบางทีด้วยอคูสติกห้อง
ของบางท่านเลื่อนจุดนั่งฟังเล็กน้อย จะเหนื่อยน้อยกว่าขยับลำโพง
ผิดถูกอย่างไรแนะนำได้นะครับ มือใหม่ครับผม^^
ห้องแต่ละห้อง ย่อมมีการตอบสนองทางเสียงแตกต่างกัน ถ้าเราขยับลำโพงไม่ได้เสียงที่เท่ากัน
การขยับจุดนั่งฟัง ก็เป็นวิธีที่พอช่วยได้เหมือนกันครับ แต่อย่าขยับจุดนั่งฟังมากเกินไป เพราะ
จะทำให้เกิดปัญหาใหม่ได้นะครับ คือจะเกิดอาการวูบวาบ เสียงดนตรี เสียงร้อง ไม่ตรึงอยู่ใน
ต่ำแหน่งที่ถูกต้อง จะวิ่งไปซ้ายทีตรงกลางที หรือขวาทีกลางที คอยสังเกตุดูด้วยนะครับว่า
เสียงเครื่องดนตรี เสียงร้องนิ่งอยู่กับที่หรือไม่ครับ
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับผม จะเฝ้าสังเกตความนิ่ง อิมเมจ
ดูตามที่น้าแนะนำครับผม ถ้ายังไม่นิ่ง มีวูบวาบก็คงต้องลงมือ
เคาะลำโพงกันอีกที ^^
แต่ยอมรับเลยครับว่าปฎิบัติตามตำแนะนำเป็นข้อๆ แล้ว
ฟังเพลงเพราะขึ้นจริงๆครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: woratee ที่ วันอังคาร 09 ตุลาคม 2012 เวลา 23:57 น.
 :yoyo(53):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: vigun ที่ วันพุธ 10 ตุลาคม 2012 เวลา 00:19 น.
เพิงทำห้องเสร็จหมาดๆ และก็ได้ลองทดสอบตามคำแนะนำของพี่อู๊ด
มันแจ่มมากได้ผลดีมากๆเลยครับ เพราะมันเปรียบเสมือนเรามีอุปกรณ์ในการเซ็ท(แผ่น XLOกับหู)และก็มีคู่มือที่พี่อู๊ดเขียนให้ ผมเชื่อว่ากว่าจะเขียนมาได้แบบนี้ พี่แกต้องลองแล้ว ลองอีกมาแล้วหลายรอบแน่ๆ
มีข้อแนะนำเพิ่มเติมครับ
ตอนแรกๆที่ผมเริ่มเซ็ตใหม่ๆ ทำไมผมเซ็ตไม่ได้ ฟังไม่ออกเลย เป็นเพราะผมยังไม่คุ้นกับเสียงดนตรี เสียงร้องที่มีในแต่ละ track พอฟังไปเรื่อยๆซ้ำๆจนได้รู้ว่าแต่ละ track เราสมควรเริ่มจาก ฟังทำความคุ้นเคยกับเสียง ในแต่ละ track ให้ชินซะก่อน มันจะทำให้ง่ายขึ้นในการเซ็ตครับ
แต่ส่วนที่ยากที่สุด และยังทำไม่ได้เลยคือการ FINE TUNE..ซึ่งมันยากจริงๆ ว่าเสียงที่ FINE TUNE มาดีแล้ว..มันเป็นแบบไหน สงสัยต้องขอไปฟังที่บ้านพี่อู๊ดซะแล้วว
ใช่เลยครับ โต ต้องฟังจนชินหู จะจับจุดง่ายขึ้นครับ แต่ถ้า fine tune ต้องใจเย็นๆค่อยๆปรับ ซึ่งจะปรับ
ง่ายขึ้นถ้าเรามีเสียงอ้างอิง หรือเคยได้ยินเสียงที่ควรจะเป็นมาก่อนครับ

เด๋ว เฮียไป FINE TUNE ให้เอาป่ะ โต อุปกรณ์ที่ต้องมีนอกจากเเผ่น XLO แล้วก็อีกอย่างก็ BLACK LABEL  :yoyo (95): :yoyo (95): :yoyo (95): :yoyo (95): :yoyo (95):
5555 จัดปายย เด๋วผมแช่มิกเซอร์รอเลย
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: rich13 ที่ วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2012 เวลา 17:00 น.
 :yoyo(55): มาส่งการบ้าน หรือมาเล่าสู่กันฟังครับ

  จากแต่ก่อนก์ไม่เคย เซ็ทโดยใช่แผ่นมาก่อนเลย  หลังจากที่พี่นำข้อมูลดีๆ มาให้ ก์ไปหาแผ่นมาแล้วลองปรับ ดูไม่น่าเชื่อเลยนะครับ มันทำแล้วเห็นภาพในแต่ละขั้นตอนง่ายกว่าที่คิดไว้อีก(พี่เขียนได้ละเอียด)  :yoyo (77):

  ลำดับขั้นตอนก์ เรียงตามที่พี่ได้แนะนำไว้ก่อน ก์ไล่ปรับมาเรื่อย ปรับเพิ่มจากเดิมนิดๆ หน่อยๆ  ปรับ เสร็จมาเปิดเพลงที่ฟังประจำ โอโห ฟังดีกว่าเดิมอีกพอสมควรเลยครับ :yoyo(53): ตอนนี้ก์คงเหลือ  ขั้นตอนสุดท้าย ที่อยากที่สุดก์คือการ  FINE TUNE  :yoyo (83): เดี่ยวไว้คงต้องคอยๆ ปรับ กลัวปรับไม่ดี แล้วหลุด ต้องมานั่งไล่ปรับกันใหม่  ก์เสียเวลาฟังเพลง (เวลาฟัง ยิ่งน้อยๆอยู่ :yoyo(4):)

สรุป ตอนนี้เสียงดีจากการได้ปรับตามที่พี่ได้แนะนำไว้ ผมว่าอย่างน้อย ก์ได้เกิน 90% อีก 10% คงอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย คือ การ  FINE TUNE ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ

      สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณพี่ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับพี่  :yoyo (81): ถ้าไม่มี คงไม่ดีขนาดนี้ :yoyo(3):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2012 เวลา 17:07 น.
:yoyo(55): มาส่งการบ้าน หรือมาเล่าสู่กันฟังครับ

  จากแต่ก่อนก์ไม่เคย เซ็ทโดยใช่แผ่นมาก่อนเลย  หลังจากที่พี่นำข้อมูลดีๆ มาให้ ก์ไปหาแผ่นมาแล้วลองปรับ ดูไม่น่าเชื่อเลยนะครับ มันทำแล้วเห็นภาพในแต่ละขั้นตอนง่ายกว่าที่คิดไว้อีก(พี่เขียนได้ละเอียด)  :yoyo (77):

  ลำดับขั้นตอนก์ เรียงตามที่พี่ได้แนะนำไว้ก่อน ก์ไล่ปรับมาเรื่อย ปรับเพิ่มจากเดิมนิดๆ หน่อยๆ  ปรับ เสร็จมาเปิดเพลงที่ฟังประจำ โอโห ฟังดีกว่าเดิมอีกพอสมควรเลยครับ :yoyo(53): ตอนนี้ก์คงเหลือ  ขั้นตอนสุดท้าย ที่อยากที่สุดก์คือการ  FINE TUNE  :yoyo (83): เดี่ยวไว้คงต้องคอยๆ ปรับ กลัวปรับไม่ดี แล้วหลุด ต้องมานั่งไล่ปรับกันใหม่  ก์เสียเวลาฟังเพลง (เวลาฟัง ยิ่งน้อยๆอยู่ :yoyo(4):)

สรุป ตอนนี้เสียงดีจากการได้ปรับตามที่พี่ได้แนะนำไว้ ผมว่าอย่างน้อย ก์ได้เกิน 90% อีก 10% คงอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย คือ การ  FINE TUNE ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ

      สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณพี่ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับพี่  :yoyo (81): ถ้าไม่มี คงไม่ดีขนาดนี้ :yoyo(3):

ขอบคุณเช่นกัน และยินดีด้วยครับ :yoyo(16):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Tos-sa ที่ วันเสาร์ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 10:05 น.
ลองแล้วครับ  ทำแล้วถึงรู้ว่าลำโพงขวาดังกว่าลำโพงซ้ายเพราะสภาพห้อง  ลองปรับที่แอมป์ดูถึงรู้ว่าต่างกันตั้ง 2 db  เลยต้อง tune กันสนุกเลย  ทั้งโทอิน  ขยับตำแหน่งให้ไม่เท่ากัน (แต่พอโทเอ้าโฟกัสเสียงหายไปเลย)  ตอนนี้เสียงดีขึ้นมากครับหลังยกแรกผ่านไป  แต่ยังต้องยก channel ซ้ายเพิ่ม 1 db

วันหยุดนี้จะเริ่มยกสอง  ขอบคุณมากครับสำหรับการแนะนำแผ่นนี้
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันเสาร์ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 10:42 น.
ลองแล้วครับ  ทำแล้วถึงรู้ว่าลำโพงขวาดังกว่าลำโพงซ้ายเพราะสภาพห้อง  ลองปรับที่แอมป์ดูถึงรู้ว่าต่างกันตั้ง 2 db  เลยต้อง tune กันสนุกเลย  ทั้งโทอิน  ขยับตำแหน่งให้ไม่เท่ากัน (แต่พอโทเอ้าโฟกัสเสียงหายไปเลย)  ตอนนี้เสียงดีขึ้นมากครับหลังยกแรกผ่านไป  แต่ยังต้องยก channel ซ้ายเพิ่ม 1 db

วันหยุดนี้จะเริ่มยกสอง  ขอบคุณมากครับสำหรับการแนะนำแผ่นนี้
ยินดีครับ พยายามปรับให้เสียงดังเท่ากัน โดยไม่ต้องยก ปุ่ม Balance ช่วยนะครับ ให้ยึดด้านที่เสียงดังกว่าไว้
แล้วค่อยๆปรับด้านที่เสียงเบากว่า แล้วลองขยับศรีษะไปข้างหน้าหรือข้างหล้งเล็กน้อย  หาจุดที่เสียงเท่ากัน  แล้ว
อาจจะต้อง ขยับจุดนั่งฟังเข้าหรือออกเล็กน้อยช่วยครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Tos-sa ที่ วันเสาร์ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 22:34 น.
ลองแล้วครับ  ทำแล้วถึงรู้ว่าลำโพงขวาดังกว่าลำโพงซ้ายเพราะสภาพห้อง  ลองปรับที่แอมป์ดูถึงรู้ว่าต่างกันตั้ง 2 db  เลยต้อง tune กันสนุกเลย  ทั้งโทอิน  ขยับตำแหน่งให้ไม่เท่ากัน (แต่พอโทเอ้าโฟกัสเสียงหายไปเลย)  ตอนนี้เสียงดีขึ้นมากครับหลังยกแรกผ่านไป  แต่ยังต้องยก channel ซ้ายเพิ่ม 1 db

วันหยุดนี้จะเริ่มยกสอง  ขอบคุณมากครับสำหรับการแนะนำแผ่นนี้
ยินดีครับ พยายามปรับให้เสียงดังเท่ากัน โดยไม่ต้องยก ปุ่ม Balance ช่วยนะครับ ให้ยึดด้านที่เสียงดังกว่าไว้
แล้วค่อยๆปรับด้านที่เสียงเบากว่า แล้วลองขยับศรีษะไปข้างหน้าหรือข้างหล้งเล็กน้อย  หาจุดที่เสียงเท่ากัน  แล้ว
อาจจะต้อง ขยับจุดนั่งฟังเข้าหรือออกเล็กน้อยช่วยครับ

ขอบคุณครับ  รายงานผลยกสองครับ  หาจุดที่สมดุลย์ได้แล้ว :yoyo (80):  แต่จุดที่ว่านี่แคบมากครับ แค่โยกเก้าอี้นิดเดียวก็หลุดแล้ว  เดี๋ยววันอาทิตย์ต้องลองใหม่
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: noy8872788 ที่ วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 15:14 น.
การเกลี่ยเสียงสองข้างให้เท่ากันและเคาะให้เสียงเป็นธรรมชาติ ถือว่า..ได้เข้ามาสู่ขั้นสูงแล้ว..ช่วงนี้ต้องอดทนและอาศัยประสบการณ์ของหู
ถ้าไม่ใจเย็นพอ..คงยาก มันเป็นขั้นบันไดจริงๆต้องมาทีละขั้น ไม่มีลิฟ..555
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 10:47 น.
การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record   

          7.เมื่อได้ลักษณะ เสียงที่รวมตัวกันอยู่ตรงกลางคล้ายเสาแล้ว ขั้นต่อมา  ใช้แทรคที่ 11 ซึ่งเป็นเพลงเดียวกัน แต่อัด
มาเป็นแบบ  mono out-phase   เมื่อเปิดแทรคนี้  เสียงเพลงจะอยู่ในลักษณะรอบๆลำโพงแต่ละข้าง   เราต้องฟังเสียงจาก
ลำโพงแต่ละข้างตรงนี้ ว่าแยกอยู่คนละข้างอย่างชัดเจน  จนเสียงตรงกลางกลวง หรือโว่ หรือไม่  ถ้าตรงกลางโว่ต้องขยับบีบ
หรือโทอินลำโพงเข้ามาทีละนิด จนเสียงที่ได้มีลักษณะเชื่อมต่อกันพอดี ไม่มากไปน้อยไป   สังเกตุเสียงร้องในแทรคนี้ ต้องให้
ต่อเนื่องเสมือนปากคนร้องกว้างจากซ้ายไปขวา ถ้าลำโพงอยู่ใกล้กันเกินไป เสียงบริเวณตรงกลางจะดัง ตีรวนกันไปหมด ต้อง
ขยับออกจนเสียงตรงกลาง ซ้าย ขวา มีปริมาณดังพอๆกัน   และเชื่อมต่อกันจากซ้ายไปขวา   ถ้าทำได้ถูกต้อง   เสียงเพลงใน
แทรคนี้ จะถอยหลังเป็นแผ่นอยู่หลังลำโพง ราวกับว่าเป็นฉากปรากฎขึ้นหลังลำโพง แต่จะลึกมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับ ทักษะ
+ประสบการณ์การฟังของผู้เซ็ตเอง แต่ส่วนใหญ่เหมือนเป็นฉากอยู่หลังลำโพงเล็กน้อย   และต้องคอยฟังว่าเสียงที่เป็นเหมือน
ฉากนี้ ให้เสียงที่มีปริมาณดังพอๆกันตลอดแนวจากซ้ายมาขวาหรือไม่ ถ้าดังพอๆกัน เสียงที่ได้จะชัดฟังง่าย  ถือว่าถูกต้องแล้ว
แต่หากด้านซ้าย ด้านขวา  บริเวณด้านใดด้านหนึ่งดังกว่าชัดกว่า  แสดงว่ารูปเสียงที่เป็นฉากหลังดังกล่าว  ไม่เป็นระนาบคือ
เอียงซ้าย หรือเอียงขวา   ก็ให้ขยับลำโพงให้โทอินหรือโทเอ๊าท์ ข้างที่ชัดน้อยกว่า ซึ่งขยับให้เสียงเข้าที่ได้ง่ายกว่าครับ
(การขยับลำโพงด้านที่เสียงชัดอยู่แล้ว อาจทำให้เสียงหลุดจากเดิมได้  แล้วอาจต้องเริ่มขยับกันใหม่ครับ)

                              (http://i608.photobucket.com/albums/tt164/kr62/Screenshot2012-09-20at111649PM_zps976f0fae.png)ถามพี่อู๊ดหน่อยคับ จิง ๆ อาจเคยถามแล้วก้ได้แต่...ลืมคับ  :yoyo (84): ตอนนี้กลับมาที่เดิมอีกล่ะ  :yoyo(34):

ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไม๊คับ
     รูปซ้ายมือ หมายถึง เสียงที่มาจากลำโพงซ้ายดังกว่า ก้ให้ขยับลำโพงขวามือ (ซึ่งชัดน้อยกว่า) ขึ้นหน้า หรือ โทอิน ใช่ไม๊คับ


อีกเรื่องคับ แทรคที่มี professor xxx พูด เสียงมันเหมือนไม่ออกจากจุดเดียว มันเหมือนมีเสียงที่ 2 ตามออกมา เข้าใจว่าเสียงมันยังไม่สมานกันเป็นชิ้นเดียว อันนี้ทำไงดีคับ

 :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 11:32 น.
อันแรกเข้าใจถูกแล้วครับ Poe
ถ้าได้ยินเป็น 2 เสียง ถ้าแยกกัน ลำโพงวางห่างกันเกินไป
                      ถ้าเสียงตามกัน อาจมีลำโพงข้างหนึ่งกลับเฟส
หากเป็นแบบอื่น อาจต้องตรวจดูที่หูแล้วนะ Poe ว่ามันกลับเฟสอะป่าว :yoyo(63):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 12:17 น.
ทำไมตอนนี้เซ็ตไปเซ็ตมากลายเป็นต้องโทอินลำโพงทั้ง2ข้างจนเเถบมองไม่เห็นด้านข้างลำโพงเลยครับ   เพราะถ้าไม่โทอิน   เสียงร้องมันไปอยู่ด้านข้างเหมือนเปิดลำโพงเซอราวเลย   ลองถอยก็เเล้ว   ถ่างก็เเล้ว   บีบก็เเล้ว  มันเอียงขวา   เเต่พอโทอิน  เเบบ  ผิดปรกติ   เเถบเป็นสามเหลี่ยม  เสียงกลับ  มาอยู่ตรงกลาง  ครับ   ตรงนี้สงสัย   ได้โปรดช่วยเเนะด้วยครับ   คืนนี้จะขอลองใหม่   

ตรวจเรื่อง  เฟส   ถูกต้องหมดเเล้วครับ   
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: ทองก้อน ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 12:50 น.
ทำไมตอนนี้เซ็ตไปเซ็ตมากลายเป็นต้องโทอินลำโพงทั้ง2ข้างจนเเถบมองไม่เห็นด้านข้างลำโพงเลยครับ   เพราะถ้าไม่โทอิน   เสียงร้องมันไปอยู่ด้านข้างเหมือนเปิดลำโพงเซอราวเลย   ลองถอยก็เเล้ว   ถ่างก็เเล้ว   บีบก็เเล้ว  มันเอียงขวา   เเต่พอโทอิน  เเบบ  ผิดปรกติ   เเถบเป็นสามเหลี่ยม  เสียงกลับ  มาอยู่ตรงกลาง  ครับ   ตรงนี้สงสัย   ได้โปรดช่วยเเนะด้วยครับ   คืนนี้จะขอลองใหม่   

ตรวจเรื่อง  เฟส   ถูกต้องหมดเเล้วครับ

อืม ไม่ทราบว่า ห้องกว้างเท่าไรและวางลำโพงห่างกันเท่าไรครับ  :yoyo(73):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 12:59 น.
ทำไมตอนนี้เซ็ตไปเซ็ตมากลายเป็นต้องโทอินลำโพงทั้ง2ข้างจนเเถบมองไม่เห็นด้านข้างลำโพงเลยครับ   เพราะถ้าไม่โทอิน   เสียงร้องมันไปอยู่ด้านข้างเหมือนเปิดลำโพงเซอราวเลย   ลองถอยก็เเล้ว   ถ่างก็เเล้ว   บีบก็เเล้ว  มันเอียงขวา   เเต่พอโทอิน  เเบบ  ผิดปรกติ   เเถบเป็นสามเหลี่ยม  เสียงกลับ  มาอยู่ตรงกลาง  ครับ   ตรงนี้สงสัย   ได้โปรดช่วยเเนะด้วยครับ   คืนนี้จะขอลองใหม่   

ตรวจเรื่อง  เฟส   ถูกต้องหมดเเล้วครับ

อืม ไม่ทราบว่า ห้องกว้างเท่าไรและวางลำโพงห่างกันเท่าไรครับ  :yoyo(73):
ห้องกว้าง4  ครับ  ยาว 6   เเต่ตอนนี้วางลำโพงห่างผนังหลังประมาณ   1  เมตร   ห่างกัน  ทวิตเตอถึงทวิตเตอร 1.70นั่งฟังห่างประมาณเกือบ  2เมตร   ด้านหลังถอยไม่ได้เเล้วครับ  ติดวางกลองก็เกือบ 2 เมตร    เด๊๋ยวจะส่งรูปครับ   10นาที
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 13:12 น.
(http://image.ohozaa.com/i/e63/aCCvDR.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/wozpTiCyUWbT5YzG)

(http://image.ohozaa.com/i/29e/9rkrVv.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/wozpTEBfczGQlST9)


รูปเซ็ตนะตอนนี้ มันต้องโทอินมากจริงๆ ผมนั่งฟังตรงเก้าอี้โซฟายาว จะถอยไปไม่ได้เเล้วเพราะติดกลองครับ  ได้โปรดชี้เเนะ

อุปกรณ์ที่ใช้ cd audio 8200     int arcam A70     ลำโพง totem mite
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 13:37 น.
ห้องก้องสะท้อนไม่เท่ากัน ลำโพงไม่จำเป็นต้องโทเท่ากันนะครับ เปิดแทรคที่ 11 แล้วลำโพงวางหน้า
ตรงจากนั้น ค่อยๆถ่างลำโพงจนเสียงเริ่มโว่ตรงกลาง แล้วค่อยๆหุบเข้า ให้เสียงเชื่อมกันพอดี แล้วฟัง
ดูว่าด้านไหนดังกว่า  แล้วค่อยปรับด้านที่ดังน้อยกว่า จนเสียงมาถึงหูเท่ากันนะครับ  แล้วค่อยกลับมา
ฟังแทรคที่ 10 ว่าเสียงมารวมกันตรงกลางระหว่างลำโพงหรือไม่ ถ้ารวมแล้ว ก็ฟังแทรคที่ 6 แล้วฟัง
ว่าเสียงของ Prof.Johnson เสียงอยู่ถูกต่ำแหน่งหรือไม่ ถ้าไม่ ก็กลับมาปรับแทรคที่ 5 ฟัง
ความถี่ที่ 315 Hz ว่าเสียงความถี่นี้ หูข้างไหนได้ยินดังกว่า  แล้วค่อยปรับลำโพงข้างที่ตรงกับหู
ข้างที่ได้ยินเบากว่า ให้เสียงมาถึงหูมีความดังเท่ากันทั้ง 2 ข้างครับ หรือจะขยับจุดนั่งฟังช่วยด้วย
เล็กน้อยก็ได้ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: cleaning ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 14:05 น.
ผมสงสัยเรื่องเฟสลำโพงครับ เห็นมีบอกว่าเช็ดเฟสกัน ลำโพงผมก็มีหัวเสียบซึ่งจะแยกสี ดำ แดง ซึ่งผมก็เสียบถูกสี แบบนี้ก็ไม่ต้องสนใจเรื่องเฟสว่าถูกหรือผิด แล้วใช่ไหมครับ

ห้องผมก็มีปัญหาเรื่องการวางเพราะว่างห้องรับแขกบ้านทาวเฮาว์ชั้นเดียว ถ้าฟังแทร็กที่เป็นความถี่315Hz ถ้าข้างซ้ายดังกว่า ผมจะต้องขยับลำโพงซ้าย ออกห่างไปอีก หรือว่าบีบเข้าครับ  หรือว่าต้องขยับข้างขวาเข้ามาครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 14:39 น.
ผมสงสัยเรื่องเฟสลำโพงครับ เห็นมีบอกว่าเช็ดเฟสกัน ลำโพงผมก็มีหัวเสียบซึ่งจะแยกสี ดำ แดง ซึ่งผมก็เสียบถูกสี แบบนี้ก็ไม่ต้องสนใจเรื่องเฟสว่าถูกหรือผิด แล้วใช่ไหมครับ

ห้องผมก็มีปัญหาเรื่องการวางเพราะว่างห้องรับแขกบ้านทาวเฮาว์ชั้นเดียว ถ้าฟังแทร็กที่เป็นความถี่315Hz ถ้าข้างซ้ายดังกว่า ผมจะต้องขยับลำโพงซ้าย ออกห่างไปอีก หรือว่าบีบเข้าครับ  หรือว่าต้องขยับข้างขวาเข้ามาครับ
เฟสผิด บางครั้งมาการต่อผิดของเราเอง แต่บางทีก็มาจาก Pre หลอดรุ่นเก่าบางยี่ห้อ จะกลับเฟสที่ขั้ว Pre out ครับ และ
Preamp, Amp โดยเฉพาะ พวก Balance จะมีการต่อขา 2 กับ 3 แตกต่างขั้วกัน ตามภูมิภาค เช่น เครื่องที่ผลิตจาก
อเมริกา ญี่ปุ่น มีขา 2 เป็น - ,ขา 3 เป็น +   ส่วนทางฝั่งยุโรป ขา 2 เป็น + ,ขา 3 เป็น -    แต่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะ
ใช้ตามมาตรฐานยุโรป หรือสามารถเปลี่ยนเฟสระหว่างขา 2 กับ 3 ได้ เว้นบางยี่ห้อเท่านั้น ดังนั้นจึงควรตรวจสอบก่อนจะเซ็ต
ลำโพงนะครับ มิฉะนั้น ถ้าผิดก็จะเซ็ตไม่ได้ครับ


ขยับข้างที่เสียงเบากว่าครับ แต่จะไปทางไหนต้องค่อยๆฟังครับ เพราะจะต้องวางลำโพงให้พอได้ต่ำแหน่งก่อน คือต้องขยับลำโพง
จากการฟังแทรคที่ 10 กับ 11 ก่อนนะครับ จะได้มีต่ำแหน่งอ้างอิง  มิฉะนั้น พอขยับเสียงได้เท่ากัน แต่เสียงอื่นๆผิด ก็ต้องเริ่ม
ต้นใหม่อีกครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 15:19 น.
ทำไมตอนนี้เซ็ตไปเซ็ตมากลายเป็นต้องโทอินลำโพงทั้ง2ข้างจนเเถบมองไม่เห็นด้านข้างลำโพงเลยครับ   เพราะถ้าไม่โทอิน   เสียงร้องมันไปอยู่ด้านข้างเหมือนเปิดลำโพงเซอราวเลย   ลองถอยก็เเล้ว   ถ่างก็เเล้ว   บีบก็เเล้ว  มันเอียงขวา   เเต่พอโทอิน  เเบบ  ผิดปรกติ   เเถบเป็นสามเหลี่ยม  เสียงกลับ  มาอยู่ตรงกลาง  ครับ   ตรงนี้สงสัย   ได้โปรดช่วยเเนะด้วยครับ   คืนนี้จะขอลองใหม่   

ตรวจเรื่อง  เฟส   ถูกต้องหมดเเล้วครับ

ไปฟังเอาแทรคไหนอ่ะพี่อ๊อต

ไม่ใช่ แทรค 11 นะ  :yoyo(41):

เอียงขวา ก้ค่อยๆแต่ง ทีละจิ๊ด ทีละจิ๊ดนะพี่อ๊อต

แต่งทางซ้ายก่อน

ลองดึงลำโพงซ้าย ให้เข้าไปหาผนังข้างซ้าย ทีละนิดๆ   ถ้าไม่ใช่ ก็ลองอีกข้างนึง

เรื่องโท  ไว้ทีหลังสุดเลย

เซทแบบหน้าตรงก่อน

หมดปัญญาแล้วค่อยมาใช้การโท ช่วยครับ

(มั่ว 5555+)
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 15:21 น.
ห้องก้องสะท้อนไม่เท่ากัน ลำโพงไม่จำเป็นต้องโทเท่ากันนะครับ เปิดแทรคที่ 11 แล้วลำโพงวางหน้า
ตรงจากนั้น ค่อยๆถ่างลำโพงจนเสียงเริ่มโว่ตรงกลาง แล้วค่อยๆหุบเข้า ให้เสียงเชื่อมกันพอดี แล้วฟัง
ดูว่าด้านไหนดังกว่า  แล้วค่อยปรับด้านที่ดังน้อยกว่า จนเสียงมาถึงหูเท่ากันนะครับ  แล้วค่อยกลับมา
ฟังแทรคที่ 10 ว่าเสียงมารวมกันตรงกลางระหว่างลำโพงหรือไม่ ถ้ารวมแล้ว ก็ฟังแทรคที่ 6 แล้วฟัง
ว่าเสียงของ Prof.Johnson เสียงอยู่ถูกต่ำแหน่งหรือไม่ ถ้าไม่ ก็กลับมาปรับแทรคที่ 5 ฟัง
ความถี่ที่ 315 Hz ว่าเสียงความถี่นี้ หูข้างไหนได้ยินดังกว่า  แล้วค่อยปรับลำโพงข้างที่ตรงกับหู
ข้างที่ได้ยินเบากว่า ให้เสียงมาถึงหูมีความดังเท่ากันทั้ง 2 ข้างครับ หรือจะขยับจุดนั่งฟังช่วยด้วย
เล็กน้อยก็ได้ครับ

 :yoyo(3):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: rich13 ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 15:35 น.
ทำไมตอนนี้เซ็ตไปเซ็ตมากลายเป็นต้องโทอินลำโพงทั้ง2ข้างจนเเถบมองไม่เห็นด้านข้างลำโพงเลยครับ   เพราะถ้าไม่โทอิน   เสียงร้องมันไปอยู่ด้านข้างเหมือนเปิดลำโพงเซอราวเลย   ลองถอยก็เเล้ว   ถ่างก็เเล้ว   บีบก็เเล้ว  มันเอียงขวา   เเต่พอโทอิน  เเบบ  ผิดปรกติ   เเถบเป็นสามเหลี่ยม  เสียงกลับ  มาอยู่ตรงกลาง  ครับ   ตรงนี้สงสัย   ได้โปรดช่วยเเนะด้วยครับ   คืนนี้จะขอลองใหม่   

ตรวจเรื่อง  เฟส   ถูกต้องหมดเเล้วครับ

 :yoyo (81):คราวๆ นะครับพี่

ผมว่าตอนนี้ พี่เริ่มนับใหม่ดีกว่า เปิด แทค ที่เช็ค เฟสก่อน ว่า เฟส ถูกต้องหรือป่าว หลังจากนั้น ก์ทำตามขั้นตอน

1. เปิด แทค 5 ฟังเสียงที่จุดนั่ง ต้องเท่ากัน ทั้งสอง ฟัง ปรับ ให้ได้ก่อนครับ
2. หลังจากนั้น เปิด แทค ที่ 10 ที่ว่าเสียงเป็นโมโน  ทั้งเสียงดนตรี และ คนร้อง ต้องอยู่ตรงกลาง พอดีระหว่างเสา 1-2 ฟุต เสายิ่งเล็กยิ่งดี ต้องให้เป็นเสานิ่งๆ
3. หลังจากนั้น เปิด แทค ที่ 11จะได้ยิ่งเสียง ทั้งหมด อยู่หลังลำโพง โดยที่เป็นพื้นเดี่ยวกัน ลำโพงซ้าย ถึง ลำโพงขวา เปลี่ยบเสมือนเป็นปากคนร้อง 
4. เปิด แทค ที่ 12 กับ 13 เทียบกัน ชอบแทคไหนกว่า ถ้า ชอบแทค 12 ต้องไปเริ่มใหม่ ลองดูหน้าแรกเลยนะครับ   ส่วนถ้าชอบ 13 มากกว่า ก์ ถือว่าใช้ได้แล้วครับ
5. ลองเปิด แทค ที่ 4 เสียง ตบมือ ต้องลอยมาอยู่ ตรงกลาง จะบอกว่า สูงประมาณ 90-110 ซม จะได้ยินชัด และ มีแรงปะทะ ก์ถือว่าใช่ได้ครับ
6. สุดท้าย เปิดแทคที่ 6 จะมีแต่เสียงพูดของ Prof.Johnson   แต่จะพูดที่ตำแหน่งต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจเช็คอีกครั้ง ว่า ได้เสียงที่ถูกต้องตรงตามตำแหน่ง หรือไม่  (แทคนี้ ตกใจมาก ไม่คิดว่าจะทำให้เป็นถึงความต่างได้ขนาดนี้ เสียงจะไปทางซ้าย ขวา ตรงกลาง หน้าหลัง ลึก เยื่อง)  :yoyo (100):

สรุป สำหรับผมนะครับ
1. การต่อสายต้อง ให้แน่ใจ ว่าถูกต้อง ไม่มีการสลับเฟส
2.การปรับ แทค 5 กับ 10 ผมว่าสำคัญมากกกกก  :yoyo (82):ถ้าทำได้ เสียงก์ดีในระดับที่พึ่งพอใจได้แล้วครับ
3. แทค 11 ต้องใช่ประสบการณ์อย่างมากในการฟัง เวทีเสียงให้เป็นพื้นหลัง ว่าเอียงไม่เอียง
4. ใจเย็นๆ ในการปรับ อย่ายึดติดกับ ความหน้าจะเป็น เช่น ลำโพงต้องใกล้ผนัง ถึงเบส ดี บ้างครั้ง เลื่อนลำโพงมาด้านหน้า ก์ทำให้เบสดีกว่า ติดผนัง

สุดท้ายนี้ คงต้องให้พี่ๆ ที่เชี่ยวชาญมาช่วยชี้แนะ  :yoyo(53):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 15:57 น.
ทำไมตอนนี้เซ็ตไปเซ็ตมากลายเป็นต้องโทอินลำโพงทั้ง2ข้างจนเเถบมองไม่เห็นด้านข้างลำโพงเลยครับ   เพราะถ้าไม่โทอิน   เสียงร้องมันไปอยู่ด้านข้างเหมือนเปิดลำโพงเซอราวเลย   ลองถอยก็เเล้ว   ถ่างก็เเล้ว   บีบก็เเล้ว  มันเอียงขวา   เเต่พอโทอิน  เเบบ  ผิดปรกติ   เเถบเป็นสามเหลี่ยม  เสียงกลับ  มาอยู่ตรงกลาง  ครับ   ตรงนี้สงสัย   ได้โปรดช่วยเเนะด้วยครับ   คืนนี้จะขอลองใหม่   

ตรวจเรื่อง  เฟส   ถูกต้องหมดเเล้วครับ
การที่โทอินลำโพงมากๆ แล้วเสียงร้องมาอยู่ตรงกลาง เพราะเสียงที่ได้ยินมาจากลำโพงโดยตรง
และมาตัดกันที่ต่ำแหน่งนั่งฟัง ทำให้เสียงร้องอยู่ตรงกลาง  แต่ผลที่ตามมาคือ  เสียงจะจัดมาก
ดนตรีต่างๆจะอยู่อัดกันแน่น ถ้าเปิดดังมีโอกาสที่เสียงจะตีกัน มั่วจนฟังแล้วเจี้ยวจ้าว ได้นะครับ
ดังนั้น จึงควรเริ่มจากลำโพงหน้าตรงก่อนแล้วทำตามขั้นตอนตามที่เขียนไว้ หรือที่ท่าน rich13
แนะนำก็ได้ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: noy8872788 ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 16:17 น.
ทำไมตอนนี้เซ็ตไปเซ็ตมากลายเป็นต้องโทอินลำโพงทั้ง2ข้างจนเเถบมองไม่เห็นด้านข้างลำโพงเลยครับ   เพราะถ้าไม่โทอิน   เสียงร้องมันไปอยู่ด้านข้างเหมือนเปิดลำโพงเซอราวเลย   ลองถอยก็เเล้ว   ถ่างก็เเล้ว   บีบก็เเล้ว  มันเอียงขวา   เเต่พอโทอิน  เเบบ  ผิดปรกติ   เเถบเป็นสามเหลี่ยม  เสียงกลับ  มาอยู่ตรงกลาง  ครับ   ตรงนี้สงสัย   ได้โปรดช่วยเเนะด้วยครับ   คืนนี้จะขอลองใหม่   

ตรวจเรื่อง  เฟส   ถูกต้องหมดเเล้วครับ
การที่โทอินลำโพงมากๆ แล้วเสียงร้องมาอยู่ตรงกลาง เพราะเสียงที่ได้ยินมาจากลำโพงโดยตรง
และมาตัดกันที่ต่ำแหน่งนั่งฟัง ทำให้เสียงร้องอยู่ตรงกลาง  แต่ผลที่ตามมาคือ  เสียงจะจัดมาก
ดนตรีต่างๆจะอยู่อัดกันแน่น ถ้าเปิดดังมีโอกาสที่เสียงจะตีกัน มั่วจนฟังแล้วเจี้ยวจ้าว ได้นะครับ
ดังนั้น จึงควรเริ่มจากลำโพงหน้าตรงก่อนแล้วทำตามขั้นตอนตามที่เขียนไว้ หรือที่ท่าน rich13
แนะนำก็ได้ครับ

 :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 16:44 น.
ขอบคุณครับทุกๆท่าน  เดี๋ยวคืนนี้ลองทำใหม่      เเล้วพรุ่งนี้จะมาถามใหม่ครับ :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 19:25 น.
เน้นไปแทรค 10 เลยพี่อ๊อต

เอาให้เสาเล็กที่สุด 

เบสทิ้งลงพื้นนิ่งๆ ตรงโคนเสา

(ทำยากฉิบ  :yoyo (84):)
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันพุธ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 18:23 น.
เน้นไปแทรค 10 เลยพี่อ๊อต

เอาให้เสาเล็กที่สุด 

เบสทิ้งลงพื้นนิ่งๆ ตรงโคนเสา

(ทำยากฉิบ  :yoyo (84):)
เรื่องทำเสา  เเทรค  10   เรื่องเล็กครับ     ผมทำได้ตั้งเเต่เเรกเเล้ว    เเต่ของผมเป็นเสาสมัยโรมันนะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: surapong ที่ วันพุธ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 18:46 น.
น้าอ๊อด  ทำเป็นเซ็ตแบบเซลล์แมนขายตามห้างไปได้นะครับ  :yoyo (100):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันพุธ 17 ตุลาคม 2012 เวลา 18:49 น.
น้าอ๊อด  ทำเป็นเซ็ตแบบเซลล์แมนขายตามห้างไปได้นะครับ  :yoyo (100):
หมายถึงไรพี่พง   เครื่องเสียงใช่ไหมครับ   มันมี3ชุดวางอยู่ด้วยกันเลย
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 16:43 น.
น้าอ๊อด  ทำเป็นเซ็ตแบบเซลล์แมนขายตามห้างไปได้นะครับ  :yoyo (100):
หมายถึงไรพี่พง   เครื่องเสียงใช่ไหมครับ   มันมี3ชุดวางอยู่ด้วยกันเลย

เมื่อคืนเซ็ตไปเซ็ต  มา   กว่า  5 ช.ม   เเล้วเอาเเผ่น  เจ้าเผิง   ไม่รู้เขียนถูกเปล่าว    เเทรคเเรก  ที่ร้องชายเสียงต่ำมาก
ปราฎว่า   ..................................คือต้องบอกก่อนว่าเวลาฟังเพลงผมชอบปิดไฟหมด    เสียงนักร้อง  อยู่กลางห้อง ที่สำคัญเสียงใหญ่มาก  ฟังเเล้วขนลุกเลย   เชื่อเลยครับว่าเรื่องเซ็ตนี่ มันสำคัญจริง    สรุบว่า  ชอบมากๆ  ครับ     
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: ninja ที่ วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 16:53 น.
วันนี้เกือบจะ  :yoyo(21): ลำโพงทิ้ง เซทยังไงก้เวทีเสียงไม่เท่ากัน  :yoyo (76):

เพราะมัวแต่ไปยึดเรื่องความสมมาตร ลำโพงต้องระนาบเดียวกัน โทอินใกล้กัน  :yoyo(6):

เดินจากที่นั่งไปลำโพงเหมือนหนูติดจั่น  :yoyo(25):

สุดท้ายต้องยอมละเรื่องพวกนี้ไม่สนใจ ฟังอย่างเดียว ขยับแล้วฟัง ฟังแล้วขยับใหม่

ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆ แต่เอาบทความพี่อู๊ดเป็นตัวตั้ง จำเสียงจากห้องพี่อู๊ด

สุดท้าย สวรรค์ก้เข้าข้างเรา  :yoyo(19): จิงๆเข้าข้างตัวเอง

ได้ปากกว้าง ๆ จากแทรก out phase แล้ว เวทีเสียงไม่เอียงแล้ว แต่ลำโพงเอียงไม่เท่ากันแบบเยอะด้วย  :yoyo(74):

เขียนเยอะแระ อยากบอกว่า วิธีเซทของพี่เยี่ยมมาก ฟังเพลงเพราะขึ้นเยอะเลย

ต้องขอขอบคุณบทความนี้และพี่อู๊ดอีกครั้งคับ  :yoyo(65):

