ผู้เขียน หัวข้อ: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ  (อ่าน 9115 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ gergario

 • ชอบคุยมาก
 • ****
 • กระทู้: 357
ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« เมื่อ: วันเสาร์ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 23:33 น. »
นางกาญจนา นาคสกุล ราชบัณฑิต และนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้กองศิลปกรรมได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นประมาณ 300 ชุด เกี่ยวกับการเขียนคำยืมจากภาษาอังกฤษในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 เพื่อสอบถามความเห็นจากคณะกรรมการราชบัณฑิต และผู้ที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงการเขียนคำที่ยืมจากภาษาอังกฤษใหม่ เนื่องจากพบว่ามีคำศัพท์ที่ยืมมาจากคำภาษาอังกฤษ 176 คำ เขียนผิด และไม่ตรงกับเสียงวรรณยุกต์ของคำนั้นๆ

นางกาญจนา กล่าวต่อว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นมาจากขั้นตอนการถอดคำ หรือว่ายืมคำมาจากภาษาอังกฤษ เมื่อแปลมาเป็นภาษาไทย ไม่ได้เติมวรรณยุกต์เสียงเอก โท หรือตรี ให้ตรงตามอักขรวิธีไทย อย่างคำว่า "แคลอรี" การเขียนให้ตรงกับการออกเสียงต้องเป็น "แคลอรี่" หรือว่าคำว่า "โควตา" ถ้าจะให้ตรงกับการออกเสียงต้องเป็นคำว่า "โควต้า" รวมทั้ง "เรดาร์" ต้องเป็นคำว่า "เรด้าร์"

นางกาญจนา กล่าวต่อว่า เบื้องต้นได้สอบถามความเห็นจากสภาราชบัณฑิต ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเติมวรรณยุกต์ และเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ทั้ง 176 คำ เพื่อเขียนให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คงต้องรอดูผลการสำรวจความคิดเห็นอีกครั้งว่าส่วนใหญ่จะเห็นด้วยทุกคำ หรือเห็นด้วยเฉพาะบางคำ ซึ่งตามกำหนดเวลาแล้ว ภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ทุกคนต้องส่งแบบสอบถามดังกล่าวกลับที่กองศิลปกรรม เพื่อประมวลผลความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่ ทั้งนี้การขอปรับแก้คำศัพท์ทั้ง 176 คำนั้น หากเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรเปลี่ยน ก็จะนำไปบรรจุในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย สถาน พ.ศ.2554 ซึ่งกำลังดำเนินการปรับปรุงเพื่อจัดพิมพ์เล่มใหม่

คำศัพท์ที่อยู่ในแบบสำรวจ เพื่อขอความเห็นในการเปลี่ยนแปลงการเขียนใหม่ มีดังนี้

1.คำที่ใส่เครื่องหมายไม้ไต่คู้เพื่อแสดงสระเสียงสั้น ได้แก่
ซีเมนต์ - ซีเม็นต์
เซต-เซ็ต
เซนติกรัม-เซ็นติกรัม
เซนติเกรด-เซ็นติเกรด
เซนติลิตร-เซ็นติลิตร
ไดเรกตริกซ์-ไดเร็กตริก
เทนนิส-เท็นนิส
นอต-น็อต
นิวตรอน-นิวตร็อน
เนตบอล-เน็ตบอล
เนปจูน-เน็ปจูน
เบนซิน-เบ็นซิน
แบคทีเรีย-แบ็คทีเรีย
มะฮอกกานี-มะฮ็อกกานี
เมตริก-เม็ตตริก
เมตริกตัน- เม็ตริกตัน
แมงกานิน-แม็งกานิน
อิเล็กตรอน-อิเล็กตร็อน
เฮกโตกรัม-เฮ็กโตกรัม
เฮกโตลิตร-เฮ็กโตลิตร

