Registration Agreement

เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

จึงจำเป็นต้องให้ผู้สมัครทุกๆท่าน ปฎิบัติตามขั้นตอนการสมัครดังนี้

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

   ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์
   
        - อ่านข้อตกลงและยืนยันยอมรับ เงื่อนไขต่างๆ ของการสมัครสมาชิก
        - ส่งข้อมูลเลขประชาชน พร้อมแนบรูปหลักฐานยืนยันตน (ไฟล์ภาพ jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 500kb
        - ส่งข้อมูลค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ หรือ ค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต เดือนล่าสุด (ไฟล์ภาพ jpg, gif, png ขนาดไม่เกิน 500kb

    ขั้นตอนที่ 2 : เว็บไซต์จะตรวจสอบข้อมูล การสมัครสมาชิก และแจ้งผลกลับให้ทราบทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วันทำการ
        - หากข้อมูลการสมัครไม่เรียบร้อย ผู้สมัครจำเป็นต้อง แก้ไขข้อมูลใหม่ จนกว่าจะสมบูรณ์

    หมายเหตุ :
   
    - หลักฐานที่รับพิจารณา จะต้องมีข้อมูลเลขประชาชน เช่น บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ และค่าสาธารณูปโภค
      ต้องสามารถเห็นรายละเอียดชัดเจน และเหมือนจริงไม่ใช่สำเนา โดยถ่ายรูปบัตร หรือ scan สีจากหลักฐานจริงเท่านั้น
      (สามารถระบุประทับในหลักฐานว่า ใช้เฉพาะการสมัครสมาชิก thaiaudioclub.net)
    - ส่งเอกสารที่ระบุ ภายใน 3 วัน


การพิจารณารับสมัครและเพิกถอนสิทธิของสมาชิกถือเป็นเอกสิทธิเฉพาะของ admin


เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ กระทู้, ข้อความ, หรือยกเลิกสิทธิความเป็นสมาชิก ในกรณีที่สมาชิกได้กระทำการละเมิด กฏระเบียบ,
มารยาท ที่เว็บไซต์ได้กำหนดไว้ โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลหรือบอกกล่าวล่วงหน้า ให้ถือดุลยพินิจ วินิจฉัยของผู้ดูแลเว็บบอร์ด
หรือผู้ที่เว็บไซต์มอบหมายฯ เป็นข้อยุติ ทั้งนี้, เมื่อสมาชิกได้คลิก "ตกลง" ให้ถือว่าสมาชิกนั้นๆ ได้ยอมรับเงื่อนไขและอยู่ภายใต้กฏระเบียบ
ที่เว็บไซต์กำหนดทั้งปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกประการแล้ว

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ thaiaudioclub@gmail.com