ปล. เรื่อง fine tune ไว้ผม :yoyo (91): ไปรบกวนใหม่ แต่แค่นี้ก้ฟังเพลงเพราะขึ้นเยอะแล้ว
ก็มีเขียนไว้แล้วนิครับ น้าโป้จ๋า ลำโพงอาจโทไม่เหมือนกันได้ แต่ที่สำคัญคือเสียงที่มาถึงหูที่จุดนั่งฟัง
จะต้องเท่ากัน แล้วมีน้ำหนักเสียง ซ้าย ขวา กลาง พอๆกัน เพราะห้องที่ไม่สมมาตรกัน 2 ด้าน  หรือ
ผนัง 2 ด้านแตกต่างกัน หรือ มีของวางแตกต่างกัน การสะท้อนของเสียงจะเกิดขึ้นไม่เท่ากัน  ทำให้
เสียงที่มาถึงจุดนั่งฟังมีความแตกต่างกันทั้งปริมาณ ความถี่เสริม ความถี่หักล้าง ดังนั้นสื่งที่เราเซ็ตก็
คือการปรับจุดกำเนิดเสียงทั้ง 2 จุด ให้ได้เสียงที่ถูกต้อง ณ จุดนั่งฟัง ตามที่ควรจะเป็น   ไม่ใช่ไปถูก
ต้องตรงจุดที่ไม่ได้นั่งฟังครับ  แต่ความยากจะอยู่ที่เสียงแบบไหนถึงจะถูกต้อง ตรงนี้ผมจึงแนะนำให้
ฟังดนตรีจริงบ่อยเท่าที่จะมีเวลา หรือ ฟังเครื่องเสียงของเพื่อนๆ ที่เซ็ตไว้ดีๆ ให้มาก แล้วหาข้อที่แตก
ต่าง เก็บแต่จุดดีๆ เอาไว้ แล้วมาฟังชุดของตัวเองดูว่าขาดอะไร เกินอะไร แล้วค่อยหาวิธีปรับ ว่าต้อง
ปรับโดยการขยับลำโพงได้หรือไม่ หรือว่าต้องปรับอุปกรณ์ช่วยเพิ่มด้วย แต่เรื่องที่ต้องเสียเงิน อยาก
จะให้เป็นหนทางหลังๆนะครับ
         แต่อยากจะขอเน้นนะครับว่าการปรับวิธีนี้ จะเป็นวิธีที่จะหาต่ำแหน่งวางลำโพงเพื่อให้เสียงที่ดี
ที่สุดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริงนะครับ จะห้องเล็ก ห้องใหญ่ ห้องนั่งเล่น ห้องนอน(ห้องน้ำ ห้อง
เก็บของ ห้องที่ไม่ได้ฟัง ไม่ต้องรวมนะครับ) ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ แต่จะดีถึงระดับไหน ก็จะเป็นไปตาม
ลักษณะทางกายภาพของห้องนั้นด้วย
         อย่างห้องผม ผนังข้างลำโพงด้านขวาเป็นผนังปูนครึ่ง  อีกครึ่งเป็นประตูตู้เก็บของฝังในผนัง
ผนังข้างลำโพงด้านซ้าย เป็นบานประตูกระจกครึ่งฝั่ง อีกครึ่งเป็นปูน ผนังข้างทั้ง 2 ฝั่ง บริเวณที่เป็น
ปูนก็ไม่ได้อยู่ตรงกัน  ผนังหลังลำโพง เป็นกระจกทั้งหมดจากบนลงล่าง   ผนังด้านหลังจุดนั่งฟังเป็น
ประตูไม้ กับประตูบานเกล็ดติดกระจก อีกครึ่งเป็นปูนล้วน  ส่วนพื้นปูเป็นลามิเนต แถมห้องผมขนาด
4x4 m. ครับ ห้องฟังแบบนี้ เซียนห้องฟังส่ายหน้าทุกคน  ลำโพงที่ผมตั้งในห้อง สูงประมาณ 173
cm. ฐานกว้าง 45 cm. ฐานลึก 60 cm. มีลำโพงเสียงต่ำ 2 ตัว คือ 8" กับ 10" ห้องผมไม่มีดิฟ
ฟิวเซอร์ ไม่มีทูปแทรบ มีแต่ผ้าม่านด้านหลังเต็ม และด้านข้างอีกครึ่งผนัง หลายๆท่านลองคิดดูว่านะ
ครับ  ถ้าเป็นแบบนี้แล้ว เสียงที่ได้น่าจะเป็นอย่างไร จะดีได้แค่ไหน  หรือไม่มีทางดีได้เลยเพราะเบส
ต้องบวม  หรือเพราะผนังหลังเป็นกระจก เบสต้องหาย เสียงต้องแย่แน่ๆ แต่ถ้าผมบอกว่าเสียงดีมาก
จะมีใครเชื่อไม่เนี๊ย แต่จริงๆแล้วผมเชื่อว่า การจะบอกว่าเสียงดีมากนั้น เราไม่ควร
เป็นผู้กล่าวเอง แต่ผู้อื่นต่างหากที่จะเป็นผู้กล่าวถึงเราว่าดีหรือไม่

 :yoyo(26):

การเซ็ตลำโพงในห้อง 4x4 นี่พอจะมีรูปให้ชมมั้ย อยากเห็นลักษณะการวางลำโพงครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: blacktiger ที่ วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 17:07 น.
ขอขอบคุณ น้า อู๊ด ไม่งั้นกระผมคง งม.......อีกนานละครับ :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: surapong ที่ วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 17:59 น.
ขอขอบคุณ น้า อู๊ด ไม่งั้นกระผมคง งม.......อีกนานละครับ :yoyo (81):

จัดไปครับ น้า  ของที่น้าใช้ อย่าให้เสียของเสียตระกูลยี่ห้อมันครับ ๕๕๕  :yoyo (80):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: vigun ที่ วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 19:46 น.
ทำไมตอนนี้เซ็ตไปเซ็ตมากลายเป็นต้องโทอินลำโพงทั้ง2ข้างจนเเถบมองไม่เห็นด้านข้างลำโพงเลยครับ   เพราะถ้าไม่โทอิน   เสียงร้องมันไปอยู่ด้านข้างเหมือนเปิดลำโพงเซอราวเลย   ลองถอยก็เเล้ว   ถ่างก็เเล้ว   บีบก็เเล้ว  มันเอียงขวา   เเต่พอโทอิน  เเบบ  ผิดปรกติ   เเถบเป็นสามเหลี่ยม  เสียงกลับ  มาอยู่ตรงกลาง  ครับ   ตรงนี้สงสัย   ได้โปรดช่วยเเนะด้วยครับ   คืนนี้จะขอลองใหม่   

ตรวจเรื่อง  เฟส   ถูกต้องหมดเเล้วครับ
การที่โทอินลำโพงมากๆ แล้วเสียงร้องมาอยู่ตรงกลาง เพราะเสียงที่ได้ยินมาจากลำโพงโดยตรง
และมาตัดกันที่ต่ำแหน่งนั่งฟัง ทำให้เสียงร้องอยู่ตรงกลาง  แต่ผลที่ตามมาคือ  เสียงจะจัดมาก
ดนตรีต่างๆจะอยู่อัดกันแน่น ถ้าเปิดดังมีโอกาสที่เสียงจะตีกัน มั่วจนฟังแล้วเจี้ยวจ้าว ได้นะครับ
ดังนั้น จึงควรเริ่มจากลำโพงหน้าตรงก่อนแล้วทำตามขั้นตอนตามที่เขียนไว้ หรือที่ท่าน rich13
แนะนำก็ได้ครับ
ถ้าเราไม่โทอินได้ไหมพี่อู๊ดแต่เราดันลำโพงข้างที่เบา ขยับขึ้นมาข้างหน้าอย่างเดียวจะช่วยได้ไหมครับ :yoyo(62):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: mambobia ที่ วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 22:28 น.
ผมเจอปัญหาอคูสติกมันไม่เท่ากันอะครับ

คือด้านซ้ายเป็นผ้าม่านค่อนข้างหนา
ด้านขวาเป็นตู้เสื้อผ้า
(ห้องนอน)

ขั้นแรกการวางให้ได้เบสที่ดีที่สุดนั้นผมทำได้เป็นที่พอใจอยู่แว๊วครับไม่บวมเบลอไม่ดังเกินไม่เบาเกิน พอใจสำหรับกระพ้ม :yoyo(53):

แต่...ปัญหาที่พบคือผมเอาiphone ใช้appวัด db มา ปรากฏว่าเสียงด้านขวาเบากว่าอยู่ประมาณ5db ที่อ่านเจอคือให้ปรับตัวเบาก่อน ผมทำโดยการโทอินหามันก็เพิ่มมาได้อีกนิดนึงซึ่งตอนนี้ห่างเพียง3db ปัญหาคือผมขยับได้ระยะจำกัดครับ....ไม่งั้นติดประตู :yoyo (84): ถ่างให้ห่างก็ได้่ระยะนึงหุบให้เข้าก็ติดตรงกลางที่เป็นชั้นวางทีวี :yoyo(74): ลองขยับจุดฟังแล้วหรือหันไปเล่นตัวดังให้เบาแล้วก็ทำได้นิดเดียวคือจับมันถ่างให้ติดฝั่งผ้าม่านอีกนิดมันเบาลงไปได้1db  :yoyo (85):

ผมเลยข้ามไปขั้นตอนถัดไป เรื่องเวทีและการแยกแยะก็พอได้ระดับนึงละครับ แต่พอผมกลับมาวัดdbอีกรอบ :yoyo(26):เสียงขวาเบาเพิ่มห่างกันเป็น4-5db อีกแว๊ว :yoyo (85):

...ไม่ทราบว่าการทำขั้นตอนหลังๆนี่มันจะทำให้ข้อแรกมีผลกระทบด้วยนี่...เป็นปกติรึเปล่าครับ

สภาพตอนนี้ที่ผมวางคือ
ลำโพงซ้ายหน้าตรง
ลำโพงขวาโทอินเข้ามาสักนิ้วครึ่ง
จุดนั่งฟังเอียงซ้ายนิดๆ
....
ดูด้วยตามันขัดๆไงมะรุ แต่เสียงที่ฟังจากแทรคที่ว่าแยกชิ้นดนตรีก็okครับเวทีเสียงร้องไม่ทับซ้อนกัน

ต้องแก้ทางไหนดีขรั่บ :yoyo(49):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 23:43 น.
ทำไมตอนนี้เซ็ตไปเซ็ตมากลายเป็นต้องโทอินลำโพงทั้ง2ข้างจนเเถบมองไม่เห็นด้านข้างลำโพงเลยครับ   เพราะถ้าไม่โทอิน   เสียงร้องมันไปอยู่ด้านข้างเหมือนเปิดลำโพงเซอราวเลย   ลองถอยก็เเล้ว   ถ่างก็เเล้ว   บีบก็เเล้ว  มันเอียงขวา   เเต่พอโทอิน  เเบบ  ผิดปรกติ   เเถบเป็นสามเหลี่ยม  เสียงกลับ  มาอยู่ตรงกลาง  ครับ   ตรงนี้สงสัย   ได้โปรดช่วยเเนะด้วยครับ   คืนนี้จะขอลองใหม่   

ตรวจเรื่อง  เฟส   ถูกต้องหมดเเล้วครับ
การที่โทอินลำโพงมากๆ แล้วเสียงร้องมาอยู่ตรงกลาง เพราะเสียงที่ได้ยินมาจากลำโพงโดยตรง
และมาตัดกันที่ต่ำแหน่งนั่งฟัง ทำให้เสียงร้องอยู่ตรงกลาง  แต่ผลที่ตามมาคือ  เสียงจะจัดมาก
ดนตรีต่างๆจะอยู่อัดกันแน่น ถ้าเปิดดังมีโอกาสที่เสียงจะตีกัน มั่วจนฟังแล้วเจี้ยวจ้าว ได้นะครับ
ดังนั้น จึงควรเริ่มจากลำโพงหน้าตรงก่อนแล้วทำตามขั้นตอนตามที่เขียนไว้ หรือที่ท่าน rich13
แนะนำก็ได้ครับ
ถ้าเราไม่โทอินได้ไหมพี่อู๊ดแต่เราดันลำโพงข้างที่เบา ขยับขึ้นมาข้างหน้าอย่างเดียวจะช่วยได้ไหมครับ :yoyo(62):
ได้ครับ ค่อยๆขยับทีละนิดนะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันศุกร์ 19 ตุลาคม 2012 เวลา 23:55 น.
ผมเจอปัญหาอคูสติกมันไม่เท่ากันอะครับ

คือด้านซ้ายเป็นผ้าม่านค่อนข้างหนา
ด้านขวาเป็นตู้เสื้อผ้า
(ห้องนอน)

ขั้นแรกการวางให้ได้เบสที่ดีที่สุดนั้นผมทำได้เป็นที่พอใจอยู่แว๊วครับไม่บวมเบลอไม่ดังเกินไม่เบาเกิน พอใจสำหรับกระพ้ม :yoyo(53):

แต่...ปัญหาที่พบคือผมเอาiphone ใช้appวัด db มา ปรากฏว่าเสียงด้านขวาเบากว่าอยู่ประมาณ5db ที่อ่านเจอคือให้ปรับตัวเบาก่อน ผมทำโดยการโทอินหามันก็เพิ่มมาได้อีกนิดนึงซึ่งตอนนี้ห่างเพียง3db ปัญหาคือผมขยับได้ระยะจำกัดครับ....ไม่งั้นติดประตู :yoyo (84): ถ่างให้ห่างก็ได้่ระยะนึงหุบให้เข้าก็ติดตรงกลางที่เป็นชั้นวางทีวี :yoyo(74): ลองขยับจุดฟังแล้วหรือหันไปเล่นตัวดังให้เบาแล้วก็ทำได้นิดเดียวคือจับมันถ่างให้ติดฝั่งผ้าม่านอีกนิดมันเบาลงไปได้1db  :yoyo (85):

ผมเลยข้ามไปขั้นตอนถัดไป เรื่องเวทีและการแยกแยะก็พอได้ระดับนึงละครับ แต่พอผมกลับมาวัดdbอีกรอบ :yoyo(26):เสียงขวาเบาเพิ่มห่างกันเป็น4-5db อีกแว๊ว :yoyo (85):

...ไม่ทราบว่าการทำขั้นตอนหลังๆนี่มันจะทำให้ข้อแรกมีผลกระทบด้วยนี่...เป็นปกติรึเปล่าครับ

สภาพตอนนี้ที่ผมวางคือ
ลำโพงซ้ายหน้าตรง
ลำโพงขวาโทอินเข้ามาสักนิ้วครึ่ง
จุดนั่งฟังเอียงซ้ายนิดๆ
....
ดูด้วยตามันขัดๆไงมะรุ แต่เสียงที่ฟังจากแทรคที่ว่าแยกชิ้นดนตรีก็okครับเวทีเสียงร้องไม่ทับซ้อนกัน

ต้องแก้ทางไหนดีขรั่บ :yoyo(49):
แนะนำให้ใช้หูของเราเอง เป็นตัวบอกว่าเสียงพอๆกันหรือไม่ ดีกว่าครับ หรือไม่ก็ดีงลำโพงข้างขวา
เข้าหาจุดนั่งฟังเล็กน้อย การใช้เครื่องวัด ก็ดี แต่เที่ยงตรงเกินไปจะขยับได้ยากมาก เพี้ยน พองาม
กำลังดีครับ ใช้หูเราเองเป็นตัวบอกก่อน แล้วขั้น Fine Turn ค่อยใช้เครื่องมือช่วย ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันเสาร์ 20 ตุลาคม 2012 เวลา 11:48 น.
รบกวนถามต่อครับ   ตอนนี้ได้เสียงที่ถูกใจมากคือ  เสียงใหญ่มาก  เสียงคนร้องเหมือนมาจากเซนเตอรเลย   เเต่   เวทีมันไม่กว้างครับ

รบกวนหน่อยครับอยากให้เวทีกว้างตอนนี้เหมือนเสียงอยู่ในขอบเขตลำโพง   2ตัว   

รบกวนชี้เเนะด้วครับจะได้คลำทางถูก   

(http://image.ohozaa.com/i/2bc/n9X30H.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/wp4OmjHqpb0tuGJP)

ภาพ ปลากรอบ   :yoyo(67):   โดยจรรยาบรรณนักเซ็ตเเล้วมิอาจเปิดเผยได้     :yoyo (84):

ตอนนนี้ลำโพงห่างฝาหลัง  1  เมตร   ด้านขวา90ซ.ม   ด้านซ้าย  1.20  เมตร     มันต้องโทอิน  หรือถ่าง   ยังไงครับ  ขอหลักๆหน่อยครับไม่งั้นได้งมอีกหลายช.มเเน่   ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันเสาร์ 20 ตุลาคม 2012 เวลา 23:49 น.
รบกวนถามต่อครับ   ตอนนี้ได้เสียงที่ถูกใจมากคือ  เสียงใหญ่มาก  เสียงคนร้องเหมือนมาจากเซนเตอรเลย   เเต่   เวทีมันไม่กว้างครับ

รบกวนหน่อยครับอยากให้เวทีกว้างตอนนี้เหมือนเสียงอยู่ในขอบเขตลำโพง   2ตัว   

รบกวนชี้เเนะด้วครับจะได้คลำทางถูก   

(http://image.ohozaa.com/i/2bc/n9X30H.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/wp4OmjHqpb0tuGJP)

ภาพ ปลากรอบ   :yoyo(67):   โดยจรรยาบรรณนักเซ็ตเเล้วมิอาจเปิดเผยได้     :yoyo (84):

ตอนนนี้ลำโพงห่างฝาหลัง  1  เมตร   ด้านขวา90ซ.ม   ด้านซ้าย  1.20  เมตร     มันต้องโทอิน  หรือถ่าง   ยังไงครับ  ขอหลักๆหน่อยครับไม่งั้นได้งมอีกหลายช.มเเน่   ขอบคุณครับ
การที่จะทำให้เวทีเสียงกว้าง นอกจากการเซ็ตอัพลำโพงแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นอีกหลายปัจจัยครับ
กล่าวคร่าวๆ คือ

1.การเซ็ตลำโพง จากรูปน่าจะค่อยๆโทเอาท์ลำโพงให้หันหน้าตรง หรือเกือบตรงเวทีเสียงน่าจะ
   กว้างขึ้นได้ครับ(แต่อย่าให้เสียงตรงกลางโว่นะครับ) แต่จะกว้างได้ขนาดไหนขึ้นกับข้อต่อไป
   ด้วยครับ
2.ประสิทธิภาพลำโพง คือลำโพงบางตัวให้เวทีเสียงได้เพียงเท่าระยะห่างระหว่างลำโพงเท่านั้น
   แต่หากเป็นส่วนใหญ่ลำโพงออกแบบมาดี ประสิทธิภาพสูงแล้ว ลำโพงใหญ่จะให้เวทีเสียงได้
   กว้างกว่าลำโพงเล็ก เว้นแต่พวกลำโพงเล็กระดับพระกาฬ พวกนี้จะมีมุมกระจายเสียงที่กว้าง
   ทำให้มีเวทีเสียงไม่แพ้ลำโพงใหญ่ระดับเดยวกันเลย
3.ประสิทธิภาพแอมป์ แอมป์ที่ออกแบบมาดี ส่วนใหญ่ กำลังขับสูงๆ จะให้เวทีเสียงที่กว้างกว่า
   แอมป์ที่มีกำลังน้อยกว่า
4.Source ต้นทาง จะขอกล่าวเฉพาะ source digital นะครับ source digital ที่มีค่าแซม
   ปลิ้งเรท 44.1 จะให้เวทีเสียงที่กว้างกว่า ค่าแซมปลิ้งเรทสูงๆ
5.Accessory ต่างๆต้องเลือกให้ดี จับคู่ให้ถูก เช่น ปลั้กติดผนังของ Hubbell สีส้ม จะให้เวที
   เสียงที่กว้างกว่า ยี่ห้ออื่นๆหลายยี่ห้อครับ

เช่นนี้เป็นต้นครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2012 เวลา 08:54 น.
ขอบคุณครับ   สำหรับคำเเนะนำขั้นเเรกครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: surapong ที่ วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2012 เวลา 12:27 น.
ขอบคุณครับ   สำหรับคำเเนะนำขั้นเเรกครับ

สงสัยตาอ๊อดต้องระเบิดชุดใหม่หมดอีกแล้ว

เห็นด้วยกับน้าอู๊ดทุกข้อเลยครับ  อันดับแรก อ๊อด อย่างที่บอก จัด ปลั๊กผนัง กับ บล็อคไม้ มาก่อนเลยครับ ปลั๊กผนัง hubell แท้ที่น้าอู๊ดบอก หรือ leviton IG8300 ก็ได้ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2012 เวลา 16:11 น.
ขอบคุณครับ   สำหรับคำเเนะนำขั้นเเรกครับ

สงสัยตาอ๊อดต้องระเบิดชุดใหม่หมดอีกแล้ว

เห็นด้วยกับน้าอู๊ดทุกข้อเลยครับ  อันดับแรก อ๊อด อย่างที่บอก จัด ปลั๊กผนัง กับ บล็อคไม้ มาก่อนเลยครับ ปลั๊กผนัง hubell แท้ที่น้าอู๊ดบอก หรือ leviton IG8300 ก็ได้ครับ
ไม่ระเบิดเเน่นอน   ครับ   ในเมื่อเคยเอา ไปรสตัน 3บี   มาเป็นพาวเวอร  ยังฟังเเล้วไม่ต่างเลยครับ  จะระเบิดก็ต่อเมื่ิเจอชุดที่ชอบเเล้วฟังว่าต่างครับพี่  เปลียนเเน่ช่วงนี้มีเเต่จะขายออกครับ   
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: RA ที่ วันอาทิตย์ 21 ตุลาคม 2012 เวลา 18:17 น.
รบกวนถามต่อครับ   ตอนนี้ได้เสียงที่ถูกใจมากคือ  เสียงใหญ่มาก  เสียงคนร้องเหมือนมาจากเซนเตอรเลย   เเต่   เวทีมันไม่กว้างครับ

รบกวนหน่อยครับอยากให้เวทีกว้างตอนนี้เหมือนเสียงอยู่ในขอบเขตลำโพง   2ตัว   

รบกวนชี้เเนะด้วครับจะได้คลำทางถูก   

(http://image.ohozaa.com/i/2bc/n9X30H.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/wp4OmjHqpb0tuGJP)

ภาพ ปลากรอบ   :yoyo(67):   โดยจรรยาบรรณนักเซ็ตเเล้วมิอาจเปิดเผยได้     :yoyo (84):

ตอนนนี้ลำโพงห่างฝาหลัง  1  เมตร   ด้านขวา90ซ.ม   ด้านซ้าย  1.20  เมตร     มันต้องโทอิน  หรือถ่าง   ยังไงครับ  ขอหลักๆหน่อยครับไม่งั้นได้งมอีกหลายช.มเเน่   ขอบคุณครับ

น้า TANAVUT ผมดูในภาพ เหมือนว่าลำโพงซ้าย กับลำโพงขวาอยู่ห่างจากกำแพงหลังไม่เท่ากัน +/-  5cm  ปกติใช่มั็ยครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันจันทร์ 22 ตุลาคม 2012 เวลา 08:14 น.
รบกวนถามต่อครับ   ตอนนี้ได้เสียงที่ถูกใจมากคือ  เสียงใหญ่มาก  เสียงคนร้องเหมือนมาจากเซนเตอรเลย   เเต่   เวทีมันไม่กว้างครับ

รบกวนหน่อยครับอยากให้เวทีกว้างตอนนี้เหมือนเสียงอยู่ในขอบเขตลำโพง   2ตัว   

รบกวนชี้เเนะด้วครับจะได้คลำทางถูก   

(http://image.ohozaa.com/i/2bc/n9X30H.jpg) (http://image.ohozaa.com/view2/wp4OmjHqpb0tuGJP)

ภาพ ปลากรอบ   :yoyo(67):   โดยจรรยาบรรณนักเซ็ตเเล้วมิอาจเปิดเผยได้     :yoyo (84):

ตอนนนี้ลำโพงห่างฝาหลัง  1  เมตร   ด้านขวา90ซ.ม   ด้านซ้าย  1.20  เมตร     มันต้องโทอิน  หรือถ่าง   ยังไงครับ  ขอหลักๆหน่อยครับไม่งั้นได้งมอีกหลายช.มเเน่   ขอบคุณครับ

น้า TANAVUT ผมดูในภาพ เหมือนว่าลำโพงซ้าย กับลำโพงขวาอยู่ห่างจากกำแพงหลังไม่เท่ากัน +/-  5cm  ปกติใช่มั็ยครับ
ใช่เลยครับ   ถ้าเท่ากัน  เสียงด้านขวาดังกว่ามากครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันจันทร์ 22 ตุลาคม 2012 เวลา 09:22 น.
บอกแล้ว ว่าปลั๊กผนังๆ  :yoyo(41):

ว่างๆขับรถมาเอา ฮับเบลส้ม ที่บ้านอาร์ต ไปลองมั๊ยพี่อ๊อต

ให้ยืมๆ

เสียงจัดๆของปลั๊กไฟบ้าน

รับรองหายหมด

อวบอั๋นกว่าเดิม

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันจันทร์ 22 ตุลาคม 2012 เวลา 09:27 น.
กลับมาถามอีกล่ะ  :yoyo (84):

หลังจากโดนผู้หวังดี  :yoyo(21): ลำโพงโดยไม่ได้ตั้งใจเริ่มต้องเริ่มใหม่อีก  :yoyo(42):

ตอนนี้แทรค 10 เป็นเสา ลาง ๆ แล้ว แทรค 11 เวทีไม่เอียงแล้ว (แต่ผมจำไม่ได้ว่าทำไง)  :yoyo(75): :yoyo(75): :yoyo(75):

แต่...เสียงโฟกัสมันยังไม่เป็นจุดเดียวกันเป๊ะ มันเหมือนยังมีเสียงตามออกจากมาเสียงแรกอีกนิดหน่อย เรียกว่าฟุ้งหรือป่าวไม่แน่ใจคับ

ถ้าไม่นับปัญหาตรงนี้ ก้ฟังได้  :yoyo (79): แล้ว เลยไม่กล้าแตะมันกลัวหลุดคราวนี้ยาว

รบกวนพี่อู๊ดด้วยคับ  :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันจันทร์ 22 ตุลาคม 2012 เวลา 09:28 น.
บอกแล้ว ว่าปลั๊กผนังๆ  :yoyo(41):

ว่างๆขับรถมาเอา ฮับเบลส้ม ที่บ้านอาร์ต ไปลองมั๊ยพี่อ๊อต

ให้ยืมๆ

เสียงจัดๆของปลั๊กไฟบ้าน

รับรองหายหมด

อวบอั๋นกว่าเดิม
ได้ยินคำว่า   อวบอั๋น    เเล้วมันคันอีกเเล้ว
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันจันทร์ 22 ตุลาคม 2012 เวลา 09:54 น.
คงไม่เอาเเล้ว คุณอาต    พวกชุดเเต่ง+อุปกรณ์เสริม   มันช่วยได้ก็ไม่มาก   ผมว่างั้นๆ   ของจุกจิกพวกนี้ผมว่าเอาเงินไปซื้อเครื่องยังดีกว่านะ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันจันทร์ 22 ตุลาคม 2012 เวลา 10:00 น.
คงไม่เอาเเล้ว คุณอาต    พวกชุดเเต่ง+อุปกรณ์เสริม   มันช่วยได้ก็ไม่มาก   ผมว่างั้นๆ   ของจุกจิกพวกนี้ผมว่าเอาเงินไปซื้อเครื่องยังดีกว่านะ

อย่าปิดกั้นตัวเองครับพี่อ๊อต
มันช่วยได้เยอะจริงๆน๊า
เหมือนเปลี่ยนเครื่องแหละ

เอาไปเล่นฟรีๆไม่ได้ขาย
ลองดูก่อน
ไม่ชอบก็ส่งคืนมา ไม่เห็นจะยาก
ตัวนึงไม่ถึงพัน จิ๊บๆ


ตอนนี้เซทลำโพงได้ระดับนึงแล้ว
รับรองพี่อ๊อต เห็นผลต่างแน่ๆครับ :yoyo (95):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: noy8872788 ที่ วันศุกร์ 26 ตุลาคม 2012 เวลา 22:21 น.
คงไม่เอาเเล้ว คุณอาต    พวกชุดเเต่ง+อุปกรณ์เสริม   มันช่วยได้ก็ไม่มาก   ผมว่างั้นๆ   ของจุกจิกพวกนี้ผมว่าเอาเงินไปซื้อเครื่องยังดีกว่านะ

อย่าปิดกั้นตัวเองครับพี่อ๊อต
มันช่วยได้เยอะจริงๆน๊า
เหมือนเปลี่ยนเครื่องแหละ

เอาไปเล่นฟรีๆไม่ได้ขาย
ลองดูก่อน
ไม่ชอบก็ส่งคืนมา ไม่เห็นจะยาก
ตัวนึงไม่ถึงพัน จิ๊บๆ


ตอนนี้เซทลำโพงได้ระดับนึงแล้ว
รับรองพี่อ๊อต เห็นผลต่างแน่ๆครับ :yoyo (95):

จริง.อ่ะให้เล่นฟรีจริงหรือ..ชักสนใจแฮะ

ที่จริงการเคาะลำโพงนี้ ถ้าใจเย็นค่อยๆทำไป มันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างที่ผมเคยบอก พอมันลงตัวได้ที่ ความกว้างของเวทีและลึก ชอ่งไฟ อะไรพวกนี้มันจะมาเอง ตอนแรกๆมันจะได้อย่างเสียอย่างเป็นอยู่อย่างงี้ ขอเพียงอย่าท้อและรีบสรุปว่าเป็นที่ไอ้นั่นไอ้นี่ ลองอยู่นิ่งๆ..เคาะอย่างเดียวสักปี หูคุณจะพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อหูมันดีขึ้นถึงจุดนั้นค่อยมาว่ากัน ว่าจะไปทางไหน
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: golftamm ที่ วันพุธ 31 ตุลาคม 2012 เวลา 18:00 น.
มาเก็บความรู้ด้วยคนครับ
 :yoyo (81): :yoyo (81): :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: knot_m3 ที่ วันพฤหัสบดี 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:12 น.
รบกวนสอบถามหน่อยนะครับพี่
หลังจากที่ผมได้อ่านกระทู้นี้และได้ลองไปทำตามก็ได้ออกมาตามรูปนี้ครับ
ลำโพงทั้งสองห่างกัน 234cm. (วัดจากกลาง tweeter)
(http://imageshack.us/a/img141/7508/20121107225013resized.jpg)

ลำโพงหน้าซ้าย ห่างจากผนังหลัง 65cm.(วัดถึงท้ายลำโพง) และห่างจากผนังข้าง 65cm.(วัดถึงกลาง tweeter)
(http://imageshack.us/a/img571/9813/20121107225042resized.jpg)

ลำโพงหน้าขวา ห่างจากผนังหลัง 64.5cm.(วัดถึงท้ายลำโพง) และห่างจากผนังข้าง 51cm.(วัดถึงกลาง tweeter)
(http://imageshack.us/a/img687/9610/20121107225055resized.jpg)

จุดนั่งฟังครับ ห่างจาก tweeter ซ้าย 278cm. และ tweeter ขวา 273cm.
(http://imageshack.us/a/img37/6169/20121107225111resized.jpg)

คำถามคือ
1. ลำโพงวางใกล้ผนังหลัง และผนังข้างมากเกินไปไม๊ครับ
2. ลำโพง toe in มากเกินไปไม๊ครับ

ขอบคุณพี่ kr62 มากครับ สำหรับบทความที่มีประโยชน์เช่นนี้  :yoyo (80):

*ผมแก้ไขระยะที่ถูกต้องให้แล้วนะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:31 น.
ลำโพงซ้ายขวา วางห่างกัน 92 cm. พิมพ์ผิดรึเปล่าครับ ดูจากรูป น่าจะมากกว่านั้นเยอะนะครับ
จากคำถามทั้ง 2 ข้อ ก่อนที่ผมจะให้คำตอบ ขอผมถามก่อนนะครับ ว่าเสียงต่ำตอนนี้เป็นอย่างไร
แล้วเวลาปรับแทรคที่สิบ เสียงรวมกันเป็นเสา หรือไม่ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: knot_m3 ที่ วันพฤหัสบดี 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:30 น.
ลำโพงซ้ายขวา วางห่างกัน 92 cm. พิมพ์ผิดรึเปล่าครับ ดูจากรูป น่าจะมากกว่านั้นเยอะนะครับ
จากคำถามทั้ง 2 ข้อ ก่อนที่ผมจะให้คำตอบ ขอผมถามก่อนนะครับ ว่าเสียงต่ำตอนนี้เป็นอย่างไร
แล้วเวลาปรับแทรคที่สิบ เสียงรวมกันเป็นเสา หรือไม่ครับ

555...สงสัยเมื่อวานผมจะเบลอครับ คิดไปคิดมาน่าจะเป็น 92" หรือ 234cm. มากกว่าครับ  :yoyo (84): (ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าผมดูผิดเป็นนิ้วหมดทุกอันเลยรึเปล่านะครับ เพราะห้องผมกว้าง 3.5m.x ยาว 4.4m. เอาเป็นว่าเดี๋ยวคืนนี้กลับไปวัดใหม่ดีกว่านะครับ)
เสียงตำ่ตอนนี้มีพอประมาณ เป็นลูกเหมือนกันแต่ไม่แน่นมาก มีพอให้รู้สึกถึงตัวได้ครับ
(เท่าที่สังเกตุเวลาผมถอยลำโพงใกล้ผนังหลังมากขึ้น เสียงเบสเหมือนจะมีมากขึ้นด้วยแต่จะไม่เป็นลูกเท่าไหร่ ยิ่งถอยมากเบสจะบูมไปทั่วห้องเลยครับ)
ตอนนี้ปรับ track 10 จนได้เสียงรวมเป็นเสากว่้างประมาณ 1-1.5 ฟุต แล้วครับ

*ผมแก้ไขระยะที่ถูกต้องให้แล้วนะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 20:12 น.
ผมว่าลำโพงห่างกันเกินไปหน่อย ถ้าเป็นลำโพงขนาดนี้ ไม่น่าจะเกิน 210 cm. ระยะที่ควร
จะเป็นน่าจะอยู่ระหว่าง 185-210 cm. การที่วางห่างมาก ตามรูป  ก็เลยโทอินเข้ามาแก้
ลองวางหน้าตรงดูก่อนนะครับ   แล้วลองฟังแทรค 11  ฟังดูว่าเสียงที่ได้เชื่อมต่อกันเป็นแนว
ยาวจากซ้ายไปขวาหรือไม่ มีโว่ตรงกลางระหว่างลำโพงหรือไม่ ถ้าวางได้ถูกต้อง เสียงจะเชื่อม
กัน และมีความดังพอๆกันตลอดระยะจากซ้ายไปขวา แต่ถ้าตรงกลางดังมากกว่า แสดงว่าลำโพง
อยู่ใกล้กันเกินไป ตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจระยะระหว่างผนังหลัง และผนังข้าง หาต่ำแหน่งให้ได้ก่อนครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: knot_m3 ที่ วันพฤหัสบดี 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:38 น.
ผมว่าลำโพงห่างกันเกินไปหน่อย ถ้าเป็นลำโพงขนาดนี้ ไม่น่าจะเกิน 210 cm. ระยะที่ควร
จะเป็นน่าจะอยู่ระหว่าง 185-210 cm. การที่วางห่างมาก ตามรูป  ก็เลยโทอินเข้ามาแก้
ลองวางหน้าตรงดูก่อนนะครับ   แล้วลองฟังแทรค 11  ฟังดูว่าเสียงที่ได้เชื่อมต่อกันเป็นแนว
ยาวจากซ้ายไปขวาหรือไม่ มีโว่ตรงกลางระหว่างลำโพงหรือไม่ ถ้าวางได้ถูกต้อง เสียงจะเชื่อม
กัน และมีความดังพอๆกันตลอดระยะจากซ้ายไปขวา แต่ถ้าตรงกลางดังมากกว่า แสดงว่าลำโพง
อยู่ใกล้กันเกินไป ตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจระยะระหว่างผนังหลัง และผนังข้าง หาต่ำแหน่งให้ได้ก่อนครับ

ขอบคุณมากครับพี่ kr62
ที่ผมตั้งห่างกันขนาดนี้ก็เพราะว่ามันบังจอครับ (16:9 110") จริงๆแล้วจากที่ผมนั่ง(ตรงกลาง)จะยังไม่บัง แต่แฟนผมที่นั่งด้านขวานั้นตอนนี้บังนิดหน่อยพอรับได้ แต่ถ้าขับเข้าอีกอาจจะ  :yoyo(11):
ตอนแรกที่ตั้งลำโพงหน้าตรงฟัง track 10 ยังพอได้อยู่ แต่พอเปลี่ยนเป็น track 11 มันโหว่กลางครับ ผมเลยลอง toe in ช่วย
แต่เดี๋ยวว่างๆจะลองขยับลำโพงเข้าดูนะครับว่าจะดีขึ้นไม๊  :yoyo(53):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 08 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:50 น.
รับทราบครับ :yoyo (95):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันจันทร์ 12 พฤศจิกายน 2012 เวลา 23:53 น.
จบ สิ้น ทุกกระบวนความครับผม Dipole ในการหา เฟส เสียง เป็นแนวๆๆเดียวกันครับ แต่อันนี้ง่ายหน่อยตรงที่ว่า มี เพลงให้ท่านลองครับ

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ ทดลองด้วยเพลงก่อนหน้า เป็น Maranzt 2013 ผิดแพลกแตกต่างจากเดิม การตั้งลำโพง ไม่ต้องมากครับ ทำให้มันถูกก็เท่านั้นเอง

ก็ขอบคุณอีกครั้งแล้วกันครับ จากใจ นาย อำเภออ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 00:01 น.
จบ สิ้น ทุกกระบวนความครับผม Dipole ในการหา เฟส เสียง เป็นแนวๆๆเดียวกันครับ แต่อันนี้ง่ายหน่อยตรงที่ว่า มี เพลงให้ท่านลองครับ

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ ทดลองด้วยเพลงก่อนหน้า เป็น Maranzt 2013 ผิดแพลกแตกต่างจากเดิม การตั้งลำโพง ไม่ต้องมากครับ ทำให้มันถูกก็เท่านั้นเอง

ก็ขอบคุณอีกครั้งแล้วกันครับ จากใจ นาย อำเภออ

อันนี้ หมายถึง DPols(Dead Points Of Live Sound) ไม่ใช่ Dipole(ไดโพล) ถูกไม๊ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันอังคาร 13 พฤศจิกายน 2012 เวลา 02:09 น.
จบ สิ้น ทุกกระบวนความครับผม Dipole ในการหา เฟส เสียง เป็นแนวๆๆเดียวกันครับ แต่อันนี้ง่ายหน่อยตรงที่ว่า มี เพลงให้ท่านลองครับ

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ ทดลองด้วยเพลงก่อนหน้า เป็น Maranzt 2013 ผิดแพลกแตกต่างจากเดิม การตั้งลำโพง ไม่ต้องมากครับ ทำให้มันถูกก็เท่านั้นเอง

ก็ขอบคุณอีกครั้งแล้วกันครับ จากใจ นาย อำเภออ

อันนี้ หมายถึง DPols(Dead Points Of Live Sound) ไม่ใช่ Dipole(ไดโพล) ถูกไม๊ครับ

I คำเดียว ถูกต้องแล้วครับ DPols เอ๊ะ แต่ว่านะ เขียนผิด แต่หูผิด หรือเอาแค่อ่าน มันเป็นจังหู้ คับ ลองๆๆๆ ครับ ท่าน
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: คณิต ที่ วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 01:05 น.
มันคือสุดยอดคำภีร์สำหรับผู้ด้อยความรู้ความสามารถ....หลักการในการ set up ลำโพง :yoyo(65): :yoyo(65):ที่มือใหม่อย่างผมสามารถจับต้องได้มีการอ้างอิงอย่างมีเหตุผล...หลักความจริง...ขยาย :yoyo(67): :yoyo(67):ความหมายทิ่ซับซ้อนลึกๆออกมาให้เห็นภาพพร้อมลงมือทำได้เลยเมื่ออ่านกระทู้จบ...แม้มันจะยังไม่ถึงความเป็นดนตรีที่ถูกต้องมากนักอย่างที่พวกน้าๆ set up กัน :yoyo (84):แต่มันก็มีความสุขครับได้รู้หลักการและลงมือทำเองถูกๆผิดๆบ้าง :yoyo(23):แต่จะพยายามไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้แม้มันจะนาน...แค่ไหนก็ตาม...ขอบคุณอย่างสูงครับผม :yoyo (81): :yoyo (81): :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: คณิต ที่ วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 01:28 น.
http://www.youtube.com/watch?v=g5cERFB8Gys           :yoyo(50):ขอความเห็นหน่อยครับเพลงนี้นักร้องต้องอยู่ตรงไหนครับถึงจะถูกต้องครับรบกวนน้าๆๆๆๆหน่อยครับ :yoyo (84):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:27 น.
http://www.youtube.com/watch?v=g5cERFB8Gys           :yoyo(50):ขอความเห็นหน่อยครับเพลงนี้นักร้องต้องอยู่ตรงไหนครับถึงจะถูกต้องครับรบกวนน้าๆๆๆๆหน่อยครับ :yoyo (84):

อยู่ตรงกลาง ระหว่างลำโพง ลึกเข้าไปด้านหลังครับ แต่จะลึกมากหรือน้อย อยู่ที่ system + setup ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:35 น.
เมื่อวาน มา Set ที่ห้องนอน อีกชุด ไม่ง่ายเหมือนห้องหลักแหะ อาจจะเป็นเพราะลำโพงด้านหนึ่งมันปิดหลังด้วยเสาอยู่ แต่อีกด้านกลับโล่งหลัง

เจอ Track 5 315 Hz ก็ Set อยู่นานแล้วละครับ คือ เสียงข้างที่เปิดโล่งมันดันดังมากกว่า ข้างที่มีเสา ตอนแรกนึกว่า หูซ้ายผมมันไม่ค่อยดีอยู่ แต่จริงแล้วไม่ใช่ เพราะ ห้องหลักยังทำได้ อย่างกลางพอดี ถึงจุดนั่งฟัง