2.คำที่เปลี่ยนตัวพยัญชนะเป็นอักษรสูง ได้แก่
คอร์ด-ขอร์ด
แคโทด-แคโถด
ซัลเฟต-ซัลเฝต
ไทเทรต-ไทเถรต
ไนต์คลับ-ไน้ต์ขลับ
พาร์เซก-พาร์เส็ก
แฟลต-แฝล็ต
สเปกโทรสโกป-สเป็กโทรสโขป
ไอโซโทป-ไอโซโถป

3.คำที่ใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์เอก ได้แก่
กอริลลา-กอริลล่า
แกโดลิเนียม-แกโดลิเนี่ยม
แกมมา-แกมม่า
แกลเลียม-แกลเลี่ยม
คูเรียม-คูเรี่ยม
แคดเมียม-แคดเมี่ยม
แคลเซียม-แคลเซี่ยม
แคลอรี-แคลอรี่
โครเมียม-โครเมี่ยม
ซิงโคนา-ซิงโคน่า
ซิลิคอน-ซิลิค่อน
ซีเซียม-ซีเซี่ยม
ซีนอน-ซีน่อน
ซีเรียม-ซีเรี่ยม
โซลา-โซล่า
ดอลลาร์-ดอลล่าร์
เทคโนโลยี-เท็คโนโลยี่
แทนทาลัม-แทนทาลั่ม
ไทเทเนียม-ไทเทเนี่ยม
เนบิวลา-เนบิวล่า
ไนลอน-ไนล่อน
แบเรียม-แบเรี่ยม
ปริซึม-ปริซึ่ม
ปิโตรเลียม-ปิโตรเลี่ยม
แพลทินัม-แพลทินั่ม
ฟังก์ชัน-ฟังก์ชั่น
ฟาทอม-ฟาท่อม
ไมครอน-ไมคร่อน
ยิปซัม-ยิปซั่ม
ยูเรเนียม-ยูเรเนี่ยม
เลเซอร์-เลเซ่อร์
วอลเลย์บอล-วอลเล่ย์บอล
อะลูมิเนียม-อะลูมิเนี่ยม
อีเทอร์-อีเท่อร์
เอเคอร์-เอเค่อร์
แอลฟา-แอลฟ่า
ฮาห์เนียม-ฮาห์เนี่ยม
ฮีเลียม-ฮีเลี่ยม

4.คำที่ใส่ ห นำเพื่อแสดงเสียงวรรณยุกต์เอก ได้แก่
กะรัต-กะหรัต
แกรนิต-แกรหนิต
คลินิก-คลิหนิก
คาทอลิก-คาทอหลิก
คาร์บอเนต-คาร์บอเหนต
คาร์บอลิก-คาร์บอหลิก
โคออร์ดิเนต-โคออร์ดิเหนต
รูเล็ตต์- รูเหล็ตต์

5.คำที่เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์โท ได้แก่
กลูโคส-กลูโค้ส
กิโลไซเกิล-กิโลไซเกิ้ล
กิโลเมตร-กิโลเม้ตร
กิโลเฮิรตซ์-กิโลเฮิ้รตซ์
กีตาร์-กีต้าร์
แกรไฟต์-แกรไฟ้ต์
คาร์บอน-คาร์บ้อน
คาร์บูเรเตอร์-คาร์บูเรเต้อร์
เคเบิล-เคเบิ้ล
โควตา-โควต้า
ชอล์ก-ช้อล์ก
ซอส-ซ้อส
โซเดียม-โซเดี้ยม
ไดนาไมต์-ไดนาไม้ต์
แทนเจนต์-แทนเจ้นต์
แทรกเตอร์-แทรกเต้อร์
นิกเกิล-นิกเกิ้ล
ไนต์คลับ-ไน้ต์ขลับ
ไนโตรเจน-ไนโตรเจ้น
บารอมิเตอร์-บารอมิเต้อร์
บีตา-บีต้า
ปาทังกา-ปาทังก้า
ปาร์เกต์-ปาร์เก้ต์
พลาสติก-พล้าสติก
ฟาสซิสต์- ฟ้าสซิสต์
มอเตอร์-มอเต้อร์
เมตร-เม้ตร
ไมกา-ไมก้า
ยีราฟ-ยีร้าฟ
เรดอน-เรด้อน
เรดาร์-เรด้าร์
เรเดียม-เรเดี้ยม
ลิกไนต์- ลิกไน้ต์
แวนดา-แวนด้า
อาร์กอน-อาร์ก้อน
แอนติบอดี-แอนติบอดี้
เฮิรตซ์-เฮิ้รตซ์
ไฮดรา-ไฮดร้า
ไฮโดรเจน-ไฮโดรเจ้น