ทำให้ต้องมาแก้ข้างที่มันดังครับ (หลักการแก้ลำโพง พยายามทำข้างที่มันคิดว่ามีปัญหาก่อน) ก็คือ ต้องถอยลงแล้วก็ออกจากผนังข้างมากขึ้น (การแก้เสียงเอียงที่ดังกว่า ให้ขยับลงนะครับ ห่างผนังข้างมากขึ้น) ส่วนฝั่งติดเสา ขยับ ลงติดเสาไปเลยครับ (การมีผนัง ช่วยรับเสียงที่ได้มัน จะดังกว่า การขยับเข้าจุดนั่งฟัง ทั้งข้างและหลัง) จะ ขยับไปๆๆมาจนคิดว่า พอไหวแหละ (เวลาน้อยเลยทำละเอียดมากๆๆยังไม่ดีนัก)

ส่วนเรื่องการฟังเบสผมจะข้าม Step นี้ออกไปเลยนะครับ เพราะระยะห่างจากลำโพงถึงจุดนั่งฟัง ผมให้ความสำคัญกว่า คือ ต้องได้ Balance ทุกย่านเสียงถึงจุดนั่งฟังให้ได้พอดี ก็เพียงพอแล้วครับ

เพราะ มันยังมีอีกสองTrack (10,11) พอ Track 5 ได้แล้วก็ง่ายหน่อย เพราะ เฟสมันจะเริ่มตรงแหละ คราวนี้ ก็เรื่องของการ Toe In ใน Track 10 และ 11

ถึงเวลาตรวจสอบ ใน Track 12 และ 13 (แล้วก็เปิดยาวไปถึง Track สุดท้าย) ก็น่าพอใจครับ

แต่ขอถ้ามีเวลาอีกสักนิด จะปรับ Fine Tune ละเอียดกว่านี้ครับ

เนื่องจากผมใช้ Sub ร่วม ตั้งเฟสลำโพงหลักได้ เบสมาตรึมกว่าเดิมครับ

ก็ขอขอบคุณ จกท. อีกสักครั้งนะครับ ถึงหลักและวิธีการที่คิดว่าใครมีแผ่น อ่านกระทู้นี้ เบื้องต้นในการฟังเสียงออกจากลำโพงในการวางลำโพง มันได้ง่ายกว่า เป็น ทฤษฎีแต่อ้างอิงบทเพลงค่อนข้างยาก ในการรับรู้ครับ

อ้อ ทั้งสองห้องที่ Set ผมจะไม่เปลี่ยนจุดนั่งฟังนะครับ เพราะมันทำไม่ได้ จุดมัน Fix ตายตัวไปแล้ว สิ่งที่จะทำคือ ขยับลำโพงแทนครับ
หัวข้อ: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: mc_lover ที่ วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:46 น.
ลองเล่น track ที่ 5 ที่ปล่อยคลื่นความถี่ออกมา คงที่
นั่งตรงกลางห้อง ยกหัวไปมาหน้าหลัง เสียงดังไม่เท่ากันครับ
โยกหัวไปด้านหน้า เงียบ
เอียงหัวกลับด้านหลัง ดัง

อย่างนี้ตำแหน่งที่นั่งที่ดีที่สุดต้อง ต้องตรงเสียงดัง หรือตรงที่มันเงียบครับ

 :yoyo (84): เหอๆๆๆๆ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:22 น.
ลองเล่น track ที่ 5 ที่ปล่อยคลื่นความถี่ออกมา คงที่
นั่งตรงกลางห้อง ยกหัวไปมาหน้าหลัง เสียงดังไม่เท่ากันครับ
โยกหัวไปด้านหน้า เงียบ
เอียงหัวกลับด้านหลัง ดัง

อย่างนี้ตำแหน่งที่นั่งที่ดีที่สุดต้อง ต้องตรงเสียงดัง หรือตรงที่มันเงียบครับ

 :yoyo (84): เหอๆๆๆๆ

ตรงที่เสียงดัง เท่ากันทั้ง 2 ข้างครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:35 น.
เมื่อวาน มา Set ที่ห้องนอน อีกชุด ไม่ง่ายเหมือนห้องหลักแหะ อาจจะเป็นเพราะลำโพงด้านหนึ่งมันปิดหลังด้วยเสาอยู่ แต่อีกด้านกลับโล่งหลัง

เจอ Track 5 315 Hz ก็ Set อยู่นานแล้วละครับ คือ เสียงข้างที่เปิดโล่งมันดันดังมากกว่า ข้างที่มีเสา ตอนแรกนึกว่า หูซ้ายผมมันไม่ค่อยดีอยู่ แต่จริงแล้วไม่ใช่ เพราะ ห้องหลักยังทำได้ อย่างกลางพอดี ถึงจุดนั่งฟัง

ทำให้ต้องมาแก้ข้างที่มันดังครับ (หลักการแก้ลำโพง พยายามทำข้างที่มันคิดว่ามีปัญหาก่อน) ก็คือ ต้องถอยลงแล้วก็ออกจากผนังข้างมากขึ้น (การแก้เสียงเอียงที่ดังกว่า ให้ขยับลงนะครับ ห่างผนังข้างมากขึ้น) ส่วนฝั่งติดเสา ขยับ ลงติดเสาไปเลยครับ (การมีผนัง ช่วยรับเสียงที่ได้มัน จะดังกว่า การขยับเข้าจุดนั่งฟัง ทั้งข้างและหลัง) จะ ขยับไปๆๆมาจนคิดว่า พอไหวแหละ (เวลาน้อยเลยทำละเอียดมากๆๆยังไม่ดีนัก)

ส่วนเรื่องการฟังเบสผมจะข้าม Step นี้ออกไปเลยนะครับ เพราะระยะห่างจากลำโพงถึงจุดนั่งฟัง ผมให้ความสำคัญกว่า คือ ต้องได้ Balance ทุกย่านเสียงถึงจุดนั่งฟังให้ได้พอดี ก็เพียงพอแล้วครับ

เพราะ มันยังมีอีกสองTrack (10,11) พอ Track 5 ได้แล้วก็ง่ายหน่อย เพราะ เฟสมันจะเริ่มตรงแหละ คราวนี้ ก็เรื่องของการ Toe In ใน Track 10 และ 11

ถึงเวลาตรวจสอบ ใน Track 12 และ 13 (แล้วก็เปิดยาวไปถึง Track สุดท้าย) ก็น่าพอใจครับ

แต่ขอถ้ามีเวลาอีกสักนิด จะปรับ Fine Tune ละเอียดกว่านี้ครับ

เนื่องจากผมใช้ Sub ร่วม ตั้งเฟสลำโพงหลักได้ เบสมาตรึมกว่าเดิมครับ

ก็ขอขอบคุณ จกท. อีกสักครั้งนะครับ ถึงหลักและวิธีการที่คิดว่าใครมีแผ่น อ่านกระทู้นี้ เบื้องต้นในการฟังเสียงออกจากลำโพงในการวางลำโพง มันได้ง่ายกว่า เป็น ทฤษฎีแต่อ้างอิงบทเพลงค่อนข้างยาก ในการรับรู้ครับ

อ้อ ทั้งสองห้องที่ Set ผมจะไม่เปลี่ยนจุดนั่งฟังนะครับ เพราะมันทำไม่ได้ จุดมัน Fix ตายตัวไปแล้ว สิ่งที่จะทำคือ ขยับลำโพงแทนครับ

การเซ็ตลำโพงวิธีนี้จะยากหรือง่ายจะขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์+ทักษะ ของผู้เซ็ตเองครับ
จะขยับจุดนั่งฟัง หรือลำโพงก็ได้ครับ ตามที่ถนัดครับ set ได้ถูกต้องเสียงก็จะดีขึ้นครับ
หัวข้อ: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: mc_lover ที่ วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:12 น.
ไอ้เรื่อง set ได้ไม่ได้นี่ผมไม่ติดใจเท่าไหร่ ตอนนี้เพราะเพิ่งลอง โยกหัวหน้าหลังดู
แต่ไอ้ที่ติดใจ คือ ยกลำโพงกันยังไง ไม่หนักกันบ้างเหรอครับ
จะขยับแต่ละที ไม่ไหวครับ

เด๋วพรุ่งนี้เอารูปมาให้ดู ผมหาเทคนิคขยับลำโพงแบบของผมเอง  :yoyo (92):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพุธ 14 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:19 น.
ไอ้เรื่อง set ได้ไม่ได้นี่ผมไม่ติดใจเท่าไหร่ ตอนนี้เพราะเพิ่งลอง โยกหัวหน้าหลังดู
แต่ไอ้ที่ติดใจ คือ ยกลำโพงกันยังไง ไม่หนักกันบ้างเหรอครับ
จะขยับแต่ละที ไม่ไหวครับ

เด๋วพรุ่งนี้เอารูปมาให้ดู ผมหาเทคนิคขยับลำโพงแบบของผมเอง  :yoyo (92):

ไม่รู้จักลำบาก ก็ยากที่จะเป็นหนึ่ง ครับ :yoyo(10):
หัวข้อ: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: mc_lover ที่ วันพฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:59 น.
เอิ้กกกกๆๆๆ หนักดีนัก ติดล้อมันสะเลย ไม่ต้องยกไปยกมา ใช้แถไปกับพื้นเอาคร้าบบบบ
เด๋วจะจูนอย่างไรลองอีกที ตอนนี้ดันไปดันมาได้ละ ลำโพงหนักข้างละ 50kg..เจอล้อเข้าไปสี่ล้อเบาเลยครับ
ลำโพงมันหนักเกือบเท่าผม ติดล้อยังหนักเลย แต่ตอนนี้สบายบรื๋อออออ

(http://www.planetgreen.co.th/TAC/Focal_on_wheels_DSC_8231.jpg)
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:26 น.
การเซ็ตลำโพงบนล้อ กับการเซ็ตบน สไปซ์หรือทิปโท เสียงต่างกันพอควรนะครับ ทั้งเสียง
แหลม กลาง ต่ำ จะต่างกันพอควรเลย ไม่แนะนำนะครับ แต่ถ้าจะใส่ไว้เพื่อขยับหาต่ำแหน่ง
เสียงเบสที่ดังที่สุด ก็พอได้ครับ แล้วค่อยถอดออก
        ลำโพงของผมหนัก ร้อยกว่ากิโลกรัม ผมยังใส่ สไปซ์ เซ็ตเลย ให้ใช้จานลองสไปซ์
อีกที เช่น linn skeet    แต่ถ้าห้องเป็นพรหม อันนี้ยากหน่อย  ก็จำเป็นต้องใช้ล้อก่อน
พอได้ต่ำแหน่ง ที่เสียงเริ่มดี ก็ต้องถอดแล้วค่อยๆเคาะด้วยมือครับ  แต่หากยังคิดว่าลำบาก
หรือ ขยับไม่ไหวแล้ว ก็ฟังไปเถอะครับ ปล่อยวาง แค่ไหนแค่นั้น เล่นให้มีความสุขไม่ลำบาก
ตัวเองเกินไปนะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: knot_m3 ที่ วันพฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:28 น.
การเซ็ตลำโพงบนล้อ กับการเซ็ตบน สไปซ์หรือทิปโท เสียงต่างกันพอควรนะครับ ทั้งเสียง
แหลม กลาง ต่ำ จะต่างกันพอควรเลย ไม่แนะนำนะครับ แต่ถ้าจะใส่ไว้เพื่อขยับหาต่ำแหน่ง
เสียงเบสที่ดังที่สุด ก็พอได้ครับ แล้วค่อยถอดออก
        ลำโพงของผมหนัก ร้อยกว่ากิโลกรัม ผมยังใส่ สไปซ์ เซ็ตเลย ให้ใช้จานลองสไปซ์
อีกที เช่น linn skeet    แต่ถ้าห้องเป็นพรหม อันนี้ยากหน่อย  ก็จำเป็นต้องใช้ล้อก่อน
พอได้ต่ำแหน่ง ที่เสียงเริ่มดี ก็ต้องถอดแล้วค่อยๆเคาะด้วยมือครับ  แต่หากยังคิดว่าลำบาก
หรือ ขยับไม่ไหวแล้ว ก็ฟังไปเถอะครับ ปล่อยวาง แค่ไหนแค่นั้น เล่นให้มีความสุขไม่ลำบาก
ตัวเองเกินไปนะครับ

มา confirm อีกเสียงครับว่าใส่ linn skeet แล้วขยังลำโพงง่ายกว่าตอนใช้จานรองทองเหลืองจริงๆครับ

พี่ kr62 ครับ ผมลองบีบลำโพงเข้าโดยไม่ต้อง toe in ตามที่พี่เคยแนะนำแล้วนะครับ เสียงดีขึ้นจริงครับ แต่มันบังจอเลยต้องขยับไปที่เดิมครับ  :yoyo(42):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: mc_lover ที่ วันพฤหัสบดี 15 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:23 น.
เด๋วลองขยับไปมาสักพักแล้วค่อยเอาลงจากล้อครับ
ตอนนี้คิดจะย้ายอะไรต่ออะไร ผมใชพวกรถเข็นหมดเลยครับ
จะแบกของเป็นไม่มี ลงรถเข็นอย่างเดียวคร้าบ
จะแบกอะไร จี้ดดดดดดด ขึ้นคอ มึนหัวไปหมด
เป็นที่กล้ามเนื้อหรือพวกเส้นอะไรสักอย่าง มันจะจี้ดดดดดด
แล้วก็ตามด้วยอาการมึน

ทำไงได้ไม่มีใครให้แก่  :yoyo (84):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 13:10 น.
เด๋วลองขยับไปมาสักพักแล้วค่อยเอาลงจากล้อครับ
ตอนนี้คิดจะย้ายอะไรต่ออะไร ผมใชพวกรถเข็นหมดเลยครับ
จะแบกของเป็นไม่มี ลงรถเข็นอย่างเดียวคร้าบ
จะแบกอะไร จี้ดดดดดดด ขึ้นคอ มึนหัวไปหมด
เป็นที่กล้ามเนื้อหรือพวกเส้นอะไรสักอย่าง มันจะจี้ดดดดดด
แล้วก็ตามด้วยอาการมึน

ทำไงได้ไม่มีใครให้แก่  :yoyo (84):

อย่างนี้ต้องหาสาวๆ สวยๆ มาช่วยด่วนครับ :yoyo(12):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: nui67 ที่ วันศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:30 น.
เอิ้กกกกๆๆๆ หนักดีนัก ติดล้อมันสะเลย ไม่ต้องยกไปยกมา ใช้แถไปกับพื้นเอาคร้าบบบบ
เด๋วจะจูนอย่างไรลองอีกที ตอนนี้ดันไปดันมาได้ละ ลำโพงหนักข้างละ 50kg..เจอล้อเข้าไปสี่ล้อเบาเลยครับ
ลำโพงมันหนักเกือบเท่าผม ติดล้อยังหนักเลย แต่ตอนนี้สบายบรื๋อออออ

(http://www.planetgreen.co.th/TAC/Focal_on_wheels_DSC_8231.jpg)

Idea ดีมาก ไปหาขามีล้อแบบนี้ที่ไหนครับ ดูแล้วพอดีและเข้ากับลำโพงเลย จะได้หามาใช้บ้างเวลาจะขยับอะไรที่หนักๆ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: a1111 ที่ วันเสาร์ 17 พฤศจิกายน 2012 เวลา 06:42 น.
เพิ่งเห็น กระทู้นี้  แผ่นนี้ ผมใช้ประจำ เวลา มีอุปกรณ์ ใหม่ ๆ มาลอง แต่ ยังไม่เคย setup อย่าง จริงจัง
ตอนนี้ เก็บห้อง ทำความสะอาด ประจำปี  กะว่า ธันวา จะลองใช้งานดู 
เป็นกระทู้ ที่เยี่ยม มาก ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอาทิตย์ 18 พฤศจิกายน 2012 เวลา 15:24 น.
เพิ่งเห็น กระทู้นี้  แผ่นนี้ ผมใช้ประจำ เวลา มีอุปกรณ์ ใหม่ ๆ มาลอง แต่ ยังไม่เคย setup อย่าง จริงจัง
ตอนนี้ เก็บห้อง ทำความสะอาด ประจำปี  กะว่า ธันวา จะลองใช้งานดู 
เป็นกระทู้ ที่เยี่ยม มาก ครับ
ขอบคุณครับ  ผมเป็นปลื้มทุกครั้งที่มีนักเล่นนำไปลองทำเลย ชื่นใจจริงๆ :yoyo(19):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันจันทร์ 19 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:46 น.
ขอบคุณ คุณ Kr62 อีกสักครั้ง ผมขออนุญาติ เข้าส่วนตัวผมเอง ปฐมบทนายคนนี้นายอำเภออ นะครับ แต่ Link เข้าที่นี้นะครับ สำหรับ การ Set ครับ

ถ้ามีอะไรที่ผิดหรือไม่ใช่ ก็เตื่อนบอกแล้วกันนะครับ ผมทำไว้แล้วล่าสุดที่นี้นะครับ

http://forum.thaidvd.net/index.php?s=&showtopic=174140&view=findpost&p=3035016

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: white rose ที่ วันจันทร์ 19 พฤศจิกายน 2012 เวลา 20:41 น.
หาได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ย อยากเอามาลองฝึกดูบ้างจัง
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันจันทร์ 19 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:03 น.
หาได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ย อยากเอามาลองฝึกดูบ้างจัง
ลองดูที่ Cap นะครับผมเคยเห็น  และก็ที่ KS พารากอน แต่ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือไม่
หรือมีล็อตใหม่มารึยัง ลองโทรถามดูนะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: supotboon ที่ วันอังคาร 20 พฤศจิกายน 2012 เวลา 21:29 น.
หาได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ย อยากเอามาลองฝึกดูบ้างจัง
ร้านอิเมจ ที่ตึกอัมรินทร์พลาซ่า น่าจะยังมีเหลือนะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: wallpoom ที่ วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 01:23 น.
พี่ๆ ครับ  พอดีผมลองหาแผ่นมาลองปรับแบบที่พี่แนะนำมา  ตอนนี้ติดที่ track 5 ครับ เสียง 315 Hz ตัวนี้ผมขยับตัวซ้ายขวา  หน้าหลัง  พบว่าความดังไม่เท่ากันจริงๆ 
แต่ตอนนี้จุดที่ดังสุด  ต้องขยับตัวมาข้างหน้านิดนึง   ถ้านั่งติดโซฟาเสียงมันจะเบาลงแล้วเหมือนไม่มี focus เบลอๆครับ  ผมต้องปรับลำโพงอย่างไรบ้างครับ  อยากให้เสียงที่ชัดสุดนี้มันถอยหลังมาที่ตำแหน่งเรานั่งอ่ะครับ  เพราะเป็นคอนโดโซฟาชิดผนังหลังครับ :yoyo (81): :yoyo (81):
ผมมือใหม่ครับ   
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 01:37 น.
พี่ๆ ครับ  พอดีผมลองหาแผ่นมาลองปรับแบบที่พี่แนะนำมา  ตอนนี้ติดที่ track 5 ครับ เสียง 315 Hz ตัวนี้ผมขยับตัวซ้ายขวา  หน้าหลัง  พบว่าความดังไม่เท่ากันจริงๆ 
แต่ตอนนี้จุดที่ดังสุด  ต้องขยับตัวมาข้างหน้านิดนึง   ถ้านั่งติดโซฟาเสียงมันจะเบาลงแล้วเหมือนไม่มี focus เบลอๆครับ  ผมต้องปรับลำโพงอย่างไรบ้างครับ  อยากให้เสียงที่ชัดสุดนี้มันถอยหลังมาที่ตำแหน่งเรานั่งอ่ะครับ  เพราะเป็นคอนโดโซฟาชิดผนังหลังครับ :yoyo (81): :yoyo (81):
ผมมือใหม่ครับ

นั่งชิดผนังหลัง เบสจะเบลอ เป็นปกติอยุ่แล้วครับ
ลองขยับ ลำโพง เดิน หน้า หรือ ถอยหลัง ทีละข้างดูครับ

เริ่มจาก ข้าง ที่ได้ยินเสียงเบากว่า

ไล่ เกลี่ย ให้เท่าๆกัน ทั้งสองข้าง ณ จุดนั่งฟัง

แล้วข้ามไป ขั้้นตอนต่อไป ก่อน ก็ได้ครับ ( แทรค 10 , 11 มีเรื่องปวดหัวรออยู่อีกครับ 5555+)


สู้ๆ ครับ  :yoyo (87):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 01:52 น.
หาได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ย อยากเอามาลองฝึกดูบ้างจัง

ตอนไปซื้อแอมป์ บ้านพี่อ๊อต

ก็ขอ copy แผ่น เลยซิครับ

บ้านพี่อ๊อต มีครับ  :yoyo (88):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 02:07 น.
พี่ๆ ครับ  พอดีผมลองหาแผ่นมาลองปรับแบบที่พี่แนะนำมา  ตอนนี้ติดที่ track 5 ครับ เสียง 315 Hz ตัวนี้ผมขยับตัวซ้ายขวา  หน้าหลัง  พบว่าความดังไม่เท่ากันจริงๆ 
แต่ตอนนี้จุดที่ดังสุด  ต้องขยับตัวมาข้างหน้านิดนึง   ถ้านั่งติดโซฟาเสียงมันจะเบาลงแล้วเหมือนไม่มี focus เบลอๆครับ  ผมต้องปรับลำโพงอย่างไรบ้างครับ  อยากให้เสียงที่ชัดสุดนี้มันถอยหลังมาที่ตำแหน่งเรานั่งอ่ะครับ  เพราะเป็นคอนโดโซฟาชิดผนังหลังครับ :yoyo (81): :yoyo (81):
ผมมือใหม่ครับ

นั่งชิดผนังหลัง เบสจะเบลอ เป็นปกติอยุ่แล้วครับ
ลองขยับ ลำโพง เดิน หน้า หรือ ถอยหลัง ทีละข้างดูครับ

เริ่มจาก ข้าง ที่ได้ยินเสียงเบากว่า

ไล่ เกลี่ย ให้เท่าๆกัน ทั้งสองข้าง ณ จุดนั่งฟัง

แล้วข้ามไป ขั้้นตอนต่อไป ก่อน ก็ได้ครับ ( แทรค 10 , 11 มีเรื่องปวดหัวรออยู่อีกครับ 5555+)


สู้ๆ ครับ  :yoyo (87):

โซฝาชิดผนังไม่ใช่นั่งหลังชิดผนังครับ

มองข้าม ก่อน Track 5 ไปหรือเปล่าครับ หาจุดเบส แล้วควาสมดุลของเสียงก่อนครับ ผมเตียงนอน ก็ชิดผนัง ใช้ Sub ด้วยแต่ไม่ใช่ครับ เบสไม่บวมครับ

คำว่าหาจุด ก็คือ วางลำโพงครับทำยังไงก็ได้ ให้สมดุลเสียง ระหว่าง สูง กลาง และ ต่ำครับ ทำให้ได้ก่อน Track 5 ค่อยว่ากันครับ

ถ้าห้องไม่เคยขยับรับรองยาก แต่อยู่กับมันสักพัก แล้วจุดที่ดีที่สุดท่านจะได้เองครับ ห้องผมพิการออก ยังไม่ใช่เบสบวมครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 06:08 น.
พี่ๆ ครับ  พอดีผมลองหาแผ่นมาลองปรับแบบที่พี่แนะนำมา  ตอนนี้ติดที่ track 5 ครับ เสียง 315 Hz ตัวนี้ผมขยับตัวซ้ายขวา  หน้าหลัง  พบว่าความดังไม่เท่ากันจริงๆ 
แต่ตอนนี้จุดที่ดังสุด  ต้องขยับตัวมาข้างหน้านิดนึง   ถ้านั่งติดโซฟาเสียงมันจะเบาลงแล้วเหมือนไม่มี focus เบลอๆครับ  ผมต้องปรับลำโพงอย่างไรบ้างครับ  อยากให้เสียงที่ชัดสุดนี้มันถอยหลังมาที่ตำแหน่งเรานั่งอ่ะครับ  เพราะเป็นคอนโดโซฟาชิดผนังหลังครับ :yoyo (81): :yoyo (81):
ผมมือใหม่ครับ

นั่งชิดผนังหลัง เบสจะเบลอ เป็นปกติอยุ่แล้วครับ
ลองขยับ ลำโพง เดิน หน้า หรือ ถอยหลัง ทีละข้างดูครับ

เริ่มจาก ข้าง ที่ได้ยินเสียงเบากว่า

ไล่ เกลี่ย ให้เท่าๆกัน ทั้งสองข้าง ณ จุดนั่งฟัง

แล้วข้ามไป ขั้้นตอนต่อไป ก่อน ก็ได้ครับ ( แทรค 10 , 11 มีเรื่องปวดหัวรออยู่อีกครับ 5555+)


สู้ๆ ครับ  :yoyo (87):

โซฝาชิดผนังไม่ใช่นั่งหลังชิดผนังครับ

มองข้าม ก่อน Track 5 ไปหรือเปล่าครับ หาจุดเบส แล้วควาสมดุลของเสียงก่อนครับ ผมเตียงนอน ก็ชิดผนัง ใช้ Sub ด้วยแต่ไม่ใช่ครับ เบสไม่บวมครับ

คำว่าหาจุด ก็คือ วางลำโพงครับทำยังไงก็ได้ ให้สมดุลเสียง ระหว่าง สูง กลาง และ ต่ำครับ ทำให้ได้ก่อน Track 5 ค่อยว่ากันครับ

ถ้าห้องไม่เคยขยับรับรองยาก แต่อยู่กับมันสักพัก แล้วจุดที่ดีที่สุดท่านจะได้เองครับ ห้องผมพิการออก ยังไม่ใช่เบสบวมครับ

 :yoyo (81):
อ่านดีๆ ดูเหมือน น้าเค้าจะสะดวกนั่งพิงโซฟา ฟังเพลงในท่าสบายๆ
ไม่สะดวกจะนั่งตัวตรงเป๊ะ ในการนั่งฟังเพลงหนะครับพี่
โซฟา ก็ไม่สะดวกที่จะขยับเดินหน้าออกมา

ส่วนตัว ให้ความสำคัญกับแทรค 10,11

เพราะขยับแทรค 5 ได้ดีอย่างไร

ก็ต้องมา ขยับปรับแต่ง ในแทรคที่ 10 และ 11 อยู่ดีเพื่อหาสมดุลทั้งซ้ายขวา หน้าหลัง และ toe in-out

แทรค 11 จะเป็นบทสรุป ในขั้นตอนแรก เพื่อ fine tune กันต่อไป

ส่วนตัวผมก็ยังงูๆ ปลาๆ มั่วไปวันๆ

ยังไม่มีความรู้ความสามารถพอ ที่จะตั้งตัวเป็นผู้รู้หรือเทพมาจุติ ที่จะสอนใครได้

แค่แนะนำ ให้เพื่อนๆ ลองทำตามวิธี เท่านั้น

ความรู้แค่หางอึ่ง ถ้าผิดถูก ประการใด ต้องขอโทษ ด้วยครับ :yoyo(65):

ห้องฟังผม 3.5x3.7 เมตรเกือบเป็นจตุรัส ไม่มีตัวปรับอะคูสติค

นั่งห่างผนังหลังประมาณ 30 ซมฺ แบบในท่าเอนพิงโซฟา นั่งไหลเลื้อยได้อย่างสบายๆ

ไม่ต้องนั่งตัวตรง หรือชะโงกเอนมาด้านหน้า  :yoyo (76):

ใช้ลำโพงตั้งพื้น สามทาง

ไม่มีปัญหาเบสบวมครับ

แต่ทุกวันนี้ ก็ยังมั่วๆอยู่เลยครับ  :yoyo (81):

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 06:32 น.
พี่ๆ ครับ  พอดีผมลองหาแผ่นมาลองปรับแบบที่พี่แนะนำมา  ตอนนี้ติดที่ track 5 ครับ เสียง 315 Hz ตัวนี้ผมขยับตัวซ้ายขวา  หน้าหลัง  พบว่าความดังไม่เท่ากันจริงๆ 
แต่ตอนนี้จุดที่ดังสุด  ต้องขยับตัวมาข้างหน้านิดนึง   ถ้านั่งติดโซฟาเสียงมันจะเบาลงแล้วเหมือนไม่มี focus เบลอๆครับ  ผมต้องปรับลำโพงอย่างไรบ้างครับ  อยากให้เสียงที่ชัดสุดนี้มันถอยหลังมาที่ตำแหน่งเรานั่งอ่ะครับ  เพราะเป็นคอนโดโซฟาชิดผนังหลังครับ :yoyo (81): :yoyo (81):
ผมมือใหม่ครับ
ขอข้อมูลเพิ่มหน่อยครับ ขอทราบขนาดห้อง ระยะห่างของลำโพง ระยะห่างระหว่างจุดนั่งฟังกับลำโพง
สภาพแวดล้อมภายในห้องแบบคร่าวๆ และเสียงเบสตอนนี้เป็นอย่างไร มากหรือน้อยหรือพอดีแล้วครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:50 น.
น้า ๆ ตื่นเช้ากันจัง  :yoyo(53):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:17 น.
หาได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ย อยากเอามาลองฝึกดูบ้างจัง
เด๊๋ยวเตรียมไว้ให้ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: wallpoom ที่ วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:30 น.
พี่ๆ ครับ  พอดีผมลองหาแผ่นมาลองปรับแบบที่พี่แนะนำมา  ตอนนี้ติดที่ track 5 ครับ เสียง 315 Hz ตัวนี้ผมขยับตัวซ้ายขวา  หน้าหลัง  พบว่าความดังไม่เท่ากันจริงๆ 
แต่ตอนนี้จุดที่ดังสุด  ต้องขยับตัวมาข้างหน้านิดนึง   ถ้านั่งติดโซฟาเสียงมันจะเบาลงแล้วเหมือนไม่มี focus เบลอๆครับ  ผมต้องปรับลำโพงอย่างไรบ้างครับ  อยากให้เสียงที่ชัดสุดนี้มันถอยหลังมาที่ตำแหน่งเรานั่งอ่ะครับ  เพราะเป็นคอนโดโซฟาชิดผนังหลังครับ :yoyo (81): :yoyo (81):
ผมมือใหม่ครับ
ขอข้อมูลเพิ่มหน่อยครับ ขอทราบขนาดห้อง ระยะห่างของลำโพง ระยะห่างระหว่างจุดนั่งฟังกับลำโพง
สภาพแวดล้อมภายในห้องแบบคร่าวๆ และเสียงเบสตอนนี้เป็นอย่างไร มากหรือน้อยหรือพอดีแล้วครับ
(http://upic.me/i/p0/presentation1.jpg) (http://upic.me/show/41298765)
ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อน ว่าห้องผมไม่ได้ ทำ acoustic อะไรเลยครับ เพราะเป็นคอนโดครับ  แต่แค่อยากเซตระบบที่มีอยู่ให้ดีก่อน 

System ลำโพงคู่หน้าวางหิ้ง ดอก 6.5 นิ้ว พอร์ทหลัง  ตั่งบนชั้น bulit in ที่เห็นครับ วางห่างจากผนังหลังมากสุด  ก็ 20 cm นับจากขอบหลังลำโพงนะครับ    จุดนั่งฟังตามในรูปเลยครับ

ยอมรับว่าทีแรกเบสบวมครับ  ผมเลยเอาฟองน้ำอุดท่อเบสเสียงก็กระชับขึ้น  ลำโพงวางบนทิปโทอีกทีครับ   
ตอน trackที่ 5 315 hz นี้ เป็น track ที่ผมฟังแล้วตำแหน่งของเสียงมีผลมากสุดครับ คือขยับตัวเองซ้ายขวาหน้าหลัง เสียงวูบวาบเลย :yoyo (95): :yoyo (95): ถึงมารู้ว่าจุดนั่งฟังเสียงวูบเบาลงเลย แล้วรู้สึกจะได้ยินเสียงสะท้อนมาจากเสาข้างซ้ายอีก

คราวนี้พอโน้มตัวมาข้างหน้า(แทบจะหลุดจากเบาะโซฟา :yoyo (76):) เสียงดังขึ้นครับชัดเหมือนเรานั่งตรง sweet spot(ไม่มั่นใจว่าใช้ศัพท์ถูกเปล่า :yoyo (84):)

ปล.ผมอายุ 24 นะครับ  มือใหม่เพิ่งเริ่มเล่นครับ   :yoyo (84):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:04 น.
ตอนนี้ถ้าเปิดแทรค 5 เสียงจากลำโพงขาวหรือซ้ายดังกว่าครับ ดูจากรูปแล้ว  ถ้าวางลำโพงหน้าตรง
ลำโพงขวาน่าจะดังกว่า แต่จากรูปมีพื้นที่ให้ขยับไม่มาก  อย่างนี้ ให้เดินหน้าลำโพงเข้าหาจุดนั่งฟังขึ้น
มาสุดหิ้ง แล้วถ่างลำโพงออกประมาณ 10 cm. หรือมากกว่าเล็กน้อย   แล้วฟังว่าด้านไหนดังกว่า
ก็ให้ปรับโทอินด้านที่ดังน้อยกว่าเข้ามาที่ละนิด จนกระทั่งเสียงเกลี่ยดังพอๆกัน แล้วก็ปรับตามที่เขียน
ไว้เริ่มจากแทรคที่ 10 ตามขั้นตอนต่อไปนะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: wallpoom ที่ วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:20 น.
ตอนนี้ถ้าเปิดแทรค 5 เสียงจากลำโพงขาวหรือซ้ายดังกว่าครับ ดูจากรูปแล้ว  ถ้าวางลำโพงหน้าตรง
ลำโพงขวาน่าจะดังกว่า แต่จากรูปมีพื้นที่ให้ขยับไม่มาก  อย่างนี้ ให้เดินหน้าลำโพงเข้าหาจุดนั่งฟังขึ้น
มาสุดหิ้ง แล้วถ่างลำโพงออกประมาณ 10 cm. หรือมากกว่าเล็กน้อย   แล้วฟังว่าด้านไหนดังกว่า
ก็ให้ปรับโทอินด้านที่ดังน้อยกว่าเข้ามาที่ละนิด จนกระทั่งเสียงเกลี่ยดังพอๆกัน แล้วก็ปรับตามที่เขียน
ไว้เริ่มจากแทรคที่ 10 ตามขั้นตอนต่อไปนะครับ


ถ่างออก 10 cm ให้ tweeter ห่างกันประมาณ 170 cm ใช่มั้ยครับ  ตอนนี้ลำโพงด้านขวาเกือบติดกำแพงแล้วครับ  เดี่ยวเย็นนี้ผมลองไปเซตเพิ่มดู :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: ทองก้อน ที่ วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:43 น.
ตอนนี้ถ้าเปิดแทรค 5 เสียงจากลำโพงขาวหรือซ้ายดังกว่าครับ ดูจากรูปแล้ว  ถ้าวางลำโพงหน้าตรง
ลำโพงขวาน่าจะดังกว่า แต่จากรูปมีพื้นที่ให้ขยับไม่มาก  อย่างนี้ ให้เดินหน้าลำโพงเข้าหาจุดนั่งฟังขึ้น
มาสุดหิ้ง แล้วถ่างลำโพงออกประมาณ 10 cm. หรือมากกว่าเล็กน้อย   แล้วฟังว่าด้านไหนดังกว่า
ก็ให้ปรับโทอินด้านที่ดังน้อยกว่าเข้ามาที่ละนิด จนกระทั่งเสียงเกลี่ยดังพอๆกัน แล้วก็ปรับตามที่เขียน
ไว้เริ่มจากแทรคที่ 10 ตามขั้นตอนต่อไปนะครับ


ถ่างออก 10 cm ให้ tweeter ห่างกันประมาณ 170 cm ใช่มั้ยครับ  ตอนนี้ลำโพงด้านขวาเกือบติดกำแพงแล้วครับ  เดี่ยวเย็นนี้ผมลองไปเซตเพิ่มดู :yoyo (81):

ลองๆถ่าง ทางซ้ายก่อนก็ได้มังครับ ทีละ 5-10-15 ซ.ม.  :yoyo(73):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:16 น.
ตอนนี้ถ้าเปิดแทรค 5 เสียงจากลำโพงขาวหรือซ้ายดังกว่าครับ ดูจากรูปแล้ว  ถ้าวางลำโพงหน้าตรง
ลำโพงขวาน่าจะดังกว่า แต่จากรูปมีพื้นที่ให้ขยับไม่มาก  อย่างนี้ ให้เดินหน้าลำโพงเข้าหาจุดนั่งฟังขึ้น
มาสุดหิ้ง แล้วถ่างลำโพงออกประมาณ 10 cm. หรือมากกว่าเล็กน้อย   แล้วฟังว่าด้านไหนดังกว่า
ก็ให้ปรับโทอินด้านที่ดังน้อยกว่าเข้ามาที่ละนิด จนกระทั่งเสียงเกลี่ยดังพอๆกัน แล้วก็ปรับตามที่เขียน
ไว้เริ่มจากแทรคที่ 10 ตามขั้นตอนต่อไปนะครับ


ถ่างออก 10 cm ให้ tweeter ห่างกันประมาณ 170 cm ใช่มั้ยครับ  ตอนนี้ลำโพงด้านขวาเกือบติดกำแพงแล้วครับ  เดี่ยวเย็นนี้ผมลองไปเซตเพิ่มดู :yoyo (81):

ลองๆถ่าง ทางซ้ายก่อนก็ได้มังครับ ทีละ 5-10-15 ซ.ม.  :yoyo(73):

 :yoyo (95): :yoyo (80):

แล้วเดี๋ยวใช้ toe in - out ช่วยอีกทีครับ

(มั่วนะครับ 555+)

 :yoyo (100):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: wallpoom ที่ วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2012 เวลา 18:39 น.
ตอนนี้ดึงลำโพงมาสุดชั้นเลยครับ  ได้ sweet spot ถอยมามากขึ้นเข้าใกล้โซฟา  แต่ยังไม่สุด เพราะโซฟามันติดผนังจริงๆ ถ้านั่งพิงโซฟาเสียงจะวูบลง (ที่เค้าเรียกกัน ปฏิบัพ หรือเปล่า ไม่แน่ใจ )  เดี่ยวจะลอง toe in out ดูเพิ่ม  แต่ที่ผมสัมผัสได้  การtoe in out เสียงไม่เปลี่ยนมาก  ได้มาในแง่ของ focus
สงสัยหูยังไม่เทพพอ :yoyo(4): :yoyo(4):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันศุกร์ 23 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:04 น.
ตอนนี้ดึงลำโพงมาสุดชั้นเลยครับ  ได้ sweet spot ถอยมามากขึ้นเข้าใกล้โซฟา  แต่ยังไม่สุด เพราะโซฟามันติดผนังจริงๆ ถ้านั่งพิงโซฟาเสียงจะวูบลง (ที่เค้าเรียกกัน ปฏิบัพ หรือเปล่า ไม่แน่ใจ )  เดี่ยวจะลอง toe in out ดูเพิ่ม  แต่ที่ผมสัมผัสได้  การtoe in out เสียงไม่เปลี่ยนมาก  ได้มาในแง่ของ focus
สงสัยหูยังไม่เทพพอ :yoyo(4): :yoyo(4):

ใกล้ผนังหลัง ก็มีโอกาศที่จะเป็นจุด Antinode ได้ครับ  ถ้าใช่เสียงจะเบามาก
แต่ก็ต้องขยับที่จุดกำเนิดเสียงให้  ตำ่แหน่งนั่งฟัง  กลายเป็น Node ส่วนที่ว่า
โทอิน แล้วฟังยังไม่ชัด ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก็คงต้องค่อยๆ ฟังแล้วสังเกตุ
ครับ ว่าอะไรเปลี่ยนไป  แต่ตอนนี้พยายามโทอิน-เอาท์ เพีื่อให้เสียงดังพอๆกัน
ก่อนนะครับ เฉพาะด้านที่ได้ยินเบากว่าครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันเสาร์ 24 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:38 น.
แต่ผมกลับให้ความสำคัญกับ Track 5 มาก่อนครับ Set สองห้อง ห้องลำโพงวางพื้นไม่มีปัญหาขยับนิดเดียว แต่ห้องนอน วางหิ้ง ขยับนานมาก (เพราะห้องมันเป็นสาเหตุหลักด้วย) เพราะถ้า Track นี้มันผ่านไปได้ โดยทำให้เสียงทั้งสองลำโพงเข้าถึงหูเราได้ดีที่สุด 10 กับ 11 ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่ครับ เพระอย่างมากก็แค่ Toe In ไม่ต้องขยับลำโพงอีกแล้ว เพราะ Track 5 จัดการเกือบเสร็จสรรพไปแล้ว แต่ดีที่สุดไหมตอนนี้ยังตอบไม่ได้ ผมรอความคุ้นชินก่อน ว่าอาทิตย์หน้า ก็จะ set ไหมอีกรอบครับ สำหรับห้องนอน ห้องหลักคงไม่ทำอะไรแล้วครับ เพราะ set ครั้งแรก แล้วเข้าไป Set อีกทีก็สามวันต่อมาหลังจาก set ห้องที่วางลำโพงวางหิ้ง เพราะคิดว่า มันเป็นยังไงก็แน่หว่า เพื่อความแน่ใจครับ