6.คำที่เติมเครื่องหมายวรรณยุกต์ตรี ได้แก่
กราฟ-กร๊าฟ
กอซ-ก๊อซ
กอล์ฟ-ก๊อล์ฟ
เกาต์-เก๊าต์
ออกไซด์-อ๊อกไซด์
โคบอลต์- โคบ๊อลต์
ดราฟต์-ดร๊าฟต์
ดัตช์-ดั๊ตช์
ดิสโพรเซียม-ดิ๊สโพรเซี่ยม
เดกซ์โทรส-เด๊กโทรัส
เต็นท์-เต๊นท์
บาสเกตบอล-บ๊าสเก้ตบอล
บิสมัท-บิ๊สมั้ท
แบงก์-แบ๊งก์
โบต-โบ๊ต
ปลาสเตอร์-ปล๊าสเต้อร์
ปิกนิก-ปิ๊กหนิก
ออกซิเจน-อ๊อกซิเย่น
ออกซิเดชัน-อ๊อกซิเดชั่น
ออกไซด์-อ๊อกไซด์
อาร์ต-อ๊าร์ต
เอกซเรย์-เอ๊กซเรย์
แอสไพริน-แอ๊สไพริน
แอสฟัลต์-แอ๊สฟัลต์
โอ๊ด-โอ๊ต

7.คำที่มีหลายพยางค์ ได้แก่
คอนเดนเซอร์-ค็อนเด็นเซ่อร์
คอนแวนต์-ค็อนแว็นต์
คอนเสิร์ต-ค็อนเสิร์ต
คอมพิวเตอร์-ค็อมพิ้วเต้อร์
คอมมานโด-ค็อมมานโด
คอมมิวนิสต์-ค็อมมิวนิสต์
คูปอง- คูป็อง
เครดิตฟองซิเอร์-เครดิตฟ็องซิเอร์
แคดเมียม-แค็ดเมี่ยม
แคปซูล-แค็ปซูล
แคลเซียมไซคลาเมต-แคลเซี่ยมไซคลาเมต
ช็อกโกเลต/ ช็อกโกแลต-ช็อกโกแล็ต
เซนติเมตร-เซ็นติเม้ตร
โซเดียมคาร์บอเนต-โซเดี้ยมคาร์บอเหนต
โซเดียมไซคลาเมต-โซเดี้ยมไซคลาเหมต
โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต-โซเดี้ยมไฮโดรเจ้นกลูตาเหมต
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต-โซเดี้ยมไฮโดรเจ้นคาร์บอเหนต
ดีเปรสชัน-ดีเปร๊สชั่น
เทคโนโลยี-เท็คโนโลยี่
แทรกเตอร์-แทร็กเต้อร์
แบดมินตัน-แบ็ดมินตั้น
แบตเตอรี่-แบ็ตเตอรี่
พลาสมา-พล้าสม่า
โพแทสเซียม-โพแท้สเซี่ยม
เมนทอล-เม็นท่อล
แมงกานีส-แม็งกานี้ส
แมกนีเซียม-แม็กนีเซี่ยม
รีดักชัน-รีดั๊กชั่น
ลอการิทึม-ล็อกการิทึ่ม
สเปกตรัม-สเป๊กตรั้ม
สเปกโทรสโกป-สเป็กโตรสโขป
ออกซิเดชัน-อ๊อกซิเดชั่น
อัลตราไวโอเลต-อัลตร้าไวโอเหล็ต
แอกทิเนียม-แอ๊กทิเนี่ยม
แอนติอิเล็กตรอน-แอ็นติอิเล็กตร็อน
เฮกตาร์-เฮ็กต้าร์
เฮกโตเมตร- เฮ็กโตเม้ตร