SET เครื่องเสียเนี่ย ไม่ต้องรีบครับ ทำได้แค่นี้หยุดแค่นี้ แล้วก็ไปฟังเพลงสะ หรือ ใช้ดูหนัง มีอารมณ์ดีๆๆ มีแรงกระตุ้น ก็ set ใหม่ แล้วมันจะได้ดีกว่าเดิมครับ ผมเองเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่ ถ้าคิดว่ามันเหมาะและลงตัวแล้ว เพราะ ถ้าคิดเปลี่ยน คงไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวแน่ๆๆ ครับ กรกฎาปีหน้า AVR หมดประกันแล้ว ลำโพง ก็เข้าปีที่สามแล้ว ถ้าเปลี่ยนใหญ่ คงเล่นใหม่ทั้งชุด กะว่าสองปีอาจจะมีเปลี่ยนครับ เอา Projector ก่อนดีกว่าที่ยังไม่มี หรือ ห้องนอน ก็ Turn Table ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันเสาร์ 24 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:57 น.
แต่ผมกลับให้ความสำคัญกับ Track 5 มาก่อนครับ Set สองห้อง ห้องลำโพงวางพื้นไม่มีปัญหาขยับนิดเดียว แต่ห้องนอน วางหิ้ง ขยับนานมาก (เพราะห้องมันเป็นสาเหตุหลักด้วย) เพราะถ้า Track นี้มันผ่านไปได้ โดยทำให้เสียงทั้งสองลำโพงเข้าถึงหูเราได้ดีที่สุด 10 กับ 11 ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่ครับ เพระอย่างมากก็แค่ Toe In ไม่ต้องขยับลำโพงอีกแล้ว เพราะ Track 5 จัดการเกือบเสร็จสรรพไปแล้ว แต่ดีที่สุดไหมตอนนี้ยังตอบไม่ได้ ผมรอความคุ้นชินก่อน ว่าอาทิตย์หน้า ก็จะ set ไหมอีกรอบครับ สำหรับห้องนอน ห้องหลักคงไม่ทำอะไรแล้วครับ เพราะ set ครั้งแรก แล้วเข้าไป Set อีกทีก็สามวันต่อมาหลังจาก set ห้องที่วางลำโพงวางหิ้ง เพราะคิดว่า มันเป็นยังไงก็แน่หว่า เพื่อความแน่ใจครับ

SET เครื่องเสียเนี่ย ไม่ต้องรีบครับ ทำได้แค่นี้หยุดแค่นี้ แล้วก็ไปฟังเพลงสะ หรือ ใช้ดูหนัง มีอารมณ์ดีๆๆ มีแรงกระตุ้น ก็ set ใหม่ แล้วมันจะได้ดีกว่าเดิมครับ ผมเองเป็นคนไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเท่าไหร่ ถ้าคิดว่ามันเหมาะและลงตัวแล้ว เพราะ ถ้าคิดเปลี่ยน คงไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวแน่ๆๆ ครับ กรกฎาปีหน้า AVR หมดประกันแล้ว ลำโพง ก็เข้าปีที่สามแล้ว ถ้าเปลี่ยนใหญ่ คงเล่นใหม่ทั้งชุด กะว่าสองปีอาจจะมีเปลี่ยนครับ เอา Projector ก่อนดีกว่าที่ยังไม่มี หรือ ห้องนอน ก็ Turn Table ครับ

ผมคงยังไม่แม่นเรื่อง track 5 มั๊งครับพี่

เจอ track 10  กว่าจะปรับแต่ง ให้เป็นตัวเสาเล็กๆ และเสียงอิ่มๆ แน่นๆ ได้ เล่นเอา ขยับลำโพงกันเหนื่อย

แค่ลำพัง toe in - out อย่างเดียว ช่วยไม่ได้เลยจริงๆ  :yoyo(33):

สมมุติ  ... โทอินข้างนึง ก็ทำให้สมดุล ของมวลเบส ทั้งผืนเวที เอียงไปจากที่เซตตอนแรก

ต้องมาเคาะ ขยับ ไอ้ข้างที่ทึบกว่า กันใหม่ เป็นต้น ฯลฯ

พอหลังจากได้ เสา เล็กๆ แน่นๆ นิ่งๆ จาก track 10 แล้ว :yoyo(58):

มาต่อ track 11

ปรากฎไอ้ที่ฟังว่าดีแล้ว

กลับเป็นเวทีเอียง  มีความลึก ไม่เท่ากัน ทั้งผืนเวทีอีก  :yoyo (99):

ต้องมา เคาะ ขยับ กันใหม่อีก

ไม่ใช่ง่ายๆเลยสำหรับ คนไร้ฝีมืออย่างผม

ถ้าเซทเอาแค่ Tonal balance สิบนาทีก็เสร็จแล้ว

แต่นี่ บางที สองสามวัน ยังไม่ได้ดังใจเลยครับ :yoyo (99):

คงต้องฝีกอีกเป็นปี

บางที เคาะเบาๆจึ๊กเดียว ก็เพี้ยนออกทะเล เลยครับ  :yoyo (76):

 :yoyo (99):

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันเสาร์ 24 พฤศจิกายน 2012 เวลา 11:34 น.
การเซ็ตตามแผ่น XLO หลักสำคัญ และยากจะอยู่ที่ แทรค 10 กับ 11 เพราะจะเป็นการเซ็ต
ต่ำแหน่งดนตรี + ความดัง +น้ำหนักเสียง+เวทีเสียง ไปพร้อมๆกัน โดยใช้เรื่องของเฟสเสียง
กับเสียงเพลง เข้ามาช่วยในการหาต่ำแหน่งวางลำโพงให้ได้เสียงถูกต้อง เพราะการขยับหลายๆ
ปัจจัยพร้อมกัน เวลาขยับได้ปัจจัยหนึ่งดี แต่อีกปัจจัยอาจจะเสียไปด้วย

       ส่วนแทรคที่ 5 เป็นเพียงการตรวจหาบาลานซ์ของเสียงที่ออกมาจากลำโพง ณ จุดนั่งฟัง
เป็นการขยับลำโพงเพื่อให้ปริมาณเสียงออกมาเท่ากัน เท่านั้น จะเห็นว่าเป็นการเซ็ตลำโพงโดยมี
ปัจจัยเดียว จึงไม่ใช่จุดที่ยากครับ ตรงนี้จะใช้เวลาขยับไม่นาน ก็สามารถหาจุดที่เท่ากันได้ แต่ที่
จะเป็นปัญหาก็คือ  ไม่มีพื้นที่ให้ขยับ  หรือไม้กล้าขยับออกนอกกรอบ  เพราะบางครั้งอาจทำให้
ลำโพง หันหน้าแตกต่างกัน ทำให้ขัดต่อความรู้สึกเดิมๆครับ

         แต่หากท่าน umphore ขยับแต่แทรคที่ 5 แล้วได้เสียงดี โดยที่ขยับแทรคที่ 10,
11 เพียงอีกเล็กน้อย เสียงที่ได้ก็ดีแล้ว  ก็ต้องขอชมว่าเก่งมากครับ   เพราะในช่วงแรกๆที่ผม
ได้เรียนรู้ แล้วสรุปออกมาเขียนได้ กว่าจะขยับแทรค 10 กับ 11 ช่วงแรกๆเล่นเอาท้อเหมือน
กันแต่พอจับหลักได้ ก็เข้าใจ ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ยากมาก แต่เพราะไม่เคยได้ยิน ก็เลยไม่เข้าใจ แต่
พอได้ยินว่าเสียงต้องเป็นแแบบนี้ ก็จะทำได้ไม่ยากนักครับหัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันเสาร์ 24 พฤศจิกายน 2012 เวลา 14:38 น.

แต่หากท่าน umphore ขยับแต่แทรคที่ 5 แล้วได้เสียงดี โดยที่ขยับแทรคที่ 10,
11 เพียงอีกเล็กน้อย เสียงที่ได้ก็ดีแล้ว  ก็ต้องขอชมว่าเก่งมากครับ   เพราะในช่วงแรกๆที่ผม
ได้เรียนรู้ แล้วสรุปออกมาเขียนได้ กว่าจะขยับแทรค 10 กับ 11 ช่วงแรกๆเล่นเอาท้อเหมือน
กันแต่พอจับหลักได้ ก็เข้าใจ ซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ยากมาก แต่เพราะไม่เคยได้ยิน ก็เลยไม่เข้าใจ แต่
พอได้ยินว่าเสียงต้องเป็นแแบบนี้ ก็จะทำได้ไม่ยากนักครับ


ไม่เก่งครับ เพราะผมกับ สอง Track ก็เรียกว่า คราวๆๆครับ แต่ละเอียด เป๊ะ ตรงตาม จกท. ผมขอเวลาหน่อยครับ พอดีมีห้องเปรียบกันอยู่ อีกอย่างนะครับ อย่างที่บอก ผมเองเนื้อที่ไม่ได้เรียกว่าจะขยับได้อย่างดังใจหวังด้วย หรือ หลังถอยก็ไม่ได้ หน้าก็ไม่มีทางดี เพราะก่อนหน้า ก็พอๆๆจะฝึกทักษะ ในการ set อยู่เหมือนกัน แต่มาถูกใจ กับ XLO เพราะมันทำได้จริงครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันจันทร์ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 22:54 น.
แต่วันนี้ ก็ลองขยับแล้วครับ แต่ว่านะ เอา Track 13 ที่ว่าถูกที่สุด แล้ว เทียบกับ ต้นฉนับ เพลงนี้เค๊าครับ ผมว่า เดี๋ยวขอสักสองสามวันครับ ผมว่าเสียงมันแปลกๆๆกันอยู่นะครับ เพราะเพลงนี้ Original แนวขยาย สมบูรณ์เอามากๆๆเลยครับ โดยเฉพะา Saxophone ครับ แนวร้อง จริงเหรอที่เค๊าไม่ได้อยู่ตรงกลาง เลยเริ่มสับสนครับ ไม่เป็นไร หูผมอาจจะเพี้ยนเองก็ได้ครับ

ห้องผม ผมว่า Track 5 ให้ละเอียดดีๆๆ ต้องหูสะอาด ไม่ดื่ม หรือ ไปฟังเพลงอะไรมาก่อน เพราะวันนี้มันก็ยังเพี้ยนอีกครับ ติดไว้กับ Track 11 นะครับ ผมว่า ผมยัง Set ไม่ดีพอ เพราะอะไรก็ไม่รู้ พอมาฟังเทียบ 12 และ 13 ก็ยังตอบไม่ถูกอีก Track 10 ผมข้ามนะครับ เพราะการจัดวาง ข้อแตกต่างหรือ ลองขยับ จาก Track 5 แทบไม่เห็น ตรงนี้ผมเอาชุดห้องนอนก่อนนะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันจันทร์ 26 พฤศจิกายน 2012 เวลา 23:37 น.
     แทรคที่ 10 ถ้าทำให้เสียงที่รวมกันลำ หรือ เสา อยู่ตรงกลางระหว่างลำโพง ได้แคบน้อยกว่า
1.5 ฟุต หรือน้อยกว่านี้ได้ยิ่งดี  ผลก็คือ   เสียงชิ้นดนตรี ต่ำแหน่งเครื่องดนตรี ต่ำแหน่งคนร้อง
จะอยู่ในต่ำแหน่งที่ถูกต้องตามที่ผู้จัดทำเพลงนั้น จัดไว้ตอนบันทึก ลำเสาเสียงยิ่งเแคบ  อาการฟุ้ง
ของเสียงจะยิ่งลดลง ต่ำแหน่งต่างๆจะแม่นยำมากขึ้น  ดังนั้น ถ้าข้ามขั้นตอนนี้ไป ก็ย่อมไม่แปลก
ครับ ที่ต่ำแหน่งคนร้องจะไม่อยู่ในต่ำแหน่งที่ถูกต้อง เพราะยังมีอาการเสียงวูบวาบ+ฟุ้ง ของเสียง
ดนตรีต่างๆอยู่ และแทรคที่ 11 ก็ยังปรับเป็นฉากหลังไม่ได้  ทำให้ยังฟังไม่ได้ว่าแทรคที่  12 กับ
13  แทรคไหนเสียงดีกว่ากันครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันอังคาร 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 00:03 น.
     แทรคที่ 10 ถ้าทำให้เสียงที่รวมกันลำ หรือ เสา อยู่ตรงกลางระหว่างลำโพง ได้แคบน้อยกว่า
1.5 ฟุต หรือน้อยกว่านี้ได้ยิ่งดี  ผลก็คือ   เสียงชิ้นดนตรี ต่ำแหน่งเครื่องดนตรี ต่ำแหน่งคนร้อง
จะอยู่ในต่ำแหน่งที่ถูกต้องตามที่ผู้จัดทำเพลงนั้น จัดไว้ตอนบันทึก ลำเสาเสียงยิ่งเแคบ  อาการฟุ้ง
ของเสียงจะยิ่งลดลง ต่ำแหน่งต่างๆจะแม่นยำมากขึ้น  ดังนั้น ถ้าข้ามขั้นตอนนี้ไป ก็ย่อมไม่แปลก
ครับ ที่ต่ำแหน่งคนร้องจะไม่อยู่ในต่ำแหน่งที่ถูกต้อง เพราะยังมีอาการเสียงวูบวาบ+ฟุ้ง ของเสียง
ดนตรีต่างๆอยู่ และแทรคที่ 11 ก็ยังปรับเป็นฉากหลังไม่ได้  ทำให้ยังฟังไม่ได้ว่าแทรคที่  12 กับ
13  แทรคไหนเสียงดีกว่ากันครับ

ที่ผมเขียนไม่ได้ละเลยหรือข้ามนะครับ เพียงแต่ผมเพียงไม่ได้ขยับลำโพงตามเท่านั้นครับ สำหรับ Track นี้ครับ เพราะเสียงที่ทำได้ สำหรับ Track 5 ที่ไม่พร้อมพอ ก็ลำบากอยู่แล้วครับ

อย่าว่าอะไรผมเลยครับ ระบบเล็กๆๆในห้องนอน กับ สัดส่วนที่ไม่ดีพอ ความสนใจของผมก็คือ ปรับแล้วหรือทำยังไงก็ได้ แล้วให้เล่นเพลงได้ทุกแนว เพราะการยึดหลักปรับ จริงๆๆแล้ว ยึดกันอยู่ไม่กี่อย่างครับ เฟสตรงยัง ระยะระหว่างลำโพงกับสามสิ่งที่เข้าถึงหูได้สมดุลยัง สำคัญสุด คุ้นห้องยังครับ ปรับสักกี่ครั้ง ลองแล้วเปลี่ยนจุดกี่ครั้งครับ

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 05:15 น.
ที่ผมเขียนไม่ได้ละเลยหรือข้ามนะครับ เพียงแต่ผมเพียงไม่ได้ขยับลำโพงตามเท่านั้นครับ สำหรับ Track นี้ครับ เพราะเสียงที่ทำได้ สำหรับ Track 5 ที่ไม่พร้อมพอ ก็ลำบากอยู่แล้วครับ

อย่าว่าอะไรผมเลยครับ ระบบเล็กๆๆในห้องนอน กับ สัดส่วนที่ไม่ดีพอ ความสนใจของผมก็คือ ปรับแล้วหรือทำยังไงก็ได้ แล้วให้เล่นเพลงได้ทุกแนว เพราะการยึดหลักปรับ จริงๆๆแล้ว ยึดกันอยู่ไม่กี่อย่างครับ เฟสตรงยัง ระยะระหว่างลำโพงกับสามสิ่งที่เข้าถึงหูได้สมดุลยัง สำคัญสุด คุ้นห้องยังครับ ปรับสักกี่ครั้ง ลองแล้วเปลี่ยนจุดกี่ครั้งครับ

ผมไม่กล้าว่าอะไรหรอกครับ เพียงแต่ให้คำแนะนำ ในจุดที่ผมพอจะตอบได้เท่านั้น สำหรับท่านใดที่สงสัย
หรือเซ็ตแล้วติดตรงไหน ผมก็เพียงแนะนำว่า แทรคไหน ให้ผลต่อเสียงอย่างไรเท่านั้นครับ อยากให้นักเล่น
ทุกท่านที่ลองทำตามวิธีนี้ ได้ยินเสียงที่ควรจะเป็น หรือใกล้เคียงที่สุด ดังนั้นผมจึงพยายามโพสแนะนำทุก
ท่านที่มีปัญหาจากการเซ็ต แล้วได้ถามในกระทู้นี้ครับ เช่นในกรณีของท่าน umphore ที่ได้โพสไว้ครับ


ห้องผม ผมว่า Track 5 ให้ละเอียดดีๆๆ ต้องหูสะอาด ไม่ดื่ม หรือ ไปฟังเพลงอะไรมาก่อน เพราะวันนี้มันก็ยังเพี้ยนอีกครับ ติดไว้กับ Track 11 นะครับ ผมว่า ผมยัง Set ไม่ดีพอ เพราะอะไรก็ไม่รู้ พอมาฟังเทียบ 12 และ 13 ก็ยังตอบไม่ถูกอีก Track 10 ผมข้ามนะครับ เพราะการจัดวาง ข้อแตกต่างหรือ ลองขยับ จาก Track 5 แทบไม่เห็น ตรงนี้ผมเอาชุดห้องนอนก่อนนะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอังคาร 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:01 น.
     แทรคที่ 10 ถ้าทำให้เสียงที่รวมกันลำ หรือ เสา อยู่ตรงกลางระหว่างลำโพง ได้แคบน้อยกว่า
1.5 ฟุต หรือน้อยกว่านี้ได้ยิ่งดี  ผลก็คือ   เสียงชิ้นดนตรี ต่ำแหน่งเครื่องดนตรี ต่ำแหน่งคนร้อง
จะอยู่ในต่ำแหน่งที่ถูกต้องตามที่ผู้จัดทำเพลงนั้น จัดไว้ตอนบันทึก ลำเสาเสียงยิ่งเแคบ  อาการฟุ้ง
ของเสียงจะยิ่งลดลง ต่ำแหน่งต่างๆจะแม่นยำมากขึ้น  ดังนั้น ถ้าข้ามขั้นตอนนี้ไป ก็ย่อมไม่แปลก
ครับ ที่ต่ำแหน่งคนร้องจะไม่อยู่ในต่ำแหน่งที่ถูกต้อง เพราะยังมีอาการเสียงวูบวาบ+ฟุ้ง ของเสียง
ดนตรีต่างๆอยู่ และแทรคที่ 11 ก็ยังปรับเป็นฉากหลังไม่ได้  ทำให้ยังฟังไม่ได้ว่าแทรคที่  12 กับ
13  แทรคไหนเสียงดีกว่ากันครับ

ส่วนตัวผม
ให้แทรค 10 สำคัญสุดเลยครับ :yoyo (95): :yoyo (81):
ใช้เวลาเซทนานสุด  :yoyo (76):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: TANAVUT ที่ วันอังคาร 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 08:05 น.
ผมเน้นเเต่  เเทรค  10  เป็นหลักเลย   
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 09:51 น.
จริงๆแล้ว ทั้ง แทรคที่ 10 และ 11 สำคัญทั้งคู่ครับ เพราะจะต้องทำได้ทั้ง 2 แทรค เสียงถึงจะเข้าที่ครับ
ขาดไปแทรคหนึ่ง เสียงจะยังตีรวนกันอยู่ เปิดดังแล้วจะไม่น่าฟังครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันอังคาร 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 16:48 น.
ที่ผมเขียนไม่ได้ละเลยหรือข้ามนะครับ เพียงแต่ผมเพียงไม่ได้ขยับลำโพงตามเท่านั้นครับ สำหรับ Track นี้ครับ เพราะเสียงที่ทำได้ สำหรับ Track 5 ที่ไม่พร้อมพอ ก็ลำบากอยู่แล้วครับ

อย่าว่าอะไรผมเลยครับ ระบบเล็กๆๆในห้องนอน กับ สัดส่วนที่ไม่ดีพอ ความสนใจของผมก็คือ ปรับแล้วหรือทำยังไงก็ได้ แล้วให้เล่นเพลงได้ทุกแนว เพราะการยึดหลักปรับ จริงๆๆแล้ว ยึดกันอยู่ไม่กี่อย่างครับ เฟสตรงยัง ระยะระหว่างลำโพงกับสามสิ่งที่เข้าถึงหูได้สมดุลยัง สำคัญสุด คุ้นห้องยังครับ ปรับสักกี่ครั้ง ลองแล้วเปลี่ยนจุดกี่ครั้งครับ

ผมไม่กล้าว่าอะไรหรอกครับ เพียงแต่ให้คำแนะนำ ในจุดที่ผมพอจะตอบได้เท่านั้น สำหรับท่านใดที่สงสัย
หรือเซ็ตแล้วติดตรงไหน ผมก็เพียงแนะนำว่า แทรคไหน ให้ผลต่อเสียงอย่างไรเท่านั้นครับ อยากให้นักเล่น
ทุกท่านที่ลองทำตามวิธีนี้ ได้ยินเสียงที่ควรจะเป็น หรือใกล้เคียงที่สุด ดังนั้นผมจึงพยายามโพสแนะนำทุก
ท่านที่มีปัญหาจากการเซ็ต แล้วได้ถามในกระทู้นี้ครับ เช่นในกรณีของท่าน umphore ที่ได้โพสไว้ครับ


ห้องผม ผมว่า Track 5 ให้ละเอียดดีๆๆ ต้องหูสะอาด ไม่ดื่ม หรือ ไปฟังเพลงอะไรมาก่อน เพราะวันนี้มันก็ยังเพี้ยนอีกครับ ติดไว้กับ Track 11 นะครับ ผมว่า ผมยัง Set ไม่ดีพอ เพราะอะไรก็ไม่รู้ พอมาฟังเทียบ 12 และ 13 ก็ยังตอบไม่ถูกอีก Track 10 ผมข้ามนะครับ เพราะการจัดวาง ข้อแตกต่างหรือ ลองขยับ จาก Track 5 แทบไม่เห็น ตรงนี้ผมเอาชุดห้องนอนก่อนนะครับ

ขอบคุณครับ อุตสาห์เขียนแนะนำแล้วก็ยังช่วยเพื่อนสมาชิกอีกครับ  :yoyo(53):

ผมค่อยเป็นค่อยไปอะครับ วันนี้ไม่ดื่ม ไม่ฟังอะไรมาก อยู่ Office ก็จะไม่ฟังหูฟังครับ จะกลับไป Set ใหม่ครับ เมื่อวาน สรุป ทำไมหน่า track 5 ผมไม่รอดอีกแล้วปรับก็แล้วนะ ยังไม่ถูกใจครับ เหมือน เสียงขวาไม่ติดเสาจะดัง กว่า ซ้าย ที่ิติดเสาครับ คงต้องเริ่มใหม่ครับ จริงแล้วไม่รู้สินะ ผมว่า ห้องเล็กๆๆของผม ซึ่งความสมมาตรมันไม่มี อยากให้ได้ Track นี้ดีๆๆก่อน เอาจนสุดแล้วไม่ได้ค่อยว่ากันครับ เพราะปัญหาการฟังเพลงหลายๆๆแนวเนีีี่ย ถ้า ลำโพงทั้งสองข้างเข้าถึงหูไม่เหมือนกัน หรือ ความราบเรียบของเสียงทั้งสองลำโพงทำได้ไม่เหมือนกัน ผมว่า ฟังอะไรเสียงมันก็จะเอียงอะครับ จริงแล้ว ผมเริ่ม Toe In ตั้งแต่ Track นี้แล้วละครับ

แล้วก็จะไล่จริงๆๆ Track 10 และ 11 ครับ จริงแล้วที่ผมว่าข้ามในตอนแรก เพราะคิดว่า เสียงมันใกล้เคียงที่ท่านได้แนะนำมาแล้วครับ แต่ Track 11 เนี่ย ผมว่า ผมน่าจะทำได้ดีกว่านั้นครับ เอาแค่ สาม Track นี้ก่อนแล้วกันครับ ส่วน ตรวจสอบ 12 และ 13 (กับ Original เพลงนี้ ด้วย) ค่อยว่ากันอีกทีครับ

ผมว่านะ แต่ละห้อง แต่ละบ้าน ปัญหาเกิดไม่เหมือนกัน เพราะ Track 10 ผมว่ายังไงเสียงมันก็มาตรงกลาง ไม่วูบ หรือ เกินจากที่ จกท. อธิบายอะครับ (หรือ ผมวางห่างได้ไม่มากครับ แค่ เมตรแก่ๆๆไม่ถึงสองเมตร Toe In ด้วย แต่การ Toe ของผม ผมจะ set จาก Track 5 มาก่อน สองข้าง Toe ไม่เท่ากันนะครับ) แต่ปัญหาที่ติดผมคือ Track 11 ที่เสียงหลัีงลำโพงยังได้ไม่ถูกใจนักครับ อาจจะเพราะเนื้อที่วางลำโพงค่อนข้างชิดก็เป็นได้ เนื้อเสียงเลยคิดว่าน่าจะเห็นหลังมากกว่านี้ครับ

จริงแล้วเรื่อง set เนีีย ผมเป็นคนไม่ค่อยรีบเท่าไหร่ครับ ได้เลยก็ดี ไม่ได้ ก็หยุดไปฟังเพลงทำอย่างอื่นครับ แล้วก็ฟังทั้งที่ไม่ได้นี้แหละครับ (มันคงเป็นข้อบังคับ เพราะผมมักจะต้องฟังเพลงก่อนนอนครับ) หรือ ถ้ามันหงุดหงิดมาก ก็อีกห้องดูหนังไปเลยครับ ถือว่าเล่นเครื่องเสียงเอาสนุกครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันอังคาร 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:07 น.
สำหรับ เพลงนี้ Eileen Farrell - Stormy Weather

ผมใช้แผ่นที่เป็น Original เปรียบเทียบนะครับ

(https://lh3.googleusercontent.com/-kpUutkJfIHY/ULSFVK3eLaI/AAAAAAAACGE/1XBAiUZmomk/s512/folder.jpg)

เป็น File ที่ได้มายังไงก็ไม่รู้ จริงแล้ว มันเป็น File Digital ที่เค๊าเอามาเผยแพร่กัน ตั้งแต่งาน BAV ปี 2011 นะครับ จำห้อง Work Shop ไม่ได้แล้ว แต่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่อง เสียง CD กับ Digital นี้แหละครับ

(https://lh6.googleusercontent.com/-I2TeqDreozw/ULSGhXw8akI/AAAAAAAACGQ/xHchpzqKZyE/s512/BAV%25202011%2520Audiophile%2520Demo%2520%255B4%255D%2520CDs.jpg)
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 27 พฤศจิกายน 2012 เวลา 19:09 น.
ถูกต้องครับ เวลาเซ็ต ห้ามรีบเด็ดขาด ต้องค่อยๆทำ หงุดหงิดแล้วต้องหยุด
อีก 3-4 วันค่อยทำใหม่  ถึงจะทำได้ดีครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพุธ 28 พฤศจิกายน 2012 เวลา 07:52 น.
ถูกต้องครับ เวลาเซ็ต ห้ามรีบเด็ดขาด ต้องค่อยๆทำ หงุดหงิดแล้วต้องหยุด
อีก 3-4 วันค่อยทำใหม่  ถึงจะทำได้ดีครับ
:yoyo (84):
ผมหยุดมาสองวันแล้วครับ
กำลังติดที่แทรค 11
รอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้

เพราะชอบคัน
เปลี่ยนฟิวส์เปลี่ยน สายเล่น
เพี้ยนจากเดิม ทุกที
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันพุธ 28 พฤศจิกายน 2012 เวลา 12:46 น.
สำหรับ เพลงนี้ Eileen Farrell - Stormy Weather

ผมใช้แผ่นที่เป็น Original เปรียบเทียบนะครับ

(https://lh3.googleusercontent.com/-kpUutkJfIHY/ULSFVK3eLaI/AAAAAAAACGE/1XBAiUZmomk/s512/folder.jpg)

เป็น File ที่ได้มายังไงก็ไม่รู้ จริงแล้ว มันเป็น File Digital ที่เค๊าเอามาเผยแพร่กัน ตั้งแต่งาน BAV ปี 2011 นะครับ จำห้อง Work Shop ไม่ได้แล้ว แต่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่อง เสียง CD กับ Digital นี้แหละครับ

(https://lh6.googleusercontent.com/-I2TeqDreozw/ULSGhXw8akI/AAAAAAAACGQ/xHchpzqKZyE/s512/BAV%25202011%2520Audiophile%2520Demo%2520%255B4%255D%2520CDs.jpg)

เมื่อวานเทียบเสียง Track 13 กับ Album ที่ผมมีในเพลงเดียวกัน เพราะ Gain เสียงที่ได้จาก XLO มันบางกว่านั้นเองครับ แต่โดยรวม ของเสียงที่ถูกต้อง ก็ตรงตามต้นฉบับนะครับ เพียงแต่ว่า พอ Gain เสียงที่เป็น File จากแผ่น จริงมันสูงขึ้น ทำให้เสียง Saxophone ในช่วงท่อน โซโล เลยออกแนวชัดกว่า เมื่อคืนฟังกันจนเอียนครับ แล้วก็ฟังต่อกันไปทั้ง Album จนนอนครับ

เมื่อคืนหูสะอาดแล้ว ก็ค่อยๆๆ Set ไปตามระเบียบ ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับ แต่สาเหตุ ที่ผมเจอใหม่คือ ระยะห่างของลำโพง รู้สึกจะไม่ค่อย สัมพันธ์ กับระยะ ถึง จุดนั่งฟังครับ มีเวลาเดี๋ยวจะปรับเละ (เทคนิคของการปรับลำโพงแบบหนึ่ง ให้มันเละสะบ้าง เพื่อฝึกในการ Set ครับ) โดยการปรับลำโพง ขึ้นหน้ามาอีกครับ แต่ก็ยัง Far Field อยู่ดี เพราะเตียงระยะห่าง ก็ต้อง สองเมตรแล้วละครับ จุดนั่งฟัง กับ ระยะลำโพง ได้แค่นี้ครับ คือสุดแล้ว คงจะทำได้เท่าที่มันได้นะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 10:22 น.
หลังจากเปลี่ยนแอมป์ใหม่ได้ซักสองอาทิตย์

ก็ได้ปล้ำ  สลับ ลอง สายลำโพง สายไฟ และฟิวส์ ... กันอยุ่อาทิตย์กว่าๆ

จนคิดว่าลงตัวในงบประมาณที่จ่ายไป น้อยนิด  :yoyo (95):

( ยิ่งสายไฟ เพิ่งได้จากป๋าพจน์ supotboon มาสองวัน  ขอบคุณคร๊าบบบ  :yoyo (81): )

เบิร์นจนได้ที่แล้ว...


เมื่อคืน ผมบรรเลง จัดหนัก แทรค 10  แทรคเดียว ร่วมสองชั่วโมง

รุ้สึกว่าทำได้ดีที่สุด  ตั้งแต่เคยทำมาเลยครับ

ค่อยๆใจเย็นๆ เคาะ ซ้ายที ขวาที หน้าที หลังที

ไปเรื่อยๆ

จนถึงจุดที่คิดว่า พอแล้วหละ  ชุดเรา หูเรา สมาธิเราคงทำได้แค่นี้ (สำหรับวันนี้)

 จากนั้นก็เริ่ม  เปิด แทรค 11 ต่อ

 :yoyo (80): ไม่ต้องขยับ หรือเคาะอะไรอีกเลย โอ๊ว ฟลุ๊คมากๆ ..

ก็เลยหยุด   เริ่มเปิดเพลงฟัง

 :yoyo (79):

เพลงดูเหมือนจะสปีดช้าลง ฟังผ่อนคลายขึ้น ความต่อเนื่อง ของผืนเวที ดีขึ้นมากๆ

เสียงกลืนกันหมด ชอบมากๆครับ

ขอขอบคุณพี่อู๊ด มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ช่วงนี้ คงพักการเซท แล้วฟัง ซัก 1-2 อาทิตย์ก่อนแล้วจะยังไง ค่อยว่ากันต่อ


วันนี้ ได้แค่นี้ พอใจแล้วครับ

มันอาจจะ ไม่ใช่ จุดที่ถูกต้อง หรือเต็ม 100%

แต่ เสียงที่ได้ จากชุด ที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท


ได้แค่นี้ ผมพอใจแล้วครับ

 :yoyo (79):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: supotboon ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 11:41 น.
หลังจากเปลี่ยนแอมป์ใหม่ได้ซักสองอาทิตย์

ก็ได้ปล้ำ  สลับ ลอง สายลำโพง สายไฟ และฟิวส์ ... กันอยุ่อาทิตย์กว่าๆ

จนคิดว่าลงตัวในงบประมาณที่จ่ายไป น้อยนิด  :yoyo (95):

( ยิ่งสายไฟ เพิ่งได้จากป๋าพจน์ supotboon มาสองวัน  ขอบคุณคร๊าบบบ  :yoyo (81): )

เบิร์นจนได้ที่แล้ว...


เมื่อคืน ผมบรรเลง จัดหนัก แทรค 10  แทรคเดียว ร่วมสองชั่วโมง

รุ้สึกว่าทำได้ดีที่สุด  ตั้งแต่เคยทำมาเลยครับ

ค่อยๆใจเย็นๆ เคาะ ซ้ายที ขวาที หน้าที หลังที

ไปเรื่อยๆ

จนถึงจุดที่คิดว่า พอแล้วหละ  ชุดเรา หูเรา สมาธิเราคงทำได้แค่นี้ (สำหรับวันนี้)

 จากนั้นก็เริ่ม  เปิด แทรค 11 ต่อ

 :yoyo (80): ไม่ต้องขยับ หรือเคาะอะไรอีกเลย โอ๊ว ฟลุ๊คมากๆ ..

ก็เลยหยุด   เริ่มเปิดเพลงฟัง

 :yoyo (79):

เพลงดูเหมือนจะสปีดช้าลง ฟังผ่อนคลายขึ้น ความต่อเนื่อง ของผืนเวที ดีขึ้นมากๆ

เสียงกลืนกันหมด ชอบมากๆครับ

ขอขอบคุณพี่อู๊ด มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ช่วงนี้ คงพักการเซท แล้วฟัง ซัก 1-2 อาทิตย์ก่อนแล้วจะยังไง ค่อยว่ากันต่อ


วันนี้ ได้แค่นี้ พอใจแล้วครับ

มันอาจจะ ไม่ใช่ จุดที่ถูกต้อง หรือเต็ม 100%

แต่ เสียงที่ได้ จากชุด ที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท


ได้แค่นี้ ผมพอใจแล้วครับ

 :yoyo (79):
มันมาจากการที่เปลี่ยนสายไฟหรือป่าว  :yoyo(13):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: chatchawanb ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 11:46 น.
เก่งมากเก่งมากว่าแต่ดีเพราะสายไฟ? :yoyo (100):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 11:47 น.
หลังจากเปลี่ยนแอมป์ใหม่ได้ซักสองอาทิตย์

ก็ได้ปล้ำ  สลับ ลอง สายลำโพง สายไฟ และฟิวส์ ... กันอยุ่อาทิตย์กว่าๆ

จนคิดว่าลงตัวในงบประมาณที่จ่ายไป น้อยนิด  :yoyo (95):

( ยิ่งสายไฟ เพิ่งได้จากป๋าพจน์ supotboon มาสองวัน  ขอบคุณคร๊าบบบ  :yoyo (81): )

เบิร์นจนได้ที่แล้ว...


เมื่อคืน ผมบรรเลง จัดหนัก แทรค 10  แทรคเดียว ร่วมสองชั่วโมง

รุ้สึกว่าทำได้ดีที่สุด  ตั้งแต่เคยทำมาเลยครับ

ค่อยๆใจเย็นๆ เคาะ ซ้ายที ขวาที หน้าที หลังที

ไปเรื่อยๆ

จนถึงจุดที่คิดว่า พอแล้วหละ  ชุดเรา หูเรา สมาธิเราคงทำได้แค่นี้ (สำหรับวันนี้)

 จากนั้นก็เริ่ม  เปิด แทรค 11 ต่อ

 :yoyo (80): ไม่ต้องขยับ หรือเคาะอะไรอีกเลย โอ๊ว ฟลุ๊คมากๆ ..

ก็เลยหยุด   เริ่มเปิดเพลงฟัง

 :yoyo (79):

เพลงดูเหมือนจะสปีดช้าลง ฟังผ่อนคลายขึ้น ความต่อเนื่อง ของผืนเวที ดีขึ้นมากๆ

เสียงกลืนกันหมด ชอบมากๆครับ

ขอขอบคุณพี่อู๊ด มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ช่วงนี้ คงพักการเซท แล้วฟัง ซัก 1-2 อาทิตย์ก่อนแล้วจะยังไง ค่อยว่ากันต่อ


วันนี้ ได้แค่นี้ พอใจแล้วครับ

มันอาจจะ ไม่ใช่ จุดที่ถูกต้อง หรือเต็ม 100%

แต่ เสียงที่ได้ จากชุด ที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท


ได้แค่นี้ ผมพอใจแล้วครับ

 :yoyo (79):
มันมาจากการที่เปลี่ยนสายไฟหรือป่าว  :yoyo(13):

แหม ป๋า ...

ออกตัว เลยนะ 555+

เป็นผลจากสายไฟป่าวไม่รู้เหมือนกัน

คงต้องเอา สายอีกเส้นที่เข้าหัวดีกว่านี้   (ที่ป๋า กอดไว้แน่น)

มาลองดู อีกซักเส้น

คงจะรู้คำตอบมั๊งครับ  :yoyo(41):


ปล. ค่าสายแปะโป้ง ไว้ก่อน ครึ่งนึงนะป๋า ...
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: supotboon ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 11:49 น.
หลังจากเปลี่ยนแอมป์ใหม่ได้ซักสองอาทิตย์

ก็ได้ปล้ำ  สลับ ลอง สายลำโพง สายไฟ และฟิวส์ ... กันอยุ่อาทิตย์กว่าๆ

จนคิดว่าลงตัวในงบประมาณที่จ่ายไป น้อยนิด  :yoyo (95):

( ยิ่งสายไฟ เพิ่งได้จากป๋าพจน์ supotboon มาสองวัน  ขอบคุณคร๊าบบบ  :yoyo (81): )

เบิร์นจนได้ที่แล้ว...


เมื่อคืน ผมบรรเลง จัดหนัก แทรค 10  แทรคเดียว ร่วมสองชั่วโมง

รุ้สึกว่าทำได้ดีที่สุด  ตั้งแต่เคยทำมาเลยครับ

ค่อยๆใจเย็นๆ เคาะ ซ้ายที ขวาที หน้าที หลังที

ไปเรื่อยๆ

จนถึงจุดที่คิดว่า พอแล้วหละ  ชุดเรา หูเรา สมาธิเราคงทำได้แค่นี้ (สำหรับวันนี้)

 จากนั้นก็เริ่ม  เปิด แทรค 11 ต่อ

 :yoyo (80): ไม่ต้องขยับ หรือเคาะอะไรอีกเลย โอ๊ว ฟลุ๊คมากๆ ..

ก็เลยหยุด   เริ่มเปิดเพลงฟัง

 :yoyo (79):

เพลงดูเหมือนจะสปีดช้าลง ฟังผ่อนคลายขึ้น ความต่อเนื่อง ของผืนเวที ดีขึ้นมากๆ

เสียงกลืนกันหมด ชอบมากๆครับ

ขอขอบคุณพี่อู๊ด มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ช่วงนี้ คงพักการเซท แล้วฟัง ซัก 1-2 อาทิตย์ก่อนแล้วจะยังไง ค่อยว่ากันต่อ


วันนี้ ได้แค่นี้ พอใจแล้วครับ

มันอาจจะ ไม่ใช่ จุดที่ถูกต้อง หรือเต็ม 100%

แต่ เสียงที่ได้ จากชุด ที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท


ได้แค่นี้ ผมพอใจแล้วครับ

 :yoyo (79):
มันมาจากการที่เปลี่ยนสายไฟหรือป่าว  :yoyo(13):

แหม ป๋า ...

ออกตัว เลยนะ 555+

เป็นผลจากสายไฟป่าวไม่รู้เหมือนกัน

คงต้องเอา สายอีกเส้นที่เข้าหัวดีกว่านี้   (ที่ป๋า กอดไว้แน่น)

มาลองดู อีกซักเส้น

คงจะรู้คำตอบมั๊งครับ  :yoyo(41):


ปล. ค่าสายแปะโป้ง ไว้ก่อน ครึ่งนึงนะป๋า ...
จ๊ากกกก เส้นนี้ผมติดกาวตราช้างใว้แล้วครับ มันถอดไม่ออก  :yoyo (98):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 11:50 น.
เก่งมากเก่งมากว่าแต่ดีเพราะสายไฟ? :yoyo (100):

คงเป็นส่วนหนึ่งด้วยครับน้าชัช

แต่ได้สายมาวันแรก 

ก็ยังไม่พอใจนะครับ

ยังโทรบอกป๋าเลยว่า

อะไรฟระ ฟังๆ เดี๋ยวก็คม

ฟังไปฟังมา เดี๋ยวก็นุ่มไปหละ


คงมาจากหลายๆอย่างประกอบกันครับ

แทรคเดียว ผมซัดไปสองชั่วโมงได้เลยครับน้าชัช

เล่นเอามึนส์ ...

จากเกือบๆห้าทุ่ม ยันตีหนึ่งเศษๆ

ฝีมือยังด้อยครับ เลยงมโข่ง นานหน่อย


แล้วก็ไม่รุ้ไอ้ที่เซทไปหนะ มันถูกหรือเปล่า

ฮาา.......
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: soundsouth ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 11:59 น.
ส่วนตัวผม ใช้แค่แทรค 7  8  และ 9 เท่านั้นครับ
 ส่วนการเซทอัพตำแหน่งนั้น  ฟังเอง ค่อยๆ ขยับเปลี่ยน ไปเรื่อยๆ ก็จะเจอจุดที่ชอบ ไม่คำนึงหลักการ ครับ ฟังแล้วชอบ ก็จบครับ :yoyo(52):

 :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 12:12 น.
ส่วนตัวผม ใช้แค่แทรค 7  8  และ 9 เท่านั้นครับ
 ส่วนการเซทอัพตำแหน่งนั้น  ฟังเอง ค่อยๆ ขยับเปลี่ยน ไปเรื่อยๆ ก็จะเจอจุดที่ชอบ ไม่คำนึงหลักการ ครับ ฟังแล้วชอบ ก็จบครับ :yoyo(52):

 :yoyo(65):

 :yoyo (84):
เมื่อก่อนผมก็แบบน้าปออ่ะครับ
ทีนี้..
มันเจอจุดที่ชอบ
พอขยับไป มา

มันก็เจอจุดที่ชอบกว่าทุกที
ไม่เคยจบ  :yoyo (76):

ก็เลยคิดว่าตัวเองคงเซทยังไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุด

เพราะไม่มีจุดอ้างอิง

ก็เลยต้องหาหลัก มาเกาะไว้ก่อนซักหลักนึงครับ

เผลอๆ  คืนนี้

ผมไปนั่งฟังใหม่

อาจต้องขยับใหม่อีก หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ

เพียงแต่รู้สึกว่า มันดีขึ้นกว่าเราขยับเอง จริงๆ

เพราะผม ไม่ค่อยมีโอกาสไปตระเวณฟังตามห้องน้าๆ

ไม่เคยฟังห้องที่เซทแบบ ที่เค้าลือกันว่า เทพๆ

เลยคิด เอง ฟัง เอง เซทเอง

มั่วซั่วไปเรื่อยหนะครับ

ไม่มีมาตรฐาน

เลยไม่จบซะที

 :yoyo (84):

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 12:21 น.
ยินดีกับ ท่าน Artikich  ด้วยครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: chatchawanb ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 12:23 น.
จอมยุทธ์ต้องหมั่นฝึกประจำ จะได้วิชาเก่งกล้า ที่มาของยอดฝีมือหูทอง :yoyo(73):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 12:53 น.
ยินดีกับ ท่าน Artikich  ด้วยครับ

 :yoyo (81):

ยังๆ ครับพี่อู๊ด ..
ไม่รุ้ที่เซทไปเมื่อคืน มันง่วง เบลอหรือเปล่าครับ

นี่ยังเพิ่งขั้นตอนแรก

ผมคงต้องฝึกอีกนานครับ

เผลอๆ คืนนี้ ฟังแล้ว

อาจต้องเซทใหม่อีกครับ

อีกอย่าง ตอนกลางคืน เวลาเซท ผมเปิดเสียงดังมากไม่ได้ครับ  :yoyo (83):

ไม่รู้ว่าพอเปิดดังขึ้น เสียงต่ำจะมา กวน ให้เสียดุลอีกหรือเปล่า  :yoyo (84):

 :yoyo(41):

ไม่รุ้ว่าผมมาถูกทางหรือเปล่า

คือผม ใช้จับเสียงที่อยู่ตรงกลางเวที ซักเสียงนึงเป็นหลัก เช่น เสียงเครื่องเคาะ หรือเสียงสแนร์ หรือเสียงร้อง เป็นต้น .. :yoyo (84):

แล้วใช้ความรุ้สึก จับตัวเสียงนั้น ผ่าซีกตรงกลาง   แบ่งออกเป็นซีก ซ้าย กับซีกขวา

แล้วผมจะ พยายามเซท

ให้ทั้งซีก ซ้าย และขวา ของตัวเสียงนั้นๆ

มัน สมมาตร กัน

ผิดหรือเปล่าครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 12:55 น.
จอมยุทธ์ต้องหมั่นฝึกประจำ จะได้วิชาเก่งกล้า ที่มาของยอดฝีมือหูทอง :yoyo(73):

เค้าเรียกวิธี หยุดความคัน

ครับ

ไม่มีตังค์ซื้อของ มาเล่น เลยต้องใช้วิธีนี้ ถ่วงเวลาไว้ก่อนครับน้าชัช  :yoyo(41):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 15:13 น.
ยินดีกับ ท่าน Artikich  ด้วยครับ

 :yoyo (81):

ยังๆ ครับพี่อู๊ด ..
ไม่รุ้ที่เซทไปเมื่อคืน มันง่วง เบลอหรือเปล่าครับ

นี่ยังเพิ่งขั้นตอนแรก

ผมคงต้องฝึกอีกนานครับ

เผลอๆ คืนนี้ ฟังแล้ว

อาจต้องเซทใหม่อีกครับ

อีกอย่าง ตอนกลางคืน เวลาเซท ผมเปิดเสียงดังมากไม่ได้ครับ  :yoyo (83):

ไม่รู้ว่าพอเปิดดังขึ้น เสียงต่ำจะมา กวน ให้เสียดุลอีกหรือเปล่า  :yoyo (84):

 :yoyo(41):

ไม่รุ้ว่าผมมาถูกทางหรือเปล่า

คือผม ใช้จับเสียงที่อยู่ตรงกลางเวที ซักเสียงนึงเป็นหลัก เช่น เสียงเครื่องเคาะ หรือเสียงสแนร์ หรือเสียงร้อง เป็นต้น .. :yoyo (84):

แล้วใช้ความรุ้สึก จับตัวเสียงนั้น ผ่าซีกตรงกลาง   แบ่งออกเป็นซีก ซ้าย กับซีกขวา

แล้วผมจะ พยายามเซท

ให้ทั้งซีก ซ้าย และขวา ของตัวเสียงนั้นๆ

มัน สมมาตร กัน

ผิดหรือเปล่าครับ
ได้ครับ ทำให้เสียงดังเท่าๆกันทั้ง ซ้าย กลาง ขวา ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: supotboon ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 15:34 น.
ขอถามคุณ kr62 ผมเซตลำโพงได้ตามความต้องการแล้ว แต่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยน แอมป์ เปลี่ยน CD + DAC ใหม่ หมด แต่ ลำโพงยังตัวเดิมและวางจุดเดิม อย่างนี้ผมต้องเชต ใหม่อีกไม่ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 15:37 น.
ขอถามคุณ kr62 ผมเซตลำโพงได้ตามความต้องการแล้ว แต่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยน แอมป์ เปลี่ยน CD + DAC ใหม่ หมด แต่ ลำโพงยังตัวเดิมและวางจุดเดิม อย่างนี้ผมต้องเชต ใหม่อีกไม่ครับ

แหมป๋า เปลี่ยนเพรียบเลยนะ

ของผม

แค่เปลี่ยนฟิวส์ตัวเดียว ก็ต้องเซทกันใหม่เหงื่อตกแล้วครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 16:12 น.
ยินดีกับ ท่าน Artikich  ด้วยครับ

 :yoyo (81):

ยังๆ ครับพี่อู๊ด ..
ไม่รุ้ที่เซทไปเมื่อคืน มันง่วง เบลอหรือเปล่าครับ

นี่ยังเพิ่งขั้นตอนแรก

ผมคงต้องฝึกอีกนานครับ

เผลอๆ คืนนี้ ฟังแล้ว

อาจต้องเซทใหม่อีกครับ

อีกอย่าง ตอนกลางคืน เวลาเซท ผมเปิดเสียงดังมากไม่ได้ครับ  :yoyo (83):

ไม่รู้ว่าพอเปิดดังขึ้น เสียงต่ำจะมา กวน ให้เสียดุลอีกหรือเปล่า  :yoyo (84):

 :yoyo(41):

ไม่รุ้ว่าผมมาถูกทางหรือเปล่า

คือผม ใช้จับเสียงที่อยู่ตรงกลางเวที ซักเสียงนึงเป็นหลัก เช่น เสียงเครื่องเคาะ หรือเสียงสแนร์ หรือเสียงร้อง เป็นต้น .. :yoyo (84):

แล้วใช้ความรุ้สึก จับตัวเสียงนั้น ผ่าซีกตรงกลาง   แบ่งออกเป็นซีก ซ้าย กับซีกขวา

แล้วผมจะ พยายามเซท

ให้ทั้งซีก ซ้าย และขวา ของตัวเสียงนั้นๆ

มัน สมมาตร กัน

ผิดหรือเปล่าครับ
ได้ครับ ทำให้เสียงดังเท่าๆกันทั้ง ซ้าย กลาง ขวา ครับ

ขอบคุณครับพี่อู๊ด

หมายถึงตอน fine tune หนะครับ

มีหลักการอย่างไรบ้างครับ

คือผม ใช้จ้องไปที่ตัวเสียงใดเสียงหนึ่งเท่านั้น (ส่วนมากจะเลือกตัวเสียงที่ค่อนข้างเบลอ)

แล้วทำให้เสียงนั้น มันชัดที่สุด

สมมาตรกันทั้งสองซีก ซ้าย ขวา ที่สุด (เพ่งไปเฉพาะตัวเสียงที่นำมาเป็นหลักในการเซท)

ไม่ได้มองทั้งเวทีหนะครับ

ไม่ทราบว่า ผิดหลักการ fine tune หรือเปล่าครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: noy8872788 ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 21:21 น.
ชักเริ่มเก่งแล้วแฮะ..น้องเรา  ว่างๆสงสัยต้องขอไปเรียนกับอาร์ทสักคน..นะ อ.จ นะ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอาทิตย์ 02 ธันวาคม 2012 เวลา 23:22 น.
ชักเริ่มเก่งแล้วแฮะ..น้องเรา  ว่างๆสงสัยต้องขอไปเรียนกับอาร์ทสักคน..นะ อ.จ นะ

อะไรๆ พี่หน่อย
อาร์ตว่าจะเรียนเชิญ พี่หน่อย มาเซทให้ที่บ้าน อยู่เนี่ย 555  :yoyo (94):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันจันทร์ 03 ธันวาคม 2012 เวลา 06:34 น.
ขอถามคุณ kr62 ผมเซตลำโพงได้ตามความต้องการแล้ว แต่ตอนนี้ผมได้เปลี่ยน แอมป์ เปลี่ยน CD + DAC ใหม่ หมด แต่ ลำโพงยังตัวเดิมและวางจุดเดิม อย่างนี้ผมต้องเชต ใหม่อีกไม่ครับ

ถ้าอุปกรณ์ที่เปลี่ยน  มีการตอบสนองความถี่คล้ายของเดิม ก็อาจไม่ต้องขยับลำโพงใหม่
แต่ส่วนใหญ่แล้ว พอเปลี่ยนอุปกรณใหม่ การตอบสนองความถี่   มักจะแตกต่างจากเดิม
เช่น เสียงเบสเปลี่ยน แหลมเปลี่ยน หรือกลางเปลี่ยน หรือ บรรยายกาศภายในวงดนตรี
แน่นขึ้น ฯลฯ ซึ่งมีผลทำให้เสียงที่โด่ง หรือหาย บางความถี่เปลี่ยนแปลงไปจากเสียงเดิม
อย่างนี้ก็ต้องเซ็ตลำโพงช่วยอีกเล็กน้อยเพื่อให้เสียงได้สมดุลที่ดี หรือดีกว่าเดิม   แต่ส่วน
ใหญ่จะขยับจากเดิมไปไม่มากครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันจันทร์ 03 ธันวาคม 2012 เวลา 14:20 น.
ยินดีกับ ท่าน Artikich  ด้วยครับ

 :yoyo (81):

ยังๆ ครับพี่อู๊ด ..
ไม่รุ้ที่เซทไปเมื่อคืน มันง่วง เบลอหรือเปล่าครับ

นี่ยังเพิ่งขั้นตอนแรก

ผมคงต้องฝึกอีกนานครับ

เผลอๆ คืนนี้ ฟังแล้ว

อาจต้องเซทใหม่อีกครับ

อีกอย่าง ตอนกลางคืน เวลาเซท ผมเปิดเสียงดังมากไม่ได้ครับ  :yoyo (83):

ไม่รู้ว่าพอเปิดดังขึ้น เสียงต่ำจะมา กวน ให้เสียดุลอีกหรือเปล่า  :yoyo (84):

 :yoyo(41):

ไม่รุ้ว่าผมมาถูกทางหรือเปล่า

คือผม ใช้จับเสียงที่อยู่ตรงกลางเวที ซักเสียงนึงเป็นหลัก เช่น เสียงเครื่องเคาะ หรือเสียงสแนร์ หรือเสียงร้อง เป็นต้น .. :yoyo (84):

แล้วใช้ความรุ้สึก จับตัวเสียงนั้น ผ่าซีกตรงกลาง   แบ่งออกเป็นซีก ซ้าย กับซีกขวา

แล้วผมจะ พยายามเซท

ให้ทั้งซีก ซ้าย และขวา ของตัวเสียงนั้นๆ

มัน สมมาตร กัน

ผิดหรือเปล่าครับ
ได้ครับ ทำให้เสียงดังเท่าๆกันทั้ง ซ้าย กลาง ขวา ครับ

ขอบคุณครับพี่อู๊ด

หมายถึงตอน fine tune หนะครับ

มีหลักการอย่างไรบ้างครับ

คือผม ใช้จ้องไปที่ตัวเสียงใดเสียงหนึ่งเท่านั้น (ส่วนมากจะเลือกตัวเสียงที่ค่อนข้างเบลอ)

แล้วทำให้เสียงนั้น มันชัดที่สุด

สมมาตรกันทั้งสองซีก ซ้าย ขวา ที่สุด (เพ่งไปเฉพาะตัวเสียงที่นำมาเป็นหลักในการเซท)

ไม่ได้มองทั้งเวทีหนะครับ

ไม่ทราบว่า ผิดหลักการ fine tune หรือเปล่าครับ

การ fine tune จะเป็นการปรับเสียง ดนตรีทุกเสียงให้ใก้ลเคียงเสียงจริง หรือถูก Timbre ของเครื่องดนตรีนั้นๆ
ทำให้เสียงดนตรี เสียงร้อง ให้นิ่ง ตรึงอยู่กับที่ มีบอดี้ มีเสียงก้องสะท้อนที่น่าฟังไม่มากไม่น้อยเกินไป ทำให้ฟังแล้วไม่
ต้องไปสนใจเครื่องเลย มีแต่ดนตรีอยู่ตรงหน้าเท่านั้น ผู้เซ็ตจะเริ่มเซ็ตจากการยึดเสียงไหนเป็นหลักก็ได้ตามที่ถนัดครับ
ไม่มีวิธีที่ขยับที่ตายตัว ฟังแล้วค่อยๆขยับ จากเสียงที่ได้ยิน จนกระทั้งได้เสียงที่ควรจะเป็น
     ดังนั้นถ้าจะให้บอกว่าขยับแบบนี้ได้หรือไม่ ตอบได้เลยครับว่าได้ จะยึดเสียงตามที่ถนัดเป็นหลัก  แล้วค่อยๆขยับ
ลำโพงก็ได้เลยครับ แต่จุดที่ยากอยู่ที่ พอได้เสียงนี้ดีอีกเสียงจะแย่ลง  แต่ต้องอดทนค่อยๆทำให้เสียงดีทุกเสียง มันมี
หนทางครับ แต่ถ้าเคยได้ยินจะง่ายขึ้น อย่าท้อนะครับ ลุยไปเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับ

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: noy8872788 ที่ วันจันทร์ 03 ธันวาคม 2012 เวลา 14:31 น.

[/quote]

การ fine tune จะเป็นการปรับเสียง ดนตรีทุกเสียงให้ใก้ลเคียงเสียงจริง หรือถูก Timbre ของเครื่องดนตรีนั้นๆ
ทำให้เสียงดนตรี เสียงร้อง ให้นิ่ง ตรึงอยู่กับที่ มีบอดี้ มีเสียงก้องสะท้อนที่น่าฟังไม่มากไม่น้อยเกินไป ทำให้ฟังแล้วไม่
ต้องไปสนใจเครื่องเลย มีแต่ดนตรีอยู่ตรงหน้าเท่านั้น ผู้เซ็ตจะเริ่มเซ็ตจากการยึดเสียงไหนเป็นหลักก็ได้ตามที่ถนัดครับ
ไม่มีวิธีที่ขยับที่ตายตัว ฟังแล้วค่อยๆขยับ จากเสียงที่ได้ยิน จนกระทั้งได้เสียงที่ควรจะเป็น
     ดังนั้นถ้าจะให้บอกว่าขยับแบบนี้ได้หรือไม่ ตอบได้เลยครับว่าได้ จะยึดเสียงตามที่ถนัดเป็นหลัก  แล้วค่อยๆขยับ
ลำโพงก็ได้เลยครับ แต่จุดที่ยากอยู่ที่ พอได้เสียงนี้ดีอีกเสียงจะแย่ลง  แต่ต้องอดทนค่อยๆทำให้เสียงดีทุกเสียง มันมี
หนทางครับ แต่ถ้าเคยได้ยินจะง่ายขึ้น อย่าท้อนะครับ ลุยไปเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับ


[/quote]

 :yoyo (80):ใช่เลย.. ลงตัวของมันเมื่อไหร่ ความเป็นดนตรีจะใกล้เคียงกับของจริง มากน้อยแล้วแต่ชุด
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันจันทร์ 03 ธันวาคม 2012 เวลา 17:22 น.
ยินดีกับ ท่าน Artikich  ด้วยครับ

 :yoyo (81):

ยังๆ ครับพี่อู๊ด ..
ไม่รุ้ที่เซทไปเมื่อคืน มันง่วง เบลอหรือเปล่าครับ

นี่ยังเพิ่งขั้นตอนแรก

ผมคงต้องฝึกอีกนานครับ

เผลอๆ คืนนี้ ฟังแล้ว

อาจต้องเซทใหม่อีกครับ

อีกอย่าง ตอนกลางคืน เวลาเซท ผมเปิดเสียงดังมากไม่ได้ครับ  :yoyo (83):

ไม่รู้ว่าพอเปิดดังขึ้น เสียงต่ำจะมา กวน ให้เสียดุลอีกหรือเปล่า  :yoyo (84):

 :yoyo(41):

ไม่รุ้ว่าผมมาถูกทางหรือเปล่า

คือผม ใช้จับเสียงที่อยู่ตรงกลางเวที ซักเสียงนึงเป็นหลัก เช่น เสียงเครื่องเคาะ หรือเสียงสแนร์ หรือเสียงร้อง เป็นต้น .. :yoyo (84):

แล้วใช้ความรุ้สึก จับตัวเสียงนั้น ผ่าซีกตรงกลาง   แบ่งออกเป็นซีก ซ้าย กับซีกขวา

แล้วผมจะ พยายามเซท

ให้ทั้งซีก ซ้าย และขวา ของตัวเสียงนั้นๆ

มัน สมมาตร กัน

ผิดหรือเปล่าครับ
ได้ครับ ทำให้เสียงดังเท่าๆกันทั้ง ซ้าย กลาง ขวา ครับ

ขอบคุณครับพี่อู๊ด

หมายถึงตอน fine tune หนะครับ

มีหลักการอย่างไรบ้างครับ

คือผม ใช้จ้องไปที่ตัวเสียงใดเสียงหนึ่งเท่านั้น (ส่วนมากจะเลือกตัวเสียงที่ค่อนข้างเบลอ)

แล้วทำให้เสียงนั้น มันชัดที่สุด

สมมาตรกันทั้งสองซีก ซ้าย ขวา ที่สุด (เพ่งไปเฉพาะตัวเสียงที่นำมาเป็นหลักในการเซท)

ไม่ได้มองทั้งเวทีหนะครับ

ไม่ทราบว่า ผิดหลักการ fine tune หรือเปล่าครับ

การ fine tune จะเป็นการปรับเสียง ดนตรีทุกเสียงให้ใก้ลเคียงเสียงจริง หรือถูก Timbre ของเครื่องดนตรีนั้นๆ
ทำให้เสียงดนตรี เสียงร้อง ให้นิ่ง ตรึงอยู่กับที่ มีบอดี้ มีเสียงก้องสะท้อนที่น่าฟังไม่มากไม่น้อยเกินไป ทำให้ฟังแล้วไม่
ต้องไปสนใจเครื่องเลย มีแต่ดนตรีอยู่ตรงหน้าเท่านั้น ผู้เซ็ตจะเริ่มเซ็ตจากการยึดเสียงไหนเป็นหลักก็ได้ตามที่ถนัดครับ
ไม่มีวิธีที่ขยับที่ตายตัว ฟังแล้วค่อยๆขยับ จากเสียงที่ได้ยิน จนกระทั้งได้เสียงที่ควรจะเป็น
     ดังนั้นถ้าจะให้บอกว่าขยับแบบนี้ได้หรือไม่ ตอบได้เลยครับว่าได้ จะยึดเสียงตามที่ถนัดเป็นหลัก  แล้วค่อยๆขยับ
ลำโพงก็ได้เลยครับ แต่จุดที่ยากอยู่ที่ พอได้เสียงนี้ดีอีกเสียงจะแย่ลง  แต่ต้องอดทนค่อยๆทำให้เสียงดีทุกเสียง มันมี
หนทางครับ แต่ถ้าเคยได้ยินจะง่ายขึ้น อย่าท้อนะครับ ลุยไปเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับ

ขอบคุณครับ
พี่อู๊ดเหมือนรู้เลย
เมื่อคืน ท้อไปแล้วครับ
แต่จะลองดูใหม่เรื่อยๆ
ไม่งั้นก็ไม่เป็นซักที  :yoyo(49):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันจันทร์ 03 ธันวาคม 2012 เวลา 17:24 น.


การ fine tune จะเป็นการปรับเสียง ดนตรีทุกเสียงให้ใก้ลเคียงเสียงจริง หรือถูก Timbre ของเครื่องดนตรีนั้นๆ
ทำให้เสียงดนตรี เสียงร้อง ให้นิ่ง ตรึงอยู่กับที่ มีบอดี้ มีเสียงก้องสะท้อนที่น่าฟังไม่มากไม่น้อยเกินไป ทำให้ฟังแล้วไม่
ต้องไปสนใจเครื่องเลย มีแต่ดนตรีอยู่ตรงหน้าเท่านั้น ผู้เซ็ตจะเริ่มเซ็ตจากการยึดเสียงไหนเป็นหลักก็ได้ตามที่ถนัดครับ
ไม่มีวิธีที่ขยับที่ตายตัว ฟังแล้วค่อยๆขยับ จากเสียงที่ได้ยิน จนกระทั้งได้เสียงที่ควรจะเป็น
     ดังนั้นถ้าจะให้บอกว่าขยับแบบนี้ได้หรือไม่ ตอบได้เลยครับว่าได้ จะยึดเสียงตามที่ถนัดเป็นหลัก  แล้วค่อยๆขยับ
ลำโพงก็ได้เลยครับ แต่จุดที่ยากอยู่ที่ พอได้เสียงนี้ดีอีกเสียงจะแย่ลง  แต่ต้องอดทนค่อยๆทำให้เสียงดีทุกเสียง มันมี
หนทางครับ แต่ถ้าเคยได้ยินจะง่ายขึ้น อย่าท้อนะครับ ลุยไปเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับ


[/quote]

 :yoyo (80):ใช่เลย.. ลงตัวของมันเมื่อไหร่ ความเป็นดนตรีจะใกล้เคียงกับของจริง มากน้อยแล้วแต่ชุด
[/quote]

พี่หน่อย ก็มาเซทให้อาร์ตหน่อยจิ  :yoyo (94):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Dark ที่ วันพุธ 05 ธันวาคม 2012 เวลา 09:23 น.
good :yoyo(70):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: beehotel ที่ วันพุธ 05 ธันวาคม 2012 เวลา 11:24 น.


การ fine tune จะเป็นการปรับเสียง ดนตรีทุกเสียงให้ใก้ลเคียงเสียงจริง หรือถูก Timbre ของเครื่องดนตรีนั้นๆ
ทำให้เสียงดนตรี เสียงร้อง ให้นิ่ง ตรึงอยู่กับที่ มีบอดี้ มีเสียงก้องสะท้อนที่น่าฟังไม่มากไม่น้อยเกินไป ทำให้ฟังแล้วไม่
ต้องไปสนใจเครื่องเลย มีแต่ดนตรีอยู่ตรงหน้าเท่านั้น ผู้เซ็ตจะเริ่มเซ็ตจากการยึดเสียงไหนเป็นหลักก็ได้ตามที่ถนัดครับ
ไม่มีวิธีที่ขยับที่ตายตัว ฟังแล้วค่อยๆขยับ จากเสียงที่ได้ยิน จนกระทั้งได้เสียงที่ควรจะเป็น
     ดังนั้นถ้าจะให้บอกว่าขยับแบบนี้ได้หรือไม่ ตอบได้เลยครับว่าได้ จะยึดเสียงตามที่ถนัดเป็นหลัก  แล้วค่อยๆขยับ
ลำโพงก็ได้เลยครับ แต่จุดที่ยากอยู่ที่ พอได้เสียงนี้ดีอีกเสียงจะแย่ลง  แต่ต้องอดทนค่อยๆทำให้เสียงดีทุกเสียง มันมี
หนทางครับ แต่ถ้าเคยได้ยินจะง่ายขึ้น อย่าท้อนะครับ ลุยไปเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับ :yoyo (80):ใช่เลย.. ลงตัวของมันเมื่อไหร่ ความเป็นดนตรีจะใกล้เคียงกับของจริง มากน้อยแล้วแต่ชุด
[/quote]

พี่หน่อย ก็มาเซทให้อาร์ตหน่อยจิ  :yoyo (94):
[/quote]
ช่วงนี้น้าอาร์ตต้อง Fine Tune ด้วยตัวเองแล้ว  เพราะแผ่น XLO ผมยึดมาเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้ว :yoyo (79):
วันนี้จะลองทำดูซะหน่อย    ขอบคุณน้าอาร์ตนะครับ  :yoyo (98):
ปอลิง  ลูกสาวน้าอาร์ตน่ารักมาก  สงสัยจะคุยเก่งด้วย อย่าให้ใครมารักแกอีกน้า   :yoyo(21):
ผมว่าคุณพ่อติดลูกสาว   มากกว่าลูกติดพ่อนะเนี้ย   ก็สมควรหรอก 
หาปั้นมั่งดีกว่า  :yoyo(65):
แต่ต้องหาแม่แบบก่อน


หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพุธ 05 ธันวาคม 2012 เวลา 11:32 น.


การ fine tune จะเป็นการปรับเสียง ดนตรีทุกเสียงให้ใก้ลเคียงเสียงจริง หรือถูก Timbre ของเครื่องดนตรีนั้นๆ
ทำให้เสียงดนตรี เสียงร้อง ให้นิ่ง ตรึงอยู่กับที่ มีบอดี้ มีเสียงก้องสะท้อนที่น่าฟังไม่มากไม่น้อยเกินไป ทำให้ฟังแล้วไม่
ต้องไปสนใจเครื่องเลย มีแต่ดนตรีอยู่ตรงหน้าเท่านั้น ผู้เซ็ตจะเริ่มเซ็ตจากการยึดเสียงไหนเป็นหลักก็ได้ตามที่ถนัดครับ
ไม่มีวิธีที่ขยับที่ตายตัว ฟังแล้วค่อยๆขยับ จากเสียงที่ได้ยิน จนกระทั้งได้เสียงที่ควรจะเป็น
     ดังนั้นถ้าจะให้บอกว่าขยับแบบนี้ได้หรือไม่ ตอบได้เลยครับว่าได้ จะยึดเสียงตามที่ถนัดเป็นหลัก  แล้วค่อยๆขยับ
ลำโพงก็ได้เลยครับ แต่จุดที่ยากอยู่ที่ พอได้เสียงนี้ดีอีกเสียงจะแย่ลง  แต่ต้องอดทนค่อยๆทำให้เสียงดีทุกเสียง มันมี
หนทางครับ แต่ถ้าเคยได้ยินจะง่ายขึ้น อย่าท้อนะครับ ลุยไปเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับ :yoyo (80):ใช่เลย.. ลงตัวของมันเมื่อไหร่ ความเป็นดนตรีจะใกล้เคียงกับของจริง มากน้อยแล้วแต่ชุด

พี่หน่อย ก็มาเซทให้อาร์ตหน่อยจิ  :yoyo (94):
[/quote]
ช่วงนี้น้าอาร์ตต้อง Fine Tune ด้วยตัวเองแล้ว  เพราะแผ่น XLO ผมยึดมาเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้ว :yoyo (79):
วันนี้จะลองทำดูซะหน่อย    ขอบคุณน้าอาร์ตนะครับ  :yoyo (98):
ปอลิง  ลูกสาวน้าอาร์ตน่ารักมาก  สงสัยจะคุยเก่งด้วย อย่าให้ใครมารักแกอีกน้า   :yoyo(21):
ผมว่าคุณพ่อติดลูกสาว   มากกว่าลูกติดพ่อนะเนี้ย   ก็สมควรหรอก 
หาปั้นมั่งดีกว่า  :yoyo(65):
แต่ต้องหาแม่แบบก่อน
[/quote]

ตามสบายเลยครับน้าบี
ใช้ไปก่อนเลย เสร็จแล้วค่อยเอามาคืน
หรือจะก๊อปปี้ไว้ ก็ได้ครับ

ช่วงนี้ ผมคงเข้าถึงขึ้นตอน ที่ยากพอควร
พอถึงขึ้นตอนนี้ น้าบี จะรู้ได้เลยครับ
ว่า การเคาะ ตบ แค่เบาๆ นิ๊ดเดียว
เสียงมันเปลี่ยนได้จริงๆ

แต่จะทำได้ดีมั๊ย 
อันนี้ตอบลำบากครับ ผมยังมั่วๆอยู่ เละไป เละมา 5555+


ขอบคุณครับ สำหรับ คำชมลูกสาวผม

ก็เพราะแกน่ารักแบบนี้ไง

ผมถึงกลายเป็นคนละคนจากเมื่อก่อนครับ

 :yoyo (84):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: beehotel ที่ วันพุธ 05 ธันวาคม 2012 เวลา 19:46 น.


การ fine tune จะเป็นการปรับเสียง ดนตรีทุกเสียงให้ใก้ลเคียงเสียงจริง หรือถูก Timbre ของเครื่องดนตรีนั้นๆ
ทำให้เสียงดนตรี เสียงร้อง ให้นิ่ง ตรึงอยู่กับที่ มีบอดี้ มีเสียงก้องสะท้อนที่น่าฟังไม่มากไม่น้อยเกินไป ทำให้ฟังแล้วไม่
ต้องไปสนใจเครื่องเลย มีแต่ดนตรีอยู่ตรงหน้าเท่านั้น ผู้เซ็ตจะเริ่มเซ็ตจากการยึดเสียงไหนเป็นหลักก็ได้ตามที่ถนัดครับ
ไม่มีวิธีที่ขยับที่ตายตัว ฟังแล้วค่อยๆขยับ จากเสียงที่ได้ยิน จนกระทั้งได้เสียงที่ควรจะเป็น
     ดังนั้นถ้าจะให้บอกว่าขยับแบบนี้ได้หรือไม่ ตอบได้เลยครับว่าได้ จะยึดเสียงตามที่ถนัดเป็นหลัก  แล้วค่อยๆขยับ
ลำโพงก็ได้เลยครับ แต่จุดที่ยากอยู่ที่ พอได้เสียงนี้ดีอีกเสียงจะแย่ลง  แต่ต้องอดทนค่อยๆทำให้เสียงดีทุกเสียง มันมี
หนทางครับ แต่ถ้าเคยได้ยินจะง่ายขึ้น อย่าท้อนะครับ ลุยไปเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับ :yoyo (80):ใช่เลย.. ลงตัวของมันเมื่อไหร่ ความเป็นดนตรีจะใกล้เคียงกับของจริง มากน้อยแล้วแต่ชุด

พี่หน่อย ก็มาเซทให้อาร์ตหน่อยจิ  :yoyo (94):
ช่วงนี้น้าอาร์ตต้อง Fine Tune ด้วยตัวเองแล้ว  เพราะแผ่น XLO ผมยึดมาเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้ว :yoyo (79):
วันนี้จะลองทำดูซะหน่อย    ขอบคุณน้าอาร์ตนะครับ  :yoyo (98):
ปอลิง  ลูกสาวน้าอาร์ตน่ารักมาก  สงสัยจะคุยเก่งด้วย อย่าให้ใครมารักแกอีกน้า   :yoyo(21):
ผมว่าคุณพ่อติดลูกสาว   มากกว่าลูกติดพ่อนะเนี้ย   ก็สมควรหรอก 
หาปั้นมั่งดีกว่า  :yoyo(65):
แต่ต้องหาแม่แบบก่อน
[/quote]

ตามสบายเลยครับน้าบี
ใช้ไปก่อนเลย เสร็จแล้วค่อยเอามาคืน
หรือจะก๊อปปี้ไว้ ก็ได้ครับ

ช่วงนี้ ผมคงเข้าถึงขึ้นตอน ที่ยากพอควร
พอถึงขึ้นตอนนี้ น้าบี จะรู้ได้เลยครับ
ว่า การเคาะ ตบ แค่เบาๆ นิ๊ดเดียว
เสียงมันเปลี่ยนได้จริงๆ

แต่จะทำได้ดีมั๊ย 
อันนี้ตอบลำบากครับ ผมยังมั่วๆอยู่ เละไป เละมา 5555+


ขอบคุณครับ สำหรับ คำชมลูกสาวผม

ก็เพราะแกน่ารักแบบนี้ไง

ผมถึงกลายเป็นคนละคนจากเมื่อก่อนครับ

 :yoyo (84):
[/quote]
ลองแล้ว  ตั้งแล้ว  เบื่องต้น OK
แค่ลดโทอิน นิดหน่อย   ใช้ได้เลย
เหมือนได้เอามาเชค  ว่ามันถูกต้อง  หรือเปล่า
ได้ความมั่นใจมากระปุงโกย
ไรด์เก็บไว้แล้ว  เดียวพรุ่งนี้ 2 ทุ่ม  เอาไปคืน
ที่ห้องนอนผมแน่นขยับ  ย้าก  ยาก
เอาสะดวกไว้ก่อน  เรื่องเสียงเป็นเรื่อง รองแล้วกัน
ทำเต็มที่ตามสถานที่อำนวยละครับ
เอากันจริง ๆ สงสัยว่า ลำโพงต้องมาตั้งอยู่กลางห้อง
ช่วงนี้ยอมให้เบสบวมนิด ๆ ไม่น่าเกลียด
พอดีใช้ลำโพงสาระพัดประโยชน์ทั้งดูหนังและฟังเพลง
ถ้าเลื่อนลำโพงออกมามากแล้ว  เวลาดูหนังใกล้ลำโพงหน้ามากเกินไป  เวลาตูมตามแล้วต้องหันไปมองมันบ่อย  ไม่กลืน
ตอนเซตต้องระวังอย่าเปิดดังมาก  ถึงขนาด แอมป์เริ่มปล่อยความเพี้ยนออกมา  เดียวปรับแล้วงง
พอดีผมเจอ  แอมป์ผมแค่ 4 วัต  ตอนปรับหมุนวอลลุ่มไปบ่าย 2 เสียงแปล่งเลย  ฟังจริงประมาณเที่ยง   เนียน
ต้องขอบคุณ เจ้าของกระทู้ที่มาเผยแพร่ :yoyo(65):
ทำให้ได้เรียนรู้ศักภาพ ชุดเราได้อีกหน่อย
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพุธ 05 ธันวาคม 2012 เวลา 20:13 น.


การ fine tune จะเป็นการปรับเสียง ดนตรีทุกเสียงให้ใก้ลเคียงเสียงจริง หรือถูก Timbre ของเครื่องดนตรีนั้นๆ
ทำให้เสียงดนตรี เสียงร้อง ให้นิ่ง ตรึงอยู่กับที่ มีบอดี้ มีเสียงก้องสะท้อนที่น่าฟังไม่มากไม่น้อยเกินไป ทำให้ฟังแล้วไม่
ต้องไปสนใจเครื่องเลย มีแต่ดนตรีอยู่ตรงหน้าเท่านั้น ผู้เซ็ตจะเริ่มเซ็ตจากการยึดเสียงไหนเป็นหลักก็ได้ตามที่ถนัดครับ
ไม่มีวิธีที่ขยับที่ตายตัว ฟังแล้วค่อยๆขยับ จากเสียงที่ได้ยิน จนกระทั้งได้เสียงที่ควรจะเป็น
     ดังนั้นถ้าจะให้บอกว่าขยับแบบนี้ได้หรือไม่ ตอบได้เลยครับว่าได้ จะยึดเสียงตามที่ถนัดเป็นหลัก  แล้วค่อยๆขยับ
ลำโพงก็ได้เลยครับ แต่จุดที่ยากอยู่ที่ พอได้เสียงนี้ดีอีกเสียงจะแย่ลง  แต่ต้องอดทนค่อยๆทำให้เสียงดีทุกเสียง มันมี
หนทางครับ แต่ถ้าเคยได้ยินจะง่ายขึ้น อย่าท้อนะครับ ลุยไปเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับ :yoyo (80):ใช่เลย.. ลงตัวของมันเมื่อไหร่ ความเป็นดนตรีจะใกล้เคียงกับของจริง มากน้อยแล้วแต่ชุด

พี่หน่อย ก็มาเซทให้อาร์ตหน่อยจิ  :yoyo (94):
ช่วงนี้น้าอาร์ตต้อง Fine Tune ด้วยตัวเองแล้ว  เพราะแผ่น XLO ผมยึดมาเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้ว :yoyo (79):
วันนี้จะลองทำดูซะหน่อย    ขอบคุณน้าอาร์ตนะครับ  :yoyo (98):
ปอลิง  ลูกสาวน้าอาร์ตน่ารักมาก  สงสัยจะคุยเก่งด้วย อย่าให้ใครมารักแกอีกน้า   :yoyo(21):
ผมว่าคุณพ่อติดลูกสาว   มากกว่าลูกติดพ่อนะเนี้ย   ก็สมควรหรอก 
หาปั้นมั่งดีกว่า  :yoyo(65):
แต่ต้องหาแม่แบบก่อน

ตามสบายเลยครับน้าบี
ใช้ไปก่อนเลย เสร็จแล้วค่อยเอามาคืน
หรือจะก๊อปปี้ไว้ ก็ได้ครับ

ช่วงนี้ ผมคงเข้าถึงขึ้นตอน ที่ยากพอควร
พอถึงขึ้นตอนนี้ น้าบี จะรู้ได้เลยครับ
ว่า การเคาะ ตบ แค่เบาๆ นิ๊ดเดียว
เสียงมันเปลี่ยนได้จริงๆ

แต่จะทำได้ดีมั๊ย 
อันนี้ตอบลำบากครับ ผมยังมั่วๆอยู่ เละไป เละมา 5555+


ขอบคุณครับ สำหรับ คำชมลูกสาวผม

ก็เพราะแกน่ารักแบบนี้ไง

ผมถึงกลายเป็นคนละคนจากเมื่อก่อนครับ

 :yoyo (84):
[/quote]
ลองแล้ว  ตั้งแล้ว  เบื่องต้น OK
แค่ลดโทอิน นิดหน่อย   ใช้ได้เลย
เหมือนได้เอามาเชค  ว่ามันถูกต้อง  หรือเปล่า
ได้ความมั่นใจมากระปุงโกย
ไรด์เก็บไว้แล้ว  เดียวพรุ่งนี้ 2 ทุ่ม  เอาไปคืน
ที่ห้องนอนผมแน่นขยับ  ย้าก  ยาก
เอาสะดวกไว้ก่อน  เรื่องเสียงเป็นเรื่อง รองแล้วกัน
ทำเต็มที่ตามสถานที่อำนวยละครับ
เอากันจริง ๆ สงสัยว่า ลำโพงต้องมาตั้งอยู่กลางห้อง
ช่วงนี้ยอมให้เบสบวมนิด ๆ ไม่น่าเกลียด
พอดีใช้ลำโพงสาระพัดประโยชน์ทั้งดูหนังและฟังเพลง
ถ้าเลื่อนลำโพงออกมามากแล้ว  เวลาดูหนังใกล้ลำโพงหน้ามากเกินไป  เวลาตูมตามแล้วต้องหันไปมองมันบ่อย  ไม่กลืน
ตอนเซตต้องระวังอย่าเปิดดังมาก  ถึงขนาด แอมป์เริ่มปล่อยความเพี้ยนออกมา  เดียวปรับแล้วงง
พอดีผมเจอ  แอมป์ผมแค่ 4 วัต  ตอนปรับหมุนวอลลุ่มไปบ่าย 2 เสียงแปล่งเลย  ฟังจริงประมาณเที่ยง   เนียน
ต้องขอบคุณ เจ้าของกระทู้ที่มาเผยแพร่ :yoyo(65):
ทำให้ได้เรียนรู้ศักภาพ ชุดเราได้อีกหน่อย
[/quote]

ผมแวะไปเอาที่ทำงานก็ได้ครับน้าบี ช่วงค่ำๆ นี่กำลังยุ่งเลย

ส่วนเรื่องเบสบวม

บางที ดันเข้าหาผนังหลัง ก็เบสดีขึ้น กระชับขึ้น นะครับ  มันจะมีจุดอยู่ .. ลองดูๆ

(อีกที การโทอิน เอ้าท์ หรือระยะห่างระหว่างลำโพงทั้งสองข้าง ก็ทำให้เบสบวมได้เหมือนกัน )

ลองดูๆ ทีละนิดๆ

เอาข้างที่เบลอกว่า  ก่อน  เอาทีละเซนฯก่อนก็ได้ พอเริ่มเข้าเค้า ทีนี้ก็ เอามือตบที่ขาตั้งเบาๆ เข้าไปทีละนิด จนมันจะเริ่มเบลอใหม่ ก็หยุด

แล้วเคาะ กลับมาจึ๊กนึง

ฟังทีละข้าง

พอหายเบลอ ข้างนึง  แล้วค่อยมาจัดการอีกข้างนึงต่อ

แหม ทำอย่างกะผมเก่งนักหนา

ทุกวันนี้ ก็ยังมั่วอยุ่เลยครับ 5555+ :yoyo(20):

คืนนี้ถ้าไม่ง่วง

ก็ว่าจะถอดฟิวส์ทั้งหลายแหล่ ออกให้หมด

แล้วลองเซทดู

ฟังเปรียบเทียบ

เริ่มคัน .. 555+

อาจจะเลิกใช้ฟิวส์อีกรอบ ก็เป็นได้
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: ojoa ที่ วันพฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2012 เวลา 20:03 น.
สุดยอดครับ ก่อนเปลี่ยนเครื่องควรจะลองปรับก่อน เผื่อไม่ต้องเสียตัง
หัวข้อ: Re: ได้ความรู้
เริ่มหัวข้อโดย: tagy ที่ วันพุธ 16 มกราคม 2013 เวลา 15:46 น.
ได้ความรู้เพิ่มอีกเเล้ว..55+
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: nookk007 ที่ วันศุกร์ 25 มกราคม 2013 เวลา 20:32 น.
ขอบคุณครับ :yoyo(62):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: popoka ที่ วันเสาร์ 26 มกราคม 2013 เวลา 18:56 น.
อ่านแล้วอยากลองเซ็ตตามเลยครับ  ติดที่ไม่มีแผ่น  :yoyo (78):  หาซื้อที่ไหนได้ครับ ดูในเวปประจำก็ out of stock :yoyo(30):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kiang ที่ วันเสาร์ 26 มกราคม 2013 เวลา 18:57 น.
อ่านแล้วอยากลองเซ็ตตามเลยครับ  ติดที่ไม่มีแผ่น  :yoyo (78):  หาซื้อที่ไหนได้ครับ ดูในเวปประจำก็ out of stock :yoyo(30):

ลองดูในงาน BAV 2013 สิครับ อาจมี
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: popoka ที่ วันเสาร์ 26 มกราคม 2013 เวลา 19:20 น.
ขอบคุณมากครับ คงต้องไปซะแล้วงานนี้  :yoyo(29):

อ่านแล้วอยากลองเซ็ตตามเลยครับ  ติดที่ไม่มีแผ่น  :yoyo (78):  หาซื้อที่ไหนได้ครับ ดูในเวปประจำก็ out of stock :yoyo(30):

ลองดูในงาน BAV 2013 สิครับ อาจมี
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันอาทิตย์ 27 มกราคม 2013 เวลา 20:58 น.
หลังจากก้มหน้าก้มตาเซทอยู่นาน  :yoyo(37): จนรู้สึกว่าฟังเพลงอะไร ๆ ก้  :yoyo (79): แล้ว ฟังเพลงไปได้หลายวันแล้ว

พยายามหักห้ามใจไม่ไปแตะมันอีก (กัวมันหลุด) ทั้ง ๆ ที่ยังรู้สึกว่ามีบางเสียงที่คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ เบสน่าจะกระชับได้อีก เสียงร้องยังเหมือนมีรอยต่อกันระหว่างสองข้าง :yoyo (76):

วันนี้ตะบะแตก  :yoyo(25): เคาะไปเคาะมา โป๊เช๊ะ  :yoyo(1):

...
...
...