เครดิต:มติชนออนไลน์

เป่าขลุ่ยคลายใต้ตาลตระหง่านต้น
สื่อเป็นมนตร์ดลใครให้ถวิล
กล่อมทุ่งทองหนองบึงทั่วถึงดิน
ทุกชีวินยินโล่งจรรโลงใจ
เครดิต:ดาวระดา

ออฟไลน์ ลุงหลง

 • ชอบคุย
 • ***
 • กระทู้: 178
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: วันเสาร์ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 23:38 น. »
คำส่วนใหญ่ที่จะเปลี่ยนดูแล้วตลกดี :yoyo(69): :yoyo(15):

ออฟไลน์ ~*JerN*~

 • ฐานะไม่ให้...แต่ฝักใฝ่ไฮเอนด์
 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,207
 • เพศ: ชาย
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: วันเสาร์ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 23:43 น. »
ไม่ใช่ว่าโดนโห่จนเลื่อนไปก่อนแล้วเหรอครับ  :yoyo(5):
The First Step Is Always The Hardest.

ออฟไลน์ boonsak

 • ใส่ใจ ในทุกรายละเอียด ....
 • TAC
 • สมาชิกอาวุโส
 • *******
 • กระทู้: 18,378
  • tac
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: วันเสาร์ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 23:44 น. »
 :yoyo(50):


ผมว่า  น่าจะรณรงค์ คำศัพย์ไทย ที่ใช้กันผิดๆ หรือ เขียนผิด กันบ่อยๆ


น่าจะดี และ ง่าย กว่าครับ :yoyo(60):
ยังไงก็ต้องไป atmos  ชอบลำโพงเยอะๆอ่ะ !

ออฟไลน์ gergario

 • ชอบคุยมาก
 • ****
 • กระทู้: 357
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: วันเสาร์ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 23:45 น. »
นอต-น็อต  เอ...ตัวหลังเนี่ยเขียนถูกอยู่แล้วนี่นา  :yoyo(26):
เป่าขลุ่ยคลายใต้ตาลตระหง่านต้น
สื่อเป็นมนตร์ดลใครให้ถวิล
กล่อมทุ่งทองหนองบึงทั่วถึงดิน
ทุกชีวินยินโล่งจรรโลงใจ
เครดิต:ดาวระดา

ออฟไลน์ Psj

 • ชอบคุย
 • ***
 • กระทู้: 160
 • เพศ: ชาย
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: วันเสาร์ 13 ตุลาคม 2012 เวลา 23:56 น. »
ที่น่าทำมากกว่าคือการเขียนภาษาไทยเป็นอังกฤษ

แบบที่ฝรั่งจะอ่านแล้วออกเสียงเหมือนคนไทย

อย่างพัทยา ถ้าเขียนตามราชบัณฑิต Phatthaya ฝรั่งจะอ่านว่า

ฟัด-ทา-ยา  :yoyo (78):

ตอนนี้ตั้งไว้ให้เขียนอังกฤษเพื่อคนไทยอ่าน  :yoyo(6):

ออฟไลน์ suchart2000

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 624
 • เพศ: ชาย
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 01:20 น. »
จริง ๆ แล้วเป็นข้อเสนอของคูณกาญจนา ต่อสภาราชบัณฑิต แทบจะเรียกว่า คนเดียวก็ได้
ราชบัณฑิตและกรรมการ จำนวนไม่น้อย จะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้ที่ไม่เห็นด้วย
แต่เพื่อให้ข้อสรุปที่ชัดเจน ทางสภาราชบัณฑิตจึงมีมติให้สอบถามความคิดเห็นจากภาคีสมาชิกและกรรมการวิชาการ
แต่เรื่องหลุดไปสู่ภายนอกจนตกเป็นข่าวเสียก่อน

ทางราชบัณฑิตได้ออกข่าวไปแล้วว่าไม่ใช่ความเห็นหรือข้อสรุปของราชบัณฑิต เพราะอย่างน้อยแบบสอบถามให้ส่งคืนภายในวันพุธที่ 31 ตุลาคมโน่นนะครับ ก็เป็นที่คาดกันว่า ส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วย