หลุดหมด  :yoyo (78): ได้เบสกระชับอย่างที่อยากได้มาอย่างเดียว  :yoyo (85): ต้องกลับไปฝึกใหม่

น้า ๆ ที่เป็นศิษย์ร่วมสำนัก เป็นไงกันบ้าง ส่งเสียงหน่อย  :yoyo (82):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: magpie ที่ วันอาทิตย์ 27 มกราคม 2013 เวลา 22:12 น.
เตรียมแผ่นไว้แล้ว 

เดี๋ยวพรุ่งนี้รอลูกไป รร  จะลองมั่วๆดูซักครึ่งวัน   :yoyo (88): 
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอาทิตย์ 27 มกราคม 2013 เวลา 22:24 น.
หลังจากก้มหน้าก้มตาเซทอยู่นาน  :yoyo(37): จนรู้สึกว่าฟังเพลงอะไร ๆ ก้  :yoyo (79): แล้ว ฟังเพลงไปได้หลายวันแล้ว

พยายามหักห้ามใจไม่ไปแตะมันอีก (กัวมันหลุด) ทั้ง ๆ ที่ยังรู้สึกว่ามีบางเสียงที่คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ เบสน่าจะกระชับได้อีก เสียงร้องยังเหมือนมีรอยต่อกันระหว่างสองข้าง :yoyo (76):

วันนี้ตะบะแตก  :yoyo(25): เคาะไปเคาะมา โป๊เช๊ะ  :yoyo(1):

...
...
...

หลุดหมด  :yoyo (78): ได้เบสกระชับอย่างที่อยากได้มาอย่างเดียว  :yoyo (85): ต้องกลับไปฝึกใหม่

น้า ๆ ที่เป็นศิษย์ร่วมสำนัก เป็นไงกันบ้าง ส่งเสียงหน่อย  :yoyo (82):

อาการเดียวกับผมครับน้าโป้
ดีหน่อยที่ช่วงนี้ที่บ้านป่วยกันทั้งบ้าน
เลยไม่มีเวลาไปยุ่งกับมัน

ผมเซทไปเซทมา แล้วต้องมาเริ่มใหม่ เกินสิบรอบแล้วครับ 555+
ถือว่าฝึกทักษะดีกว่าครับน้าโป้

หนุกดี
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันอาทิตย์ 27 มกราคม 2013 เวลา 22:25 น.
เตรียมแผ่นไว้แล้ว 

เดี๋ยวพรุ่งนี้รอลูกไป รร  จะลองมั่วๆดูซักครึ่งวัน   :yoyo (88):

ระวังติดลมเหมือนผมนะครับ

แรกๆสี่ห้าชั่วโมง

หลังๆ เซทมันทุกวันเลย แล้วก็กลับมาเริ่มใหม่

เป็นแบบนี้ ไม่จบซักกะที

 :yoyo (84):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: magpie ที่ วันจันทร์ 28 มกราคม 2013 เวลา 01:12 น.
ลูกเข้านอน ลองเซทแบบหยาบๆดู ประมาณ. 30นาที เสร็จ มานั่งฟังดู

ผลที่ได้ฟังเพลงเพราะขึ้นเลยครับ อิมเมจโฟกัสชัดขึ้น.   แต่ไอ้ช่วงที่ฟังแล้วบีบลำโพงเข้าออกแล้วจะได้ยินเสียงแคบๆ แบบเสานี่ยัง ไม่ค่อยได้เท่าไหร่


เดี๋ยววันไหนว่างๆทั้งวัน จะลองอีกซักตั้ง
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Arty ที่ วันจันทร์ 28 มกราคม 2013 เวลา 08:42 น.
หลังจากก้มหน้าก้มตาเซทอยู่นาน  :yoyo(37): จนรู้สึกว่าฟังเพลงอะไร ๆ ก้  :yoyo (79): แล้ว ฟังเพลงไปได้หลายวันแล้ว

พยายามหักห้ามใจไม่ไปแตะมันอีก (กัวมันหลุด) ทั้ง ๆ ที่ยังรู้สึกว่ามีบางเสียงที่คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ เบสน่าจะกระชับได้อีก เสียงร้องยังเหมือนมีรอยต่อกันระหว่างสองข้าง :yoyo (76):

วันนี้ตะบะแตก  :yoyo(25): เคาะไปเคาะมา โป๊เช๊ะ  :yoyo(1):

...
...
...

หลุดหมด  :yoyo (78): ได้เบสกระชับอย่างที่อยากได้มาอย่างเดียว  :yoyo (85): ต้องกลับไปฝึกใหม่

น้า ๆ ที่เป็นศิษย์ร่วมสำนัก เป็นไงกันบ้าง ส่งเสียงหน่อย  :yoyo (82):

เดินเส้นทางนี้กันทุกคนแหละครับ....เคาะไป...เดี๋ยวดีเดี๋ยวหลุด...

แต่มันจะค่อยๆพัฒนาขึ้น....แรกๆก็เลื่อนไปๆมาๆเยอะหน่อย

ต้องพยายามสังเกตุว่าเคาะไปแต่ละด้านแล้วเสียงเป็นยังไง

หลังๆจะเลื่อนน้อยลงเรื่อยๆ ครับ

สู้..สู้ ครับ.. :yoyo(24): :yoyo(24):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันจันทร์ 28 มกราคม 2013 เวลา 09:11 น.
หลังจากก้มหน้าก้มตาเซทอยู่นาน  :yoyo(37): จนรู้สึกว่าฟังเพลงอะไร ๆ ก้  :yoyo (79): แล้ว ฟังเพลงไปได้หลายวันแล้ว

พยายามหักห้ามใจไม่ไปแตะมันอีก (กัวมันหลุด) ทั้ง ๆ ที่ยังรู้สึกว่ามีบางเสียงที่คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ เบสน่าจะกระชับได้อีก เสียงร้องยังเหมือนมีรอยต่อกันระหว่างสองข้าง :yoyo (76):

วันนี้ตะบะแตก  :yoyo(25): เคาะไปเคาะมา โป๊เช๊ะ  :yoyo(1):

...
...
...

หลุดหมด  :yoyo (78): ได้เบสกระชับอย่างที่อยากได้มาอย่างเดียว  :yoyo (85): ต้องกลับไปฝึกใหม่

น้า ๆ ที่เป็นศิษย์ร่วมสำนัก เป็นไงกันบ้าง ส่งเสียงหน่อย  :yoyo (82):
เสียงเบสต้องได้มาก่อน ถูกแล้วครับ แล้วๆ ค่อยปรับ เสียงอื่นๆตามมา ให้ โทนัลบาลานซ์ดีครบ
ส่วนเรื่อง image อย่าเพิ่งไปใส่ใจ ไม่งั้นจะหลุดบ่อย
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: magpie ที่ วันจันทร์ 28 มกราคม 2013 เวลา 10:43 น.
หลังจากก้มหน้าก้มตาเซทอยู่นาน  :yoyo(37): จนรู้สึกว่าฟังเพลงอะไร ๆ ก้  :yoyo (79): แล้ว ฟังเพลงไปได้หลายวันแล้ว

พยายามหักห้ามใจไม่ไปแตะมันอีก (กัวมันหลุด) ทั้ง ๆ ที่ยังรู้สึกว่ามีบางเสียงที่คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ เบสน่าจะกระชับได้อีก เสียงร้องยังเหมือนมีรอยต่อกันระหว่างสองข้าง :yoyo (76):

วันนี้ตะบะแตก  :yoyo(25): เคาะไปเคาะมา โป๊เช๊ะ  :yoyo(1):

...
...
...

หลุดหมด  :yoyo (78): ได้เบสกระชับอย่างที่อยากได้มาอย่างเดียว  :yoyo (85): ต้องกลับไปฝึกใหม่

น้า ๆ ที่เป็นศิษย์ร่วมสำนัก เป็นไงกันบ้าง ส่งเสียงหน่อย  :yoyo (82):
เสียงเบสต้องได้มาก่อน ถูกแล้วครับ แล้วๆ ค่อยปรับ เสียงอื่นๆตามมา ให้ โทนัลบาลานซ์ดีครบ
ส่วนเรื่อง image อย่าเพิ่งไปใส่ใจ ไม่งั้นจะหลุดบ่อย

น้าครับ  เวลาเซ็ทเบส  ส่วนมากใช้เพลงอะไรกันครับ 
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันจันทร์ 28 มกราคม 2013 เวลา 19:08 น.
 :yoyo(30):
หลังจากก้มหน้าก้มตาเซทอยู่นาน  :yoyo(37): จนรู้สึกว่าฟังเพลงอะไร ๆ ก้  :yoyo (79): แล้ว ฟังเพลงไปได้หลายวันแล้ว

พยายามหักห้ามใจไม่ไปแตะมันอีก (กัวมันหลุด) ทั้ง ๆ ที่ยังรู้สึกว่ามีบางเสียงที่คิดว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้ เบสน่าจะกระชับได้อีก เสียงร้องยังเหมือนมีรอยต่อกันระหว่างสองข้าง :yoyo (76):

วันนี้ตะบะแตก  :yoyo(25): เคาะไปเคาะมา โป๊เช๊ะ  :yoyo(1):

...
...
...

หลุดหมด  :yoyo (78): ได้เบสกระชับอย่างที่อยากได้มาอย่างเดียว  :yoyo (85): ต้องกลับไปฝึกใหม่

น้า ๆ ที่เป็นศิษย์ร่วมสำนัก เป็นไงกันบ้าง ส่งเสียงหน่อย  :yoyo (82):
เสียงเบสต้องได้มาก่อน ถูกแล้วครับ แล้วๆ ค่อยปรับ เสียงอื่นๆตามมา ให้ โทนัลบาลานซ์ดีครบ
ส่วนเรื่อง image อย่าเพิ่งไปใส่ใจ ไม่งั้นจะหลุดบ่อย

น้าครับ  เวลาเซ็ทเบส  ส่วนมากใช้เพลงอะไรกันครับ

ผมใช้แผ่น Jacob track เพลงที่ 3 กับ 4 ครับและก็ Anna caram ชุด postcard From Rio
เพลงที่ 1 กับ 10 ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Kom_P ที่ วันพุธ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:43 น.
เมื่อวานเพิ่งลองเซ็ตโดยใช้แผ่นนี้ครั้งแรก หลังจากซื้อแผ่นมาตั้งแต่เริ่มกระทู้ใหม่ๆ

ใช้เซ็ตขึ้นโครงได้ง่ายมากๆเลยครับ  :yoyo (80):

แต่ Fine Tune คง อีกยาววว :yoyo(30):

ผมใช้แผ่น Jacob track เพลงที่ 3 กับ 4 ครับและก็ Anna caram ชุด postcard From Rio
เพลงที่ 1 กับ 10 ครับ

รบกวนถามน้า kr62 หน่อยครับว่า 2 แผ่นที่น้าใช้เซ็ตเบสนี่มีขายที่ร้าน Cap มั๊ยครับ

แล้วตอนนี้ผมเซ็ตเบสโดยใช้แผ่น Manger แทรคที่ 14 อยู่ พอใช้ได้มั๊ยครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพุธ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:07 น.
เมื่อวานเพิ่งลองเซ็ตโดยใช้แผ่นนี้ครั้งแรก หลังจากซื้อแผ่นมาตั้งแต่เริ่มกระทู้ใหม่ๆ

ใช้เซ็ตขึ้นโครงได้ง่ายมากๆเลยครับ  :yoyo (80):

แต่ Fine Tune คง อีกยาววว :yoyo(30):

ผมใช้แผ่น Jacob track เพลงที่ 3 กับ 4 ครับและก็ Anna caram ชุด postcard From Rio
เพลงที่ 1 กับ 10 ครับ

รบกวนถามน้า kr62 หน่อยครับว่า 2 แผ่นที่น้าใช้เซ็ตเบสนี่มีขายที่ร้าน Cap มั๊ยครับ

แล้วตอนนี้ผมเซ็ตเบสโดยใช้แผ่น Manger แทรคที่ 14 อยู่ พอใช้ได้มั๊ยครับ

อุ อุ น้าคม
สำเนาแผ่น manager ฝากน้าเติร์กมาให้ผมหน่อยได้มั๊ยครับ

 :yoyo (94):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Kom_P ที่ วันพุธ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:25 น.
อุ อุ น้าคม
สำเนาแผ่น manager ฝากน้าเติร์กมาให้ผมหน่อยได้มั๊ยครับ
 :yoyo (94):

ได้ครับพี่อาร์ท  :yoyo(5):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพุธ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:39 น.
อุ อุ น้าคม
สำเนาแผ่น manager ฝากน้าเติร์กมาให้ผมหน่อยได้มั๊ยครับ
 :yoyo (94):

ได้ครับพี่อาร์ท  :yoyo(5):

 :yoyo (81):

ขอบคุณมากๆครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพุธ 06 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 18:43 น.
เมื่อวานเพิ่งลองเซ็ตโดยใช้แผ่นนี้ครั้งแรก หลังจากซื้อแผ่นมาตั้งแต่เริ่มกระทู้ใหม่ๆ

ใช้เซ็ตขึ้นโครงได้ง่ายมากๆเลยครับ  :yoyo (80):

แต่ Fine Tune คง อีกยาววว :yoyo(30):

ผมใช้แผ่น Jacob track เพลงที่ 3 กับ 4 ครับและก็ Anna caram ชุด postcard From Rio
เพลงที่ 1 กับ 10 ครับ

รบกวนถามน้า kr62 หน่อยครับว่า 2 แผ่นที่น้าใช้เซ็ตเบสนี่มีขายที่ร้าน Cap มั๊ยครับ

แล้วตอนนี้ผมเซ็ตเบสโดยใช้แผ่น Manger แทรคที่ 14 อยู่ พอใช้ได้มั๊ยครับ
สงสัย 2 แผ่นนี้น่าจะไม่มีขายที่ cap นะครับ จริงๆใช้แผ่นอื่นก็ได้ครับ ที่ผมใช้แผ่นนี้ก็เพราะชินหูแล้วครับ
ส่วน Manger track 14 พอได้ครับ แต่อาจจะฟังยากนิดหน่อย เพราะเบสแทรคนี้จะแรงมาก
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Kom_P ที่ วันพฤหัสบดี 07 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 11:53 น.
สงสัย 2 แผ่นนี้น่าจะไม่มีขายที่ cap นะครับ จริงๆใช้แผ่นอื่นก็ได้ครับ ที่ผมใช้แผ่นนี้ก็เพราะชินหูแล้วครับ
ส่วน Manger track 14 พอได้ครับ แต่อาจจะฟังยากนิดหน่อย เพราะเบสแทรคนี้จะแรงมาก

ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: ksm ที่ วันพุธ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 12:48 น.
ขอบคุณมากครับ  :yoyo (81): :yoyo(35):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพุธ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:12 น.
เวลาผ่านไป ห้าเดือน..

ผมก็ยังเซทไม่เก่งซักกะที

แต่ก็ยังฝึกปรือ อยู่อย่างน้อย อาทิตย์ละ สามสี่วันครับ

ช่วงหลัง เปลี่ยนลำโพง เปลี่ยนสายไฟ เปลี่ยนแอมป์ใหม่

ก็เลย มีโจทย์ มาให้ฝึกตลอด...

ได้เจอ ความเปลี่ยนแปลง ต่างๆ จากการเคาะ การขยับ

ซ้าย ขวา หน้า หลัง จึ๊กๆๆ ..  :yoyo(41):

เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะ


แต่ยังไม่ล้มเลิกความพยายามครับ

อยากเก่งแบบพี่ๆน้าๆบ้าง

สู้ๆ

 :yoyo(17):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: noy8872788 ที่ วันพุธ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 14:31 น.
ความพยามอยู่ที่ไหนความเป็นหูทิพอยู่ที่นั่น.ฮิๆ
เส้นทางนี้นี้ไม่มีลิฟมีแต่บันได แต่ละขั้นมันจะเป็นฐานให้ขั้นต่อไปเรื่อยๆ
มาถึงตอนนี้..ผมว่าอาร์ทหูพัฒนาขึ้นมาเยอะพอสมควร สักปีนึงคงเข้าที่เข้าทาง หาเสียงที่ตัวเองรักได้เจอแน่นอน
เป็นกำลังใจให้ก็แล้วกัน..
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: meng ที่ วันพุธ 13 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:07 น.
5 เดือนน้อยไปครับอาร์ต อย่างน้อยๆต้อง 5 ปีขึ้นไป  :yoyo(74):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: oauu ที่ วันจันทร์ 08 เมษายน 2013 เวลา 12:06 น.
เย้อ่านจบแล้วครับเดี๋ยวต้องลองดูครับขอบคุณครับผม :yoyo (84):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันจันทร์ 08 เมษายน 2013 เวลา 12:14 น.
5 เดือนน้อยไปครับอาร์ต อย่างน้อยๆต้อง 5 ปีขึ้นไป  :yoyo(74):

 :yoyo (76):

 :yoyo(30):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: ojoa ที่ วันจันทร์ 08 เมษายน 2013 เวลา 12:22 น.
เพิงได้แผ่นนี้มาเหมือนกัน เดี๋ยวจะหาเวลาช่วงตัวเล็กหลับลองเคาะๆดูบ้างครับ  :yoyo(58):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพุธ 10 เมษายน 2013 เวลา 11:39 น.
5 เดือนน้อยไปครับอาร์ต อย่างน้อยๆต้อง 5 ปีขึ้นไป  :yoyo(74):

 :yoyo (76):

 :yoyo(30):
น้าอาร์ต ขั้นตอนไหนที่ยังไม่ได้ครับ หรือติดตรงไหน ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Artikich ที่ วันพุธ 10 เมษายน 2013 เวลา 12:25 น.
5 เดือนน้อยไปครับอาร์ต อย่างน้อยๆต้อง 5 ปีขึ้นไป  :yoyo(74):

 :yoyo (76):

 :yoyo(30):
น้าอาร์ต ขั้นตอนไหนที่ยังไม่ได้ครับ หรือติดตรงไหน ครับ

 :yoyo (81):

ขอบคุณครับพี่อู๊ด..

คือ ไม่ได้ติดอะไรหรอกครับ เพียงแต่ ผมอาจจะไม่รู้ถึงขีดจำกัดของชุดตัวเอง  ซะมากกว่ามั๊งครับ

ได้คืบจะเอาศอก ทั้งๆที่ชุดก็ง่อยๆ 555+

อีกทั้งตอนนี้เพิ่งมาเริ่มเล่น เทิร์นฯ ซึ่งตัวแปรในการเซทอัพเสียง มันมีหลากหลาย

เครื่องเล่นซีดีก็ขายทิ้งไปแล้ว

แผ่นดำ อ้างอิง ก็ไม่รุ้จะใช้แผ่นไหน ..  :yoyo(50):

ตอนนี้เลยต้องพึ่งหูตัวเองล้วนๆ ครับ

ยากส์ ดีแท้ ...

 :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพุธ 10 เมษายน 2013 เวลา 12:48 น.
ถ้างั้น ต้อง rip แผ่น XLO  เป็น file แล้วเล่นผ่าน comp หรือ streaming แทนละครับ
เพราะ turn เปิดแทรคซ้ำๆ แล้ว สงสารหัวเข็มอะครับ  :yoyo(26):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันจันทร์ 06 พฤษภาคม 2013 เวลา 19:30 น.
กลับมาถามอีกแระ  :yoyo (84):

มีคำถามมาถามว่า...ถ้าตอนนี้เราเซทได้พอใจระดับนึงแล้ว (จิง ๆ สุดฟามสามารถแล้ว)  :yoyo(33):

แล้วถ้าเราอยากได้ความลึกเพิ่มขึ้นอีกหน่อย จะทำได้โดยการเซทไม๊คับ  :yoyo(67):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันจันทร์ 06 พฤษภาคม 2013 เวลา 23:09 น.
กลับมาถามอีกแระ  :yoyo (84):

มีคำถามมาถามว่า...ถ้าตอนนี้เราเซทได้พอใจระดับนึงแล้ว (จิง ๆ สุดฟามสามารถแล้ว)  :yoyo(33):

แล้วถ้าเราอยากได้ความลึกเพิ่มขึ้นอีกหน่อย จะทำได้โดยการเซทไม๊คับ  :yoyo(67):
ต้องดูจากความลึกที่รู้สึกได้ตอนนี้ครับ ว่าลึกขนาดไหน ถ้ายังลึกไม่สุด ตามองค์ประกอบที่เป็นอยู่
ก็ยังพอเซ็ตให้ได้ความลึกที่ถูกต้องได้ เพราะความลึกที่จะให้ได้ จะมีความลึกขนาดไหนจะขึ้นอยู่กับ
1. การบันทึกเสียงของแผ่นที่นำมาเล่น
2. ความสามารถของลำโพง แอมป์ ปรี เครื่องเล่นcd turntable ขนาดห้อง
3. การเซ็ตลำโพง+แมท์ชิ่งอุปกรณ์
    :yoyo (88): ดังนั้น ที่ถามว่าจะเซ็ตให้ลึกกว่าเดิมอีกได้หรือไม่ ตอบได้เลยนะครับ ทำได้ครับ แต่ต้องเปลี่ยนเครื่องเล่นCD
เป็นรุ่นใหญ่กว่าเดิมก่อน แล้วเซ็ตลำโพงช่วยอีกที......อิอิ :yoyo(58):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: tagy ที่ วันอังคาร 07 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:11 น.
ต้องลอง ต้องลอง
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: ทองก้อน ที่ วันอังคาร 07 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:23 น.
กลับมาถามอีกแระ  :yoyo (84):

มีคำถามมาถามว่า...ถ้าตอนนี้เราเซทได้พอใจระดับนึงแล้ว (จิง ๆ สุดฟามสามารถแล้ว)  :yoyo(33):

แล้วถ้าเราอยากได้ความลึกเพิ่มขึ้นอีกหน่อย จะทำได้โดยการเซทไม๊คับ  :yoyo(67):
ต้องดูจากความลึกที่รู้สึกได้ตอนนี้ครับ ว่าลึกขนาดไหน ถ้ายังลึกไม่สุด ตามองค์ประกอบที่เป็นอยู่
ก็ยังพอเซ็ตให้ได้ความลึกที่ถูกต้องได้ เพราะความลึกที่จะให้ได้ จะมีความลึกขนาดไหนจะขึ้นอยู่กับ
1. การบันทึกเสียงของแผ่นที่นำมาเล่น
2. ความสามารถของลำโพง แอมป์ ปรี เครื่องเล่นcd turntable ขนาดห้อง
3. การเซ็ตลำโพง+แมท์ชิ่งอุปกรณ์
    :yoyo (88): ดังนั้น ที่ถามว่าจะเซ็ตให้ลึกกว่าเดิมอีกได้หรือไม่ ตอบได้เลยนะครับ ทำได้ครับ แต่ต้องเปลี่ยนเครื่องเล่นCD
เป็นรุ่นใหญ่กว่าเดิมก่อน แล้วเซ็ตลำโพงช่วยอีกที......อิอิ :yoyo(58):

โ ด น    :yoyo(60):   :yoyo(60):   :yoyo(60):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: StartProBaby ที่ วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 14:40 น.
รบกวนพี่อู๊ดชี้แนะหน่อยครับ

แทรคที่ 11 เสียงมันเหมือนร้องอยู่ข้างหลังหูผมมากกว่า ทำไมมันไม่แผ่อยู๋หลังลำโพง ผมเซ็ทอะไรผิดไปหรือเปล่า
แทรคที่ 10 ผมเลื่อนลำโพงเข้าหากันจนได้ นักร้องนักดนตรี เล่นอยู่ในจุดเดียวกันแล้วลักษณะเหมือนเสาตามที่พี่อู๊ดบอก แต่มันมีเสียงแผ่ออกมารอบช้างด้วย อันนี้เราต้องโทอินเพื่อให้เสียงที่แผ่ออกมา รวมกันอยู่ตรงกลางหรือเปล่า

ขอบคุณครับ (ดา)
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 15:24 น.
เสียงวิ่งมาที่หู อย่างน้ีผิดแน่ๆครับ ลำโพงตอนนี้วางห่างกันเท่าไรครับ
แล้วเป็นลำโพงอะไรครับ ใช้แอมป์อะไรขับครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: StartProBaby ที่ วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 16:14 น.
เสียงวิ่งมาที่หู อย่างน้ีผิดแน่ๆครับ ลำโพงตอนนี้วางห่างกันเท่าไรครับ
แล้วเป็นลำโพงอะไรครับ ใช้แอมป์อะไรขับครับ

ลำโพงห่างกัน 172 ซม.   
ห่างจากผนังหลัง 143 ซม.   
ห่างจากผนังข้าง 75 ซม.   
ระยะห่างระหว่างลำโพงถึงจุดนั่งฟัง 215 ซม.

ลำโพง Dali Epicon8  integrate amp Boulder 865 ครับพี่อู๊ด

(http://image.ohozaa.com/i/79b/h4eMr6.JPG) (http://image.ohozaa.com/view2/wUQvlKM77pSGala7)
* รูปประกอบ อาจจะไม่ชัดครับ กล้องไม่มีแฟลช
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันจันทร์ 24 มิถุนายน 2013 เวลา 22:48 น.
เท่าที่ดูจากรูป ห้องกว้าง ประมาณ 3 ม. ได้ไม๊ครับ  ลำโพงอยู่ใกล้กัน มาก พอเป็นเสา
ยังคงมีเสียงแผ่ออกมา เป็นเพราะ จากที่เห็น เสียงที่มารวมกันตรงกลางยังกว้างมากอยู่
ต้องค่อยๆ ขยับลำโพงออกจากกัน น่าจะประมาณอีก 10 cm.หน่อยๆ แล้วลองฟังใหม่
น่าจะหลุดมาอยู่ตรงกลาง แล้วค่อยๆเข้มขึ้น ตามระยะที่ห่างขึ้น ถ้าห้างมากไปเสียงจะ
แยกกัน ต้องดันกลับมาครับ แต่ระยะ190ซม. ยังไม่น่าที่จะทำให้เสียงแยกจากกันได้ครับ
    อยู่ กทม.ไม๊ ถ้าไม่ไกล หาเวลานัดกันช่วงเย็น ถ้ายังไม่เข้าใจ บางครั้งต้องได้ยินครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: StartProBaby ที่ วันอังคาร 25 มิถุนายน 2013 เวลา 15:09 น.
ห้องกว้าง 3.20 ยาว 3.9 เมตรครับ พี่อู๊ด

ผมอยู่ประจวบครับพี่อู๊ด เสียดายมาก   :yoyo (78):  ผมทำคนเดียว ขยับเองงงเอง   :yoyo(50): อยากฟังเสียงที่เซ็ทถูกต้องแล้วเป็นอย่างไรม๊ากครับพี่อู๊ด

ผมขึ้นกรุงเทพช่วง 20-25 กรกฎาคม  ไม่ทราบว่าช่วงนี้พี่อู๊ดว่างหรือเปล่าครับ ผมอยากของฟังคำแนะนำ และฟังเสียงที่ถูกต้องครับ

ขอบคุณครับ (ดา)
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: meng ที่ วันอังคาร 25 มิถุนายน 2013 เวลา 15:28 น.
ดูจากรูปลำโพงวางชิดกันเกินไปครับ

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: StartProBaby ที่ วันอังคาร 25 มิถุนายน 2013 เวลา 15:47 น.
ขอบคุณครับเฮียเม้ง  :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 25 มิถุนายน 2013 เวลา 23:40 น.
ใกล้ถึงวัน แล้วลองนัดกันครับ pm มาก็ได้
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: StartProBaby ที่ วันเสาร์ 29 มิถุนายน 2013 เวลา 01:37 น.
วันนี้ลองขยับดูอีกครั้ง ขยับห่างไปเรื่อย จนลำโพงห่างกัน 225 cm  track10 เสียงยังรวมอยู่เป็นเสาไม่ได้แยกออกครับ เสียงไม่แพร่กระจายเหมือนตอนแรกแล้ว ทุกเสียงอยู่ในขอบเขต รวมเป็นก้อน  :yoyo(16):

Track11 เสียงแผ่อยู่หลังลำโพงแต่ไม่ลึก
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันเสาร์ 29 มิถุนายน 2013 เวลา 01:46 น.
ถ้าผมอ่านแล้วเข้าใจถูกว่า "track10 เสียงยังรวมอยู่เป็นเสา  ไม่ได้แยกออกครับ"
ก็ถูกทางครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: StartProBaby ที่ วันเสาร์ 29 มิถุนายน 2013 เวลา 02:15 น.
ขอบคุณครับพี่อู๊ด ^^
ผมขยับลำโพงออกมาเรื่อยๆ เสียงยังรวมเป็นเสาอยู่ แต่แคบขึ้น ไม่คิดเหมือนกันว่าลำโพงจะห่างกันขนาดนี้ เหลือระยะข้างผนัง 49 cm (วัดจาก tweeter) เองครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันเสาร์ 29 มิถุนายน 2013 เวลา 02:20 น.
เสาแคบ ดีแล้วครับ จะแคบที่สุดประมาณ ฝ่ามือ  ถ้าได้ประมาณฟุต ก็ถือว่าดีมากแล้วครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: popoka ที่ วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2013 เวลา 17:41 น.
ทำไมแผ่นนี้หาซื้อยาจังเลยครับ หามานาน out of stock ตลอด :yoyo (99):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Fahsai ที่ วันพฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2013 เวลา 17:57 น.
ทำไมแผ่นนี้หาซื้อยาจังเลยครับ หามานาน out of stock ตลอด :yoyo (99):

ร้าน Image ชั้น 3 อัมรินทร์ยังมีอยู่ครับ  :yoyo(32):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: pleza ที่ วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2013 เวลา 01:59 น.
ชอบกระทู้นี้ไม่ได้เข้าเวปมานานมีแผ่นเซตลำโพงกันด้วย
น่าจะง่ายขึ้นเยอะเลย น่าสนุก :yoyo(23):
เป็นกำลังใจให้ทุกคนเซตกันได้นะครับ
เซตได้ไม่ได้เสียงต่างกันมากมายจริงๆ
บางชุดเสียงดีขึ้นเกิน100%เลยทีเดียว
เรื่องแบบนี้ผมงมเองร่วม2ปีกว่าจะรู้เรื่อง
พอเจอกระทู้นี้ อ่าวเขียนลงไว้หมดแล้วละเอี่ยดด้วย
มีคนแนะนำช่วยเหลือกันชื่นใจดีจังครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2013 เวลา 06:01 น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: meng ที่ วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2013 เวลา 08:04 น.
เฮียตื่นตอนตีห้ามาตอบคำถามเหรอเนี่ย  :yoyo (83):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2013 เวลา 08:09 น.
เฮียตื่นตอนตีห้ามาตอบคำถามเหรอเนี่ย  :yoyo (83):
ตื่น  ไปส่งลูกไป โรงเรียนครับเฮีย
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: chai042 ที่ วันอาทิตย์ 15 กันยายน 2013 เวลา 20:14 น.
กำลังหาแผ่นอยู่ครับ ถ้าได้แล้วจะมาลองเซ็ทมั่งเสียงคงดีขึ้นแน่ แล้วจะมารายงานครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: KLUI ที่ วันอังคาร 17 กันยายน 2013 เวลา 22:20 น.
ห้องผม set ยังไงก็ไม่ลงตัว สงสัยต้องอาศัยประสบการณ์ อีก หลายปี
 :yoyo (99): :yoyo (99):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 17 กันยายน 2013 เวลา 22:41 น.
ค่อยเป็นค่อยไปครับ ถ้ามีเสียงอ้างอิง ก็จะทำได้เร็วขึ้น
เช่น เทียบกับเสียง ไวโอลิน กีตาร์ เปียโน ตัวจริง
ถ้าได้โทนคล้ายๆ ก็พอได้ครับ เพราะเหมือนเป๊ะ
มันเป็นไปไม่ได้ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: StartProBaby ที่ วันอังคาร 17 กันยายน 2013 เวลา 23:59 น.
น้องขลุ่ย line มาเลย ทำโน๊ตย่อให้ ^^
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: KLUI ที่ วันพุธ 18 กันยายน 2013 เวลา 00:54 น.
น้องขลุ่ย line มาเลย ทำโน๊ตย่อให้ ^^
ขอบคุณครับพี่ดา ผมคงค่อยเป็น ค่อยไป มาเล่นชุดบ้านรายละเอียดเยอะจริงๆ
คงอาศัยประสบการณ์อีกพอควร
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันพุธ 18 กันยายน 2013 เวลา 01:06 น.
ลองเข้าไปอ่านแนวผมวางแล้วกันนะครับ อาจจะไม่ Perfect นัก แต่คิดว่าน่าจะพอได้ครับ http://forum.thaidvd.net/index.php?s=&showtopic=174140&view=findpost&p=3187385

ไม่กล้า Post เขียนแล้ว Que เกรงใจ จกท.เค๊าครับ  :yoyo(21):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันพุธ 18 กันยายน 2013 เวลา 08:58 น.
เห็นกระทู้นี้แล้วคิดถึง...ไม่ได้เซทมานานแล้ว  :yoyo(74):

ฟังเพลงอย่างเดียวเลย  :yoyo (93):

เดวถ้าได้ของครบคงเริ่มเซทกันใหม่อีกครั้ง ต้องรบกวนขอความรู้พี่อู๊ดอีกมากนะคับ  :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: tum55 ที่ วันพฤหัสบดี 19 กันยายน 2013 เวลา 11:36 น.
ใด้dacมาใหม่ เป็นตัว audio gd nfb 7.32 เป็นchip sable ตัวเดิมเป็น audio gd nfb 1wm เป็นchip wolfson เสียงที่ใด้หลังเปลี่ยนแดคตัวใหม่ มันชัดมาก จนรู้สึกว่ามัด กัดหู เสียงมันกร้าวเกินไป ปรายไม่พริ้ว คิดในใจไม่น่าหาเรื่องเลยตู :yoyo(42):  พอจะมีวิธีเซ็ทลำโพงช่วยใด้รึป่าวครับ :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 19 กันยายน 2013 เวลา 17:39 น.
ใด้dacมาใหม่ เป็นตัว audio gd nfb 7.32 เป็นchip sable ตัวเดิมเป็น audio gd nfb 1wm เป็นchip wolfson เสียงที่ใด้หลังเปลี่ยนแดคตัวใหม่ มันชัดมาก จนรู้สึกว่ามัด กัดหู เสียงมันกร้าวเกินไป ปรายไม่พริ้ว คิดในใจไม่น่าหาเรื่องเลยตู :yoyo(42):  พอจะมีวิธีเซ็ทลำโพงช่วยใด้รึป่าวครับ :yoyo(65):
แสดงว่า เสียงในชุดตอนนี้ ผิดโทนแล้วครับ เสียงจัด การเซ็ตลำโพงช่วย จะช่วยได้เพียงบางส่วน
เพราะ เสียงกลางแหลม มันมากเกินไป ต้องปรับโทนเสียงในชุด ให้ได้โทนที่ถูกก่อน คือ มีโทนัล
บาลานซ์ที่ดี มีเสียง สูง กลาง ต่ำ ออกมาพอๆกัน ไม่มีเสียงไหนมากกว่าเสียงอื่น 
   ลองบอกอุปกรณ์ร่วม ว่ามีอะไร ยี่ห้ออะไรบ้าง ถ้าเป็นยี่ห้อที่ผมพอรู้จัก ก็อาจหาทางแก้ได้ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: tum55 ที่ วันพฤหัสบดี 19 กันยายน 2013 เวลา 18:50 น.
ใด้dacมาใหม่ เป็นตัว audio gd nfb 7.32 เป็นchip sable ตัวเดิมเป็น audio gd nfb 1wm เป็นchip wolfson เสียงที่ใด้หลังเปลี่ยนแดคตัวใหม่ มันชัดมาก จนรู้สึกว่ามัด กัดหู เสียงมันกร้าวเกินไป ปรายไม่พริ้ว คิดในใจไม่น่าหาเรื่องเลยตู :yoyo(42):  พอจะมีวิธีเซ็ทลำโพงช่วยใด้รึป่าวครับ :yoyo(65):
แสดงว่า เสียงในชุดตอนนี้ ผิดโทนแล้วครับ เสียงจัด การเซ็ตลำโพงช่วย จะช่วยได้เพียงบางส่วน
เพราะ เสียงกลางแหลม มันมากเกินไป ต้องปรับโทนเสียงในชุด ให้ได้โทนที่ถูกก่อน คือ มีโทนัล
บาลานซ์ที่ดี มีเสียง สูง กลาง ต่ำ ออกมาพอๆกัน ไม่มีเสียงไหนมากกว่าเสียงอื่น 
   ลองบอกอุปกรณ์ร่วม ว่ามีอะไร ยี่ห้ออะไรบ้าง ถ้าเป็นยี่ห้อที่ผมพอรู้จัก ก็อาจหาทางแก้ได้ครับ
อุปกรณ์ที่ผมใช้
ลำโพง  wharfedel opus 1
dac   audio gd nfb 7.32   
pre   rotel rc990
power rotel rb990
สายrca qed signature
สายลำโพง pad musaeus BI-WIRE+JUMPER NORDOST
สายไฟ THE HULK เข้า power  , yarbo 7000 เข้า pre , monster powerline200เข้า dac
เล่นไฟล์ผ่านโปรแกรม jriver ครับ(http://<a href="http://pic.free.in.th/id/ec9f402e5a7e89c9cb8705df5ee75fae"  target="_blank"><img border="0" src="http://image.free.in.th/v/2013/ig/130919062828.jpg" alt="images by free.in.th" /></a>)
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: tum55 ที่ วันพฤหัสบดี 19 กันยายน 2013 เวลา 18:52 น.
(http://image.free.in.th/v/2013/ig/130919062828.jpg) (http://pic.free.in.th/id/ec9f402e5a7e89c9cb8705df5ee75fae)
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: StartProBaby ที่ วันพฤหัสบดี 19 กันยายน 2013 เวลา 19:06 น.
audio gd nfb 7.32 ที่ได้มาเป็นมือ 1 หรือมือ 2 ครับคุณตั้ม