หลายท่านอยากให้ทางราชบัณฑิตทำโน่นทำนี่ ก็เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ได้ แต่อยากให้ข้อมูลว่า ราชบัณฑิตนั้นได้งบประมาณไม่มาก คนทำงานส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีอายุ เฉลี่ยน่าจะ 60 ขึ้น บางคนก็ 80 กว่าแล้ว เวลามาประชุมต้องถือไม้เท้ามาด้วย กรรมการวิชาการนี่เงินเดือนก็ไม่มีนะ สมัยก่อนอาศัยตึกเก่า ๆ ในวัดพระแก้ว ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่สวนรื่นฤดี ซึ่งปัจจุบันก็คือสำนักพระราชวังนั่นเอง

ออฟไลน์ MorBoi

 • รุ่นใหญ่
 • ******
 • กระทู้: 2,249
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 13:24 น. »
ลำบากอะ ภาษาอังกฤษ ไม่ได้เป็น tonal language แบบ ภาษาทาง เอเซีย ผมว่าก็ดีแล้วที่เราไม่ใส่ วรรณยุกย์
แปลตัวอักษรกับสระเขามาตรงๆ ดีกว่าไม่งงดี

ผมเก็นด้วยเรื่องเปลี่ยนชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ  เราแปลชื่อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อ ให้คนชาติอื่นอ่านออก
แต่ของสภาราชบัณฑิต ต่างชาติอ่านบยังไงก็ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เขามีจุดประสงค์อะไรในการออกกฎแบบนี้
ประมาณว่าไม่มี common sense สักเท่าไหร่เลยอะ


"โซเดียมคาร์บอเนต-โซเดี้ยมคาร์บอเหนต
โซเดียมไซคลาเมต-โซเดี้ยมไซคลาเหมต
โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต-โซเดี้ยมไฮโดรเจ้นกลูตาเหมต
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต-โซเดี้ยมไฮโดรเจ้นคาร์บอเหนต"

ตายแล้ว เอาสูตรเคมีร์มาแก้แบบนี้ มันไม่มีอีกเป็นร้อยเป็นพันคำที่ต้องแก้เลยเหรอ ทำไม่มาแก้สูตรสารเคมีร์ไม่กี่ตัวเองอะ
แล้วที่เหลือไม่ต้องแก้หรือนี่


« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 13:27 น. โดย MorBoi »

ออฟไลน์ TANAVUT

 • ยังไม่จบ..ถ้ายังหาเงินได้....
 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,002
 • เพศ: ชาย
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 13:51 น. »
เปลี่ยนยังไงคนไทยก็ยังใช้ภาษาไทยผิดอยู่ดี
เล่นเครื่องเสียงเเล้วใจร้อนจะเป็นเเบบผม
http://thaiaudioclub.net/board/index.php?topic=14378.0

ออฟไลน์ petch7916

 • ชอบคุย
 • ***
 • กระทู้: 191
 • เพศ: ชาย
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 14:04 น. »
ลำบากอะ ภาษาอังกฤษ ไม่ได้เป็น tonal language แบบ ภาษาทาง เอเซีย ผมว่าก็ดีแล้วที่เราไม่ใส่ วรรณยุกย์
แปลตัวอักษรกับสระเขามาตรงๆ ดีกว่าไม่งงดี

ผมเก็นด้วยเรื่องเปลี่ยนชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ  เราแปลชื่อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อ ให้คนชาติอื่นอ่านออก
แต่ของสภาราชบัณฑิต ต่างชาติอ่านบยังไงก็ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เขามีจุดประสงค์อะไรในการออกกฎแบบนี้
ประมาณว่าไม่มี common sense สักเท่าไหร่เลยอะ


"โซเดียมคาร์บอเนต-โซเดี้ยมคาร์บอเหนต
โซเดียมไซคลาเมต-โซเดี้ยมไซคลาเหมต
โซเดียมไฮโดรเจนกลูทาเมต-โซเดี้ยมไฮโดรเจ้นกลูตาเหมต
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต-โซเดี้ยมไฮโดรเจ้นคาร์บอเหนต"

ตายแล้ว เอาสูตรเคมีร์มาแก้แบบนี้ มันไม่มีอีกเป็นร้อยเป็นพันคำที่ต้องแก้เลยเหรอ ทำไม่มาแก้สูตรสารเคมีร์ไม่กี่ตัวเองอะ
แล้วที่เหลือไม่ต้องแก้หรือนี่

 :yoyo(50): :yoyo(42): :yoyo(42): :yoyo(42): :yoyo(42): :yoyo(42): :yoyo (99): :yoyo (99):

ออฟไลน์ SuperToMMo

 • intendant
 • สมาชิกอาวุโส
 • *****
 • กระทู้: 5,027
 • เพศ: ชาย
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 16:12 น. »
จริงๆอยากให้รณรงค์ให้ใช้ภาษาได้ดีมากกว่าครับ

ผมเองจนบัดนี้ ยังไม่ค่อยจะสามารถเขียนจดหมายภาษาไทยได้แบบดีๆเลย ส่วนใหญ่เขียนแต่ภาษาอังกฤษ

น่าเสียดายที่แต่ก่อนไม่ตั้งใจเรียนภาษาไทย เป็นคนโชคร้าย เจอแต่ครูสอนภาษาไทยดุๆ  :yoyo (97):
A/V MAIN SYSTEM: LG 55UB700T/NVIDIA SHIELD Android TV/Linn Majik DS-I/Canary 4S8/Linn Majik 140
STUDIO: Macbook Air Mid 2011/ES9028PRO DAC/Cardas Cross IC/Accuphase E-213/Nordost Blue Heaven SC/JBL 4312M II
MOBILE AUDIO: Pixel XL/iPod nano/B&W P5

ออฟไลน์ Ranger

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,231
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 17:11 น. »
ผมว่าน่าจะเอาเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่นที่ดูสร้างสรรค์และมีประโยชน์มากกว่านี้  :yoyo (85):

คราวโน้นทีนึงแล้ว

ที่ไปหยิบเอาคำที่วัยรุ่นพูดๆกันมาบัญญัติไว้

ถ้าพวกคุณเป็นหน่วยงานเอกชน ทำหนังสือ ทำพจนานุกรมขายเอาเงินเข้ากระเป๋าเองจะไม่ว่าเลย

นี่งบหลวงนะ

ไม่รู้ว่ามีเวลาว่างมากไปรึเปล่า ... :yoyo(73):
Int: Plinius Hiato, CDP: Esoteric DV-60,Droplet CD5.0 Pro2/TT: Linn Axis
Spkr: Usher BE-10 DMD
IC: PAD Venustas XLR
AC cable: PAD Aqueous Aureus Praesto Rev. X 2, PhD power station
Spkr cable: PAD Aqueous 20th Anniversary/Jumpers : Cardas Copper/Rhodium

ออฟไลน์ KLUI

 • อยากคุย
 • **
 • กระทู้: 51
 • เพศ: ชาย
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 19:42 น. »
ผมว่าคำศัพท์พวกนั้น แก้ไปไม่เห็นประโยชน์อะไรเลย
กระแสต่อต้านจะมากกว่าเยอะ

ปลูกฝังนิสัยให้พิมพ์คำพูดที่ถูกต้องจะดีกว่าเยอะเลยครับ

 :yoyo(55): :yoyo(55):

ออฟไลน์ jibjoy

 • สมาชิกอาวุโส
 • *******
 • กระทู้: 4,624
 • เพศ: ชาย
 • ไม่มีกิเลส ก็ไม่มีเครื่องเสียง..
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 20:25 น. »
เสียดายภาษี
<a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Horn_loudspeaker_animation.gif" target="_blank" class="new_win">http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Horn_loudspeaker_animation.gif</a>

ออฟไลน์ KLUI

 • อยากคุย
 • **
 • กระทู้: 51
 • เพศ: ชาย
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 20:31 น. »
เสียดายภาษี

ใช่ครับ น่าจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่น  :yoyo(8):

ออฟไลน์ boonsak

 • ใส่ใจ ในทุกรายละเอียด ....
 • TAC
 • สมาชิกอาวุโส
 • *******
 • กระทู้: 18,378
  • tac
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 20:35 น. »
ใครจำได้มั่ง ?