ถ้าเป็นของใหม่ ผมเคยใช้ nfb7 มาก่อนนานพอสมควร ช่วงแรกเสียงมันจะคมชัดมาก ไดนามิคดี ต้องเบิร์นนานๆ สักหน่อยครับ เสียงถึงจะลงตัวขึ้นครับ

ตัวนี้รายละเอียดกับช่องไฟได้ดี แหลมพริ้วๆ มีแน่นอนครับ ^^
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: tum55 ที่ วันพฤหัสบดี 19 กันยายน 2013 เวลา 19:18 น.
audio gd nfb 7.32 ที่ได้มาเป็นมือ 1 หรือมือ 2 ครับคุณตั้ม

ถ้าเป็นของใหม่ ผมเคยใช้ nfb7 มาก่อนนานพอสมควร ช่วงแรกเสียงมันจะคมชัดมาก ไดนามิคดี ต้องเบิร์นนานๆ สักหน่อยครับ เสียงถึงจะลงตัวขึ้นครับ

ตัวนี้รายละเอียดกับช่องไฟได้ดี แหลมพริ้วๆ มีแน่นอนครับ ^^
ใด้มือสองครับ อายุไม่ถึงปี แต่ตอนนี้ก็เปิดเบรินทิ้งไว้อยู่ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันศุกร์ 20 กันยายน 2013 เวลา 12:34 น.
Opus1 เป็นลำโพงที่เลือกแอมป์พอควร  ครับ ถ้ากำลังไม่ถึง กลางแหลมจะจัด
ซึ่งผมไม่แน่ใจ ว่าแอมป์ คุมลำโพงอยู่ไม๊ เพราะ ไม่เคยฟัง rb990 เลยครับ
ตัวที่ทำให้เสียงจัด  ก็มี audiogd อีกตัว  ถ้าแบบนี้ ลองหาสาย ac แบบพื้นๆ
หรือที่แถมมากับเครื่อง มาลองเสียบใช้ที่ปรี กับเพาเวอร์ ดูว่า อาการเสียงจัด
ลดลงหรือไม่ สาย ac ดีๆ มักจะมีบุคคลิก ต้องระวัง ไม่ให้บุคคลิกนั้น ไปเสริม
จุดเสียในระบบ  ลองกลับไปหาสาย ธรรมดา ซึ่งมีบุคคลิกน้อยกว่า มัน จะทำให้
เรารู้จัก เสียงในชุดของเราครับ  แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่ได้ อาจต้องรอจนกระทั่ง
Audio gd เข้าที่ก่อนครับ  แล้วค่อยหาวิธีอื่น
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: pleza ที่ วันศุกร์ 20 กันยายน 2013 เวลา 13:16 น.
pad musaeus BI-WIRE
แล้วทำไมต้องมี+JUMPER NORDOST ด้วยละ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: tum55 ที่ วันศุกร์ 20 กันยายน 2013 เวลา 14:12 น.
pad musaeus BI-WIRE
แล้วทำไมต้องมี+JUMPER NORDOST ด้วยละ
ลำโพงเป็นแบบ tri-wire ครับ ขั่วลำโพงจะมี 3ชุดต่อข้างครับ แยกสูง กลาง ตำครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: tum55 ที่ วันศุกร์ 20 กันยายน 2013 เวลา 14:21 น.
Opus1 เป็นลำโพงที่เลือกแอมป์พอควร  ครับ ถ้ากำลังไม่ถึง กลางแหลมจะจัด
ซึ่งผมไม่แน่ใจ ว่าแอมป์ คุมลำโพงอยู่ไม๊ เพราะ ไม่เคยฟัง rb990 เลยครับ
ตัวที่ทำให้เสียงจัด  ก็มี audiogd อีกตัว  ถ้าแบบนี้ ลองหาสาย ac แบบพื้นๆ
หรือที่แถมมากับเครื่อง มาลองเสียบใช้ที่ปรี กับเพาเวอร์ ดูว่า อาการเสียงจัด
ลดลงหรือไม่ สาย ac ดีๆ มักจะมีบุคคลิก ต้องระวัง ไม่ให้บุคคลิกนั้น ไปเสริม
จุดเสียในระบบ  ลองกลับไปหาสาย ธรรมดา ซึ่งมีบุคคลิกน้อยกว่า มัน จะทำให้
เรารู้จัก เสียงในชุดของเราครับ  แต่ถ้าเปลี่ยนแล้วยังไม่ได้ อาจต้องรอจนกระทั่ง
Audio gd เข้าที่ก่อนครับ  แล้วค่อยหาวิธีอื่น
ผมลองเอาสายไฟThe hulkออกจากเพาเวอร์แล้วแทนที่ด้วยmonster powerline ช่วยลดความกร้าวใด้พอสมควร  ช่วงนี้ก็เบรินaudio gd ไปก่อนครับ  :yoyo(48):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: artwhan ที่ วันพฤหัสบดี 26 กันยายน 2013 เวลา 16:49 น.
กำลังหาอยู่พอดีเลย ห้องเล็กลำโพงใหญ่ เซตยังไงๆก็ยังไม่ลงตัว..  ต้องกลับไปลอง :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: pleza ที่ วันพฤหัสบดี 26 กันยายน 2013 เวลา 17:09 น.
pad musaeus BI-WIRE
แล้วทำไมต้องมี+JUMPER NORDOST ด้วยละ
ลำโพงเป็นแบบ tri-wire ครับ ขั่วลำโพงจะมี 3ชุดต่อข้างครับ แยกสูง กลาง ตำครับ
JUMPER NORDOSTผมว่าเสียงมันคนละทางกับpadเลยนะ
น่าจะหาJUMPER padเสียงจะได้กลมกลืนมากกว่าไม่แหลมโด่ง
แต่ไม่รู้ว่าpadมีJUMPER ขายป่าว
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: chai042 ที่ วันศุกร์ 27 กันยายน 2013 เวลา 21:17 น.
ได้แผ่นมาแล้ว จะลองเซ็ทครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันพุธ 23 ตุลาคม 2013 เวลา 13:37 น.
กลับมาถามอีกแระ  :yoyo (84):

ตอนนี้เล่นแต่เทิร์นอย่างเดียว พอจะเซทก้เอา cd เซท ได้เบสที่กระชับ ไม่ก้องแล้ว แต่พอกลับมาฟังเทิร์น เบสมันล้นเบยยยย  :yoyo(64):

ขอคำแนะนำหน่อยคับ มีวิธีไหนพอช่วยได้บ้างคับ จะเซทจากเทิร์นเลยคงลำบากน่าดู  :yoyo(33):ปอลิง  :yoyo(61): แผ่น xlo มีทำเป็นแผ่นเสียงไม๊  :yoyo (100):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพุธ 23 ตุลาคม 2013 เวลา 13:57 น.
โป้ใช้ cd เซ็ตเหมือนเดิมก็ได้  แต่เซ็ต ลำโพงลด เบส ให้ลดลงนิด เวลาฟัง turn จะได้พอดี
หรือ ปรับนน.กด ที่หัวเข็ม ลดลงนิด เพื่อให้เบสลดนิดๆ ก็พอไหว
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: meng ที่ วันพุธ 23 ตุลาคม 2013 เวลา 14:25 น.
มันควรจะดีเหมือนกันนะครับ

เทิร์นอาจยังเซ็ทไม่ดีพอ  :yoyo(67):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Teatree ที่ วันพุธ 23 ตุลาคม 2013 เวลา 17:05 น.
ผมว่าน้าโป้เปลี่ยนCDดีก่าคับ :yoyo (100):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันศุกร์ 25 ตุลาคม 2013 เวลา 10:21 น.
เดวเสาร์นี้จะลองเซทเบสดูอีกที เผื่อฟลุ๊ก  :yoyo(13):

ด้วยความที่ฟังไม่เก่ง + เซทยิ่งไม่เก่งเข้าไปอีก ผมเลยเซทแบบนี้พอไหวไม๊คับ

เริ่มด้วยเซทเบส ต่อด้วย xlo แทรค 10 mono inphase พอได้เสาแล้ว กลับไปเริ่มเซทเบสอีกที (จิง ๆ ทำแบบนี้ทุกทีเลย มันจะขยับเบสได้ดีขึ้นอีกหน่อย) แล้วค่อยต่อด้วย xlo อีกที เป็นอันจบพิธี

 :yoyo (84): แค่นี้ก้หมดเวลาไปหลายชั่วโมงแล้ว

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันศุกร์ 25 ตุลาคม 2013 เวลา 11:53 น.
จริงๆ จะแบบไหนก็ได้ ตามที่เรา สามารถ ฟังแล้วแยกแยะ ความแตกต่างได้ครับ
วิธี ไหน ก็ต้องใช้เวลา จะมากจะน้อยเท่านั้นครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันจันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:06 น.
 :yoyo(65):
พี่อู๊ดครับ
 แทรกที่11 ผมได้ยินเสียงคนตรีลอยอยู่บนหัวทั้งห้อง และเสียงคนร้องกลับลอยเหมือนกัน อันนี้ผมผิดใช่ไหมครับ
จะต้องขยับลำโพงยังไงดีครับ
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันจันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:17 น.
แทรก12 เสียงดนตรีและคนร้องเหมือนลอยอยุ่บนอากาศเป็นจุดคล้ายๆโทรโข่งพูดออกมา แต่เสียงเบสของผมลงถึงพื้นเลยครับ อันนี้แนะนำว่าอย่างไรดีครับ
ขอบคุณคัรบพี่ :yoyo(38):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันพุธ 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 19:04 น.
จริงแล้วจะมาตอบ คุณ yosavee แต่จริงแล้วน่าจะตอบรวมๆๆ ดีกว่า

ผมขอเดาก่อนนะ ผมว่านะจุดที่หลายคนอาจจะละเลยก่อนการ Set เลย ก็น่าจะเป็น รูปนี้นะครับ

(http://i608.photobucket.com/albums/tt164/kr62/Screenshot2012-09-20at111558PM_zpsb29d039d.png)

แบ่งห้องออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน  วางลำโพงอยู่บริเวณเส้นแบ่งที่ 1    ส่วนต่ำแหน่งนั่งฟัง อยู่บริเวณ เส้นแบ่งที่ 2 วางลำโพงทั้งสองข้างให้ห่างกัน พอๆกับระยะห่างของลำโพงกับจุดนั่งฟัง (นับจาก Tweeter นะครับ)

อ้างถึง
แทรก12 เสียงดนตรีและคนร้องเหมือนลอยอยุ่บนอากาศเป็นจุดคล้ายๆโทรโข่งพูดออกมา แต่เสียงเบสของผมลงถึงพื้นเลยครับ

จริงแล้ว Stereo Out Of Phase เสียงที่เราจะจับได้ง่ายสุดเนี่ย คือ เบสครับ มันต้องบางอย่างเห็นได้ชัด ลองเทียบกับ Track 13 ดูครับ ไม่จับรวมกันเป็นก้อน (ลองเทียบ Track 10 และ 11 อันนี้ก็จับเบสได้อีก เบส Track 11 และ 12 จะใกล้เคียงกัน เพราะมัน Out Phase เบส Track 10 จะมาก เพราะมันรวมตัวกัน) การจับเสียงร้องผมว่ายากแฮะ เพราะ จริงแล้ว นักร้องเองก็ไม่ได้ร้องกางเป๊ะด้วยเอียงซ้ายมาเล็กน้อย (Track 13) แต่ถ้าฟังโดยรวมจะฟังสบายกว่า Track 12

ถ้าสงสัย อาจจะลองกับหูฟัง เอาแบบ สวมหู ก็ได้ครับ จะสังเกตุได้ง่ายดี ถึงความแตกต่าง แล้วค่อยมา Set ก็ได้นะครับ (ให้ดีฟังมันทุก Track ที่ต้องการ Set มันเห็นชัดดีว่าเสียงจริงๆๆแล้วมันควรเป็นอย่างไร เพราะ หูฟังมันไม่ต้องวางลำโพง แต่อาจจะต้องใช้ของดีหน่อย) แต่เรื่องเบสเนี่ย ผมบอกได้เลยว่า มันเป็นแค่เส้นบางๆๆมากๆๆ (ต้อง Set มันไม่บูมก่อน เป็นอย่างแรก ทำอย่างไร ก็ ตามข้อ 1 ครับ) ขยับระดับ เซนติ เมื่อเข้าใกล้จุดที่มันเกือบสมดุลแล้ว เสียงมันจะแตกต่างกัน (ระหว่าง แหลมมาก กับ เบสมาก) ถ้าให้ดีอาจจะต้องมีประสบการณ์ที่เราไปฟังกับคนอื่นที่เค๊า Set ดี แล้วเบสมันออกมาเป็นยังไงจะเป็นประโยชน์มาก บอกตรงว่าฟังยากสักเล็กน้อย ผมเอง Set คิดว่าพอดีแล้ว ต่อไปคือเพลงครับ มันจะช่วยท่านเองในการปรับอีกสักเล็กน้อย แต่ ถ้าเบสมากอย่าง ที่ คุณ คุณ yosavee ว่า อาจจะต้องเริ่มขั้นตอน 1-4 ก่อนเลยครับ หลายคนละเลย ประเด็นนี้ไป แต่ผมได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นจริง โดย เฉพาะการวางลำโพงที่ ผมเขียนไว้ตอนต้น ใน ข้อ 1 ครับ แล้วก็มายืนยัน ว่ามันเป็นบรรทัดฐาน เกือบทุกห้อง เริ่มต้น ต้องแบบนี้ก่อนครับ ตราบใด กระบี่ยังไม่ได้อยู่ที่ใจ นะครับ เพราะ เซียน ก็เคยเห็นมาแล้ว ฟังแล้วขยับในจุดที่ใกล้เคียงได้เลย

มือใหม่หัดเล๋นแผ่นเสียงนะครับ ผมเองก็เป็นนะเรื่องว่า Set จาก CD แล้ว เสียง Ok พอมาใช้แผ่นเสียง มันกลับไม่ใช่เพราะ เบสมันมากกว่า ฮิฮิ ผมเล่นเอาง่ายเลยครับ ปรับน้ำหนัก หัวเข็มให้มันน้อยลงครับ เบสมันก็จะน้อยลง ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกหรือเปล่า จริงแล้ว เครื่องเล่นผมเบื้องต้น ลองทั้งใช้ EQ Pre ในตัว Denon กับ ไม่ใช้ ใช้ MM ใน Intg ของ Teac สัญญาณ ที่ EQ Pre มากับเครื่องดันแรงกว่า MM ใน Intg สะอีก ผมก็ใช้วิธีการ ปรับน้ำหนัก เนี่ยแหละครับ เข็มแผ่นมันก็แปลกนะ ปรับนะมันก็ไม่เยอะ ระหว่าง 1.6-1.8 คือ ปรับแล้วมันเห็นผลในเรื่องเบสจริงๆๆครับ ยังไงเฮียเม้งมาตอบหน่อยเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยครับ หรือ มันจะปรับอะไรให้ได้มากกว่านั้นอีกครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันพุธ 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 19:20 น.
เดวเสาร์นี้จะลองเซทเบสดูอีกที เผื่อฟลุ๊ก  :yoyo(13):

ด้วยความที่ฟังไม่เก่ง + เซทยิ่งไม่เก่งเข้าไปอีก ผมเลยเซทแบบนี้พอไหวไม๊คับ

เริ่มด้วยเซทเบส ต่อด้วย xlo แทรค 10 mono inphase พอได้เสาแล้ว กลับไปเริ่มเซทเบสอีกที (จิง ๆ ทำแบบนี้ทุกทีเลย มันจะขยับเบสได้ดีขึ้นอีกหน่อย) แล้วค่อยต่อด้วย xlo อีกที เป็นอันจบพิธี

 :yoyo (84): แค่นี้ก้หมดเวลาไปหลายชั่วโมงแล้ว

ทำไมไม่เริ่มตามวิธี ตั้งแต่ ข้อ 1-8 เลยละครับ (ทำตามลำดับ อ่านให้เข้าใจก่อนก็ได้ครับ ระหว่างอ่าน ก็อาจจะหาหูฟัง มาลอง Track ก่อนก็ได้ มี แผ่นแล้ว อาจจะ Rip เป็น File ไว้ฟังในคอมก็ได้ครับ อ่านไปมันจะได้เข้าใจมากขึ้น) เพราะผม ลอง แล้ว Work ครับ ก่อนหน้า ผมจะข้ามหมด มาทำ Track 10 และ 11 เมื่อวาน ได้ไปอ่านที่ Web คันหู (อันเดียวกันกับ อันนี้แหละครับ) แล้วก็ไป Work Shop การวางลำโพงมา เลยเข้าลูก อ้อ ครับ เพราะ ข้อ 1 กับ ข้อ 2 วางไปแล้วสองห้อง มันเป็นเช่นนั้นจริงครับ อย่างน้อยมันช่วยเรื่อง ลดResonant ของห้อง ก็เลยได้เบสที่ถูกต้องไปด้วยครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันพุธ 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:15 น.
เดวเสาร์นี้จะลองเซทเบสดูอีกที เผื่อฟลุ๊ก  :yoyo(13):

ด้วยความที่ฟังไม่เก่ง + เซทยิ่งไม่เก่งเข้าไปอีก ผมเลยเซทแบบนี้พอไหวไม๊คับ

เริ่มด้วยเซทเบส ต่อด้วย xlo แทรค 10 mono inphase พอได้เสาแล้ว กลับไปเริ่มเซทเบสอีกที (จิง ๆ ทำแบบนี้ทุกทีเลย มันจะขยับเบสได้ดีขึ้นอีกหน่อย) แล้วค่อยต่อด้วย xlo อีกที เป็นอันจบพิธี

 :yoyo (84): แค่นี้ก้หมดเวลาไปหลายชั่วโมงแล้ว

ทำไมไม่เริ่มตามวิธี ตั้งแต่ ข้อ 1-8 เลยละครับ (ทำตามลำดับ อ่านให้เข้าใจก่อนก็ได้ครับ ระหว่างอ่าน ก็อาจจะหาหูฟัง มาลอง Track ก่อนก็ได้ มี แผ่นแล้ว อาจจะ Rip เป็น File ไว้ฟังในคอมก็ได้ครับ อ่านไปมันจะได้เข้าใจมากขึ้น) เพราะผม ลอง แล้ว Work ครับ ก่อนหน้า ผมจะข้ามหมด มาทำ Track 10 และ 11 เมื่อวาน ได้ไปอ่านที่ Web คันหู (อันเดียวกันกับ อันนี้แหละครับ) แล้วก็ไป Work Shop การวางลำโพงมา เลยเข้าลูก อ้อ ครับ เพราะ ข้อ 1 กับ ข้อ 2 วางไปแล้วสองห้อง มันเป็นเช่นนั้นจริงครับ อย่างน้อยมันช่วยเรื่อง ลดResonant ของห้อง ก็เลยได้เบสที่ถูกต้องไปด้วยครับ

น้าอำเภอ ข้อ 1 ใช้กะห้องผมไม่ได้คับ  :yoyo (99): ห้องผม 4X4 ตามสูตรนี้ระยะห่างระหว่างลำโพงกับตำแหน่งนั่งฟังมันใกล้กันเกินไปคับแค่ 1.3 ม. เอง  :yoyo(30):

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันพุธ 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 22:58 น.
เดวเสาร์นี้จะลองเซทเบสดูอีกที เผื่อฟลุ๊ก  :yoyo(13):

ด้วยความที่ฟังไม่เก่ง + เซทยิ่งไม่เก่งเข้าไปอีก ผมเลยเซทแบบนี้พอไหวไม๊คับ

เริ่มด้วยเซทเบส ต่อด้วย xlo แทรค 10 mono inphase พอได้เสาแล้ว กลับไปเริ่มเซทเบสอีกที (จิง ๆ ทำแบบนี้ทุกทีเลย มันจะขยับเบสได้ดีขึ้นอีกหน่อย) แล้วค่อยต่อด้วย xlo อีกที เป็นอันจบพิธี

 :yoyo (84): แค่นี้ก้หมดเวลาไปหลายชั่วโมงแล้ว

ทำไมไม่เริ่มตามวิธี ตั้งแต่ ข้อ 1-8 เลยละครับ (ทำตามลำดับ อ่านให้เข้าใจก่อนก็ได้ครับ ระหว่างอ่าน ก็อาจจะหาหูฟัง มาลอง Track ก่อนก็ได้ มี แผ่นแล้ว อาจจะ Rip เป็น File ไว้ฟังในคอมก็ได้ครับ อ่านไปมันจะได้เข้าใจมากขึ้น) เพราะผม ลอง แล้ว Work ครับ ก่อนหน้า ผมจะข้ามหมด มาทำ Track 10 และ 11 เมื่อวาน ได้ไปอ่านที่ Web คันหู (อันเดียวกันกับ อันนี้แหละครับ) แล้วก็ไป Work Shop การวางลำโพงมา เลยเข้าลูก อ้อ ครับ เพราะ ข้อ 1 กับ ข้อ 2 วางไปแล้วสองห้อง มันเป็นเช่นนั้นจริงครับ อย่างน้อยมันช่วยเรื่อง ลดResonant ของห้อง ก็เลยได้เบสที่ถูกต้องไปด้วยครับ

น้าอำเภอ ข้อ 1 ใช้กะห้องผมไม่ได้คับ  :yoyo (99): ห้องผม 4X4 ตามสูตรนี้ระยะห่างระหว่างลำโพงกับตำแหน่งนั่งฟังมันใกล้กันเกินไปคับแค่ 1.3 ม. เอง  :yoyo(30):

น่าลอง นะครับ ถ้าวาง จุดนั่งฟัง ได้ แล้วจะรู้ว่า มีอะไรอีกหลายๆๆอย่าง ที่ คุณ Poe อาจจะไม่เคยได้ยินกับลำโพงตัวเองครับ (จุดนี้ทำให้ผมได้รู้ข้อเด่น ของลำโพง Polk RTI A7 ใครว่ากัดหู ผมว่าไม่เลยครับ ผมว่ามันให้รายละเอียดเสียงได้ดีมากต่างหาก หรือ จะกลบเสียง ที่มันเด่นออก ก็ยังได้ ด้วยการขยับลงเพื่อเพิ่มเบสให้มัน แต่เพียงเล็กน้อยนะครับ เสียงมันเป็นคลื่น ใช่ว่า ขยับเข้าลำโพงจนสุดห้อง เบสก็อาจจะไม่มีก็ได้ กลายเป็นว่า มันมีกับจุดที่เราไม่ได้นั่งฟัง บางคนเค๊าเรียกว่าคลานเบสเพื่อหาจุดนั่งฟัง หรือ จะค่อยเลื่อนขึ้นมา มันฟังยากเกิน เหมือนเลื่อนลอยครับ) ในห้องดูหนัง ผมเองก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันครับ ห้อง ยาว ไม่ถึง สี่เมตรด้วย (แต่รูปทรงเป็นผืนผ้า เพราะติด Build In เมื่อก่อนติดตรงที่ว่าเบสมันน้อยเกินจริง แต่พอวางได้จุด เบสมันมาจากไหนไม่รู้ จากจุดนั่งฟัง) เพียงแต่ว่า เมื่อขยับจุดนั่งลงมา ก็อาศัย ใช้การห่างของลำโพงมากขึ้น + Toe In ครับ แต่ห้อง ทำงานเนี่ย เป๊ะๆๆครับ เพราะ ห้องยาว ถึง 5.8 เมตร ครับ กว้าง 5 เมตรได้ เสียงเป็นเรื่องที่แปลก ไม่มีเนื้อที่ ก็จะไม่ได้ยินเสียงลึก หลังลำโพง แล้วก็ เสียหลังจุดนั่งฟัง (มิติที่ 3)นะครับ แต่ การวางลักษณะนี้ มีข้อดี คือ ได้จุดเบสที่ Set ง่ายครับ มีห้องนอนห้องเดียวเท่านั้น ที่ทำไม่ได้ ติดเตียง เลยใช้ระยะที่ห่างของลำโพงช่วยเอา เสียงไม่เอียงเป็นใช้ได้ วางลำโพงเกือบชิดเตียงเลยครับ เอาแค่ฟังดี แต่ไม่ได้คาดหวังให้มันมีลึก หรือ มิติหลังครับ

การวางแบบนี้ จริงแล้วต้องขอบคุณ คนทำ Work Shop ให้ต่างหากละครับ ทำให้เรารู้ โดยการที่เราไม่ต้องเหนื่อยแรงขยับ เพียงแต่ฟังแล้วจับสังเกตุ เรื่องเบสมากน้อยเนี่ย จริงแล้ว มันไม่ง่ายเลยสำหรับการฟัง เพราะส่วนมากจะรู้ว่า Boom แต่เหมาะมันอยู่ตรงจุดไหน แล้วยิ่งเป็นลำโพงร้อยพ่อพันธ์แม่ ยิ่งไปกันใหญ่ เพราะบางทีเราก็ไม่รู้ว่า ลำโพงที่เราเล่น มันให้ได้ขนาดไหนแล้วเสียงที่ได้มันเป็นยังไงด้วยซ้ำครับ มีทางเดียวก็ต้องอาศัยการฟังนอกบ้านตัวเอง กับ ห้อง หรือ ชุด ที่ดีที่สุดแล้วในการวางลำโพงนั้นเองครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 00:21 น.
:yoyo(65):
พี่อู๊ดครับ
 แทรกที่11 ผมได้ยินเสียงคนตรีลอยอยู่บนหัวทั้งห้อง และเสียงคนร้องกลับลอยเหมือนกัน อันนี้ผมผิดใช่ไหมครับ
จะต้องขยับลำโพงยังไงดีครับ
ขอบคุณครับ

จริงๆ จะต้อง ลอยเป็นฉาก อยู่หลังลำโพง โฟกัสไม่มี ทุกเสียงจะหาต่ำแหน่ง
ไม่ได้เลยครับ ความสูงขึ้นอยู่กับ ศักยภาพของลำโพง ถ้าเป็นลำโพงตั้งพื้น
ที่ดีหน่อย อย่างน้อยควรได้ความสูงพอๆกับคนปรกติยืนครับ
      แต่เสียงลอยอยู่บนหัวทั้งห้องนี่ แสดงว่าห้องต้องก้องมากๆครับ เพราะ
ปรกติไม่น่าที่จะลอยอยู่เหนือต่ำแหน่งนั่งฟัง

แทรก12 เสียงดนตรีและคนร้องเหมือนลอยอยุ่บนอากาศเป็นจุดคล้ายๆโทรโข่งพูดออกมา แต่เสียงเบสของผมลงถึงพื้นเลยครับ อันนี้แนะนำว่าอย่างไรดีครับ
ขอบคุณคัรบพี่ :yoyo(38):

      ถ้าเป็นแบบนี้ ถูกต้องแล้วครับ ลองฟังแทรค 13 เทียบความแตกต่างกับ แทรค 12 ด้วยนะครับ
ปรกติ แทรค13 มีโฟกัส ถ้าเซ็ตได้ดี จะขึ้นเป็นบอดี้คนร้อง ฟังแล้วจะรับรู้ได้ถึงต่ำแหน่งของดนตรี
เสียงเบส จะหนาเข้ม  กระชับ ทิ้งตัวลงพิ้น เสียงคนร้องจะมีเสียงก้อง กระจายออกในอากาศในช่วง
ที่ร้องจบท่อน บางช่วงครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 00:27 น.
น้าอำเภอ ข้อ 1 ใช้กะห้องผมไม่ได้คับ  :yoyo (99): ห้องผม 4X4 ตามสูตรนี้ระยะห่างระหว่างลำโพงกับตำแหน่งนั่งฟังมันใกล้กันเกินไปคับแค่ 1.3 ม. เอง  :yoyo(30):

 :yoyo(15):อะอะ..ไม่ต้องบอกว่า ไม่ได้เลย โป้ ห้องพี่ก็ 4x4 ม. เหมือนกัน ลำโพงก็ตัวเบ่อเร่อ ยังได้เลย :yoyo(10):
 :yoyo(18):อย่างนี้มันน่า  :yoyo(37): :yoyo(8):  :yoyo(21): :yoyo(9):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 08:39 น.
น้าอำเภอ ข้อ 1 ใช้กะห้องผมไม่ได้คับ  :yoyo (99): ห้องผม 4X4 ตามสูตรนี้ระยะห่างระหว่างลำโพงกับตำแหน่งนั่งฟังมันใกล้กันเกินไปคับแค่ 1.3 ม. เอง  :yoyo(30):

 :yoyo(15):อะอะ..ไม่ต้องบอกว่า ไม่ได้เลย โป้ ห้องพี่ก็ 4x4 ม. เหมือนกัน ลำโพงก็ตัวเบ่อเร่อ ยังได้เลย :yoyo(10):
 :yoyo(18):อย่างนี้มันน่า  :yoyo(37): :yoyo(8):  :yoyo(21): :yoyo(9):

ผมเริ่มถอยหลังลงคลองแล้วพี่อู๊ด 555

:yoyo (100):  :yoyo (100):  :yoyo (100):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 08:56 น.
ห้องผมก้องครับ แต่ใช้ XLO ช่วยได้เยอะเลยครับ
แต่พอเซตแทรกที่11 มันเสียงลอยจริงครับ :yoyo(17):
ทำไงดีคัรบ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: StartProBaby ที่ วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:56 น.
ห้องผม 3x4 เอง  :yoyo(34):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:23 น.
ห้องผมก้องครับ แต่ใช้ XLO ช่วยได้เยอะเลยครับ
แต่พอเซตแทรกที่11 มันเสียงลอยจริงครับ :yoyo(17):
ทำไงดีคัรบ
ลำโพง วางห่างกันเท่าไรครับ ถ้าแทรค 11 เสียงลอย เหนือหัว เหนือต่ำแหน่งนั่งฟัง
ส่วนใหญ่ ระยะห่างระหว่างลำโพง น้อยไปครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:25 น.
ห้องผม 3x4 เอง  :yoyo(34):

ถ้าจะให้เสียงดี ดา ไปฟังบ้านคนอื่นเลย.....อิอิ :yoyo(41):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 20:14 น.
ห้องผมก้องครับ แต่ใช้ XLO ช่วยได้เยอะเลยครับ
แต่พอเซตแทรกที่11 มันเสียงลอยจริงครับ :yoyo(17):
ทำไงดีคัรบ
ลำโพง วางห่างกันเท่าไรครับ ถ้าแทรค 11 เสียงลอย เหนือหัว เหนือต่ำแหน่งนั่งฟัง
ส่วนใหญ่ ระยะห่างระหว่างลำโพง น้อยไปครับ
ระหว่างลำโพงห่างกัน 185 เซนครับ
ลำโพงห่าจากผนัง 50 เซนครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:18 น.
ลำโพงวางหิ้ง หรือตั้งพี้นครับ  มีรูปไม๊คับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 06:27 น.
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1618613_643097449058788_1550354585_n.jpg)
ตั้งพื้นครับ Linn Ninka ครับ :yoyo(38):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:17 น.
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1618613_643097449058788_1550354585_n.jpg)
ตั้งพื้นครับ Linn Ninka ครับ :yoyo(38):

ดูจากรูป ที่เสียงมันลอยขึ้นสูง น่าจะเป็นการวางห่างผนังหลังมากไป หรือ ไม่ก็ ต้องขยับจุดนั่งฟังลงมาอีก แต่อย่าลืมเหลือระยะหลังจุดนั่งฟังนะครับ ได้ระยะเท่า หลังลำโพง ก็จะยิ่งดีครับ (ใช้ทฤษฎี ของหลอดไฟฉาย) แต่เสียงขึ้นสูง ผมว่า ยังดีกว่าเสียงนั่งร้องนะ อันนี้แก้ยากหน่อย เพราะ ตรงนี้มันหลายจุดเลย ใครเป็นแบบนี้ ต้องทำ ข้อ 1 ไล่ไปใหม่เลยครับ ตั้งแต่การตั้งต้นการวางลำโพง กับ จุดนั่งฟัง เลยครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 00:10 น.
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1618613_643097449058788_1550354585_n.jpg)
ตั้งพื้นครับ Linn Ninka ครับ :yoyo(38):
โย นั่งห่างจากลำโพงเท่าไร ดูจากรูป น่าจะไม่ห่างมาก
เพราะลำโพงห่างผนังหลังมากเลย
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 00:13 น.
วางแบบนี้ ฟังแทรค 11 เสียงไม่น่าที่จะลอยอยู่เหนือจุดนั่งฟังได้นะ
ต้องลอยอยู่หลังลำโพง
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 00:34 น.
ยังไม่นอนเหรอครับพี่อู๊ด

จุดนั่งห่างจากลำโพง 150 เซนครับ เสียงคนร้องมันดังอยู่หลังหัวข้างขวาครับ :yoyo(74): :yoyo(26):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 01:00 น.
วางแบบนี้ ฟังแทรค 11 เสียงไม่น่าที่จะลอยอยู่เหนือจุดนั่งฟังได้นะ
ต้องลอยอยู่หลังลำโพง
พี่อู๊ดครับผมลองเซตแล้ว พอได้เสียงคนร้องอยู่หลังลำโพงในแทรก11 แต่เพลงjacob เพลง sorrow and joy เสียงเบสมันอยู่ตรงกลางเลยครับ
แต่เบสลงพื้นดีครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 01:11 น.
ยังไม่นอนเหรอครับพี่อู๊ด

จุดนั่งห่างจากลำโพง 150 เซนครับ เสียงคนร้องมันดังอยู่หลังหัวข้างขวาครับ :yoyo(74): :yoyo(26):
ยังครับ
ว่าแล้ว ระยะห่างจากจุดนั่งฟังถึงลำโพง น้อยกว่าระยะห่างระหว่างลำโพง พอควร
เสียงตรงกลางเริ่มโห่ว  พอฟัง out phase เสียงจะหลอนหู เหมือนเสียง suround
เลื่อนจุดนั่งฟัง ให้ห่างอีกได้ไม๊คับ

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 01:18 น.
วางแบบนี้ ฟังแทรค 11 เสียงไม่น่าที่จะลอยอยู่เหนือจุดนั่งฟังได้นะ
ต้องลอยอยู่หลังลำโพง
พี่อู๊ดครับผมลองเซตแล้ว พอได้เสียงคนร้องอยู่หลังลำโพงในแทรก11 แต่เพลงjacob เพลง sorrow and joy เสียงเบสมันอยู่ตรงกลางเลยครับ
แต่เบสลงพื้นดีครับ
ถ้ายังอยู่ตรงกลาง เบสจะบาน น้ำหนักเบสน้อย
ต้องอยู่เยื้องๆ มาด้านซ้าย เป็นอย่างน้อย
ลองขยับหลังลำโพงเข้าหากันหรือแยกออก
ที่ละน้อย แล้วสังเกตุเสียง สายเบสครับ ว่า
ขยับมาด้านซ้ายไม๊
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 01:32 น.
ตอนนี้ขยับลำโพงออกห่างกันมากขึ้น
เบสเยื้องมาทางซ้ายมากขึ้นครับ
เสียงที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงครับ
ตอนนี้ระยะจุดฟังกับลำโพงอยู่ห่างประมาณ 210 Cm ครับ ระยะห่างของลำโพง 220 เซนได้คัรบ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 01:48 น.
ตอนนี้ขยับลำโพงออกห่างกันมากขึ้น
เบสเยื้องมาทางซ้ายมากขึ้นครับ
เสียงที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงครับ
ตอนนี้ระยะจุดฟังกับลำโพงอยู่ห่างประมาณ 210 Cm ครับ ระยะห่างของลำโพง 220 เซนได้คัรบ
อย่างนี้ได้ครับ  แทรค 11 ไม่น่าจะหลอนหูแล้ว ถ้าเบส jacop track เพลงที่ 3 เยื้องมาด้านซ้าย
แล้ว ต้องปรับให้เสียงของสาย ดับเบิ้ลเบส เข้ม ขึ้นเป็นเส้น จะบวมนิดๆ
       ค่อยๆเริ่มทำให้เสียงสายเบสกระชับขึ้น จนขึ้นเป็นเส้นสายดีด มีเสียงสั่นของสาย บางจังหวะ
ของการดีด นะครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 01:52 น.
 :yoyo(65):ขอบคุณครับ
แนวทางการปรับคือขยับระยะห่างลำโพงหรือเปล่าคัรบ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 02:03 น.
:yoyo(65):ขอบคุณครับ
แนวทางการปรับคือขยับระยะห่างลำโพงหรือเปล่าคัรบ
ส่วนหนึ่งครับ ระยะห่างระหว่างลำโพง ปรับ เพื่อให้เสียงมีโทนที่ถูกต้อง เวทีเสียงกว้างลึก แต่ก็ยังมีข้ออื่นๆอีก เช่น
โทอิน โทเอาท์ เดินหน้า ถอยหลัง ประกอบด้วยครับ  ต้องปรับเปลี่ยน แก้ไขระยะเหล่านี้ จากเสียงที่ไม่ถูกต้อง เพื่อ
ให้ได้เสียงที่ถูกต้อง หรือดีที่สุดจาก สภาพแวดล้อมเดิมที่เป็นอยู่ครับ
 
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 06:59 น.
สำนักนี้สอนกันถึงเช้า ไม่ได้้ไม่เลิก  :yoyo(53):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันเสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 18:14 น.
พี่อู๊ดใช้แทรกไหนเซตเบสครับ

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 02:30 น.
พี่อู๊ดใช้แทรกไหนเซตเบสครับ
Jacop track3 ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันอาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:36 น.
ใช่ Sorrw & joy รึเปล่าคัรบ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:59 น.
ใช่ Sorrw & joy รึเปล่าคัรบ
ใช่ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 06:01 น.
พี่อู๊ดครับ ผมมีคำถามครับ
อยากทราบว่าเวลาเค้าบันทึกคอนเสิตมา
เวลาเราฟัง ตำแหน่งที่เรานั่งควรเป้นตำแหน่งเดียวกับคนดูใช่รึเปล่าครับ
หรือว่าถอยออกมาจากคนดูอีกทีครับ
เพราะผมฟังเหมือนสียงตบมืออยู่หน้าผม ความเป้นจริงมันควรจะอยู่รอบตัวเรารึเปล่าครับ :yoyo(26):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 06:04 น.
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1618613_643097449058788_1550354585_n.jpg)
ตั้งพื้นครับ Linn Ninka ครับ :yoyo(38):

ดูจากรูป ที่เสียงมันลอยขึ้นสูง น่าจะเป็นการวางห่างผนังหลังมากไป หรือ ไม่ก็ ต้องขยับจุดนั่งฟังลงมาอีก แต่อย่าลืมเหลือระยะหลังจุดนั่งฟังนะครับ ได้ระยะเท่า หลังลำโพง ก็จะยิ่งดีครับ (ใช้ทฤษฎี ของหลอดไฟฉาย) แต่เสียงขึ้นสูง ผมว่า ยังดีกว่าเสียงนั่งร้องนะ อันนี้แก้ยากหน่อย เพราะ ตรงนี้มันหลายจุดเลย ใครเป็นแบบนี้ ต้องทำ ข้อ 1 ไล่ไปใหม่เลยครับ ตั้งแต่การตั้งต้นการวางลำโพง กับ จุดนั่งฟัง เลยครับ
ขอบครับครับ ผมก็พยายามลองผิดลองถูก แต่ตอนนี้เริ่มจับจุดของห้องนี้ได้แล้ว ห้องผมไม่เหมือนชาวบ้่าน เพราะมีเสาโผล่มา เลยจับทางยากนิดหน่อยอ่ะครับ บางทีต้องการเสียงและความถูกต้องของตำแหน่งเสียงเป้นตัววัด อะคัรบ :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 08:57 น.
พี่อู๊ดครับ ผมมีคำถามครับ
อยากทราบว่าเวลาเค้าบันทึกคอนเสิตมา
เวลาเราฟัง ตำแหน่งที่เรานั่งควรเป้นตำแหน่งเดียวกับคนดูใช่รึเปล่าครับ
หรือว่าถอยออกมาจากคนดูอีกทีครับ
เพราะผมฟังเหมือนสียงตบมืออยู่หน้าผม ความเป้นจริงมันควรจะอยู่รอบตัวเรารึเปล่าครับ :yoyo(26):
ต้องอยู่หน้า เราครับ หลังลำโพง เหมือนเรานั่งอยู่แถวหลัง เสียงตบมือ อยู่แถวหน้า
และบางแผ่น เหมือนเราอยู่หลังเวที คับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันจันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 18:57 น.
งั้นผมก้มาถูกทางแล้ว...เย้
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันอังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 17:00 น.
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1618613_643097449058788_1550354585_n.jpg)
ตั้งพื้นครับ Linn Ninka ครับ :yoyo(38):

ดูจากรูป ที่เสียงมันลอยขึ้นสูง น่าจะเป็นการวางห่างผนังหลังมากไป หรือ ไม่ก็ ต้องขยับจุดนั่งฟังลงมาอีก แต่อย่าลืมเหลือระยะหลังจุดนั่งฟังนะครับ ได้ระยะเท่า หลังลำโพง ก็จะยิ่งดีครับ (ใช้ทฤษฎี ของหลอดไฟฉาย) แต่เสียงขึ้นสูง ผมว่า ยังดีกว่าเสียงนั่งร้องนะ อันนี้แก้ยากหน่อย เพราะ ตรงนี้มันหลายจุดเลย ใครเป็นแบบนี้ ต้องทำ ข้อ 1 ไล่ไปใหม่เลยครับ ตั้งแต่การตั้งต้นการวางลำโพง กับ จุดนั่งฟัง เลยครับ
ขอบครับครับ ผมก็พยายามลองผิดลองถูก แต่ตอนนี้เริ่มจับจุดของห้องนี้ได้แล้ว ห้องผมไม่เหมือนชาวบ้่าน เพราะมีเสาโผล่มา เลยจับทางยากนิดหน่อยอ่ะครับ บางทีต้องการเสียงและความถูกต้องของตำแหน่งเสียงเป้นตัววัด อะคัรบ :yoyo(65):

ผมไม่รู้ว่า ความคิดของผมกับสภาพห้อง มันถูกต้องหรือเปล่านะครับ คุณ yosavee อยากให้วัดจากผนังหลัง ถึง Tweeter มาก่อนครับ (เริ่มตามข้อแรกนั้นแหละครับ) ส่วนเรื่องเสาเนี่ย อย่าพึงไปมองครับ จริงแล้ว หลักการ ของ XLO  สิ่งที่เค๊าต้องการให้เราทำมากที่สุด คือ ให้ สองลำโพงมันมีเสียงออกมาพร้อมกันเข้าหูเราครับ ถ้าเริ่มทำตามตั้งแต่ต้น เราจะจับสังเกตุ แล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงการขยับ ตั้งแต่ ก่อน Track 10 และ 11 แล้วละครับ แต่เพื่อความ แน่ใจ อาจจะ Mark จุดเดิม ไว้ก่อน ค่อยทำการขยับใหม่ เพื่อฟังการเปรียบเทียบก็ได้นะครับ ผมเองก็ใช้วิธีนี้เหมือนกัน วัดระยะวาง จนถึง ขยับ ครั้งสุดท้าย แล้วค่อยๆๆฟัง ถึงความเปลี่ยนแปลง ลำโพงวางครั้งเดียว เสร็จเลย ผมว่าคงไม่ใช่ มันอาจจะต้องผ่านหลายๆๆแนว หลายๆๆเพลง ที่เราฟังจริง แล้วอาจจะลองขยับ อาจจะแน่นอนในช่วงที่ฟัง ฟังอีกวัน อาจจะขยับใหม่ ถ้าหลงทาง ก็เริ่มจากจุดเดิม เมื่อรู้ความเปลี่ยนแปลง แล้วคิดว่านิ่งแล้ว มันถึงจะได้จุดที่ดีที่สุดครับ เพราะ เสียงที่ดีจริงจากชุดที่เรามี บางทีก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่า เราดึงศักยภาพของลำโพงที่มันเป็นจริง มันจริงไหม มันต้องผ่านจากการขยับ แล้วฟังในหลายๆๆแง่ครับ

หลังสุดที่วางลำโพงในห้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผมอ่านกระทู้นี้โดยละเอียด แล้ว คล้อยตามด้วย หูฟังที่ไม่ขี้ริ้วขี้เร่ นัก (Musiland 03 USD + Grado SR60 กับ File ของ XLO) แล้วก็ไล่เลียง File ที่กระทู้ได้บอกไว้ ตั้งแต่ต้นจนจบ (แต่คงไม่ต้องทดสอบย้อน) ก็เลยรู้เค๊ารู้เรา รู้ที่มาเสียงจริงๆๆว่า เมื่อตั้งแล้วเสียงที่ได้มันควรจะต้องเป็นอย่างไรมาก่อน แล้ว ค่อย นำ DAC ตัวนี้กลับไป พร้อม File ที่ฟัง มา Set กับ ชุดที่ห้องทำงานครับ เพื่อให้เนื้อเสียงไม่เปลี่ยนแปลงจากที่เราฟังมากนัก แต่ ก็คงไม่ถึงกับเหมือน เพราะ องค์ประกอบ มันก็ต่าง เพียงแต่ว่า มันทำให้เราจับจุดอะไรบางอย่างได้ ครับ ฟังหยาบหน่อย ก็ เบส ฟังได้ละเอียดหน่อย ก็ทิศทางของเสียงกลาง โดยเฉพาะ Track 13 ดูความใกล้เคียงของเสียงครับ Track นี้ ต้องยอมรับว่า เมื่อฟังจนจบมันเป็น Track พิเศษจริงๆๆๆ

ต้องบอกว่า XLO จริงแล้ว เป็นจุดเริ่มต้น ของคนมือใหม่ จริงๆๆครับ เพราะมันสอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติเริ่มต้น โดยมี Software ที่เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราได้ยินครับ ไว้รอเป็นเซียน ที่แค่ฟังก็จับการวางได้เลยก่อน แล้วค่อยว่ากัน แต่ผ่านการฝึกฝนจากตรงนี้ให้ผ่านมันไปทีละ Step ก่อน ผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ (เอาตัั้งแค่ ข้อ แรก ยัน ข้อสุดท้ายเลย เป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ข้ามขั้นตอนไปมา เริ่มจากวางลำโพงได้จะดีมากๆๆ ทำได้แล้วท่านจะรู้ว่า มันเป็นสัจธรรมเริ่มต้นข้อหนึ่งเลย ของเรื่อง คลื่นเสียงครับ ส่วนจะถึงฝั่งฝัน ไปถึง DPoLS ไหมคงต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วละครับ ) คงต้องขอบคุณ พี่ kr62 ก่อนละครับ ที่แปลเขียนทำความ เข้าใจให้ได้กระจ่างครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 22:35 น.
(https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1618613_643097449058788_1550354585_n.jpg)
ตั้งพื้นครับ Linn Ninka ครับ :yoyo(38):

ดูจากรูป ที่เสียงมันลอยขึ้นสูง น่าจะเป็นการวางห่างผนังหลังมากไป หรือ ไม่ก็ ต้องขยับจุดนั่งฟังลงมาอีก แต่อย่าลืมเหลือระยะหลังจุดนั่งฟังนะครับ ได้ระยะเท่า หลังลำโพง ก็จะยิ่งดีครับ (ใช้ทฤษฎี ของหลอดไฟฉาย) แต่เสียงขึ้นสูง ผมว่า ยังดีกว่าเสียงนั่งร้องนะ อันนี้แก้ยากหน่อย เพราะ ตรงนี้มันหลายจุดเลย ใครเป็นแบบนี้ ต้องทำ ข้อ 1 ไล่ไปใหม่เลยครับ ตั้งแต่การตั้งต้นการวางลำโพง กับ จุดนั่งฟัง เลยครับ
ขอบครับครับ ผมก็พยายามลองผิดลองถูก แต่ตอนนี้เริ่มจับจุดของห้องนี้ได้แล้ว ห้องผมไม่เหมือนชาวบ้่าน เพราะมีเสาโผล่มา เลยจับทางยากนิดหน่อยอ่ะครับ บางทีต้องการเสียงและความถูกต้องของตำแหน่งเสียงเป้นตัววัด อะคัรบ :yoyo(65):

ผมไม่รู้ว่า ความคิดของผมกับสภาพห้อง มันถูกต้องหรือเปล่านะครับ คุณ yosavee อยากให้วัดจากผนังหลัง ถึง Tweeter มาก่อนครับ (เริ่มตามข้อแรกนั้นแหละครับ) ส่วนเรื่องเสาเนี่ย อย่าพึงไปมองครับ จริงแล้ว หลักการ ของ XLO  สิ่งที่เค๊าต้องการให้เราทำมากที่สุด คือ ให้ สองลำโพงมันมีเสียงออกมาพร้อมกันเข้าหูเราครับ ถ้าเริ่มทำตามตั้งแต่ต้น เราจะจับสังเกตุ แล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงการขยับ ตั้งแต่ ก่อน Track 10 และ 11 แล้วละครับ แต่เพื่อความ แน่ใจ อาจจะ Mark จุดเดิม ไว้ก่อน ค่อยทำการขยับใหม่ เพื่อฟังการเปรียบเทียบก็ได้นะครับ ผมเองก็ใช้วิธีนี้เหมือนกัน วัดระยะวาง จนถึง ขยับ ครั้งสุดท้าย แล้วค่อยๆๆฟัง ถึงความเปลี่ยนแปลง ลำโพงวางครั้งเดียว เสร็จเลย ผมว่าคงไม่ใช่ มันอาจจะต้องผ่านหลายๆๆแนว หลายๆๆเพลง ที่เราฟังจริง แล้วอาจจะลองขยับ อาจจะแน่นอนในช่วงที่ฟัง ฟังอีกวัน อาจจะขยับใหม่ ถ้าหลงทาง ก็เริ่มจากจุดเดิม เมื่อรู้ความเปลี่ยนแปลง แล้วคิดว่านิ่งแล้ว มันถึงจะได้จุดที่ดีที่สุดครับ เพราะ เสียงที่ดีจริงจากชุดที่เรามี บางทีก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่า เราดึงศักยภาพของลำโพงที่มันเป็นจริง มันจริงไหม มันต้องผ่านจากการขยับ แล้วฟังในหลายๆๆแง่ครับ

หลังสุดที่วางลำโพงในห้องเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ผมอ่านกระทู้นี้โดยละเอียด แล้ว คล้อยตามด้วย หูฟังที่ไม่ขี้ริ้วขี้เร่ นัก (Musiland 03 USD + Grado SR60 กับ File ของ XLO) แล้วก็ไล่เลียง File ที่กระทู้ได้บอกไว้ ตั้งแต่ต้นจนจบ (แต่คงไม่ต้องทดสอบย้อน) ก็เลยรู้เค๊ารู้เรา รู้ที่มาเสียงจริงๆๆว่า เมื่อตั้งแล้วเสียงที่ได้มันควรจะต้องเป็นอย่างไรมาก่อน แล้ว ค่อย นำ DAC ตัวนี้กลับไป พร้อม File ที่ฟัง มา Set กับ ชุดที่ห้องทำงานครับ เพื่อให้เนื้อเสียงไม่เปลี่ยนแปลงจากที่เราฟังมากนัก แต่ ก็คงไม่ถึงกับเหมือน เพราะ องค์ประกอบ มันก็ต่าง เพียงแต่ว่า มันทำให้เราจับจุดอะไรบางอย่างได้ ครับ ฟังหยาบหน่อย ก็ เบส ฟังได้ละเอียดหน่อย ก็ทิศทางของเสียงกลาง โดยเฉพาะ Track 13 ดูความใกล้เคียงของเสียงครับ Track นี้ ต้องยอมรับว่า เมื่อฟังจนจบมันเป็น Track พิเศษจริงๆๆๆ

ต้องบอกว่า XLO จริงแล้ว เป็นจุดเริ่มต้น ของคนมือใหม่ จริงๆๆครับ เพราะมันสอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติเริ่มต้น โดยมี Software ที่เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราได้ยินครับ ไว้รอเป็นเซียน ที่แค่ฟังก็จับการวางได้เลยก่อน แล้วค่อยว่ากัน แต่ผ่านการฝึกฝนจากตรงนี้ให้ผ่านมันไปทีละ Step ก่อน ผมว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ (เอาตัั้งแค่ ข้อ แรก ยัน ข้อสุดท้ายเลย เป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ข้ามขั้นตอนไปมา เริ่มจากวางลำโพงได้จะดีมากๆๆ ทำได้แล้วท่านจะรู้ว่า มันเป็นสัจธรรมเริ่มต้นข้อหนึ่งเลย ของเรื่อง คลื่นเสียงครับ ส่วนจะถึงฝั่งฝัน ไปถึง DPoLS ไหมคงต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วละครับ ) คงต้องขอบคุณ พี่ kr62 ก่อนละครับ ที่แปลเขียนทำความ เข้าใจให้ได้กระจ่างครับ

ยินดีมากด้วยครับ ที่มีเพื่อนๆนำไปใช้ ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: meng ที่ วันพุธ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:15 น.
ส่งตั๋วเครื่องบินมา เดี๋ยวไปดูให้  :yoyo(13): :yoyo(13): :yoyo(13):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: yosavee ที่ วันพุธ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:37 น.
ส่งตั๋วเครื่องบินมา เดี๋ยวไปดูให้  :yoyo(13): :yoyo(13): :yoyo(13):
เดีีญวผมเอาจริงนะครับเฮีย 55555
 :yoyo (100): :yoyo (100): :yoyo (100): :yoyo (100):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: mennoi ที่ วันพุธ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:38 น.
ส่งตั๋วเครื่องบินมา เดี๋ยวไปดูให้  :yoyo(13): :yoyo(13): :yoyo(13):

มาเมื่อไหร่ เฮีย อิอิอิ

 :yoyo (86): :yoyo (86): :yoyo (86):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: surapong ที่ วันพุธ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:52 น.
ส่งตั๋วเครื่องบินมา เดี๋ยวไปดูให้  :yoyo(13): :yoyo(13): :yoyo(13):

ส่งก่อน มาก่อน หรือเปล่าครับเฮีย  :yoyo (100):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันพุธ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:45 น.
น้าคุ้มมีคนช่วยแชร์ค่าตั๋วล่ะ
 :yoyo (100):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันพุธ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:04 น.
เอาด้วยคนสิครับ อยากเปิดหูเหมือนกันครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันพุธ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 14:07 น.

ยินดีมากด้วยครับ ที่มีเพื่อนๆนำไปใช้ ขอบคุณมากครับ


มิได้ครับ ผมควรต้องขอบคุณ พี่มากกว่า มันไม่หลงทางดีครับ เมื่อก่อนอ่านคราวๆๆ ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร พอมาอ่านตั้งแต่วางลำโพง เลยร้อง อ้อ ครับ นอกจากพี่แล้ว ผมคงต้อง ขอบคุณ พี่ อ้อม อมรเดช คนจุดประกายสำคัญ สำหรับ การวางลำโพง 1/3 ครับ เพราะ อันนั้น กลับทำให้เห็นเลยครับ เสียดาย ผมอยู่ไม่ครบ Work shop เพราะติดงาน ฟังไปได้แค่ ชั่วโมงเดียวเอง แต่ก็ไม่เสียดาย ที่ได้จำเสียง เพื่อนำไปปฎิบัติครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: meng ที่ วันพุธ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 15:10 น.
ส่งตั๋วเครื่องบินมา เดี๋ยวไปดูให้  :yoyo(13): :yoyo(13): :yoyo(13):
เดีีญวผมเอาจริงนะครับเฮีย 55555
 :yoyo (100): :yoyo (100): :yoyo (100): :yoyo (100):

เดือนหน้า20กว่าพอได้
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: palida ที่ วันพุธ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 21:26 น.
 :yoyo(65):ผมเอาด้วยนะถ้าเฮียเม้งมา ผมเลี้ยงไวน์ขวดหนึ่ง..เอ้า.. :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันศุกร์ 04 เมษายน 2014 เวลา 09:24 น.
พี่อู๊ดคับ ถ้าเซทแทรค 10 ได้เสาเป็นลำขนาดพอเหมาะแล้ว ไม่รู้สึกว่ามีเสียงออกมาจากลำโพงซ้ายและขวาแล้ว

พอข้ามมาแทรค 11 แล้วจะพบปัญหาเดิม ๆ อย่างนี้คับ

- ตรงกลางโหว่ -> จิง ๆ มันโหว่ได้ไง หรือเสาที่แทรค 10 ยังไม่เล็กพอ ต้องสังเกตการเซทแทรค 10 เพิ่มเติมตรงไหนที่จะทำให้แทรค 11 ไม่โหว่คับ
- เสียงร้องไม่เป็นฉากหลัง (ยังไม่เห็นปากคนร้องลากจากซ้ายไปขวา) -> อันนี้ใช้โทอิน - เอ้าท์ช่วยใช่ไม๊คับ
- เสียงซ้ายขวาดังไม่เท่ากัน -> อันนี้พอมั่วได้คับ

ผมจะเริ่มแก้แทรค 11 ตรงไหนก่อนดีคับ แก้พร้อมกันกัวจะไม่ผ่านด่านนี้คับ :yoyo(73):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอาทิตย์ 06 เมษายน 2014 เวลา 11:07 น.
พี่อู๊ดคับ ถ้าเซทแทรค 10 ได้เสาเป็นลำขนาดพอเหมาะแล้ว ไม่รู้สึกว่ามีเสียงออกมาจากลำโพงซ้ายและขวาแล้ว

พอข้ามมาแทรค 11 แล้วจะพบปัญหาเดิม ๆ อย่างนี้คับ

- ตรงกลางโหว่ -> จิง ๆ มันโหว่ได้ไง หรือเสาที่แทรค 10 ยังไม่เล็กพอ ต้องสังเกตการเซทแทรค 10 เพิ่มเติมตรงไหนที่จะทำให้แทรค 11 ไม่โหว่คับ
- เสียงร้องไม่เป็นฉากหลัง (ยังไม่เห็นปากคนร้องลากจากซ้ายไปขวา) -> อันนี้ใช้โทอิน - เอ้าท์ช่วยใช่ไม๊คับ
- เสียงซ้ายขวาดังไม่เท่ากัน -> อันนี้พอมั่วได้คับ

ผมจะเริ่มแก้แทรค 11 ตรงไหนก่อนดีคับ แก้พร้อมกันกัวจะไม่ผ่านด่านนี้คับ :yoyo(73):

-ใช่ครับ เสาที่เป็นลำเสียง ยังไม่ขมวดเข้มครับ ลักษณะเสาที่ขมวดเข้ม คือดนตรีทุกชิ้นจะมาทับ
 ซ้อนรวมกันหมดรวมทั้งเสียงร้อง ด้วยคับ

-ตรงกลางโหว่ ให้ขยับลำโพงเข้าหากันที่ละนิด โดยฟังจาก แทรค 11 จนกระทั่งเสียงเริ่มเชื่อมกัน
 เอาเพียงเริ่มเชื่อมถึงกันแล้วหยุดก่อน นะครับ ให้ไปปรับเสาที่ แทรค10 ใหม่ก่อน

-ซึ่งเราจะขยับลำโพงเข้าหากัน หรือ ออกจากกัน ไม่มากแล้วคับ ถ้าเริ่มจากให้เสียงเชื่อมกันจาก
 แทรค 11 ก่อน ส่วนใหญ่จะขยับเข้าหากันอีกไม่มากแล้ว ไม่น่าเกินประมาณ ข้างละ 1 cm.

-พอได้เป็นลำเสียง ซึ่งจริงๆแล้ว มันจะเป็นลำเสียงที่มีลักษณะเข้ม เป็นทรงมีบอดี้เลยคับ ต้องฟัง
 ดีๆ คือถ้าได้แบบนี้ ลำเสาจะกว้างประมาณ ฟุต หรือน้อยกว่าแล้วคับ

-ค่อยมาปรับให้เสียงในแทรค 11 แผ่ ออกเป็นฉากหลังคับ โดยใช้การโทอิน โทเอาท์ หรือ อาจ
 ต้องขยับลำโพงเดินหน้า ถอยหลังช่วยเล็กน้อยครับ (น้อยมากๆจริงๆ)

-เสียงควรนั่งอยู่ในจุดที่ดังเท่าๆกัน ทั้งซ้ายขวาก่อนปรับ โดยเช็คจากแทรคที่ 5 แล้วลองขยับ
 หัวไปข้าง หรือ ข้างหลัง จนเจอตำ่แหน่งที่เสียง มาถึงที่หูทั้ง 2 ข้างพอๆกัน แล้วขยับเก้าอี้ ให้
 นั่งฟังตรงบริเวณนั้น

 (ปล. การนั่งติดผนังหลัง มากเกินไปจนแทบจะติดผนัง จะทำให้ ฟังให้เสาเป็นลำเสียงตรงกลาง
  ยากขึ้น เพราะเสียงจะมัว จนฟังขอบเสาได้ยากว่า แยกออกจากลำโพงหรือยังนะครับ นั่งเดิน
  หน้าขึ้นมาหน่อย อย่างน้อยสักฟุต ก็พอได้)
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PoE ที่ วันจันทร์ 14 เมษายน 2014 เวลา 19:10 น.
หลังจากหยุดยาว มีเวลาปรับเล่นตามที่พี่อู๊ดแนะนำ ได้ผลประมาณนึง  :yoyo(53):

ติดปัญหาอีกนิดหน่อย คือ พอได้แทรค 11 แล้ว (เสียงร้องเป็นฉากหลังแล้วแต่ยังทำปากคนร้องกว้างจากซ้ายไปขวาไม่ได้ ตรงกลางมันไม่ชัดเท่าซ้ายขวา)  :yoyo(50):

เลยเอาเท่านี้ก่อน ลองเช็ค jacob แทรค 3 8 11 ใกล้เคียงกับที่พี่อู๊ดบอกให้เช็ค กับเพลงที่ฟังประจำ รับรู้ได้ว่าดีขึ้นกว่าเดิม  :yoyo(13): คิดไปเองป่าวหว่า

พอฟังเพลงร้อง สังเกตว่าเสียงแหลมมันจะชัดขึ้นมาอีกระดับเลย เสียงร้องชัดมากขึ้น แต่ที่รู้สึกได้คือ เสียงคนร้องตรงกลางความโปร่งด้านซ้ายกะขวามันไม่เท่ากัน  :yoyo(73):

อันนี้เป็นผลจากการปรับแทรค 11 ยังไม่ถูกต้องหรือป่าว ต้องแก้ยังไงคับ

 :yoyo(65):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันอังคาร 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 22:04 น.

ตอบช้าหน่อย เพิ่งจะเห็นครับ

      ใช่ครับ แสดงว่าตอนปรับแทรค 11 เป็นลักษณะ เสียงที่เป็นฉากหลังมันโย้ย หรือเอียงครับ
ทำให้เสียงมาถึงหู ทั้งซ้าย ขวาไม่เท่ากัน สามารถใช้แทรค 5 เช็คได้ครับ ด้านที่เสียงขุ่น มัว กว่า
จะเอียงน้อยกว่า คือ เหมือนฉากอยู่ใกล้ลำโพงมากกว่า เสียงเลยมัว  ด้านที่เสียงเปิดกว่า ชัดกว่า
เท่ากับเสียงที่คล้ายฉากหลังเริ่มอยู่ลึกใกล้ต่ำแหน่ง ที่ถูกต้องมากกว่า

       วิธีแก้  ต้องปรับลำโพงด้านที่เสียงขุ่นกว่า โดยการ โทเอาท์ที่ละนิด(น้อยมากๆ) แต่ถ้าลำ
โพงอยู่ในลักษณะที่ โทเอาท์ ออกมา มากเกินไปอยู่แล้ว ก็ต้องขยับลำโพงด้านที่ขุ่น แยกให้ระยะ
ห่างระหว่างลำโพงออกทีละนิด(น้อยมากๆ) และอาจต้องดึงลำโพงด้านที่ขุ่นขึ้นหน้านิดหน่อยครับ

ปล เนื่องจากไม่ได้ยินเสียงที่ว่าอีกด้านขุ่นว่าขุ่น หรือมัวขนาดไหน เลยบอกวิธีแก้คร่าวๆ จาก
     ประสพการ์ณตัวเองนะครับ นำไปลองทำดูนะครับ
 
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: tawat1991 ที่ วันอังคาร 12 สิงหาคม 2014 เวลา 11:50 น.
กระทู้นี้เป็นประโยชน์มากเลยครับ ผมไล่อ่าน ไล่ปรับมาหลายวันแล้ว
ยิ่งปรับก็ยิ่งเสียงดีขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลย (ลงแรงอย่างเดียว)

ขอบคุณทุกๆ ท่านมากครับ ที่ช่วยแนะนำ

เป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หัดปรับมากๆ เลยครับ

 :yoyo (81): :yoyo (81): :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: mc_lover ที่ วันอาทิตย์ 11 มกราคม 2015 เวลา 15:22 น.
เมื่อครู่ลอง track ที่ 5 เอ๋อรับประทานไปเลยครับ 315hz test
เพิ่งรู้ว่า ผมนั่งตรงกลางห้อง แต่เสียงลำโพงซ้ายขวาไม่เท่ากัน
ต้องขยับหัวโยกไปมาเหมือนนักมวย หลบหมัด
ให้ได้ยินเสียงทั้งสองข้างจากลำโพงให้เท่ากัน อืมแปลกดี

เด๋วลองขยับไปๆมาๆอีกทีครับ มิน่าก่อนหน้านี้ทำไมผมได้ยินเสียงลำโพงด้านหนึ่งไม่เท่ากันกับอีกด้าน
เป็นไปได้มาก ว่าคุณภรรยา วางของลูกสาวเต็มห้องไปหมดทำให้ ห้องมันเพี้ยนๆ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันจันทร์ 12 มกราคม 2015 เวลา 13:56 น.
เมื่อครู่ลอง track ที่ 5 เอ๋อรับประทานไปเลยครับ 315hz test
เพิ่งรู้ว่า ผมนั่งตรงกลางห้อง แต่เสียงลำโพงซ้ายขวาไม่เท่ากัน
ต้องขยับหัวโยกไปมาเหมือนนักมวย หลบหมัด
ให้ได้ยินเสียงทั้งสองข้างจากลำโพงให้เท่ากัน อืมแปลกดี

เด๋วลองขยับไปๆมาๆอีกทีครับ มิน่าก่อนหน้านี้ทำไมผมได้ยินเสียงลำโพงด้านหนึ่งไม่เท่ากันกับอีกด้าน
เป็นไปได้มาก ว่าคุณภรรยา วางของลูกสาวเต็มห้องไปหมดทำให้ ห้องมันเพี้ยนๆ

ครับ ถ้าห้องไม่สมมารถ ทั้งรูปทรง วัสดุ แล้ว เสียงที่ แทรค นี้ จะดังที่หู ไม่เท่ากัน จะต้องลองขยับ
ไปข้างหน้า ข้างหลัง ซ้ายนิดขวาหน่อย จนเจอจุดที่เสียงเท่ากันครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: dangsushi ที่ วันพุธ 22 เมษายน 2015 เวลา 05:51 น.
 :yoyo (81):สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆด้านบนทุกท่าน...ผมได้ตามอ่านและหัดเซ็ทลำโพงตามคำแนะนำจากกระทู้ด้านบนมาพอสมควรเข้าใจบ้าง เข้าใจพอสมควรบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง แต่ก็พยายามลองทำตามดูก็ได้ผลเป็นที่พอใจมากครับแต่ผมมีปัญหาอยากจะเรียนถามอย่างนี้นะครับ...แทรคที่11ตอนปรับผมว่าเสียงร้องมันอยู่ตรงกลาง ผมก็ฟังเพลงแผ่นอื่นๆตามปรกติ พอฟังได้สักสองสามชั่วโมงผมก็มาลองเช็คแทรคที่11ดูปรากฎว่าเสียงร้องมันเอียงมาที่ด้านซ้ายมือของเราอย่างชัดเจนผมก็ปรับให้มันเท่ากัน แล้วก็ฟังเพลงแผ่นอื่น พอกลับมาลองเช็คแผ่น xlo แทรคที่11 มันก็เอียงอีกบางทีซ้ายบ้างขวาบ้าง :yoyo(30):เป็นอย่างนี้เสมอไม่ทราบว่าเป็นไร...ช่วยหน่อยนะครับ :yoyo(30): :yoyo(30):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพุธ 22 เมษายน 2015 เวลา 22:03 น.
:yoyo (81):สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆด้านบนทุกท่าน...ผมได้ตามอ่านและหัดเซ็ทลำโพงตามคำแนะนำจากกระทู้ด้านบนมาพอสมควรเข้าใจบ้าง เข้าใจพอสมควรบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง แต่ก็พยายามลองทำตามดูก็ได้ผลเป็นที่พอใจมากครับแต่ผมมีปัญหาอยากจะเรียนถามอย่างนี้นะครับ...แทรคที่11ตอนปรับผมว่าเสียงร้องมันอยู่ตรงกลาง ผมก็ฟังเพลงแผ่นอื่นๆตามปรกติ พอฟังได้สักสองสามชั่วโมงผมก็มาลองเช็คแทรคที่11ดูปรากฎว่าเสียงร้องมันเอียงมาที่ด้านซ้ายมือของเราอย่างชัดเจนผมก็ปรับให้มันเท่ากัน แล้วก็ฟังเพลงแผ่นอื่น พอกลับมาลองเช็คแผ่น xlo แทรคที่11 มันก็เอียงอีกบางทีซ้ายบ้างขวาบ้าง :yoyo(30):เป็นอย่างนี้เสมอไม่ทราบว่าเป็นไร...ช่วยหน่อยนะครับ :yoyo(30): :yoyo(30):

     ถ้าเสียงร้อง track 11 นี้ อยู่ตรงกลาง อย่างนี้ ผิด นะครับ เพราะ track11 เป็นการอัดแบบ mono out phase

เสียงจะเกิดขึ้นรอบๆลำโพงครับ เสียงคนร้องเพลงนี้จะหา focus ไม่ได้เลยครับ จะเป็นลักษณะ ปากคนร้อง กว้างมากๆ

จากซ้ายไปขวาเลยครับ หรือไม่ก็เสียงบริเวณตรงกลางจะโห่ว หากลำโพงวางห่างมากเกินไป  ดังนั้นถ้าสามารถ focus

นักร้องได้จากแทรคนี้ คงต้องสันณิษฐานว่า ชุดที่ ท่าน dangsushi ใช้อยู่ในตอนนี้ อาจจะต่อกลับเฟสอยู่ครับ
     
     พอจะแจ้งได้ไม๊ครับ ในชุดมีอะไรบ้างครับ

    Track 11 นี้ ใช้เพื่อปรับ เวทีเสียง เป็นแผ่นตรง และปรับน้ำหนักของเสียง ทั้ง ซ้าย กลาง ขวา ให้มีน้ำหนักพอๆกัน

     ผมตั้งข้อสังเกตุ  ตรงที่ว่า บางครั้งปรับแล้ว น้ำหนักเสียงเอียงไปมา (แต่ผมไม่ขอกล่าวว่าเป็นเฉพาะเสียงร้องนะครับ

เพราะ แทรคนี้ out phase) ลองเช็คดู ระดับน้ำของลำโพง และลำโพงได้ทิ้ง น้ำหนักลงบนขา แต่ละจุด เท่าๆกันหรือไม่

ก่อนเซ็ท ลำโพงจะต้องนิ่ง ไม่โยกเย้ก เมื่อขยับก็ต้องคอยเช็ค ว่าลำโพงยังนิ่งและมั่นคงอยู่ เพราะ ถ้าไม่ได้ระดับน้ำ หรือ
 
ลำโพงขาเก จะทำให้ต่ำแหน่งที่เซ็ทไว้เคลื่อน เวลาลำโพงทิ้งตัว กล่าวคือ เปลี่ยนการถ่ายน้ำหนักที่ทิ้งลงบนขา ในแต่ละ

จุดเมื่อเราเปลี่ยนต่ำแหน่งลำโพงครับ เสียงที่เซ็ทไว้ ก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับ

หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: dangsushi ที่ วันศุกร์ 24 เมษายน 2015 เวลา 11:16 น.
 :yoyo (81):ขอบคุณครับพี่ kr62 ที่ว่าเสียงร้องอยู่ตรงกลางของผมคือเสียงร้องที่มันแผ่กว้างทั้งซ้ายขวาให้มันเท่าๆกันน่ะครับ ไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจหลักการฟังของ trac11 ถูกต้องรึเปล่า tracที่11ผมว่ามันฟังยากครับ(ความสามารถน้อยครับ) ในระบบไม่น่าจะต่อกลับเฟสครับ น่าจะเป็นอย่างที่พี่ว่าครับเรื่องการวางลำโพง เพราะฐานลำโพงผมไม่มีรูสำหรับใส่สไปรท์ แต่่ผมเอาสไปรท์พันเทปปะปาใส่รูสำหรับยึดฐานลำโพงกับตู้ลำโพงมันอาจจะไม่แน่นพอ ในระบบที่ใช้ก็มี cd yba 100 int.ดร.อดิศักดิ์ ลำโพง vox aquarius ช่วยแนะนำด้วยนะครับ..ขอบคุณครับ... :yoyo (81):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันศุกร์ 24 เมษายน 2015 เวลา 23:48 น.
   "ที่ว่าเสียงร้องอยู่ตรงกลางของผมคือเสียงร้องที่มันแผ่กว้างทั้งซ้ายขวาให้มันเท่าๆกันน่ะครับ"
     ถ้าได้ยินลักษณะนี้ ก็ถูกต้องแล้วครับ  ลักษณะเสียงที่ได้ต้องมีน้ำหนักเสียงที่เท่าๆกันด้วย
ซ้าย ขวา กลาง และเหมือนจะเป็น แผ่นเวที อยู่หลังลำโพง ตามรูป ที่เขียนไว้ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: dangsushi ที่ วันอังคาร 28 เมษายน 2015 เวลา 07:59 น.
 :yoyo (81):ขอบคุณครับ...
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: apchai ที่ วันอาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2015 เวลา 09:56 น.
มีแผ่นนี้อยู่ที่บ้านเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่ใช้ burn ลำโพงมากกว่า

เด๋วจะลองทำตามคำแนะนำ เจ้าของกระทู้เขียนได้ละเอียดมากจริงๆ

ขอบคุณมากครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: PomT ที่ วันพุธ 29 กรกฎาคม 2015 เวลา 00:19 น.
ผมใช้ชุดเล็กๆ PC + Dac  + Power + Book shelf  โดยวางลำโพงบนขาตั้งอยู่ข้างๆคอม และฟัง Near field ซะเป็นส่วนใหญ่ นานๆจะถอยไปนั่งฟังตรงตำแหน่งนั่งฟังซะที
เคยมีความคิดอยากเซ็ตลำโพงแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง  พอเปิดเจอกระทู้นี้ ก็ลองตระเวนหาตามร้านซีดี  สอบถามไปก็หลายครั้งก็ไม่มีใครสั่งเข้ามาซะที  สุดท้ายเลยสั่งมาเองจากอ่าว 

พอหาซีดีมาได้ เลยมาลองเซ็ตคร่าวๆ  อืม  มันดีขึ้นเยอะแหะ  ประเด็นที่ผมนึกไม่ถึงที่สุดคือเดิมผมพยายามจะตั้งลำโพงให้สมมาตรที่สุด(แม้กำแพงซ้ายขวาจะห่างไม่เท่ากัน)  เลยหงุดหงิดกับเวทีเสียงมาตลอดตั้งแต่เล่นเครื่องเสียงมา แต่พอเซ็ตให้ฟังแล้วได้เสียงดังเท่าๆกัน และ track mono in-phase เป็นเสาตรงกลางได้  ทุกอย่างดีขึ้นมากจริงๆ

และที่ไม่น่าเชื่อคือมันทำให้เสียงที่ผมฟังแบบ near field ดีขึ้นตามมาด้วยครับ  จากเดิมเสียงร้องจะดังมาจากตรงจอ  ตอนนี้เหมือนมีเวทีลึกเข้าไปหลังจอ  ฟังสบายขึ้นมาก

ขอบคุณสำหรับคำอธิบายดีๆค้าบ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: kr62 ที่ วันพุธ 29 กรกฎาคม 2015 เวลา 01:38 น.
ผมใช้ชุดเล็กๆ PC + Dac  + Power + Book shelf  โดยวางลำโพงบนขาตั้งอยู่ข้างๆคอม และฟัง Near field ซะเป็นส่วนใหญ่ นานๆจะถอยไปนั่งฟังตรงตำแหน่งนั่งฟังซะที
เคยมีความคิดอยากเซ็ตลำโพงแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง  พอเปิดเจอกระทู้นี้ ก็ลองตระเวนหาตามร้านซีดี  สอบถามไปก็หลายครั้งก็ไม่มีใครสั่งเข้ามาซะที  สุดท้ายเลยสั่งมาเองจากอ่าว 

พอหาซีดีมาได้ เลยมาลองเซ็ตคร่าวๆ  อืม  มันดีขึ้นเยอะแหะ  ประเด็นที่ผมนึกไม่ถึงที่สุดคือเดิมผมพยายามจะตั้งลำโพงให้สมมาตรที่สุด(แม้กำแพงซ้ายขวาจะห่างไม่เท่ากัน)  เลยหงุดหงิดกับเวทีเสียงมาตลอดตั้งแต่เล่นเครื่องเสียงมา แต่พอเซ็ตให้ฟังแล้วได้เสียงดังเท่าๆกัน และ track mono in-phase เป็นเสาตรงกลางได้  ทุกอย่างดีขึ้นมากจริงๆ

และที่ไม่น่าเชื่อคือมันทำให้เสียงที่ผมฟังแบบ near field ดีขึ้นตามมาด้วยครับ  จากเดิมเสียงร้องจะดังมาจากตรงจอ  ตอนนี้เหมือนมีเวทีลึกเข้าไปหลังจอ  ฟังสบายขึ้นมาก

ขอบคุณสำหรับคำอธิบายดีๆค้าบ

 :yoyo (80):ด้วยความยินดีครับ :yoyo(16):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: umphore ที่ วันพฤหัสบดี 03 กันยายน 2015 เวลา 00:02 น.
ผมใช้ชุดเล็กๆ PC + Dac  + Power + Book shelf  โดยวางลำโพงบนขาตั้งอยู่ข้างๆคอม และฟัง Near field ซะเป็นส่วนใหญ่ นานๆจะถอยไปนั่งฟังตรงตำแหน่งนั่งฟังซะที
เคยมีความคิดอยากเซ็ตลำโพงแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง  พอเปิดเจอกระทู้นี้ ก็ลองตระเวนหาตามร้านซีดี  สอบถามไปก็หลายครั้งก็ไม่มีใครสั่งเข้ามาซะที  สุดท้ายเลยสั่งมาเองจากอ่าว 

พอหาซีดีมาได้ เลยมาลองเซ็ตคร่าวๆ  อืม  มันดีขึ้นเยอะแหะ  ประเด็นที่ผมนึกไม่ถึงที่สุดคือเดิมผมพยายามจะตั้งลำโพงให้สมมาตรที่สุด(แม้กำแพงซ้ายขวาจะห่างไม่เท่ากัน)  เลยหงุดหงิดกับเวทีเสียงมาตลอดตั้งแต่เล่นเครื่องเสียงมา แต่พอเซ็ตให้ฟังแล้วได้เสียงดังเท่าๆกัน และ track mono in-phase เป็นเสาตรงกลางได้  ทุกอย่างดีขึ้นมากจริงๆ

และที่ไม่น่าเชื่อคือมันทำให้เสียงที่ผมฟังแบบ near field ดีขึ้นตามมาด้วยครับ  จากเดิมเสียงร้องจะดังมาจากตรงจอ  ตอนนี้เหมือนมีเวทีลึกเข้าไปหลังจอ  ฟังสบายขึ้นมาก

ขอบคุณสำหรับคำอธิบายดีๆค้าบ

ดีใจด้วยครับ แผ่นจริง เมื่อไม่สนใจเอามาขายนัก พึงได้แหล่งจากเหนือ ถ้าเอาอ่าว มีปล่อยแบบ เป็นที่นิยมไปแล้ว รู้เริ่มต้นกับแผ่นนี้แล้ว การหา Phase จริงๆๆในห้อง ไม่ใช่เรื่องยากมากครับ ผมมักบอกเสมอๆๆว่า มือใหม่หัดจะวาง ให้อ่าน ตรงนี้ ผมเอาไปลงใน บันทึกเองใน Face Book ไม่ต้องไปถึงห้อง แต่ขอว่าให้ทำตาม ก็ได้แล้วครับ ขอบคุณ ๆๆ KR62 ที่ลงลึกแล้วเอามาบอกกล่าวกันครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: winkohaku ที่ วันพฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2015 เวลา 21:28 น.
หาแผ่นนี่ยากลำบากจริงๆ เลยต้องหาจากที่ปล่อยแบบเป็นที่นิยม แล้วมา write เอง ก็ใช้ได้อยู่นะ เซ็ตแล้วเสียงดีขี้นเยอะเลย  :yoyo(19):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: satanic ที่ วันศุกร์ 30 ตุลาคม 2015 เวลา 08:34 น.
เพิ่งได้เข้ามาอ่าน ขอบคุณเจ้าของกระทู้ครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: Daddy ที่ วันศุกร์ 30 ตุลาคม 2015 เวลา 10:12 น.
ผมว่าการใช้แผ่น Mono set ลำโพงนี่เป็นอะไรที่ดูมีหลักการดีนะครับ บันทึกมาซ้ายขวาเท่ากันแน่ๆ ชิมิครับพี่อู้ด อิอิ ปรีเก่าผมทำ track10 ได้กว้างเท่าฝ่ามือแล้ว แต่กับปรีใหม่ยังทำไม่สำเร็จซะที  :yoyo(50):
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: tont_kub ที่ วันศุกร์ 06 พฤศจิกายน 2015 เวลา 17:35 น.
ขอบคุณครับ
หัวข้อ: Re: การเซ็ตลำโพง โดยใช้แผ่น CD XLO ของ Reference Record
เริ่มหัวข้อโดย: mamatrak ที่ วันพฤหัสบดี 05 มกราคม 2017 เวลา 09:47 น.
ขอบคุณมากครับ

ได้กระทู้นี้ช่วยในการจูนเสียงในห้องผมได้มากเลยครับ