รายการ ภาษาไทย วันละคำ  อ.กาญจนา นาคสกุล


พวกซูโม่ ชอบเอามาล้อ  แกจะพูด ช้าๆ ยานๆ


ขำดีครับ   แต่ความจริง ภาษาไทย  เขียนให้ถูกต้อง จะดีมากครับ :yoyo (82):


ยังไงก็ต้องไป atmos  ชอบลำโพงเยอะๆอ่ะ !

ออฟไลน์ gergario

 • ชอบคุยมาก
 • ****
 • กระทู้: 357
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 21:13 น. »
ใครจำได้มั่ง ?

รายการ ภาษาไทย วันละคำ  อ.กาญจนา นาคสกุล


พวกซูโม่ ชอบเอามาล้อ  แกจะพูด ช้าๆ ยานๆ


ขำดีครับ   แต่ความจริง ภาษาไทย  เขียนให้ถูกต้อง จะดีมากครับ :yoyo (82):

จำได้ครับ ถ้าจำไม่ผิดจะมาก่อนการ์ตูนพิ้งแพนเตอร์
เป่าขลุ่ยคลายใต้ตาลตระหง่านต้น
สื่อเป็นมนตร์ดลใครให้ถวิล
กล่อมทุ่งทองหนองบึงทั่วถึงดิน
ทุกชีวินยินโล่งจรรโลงใจ
เครดิต:ดาวระดา

ออฟไลน์ MorBoi

 • รุ่นใหญ่
 • ******
 • กระทู้: 2,249
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 21:18 น. »
ใครจำได้มั่ง ?

รายการ ภาษาไทย วันละคำ  อ.กาญจนา นาคสกุล


พวกซูโม่ ชอบเอามาล้อ  แกจะพูด ช้าๆ ยานๆ


ขำดีครับ   แต่ความจริง ภาษาไทย  เขียนให้ถูกต้อง จะดีมากครับ :yoyo (82):

นึกถึงรายกายวิทยุสถานีไหนจำไม่ได้แล้วที่เป็นภาษาอังกฤษ ถึงเวลารายการ The Sound of Thai Music
คนพูดจะพูดช้ามากๆ ออกเสียงชัดเจน Music นี่ ออกเป็น MUUUUUUUUU SICKKKKKKKKKKKKK
ฟังแล้วเหมือนโดนมีดเสียบอกเลย มันจึ๊กมากๆๆๆ กว่าจะพูดจบประโยค หลับซะก่อนทุกที

ออฟไลน์ Ranger

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,231
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 21:23 น. »
การเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องนั่นเรื่องนึง

ส่วนการที่จะบัญญัติคำอ่านจากภาษาต่างประเทศนี่คิดได้ยังไง ในเมื่อเราก็ไม่ได้ออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของภาษา

ยกตัวอย่าง 7-11
คนไทยเรียก เซเว่น อีเล้ฟเว่น
ท่านคงหมายถึงจะเติมไม้โทที่ตัว ล
แต่ถ้าอ่านว่า " เซ้ฟเหว่น " ป้าๆแกจะเขียนแบบนี้ไหม

Int: Plinius Hiato, CDP: Esoteric DV-60,Droplet CD5.0 Pro2/TT: Linn Axis
Spkr: Usher BE-10 DMD
IC: PAD Venustas XLR
AC cable: PAD Aqueous Aureus Praesto Rev. X 2, PhD power station
Spkr cable: PAD Aqueous 20th Anniversary/Jumpers : Cardas Copper/Rhodium

ออฟไลน์ noy8872788

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 1,704
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: วันอาทิตย์ 14 ตุลาคม 2012 เวลา 22:11 น. »
เขาไม่มีอะไรจะทำกันหรือไงนี่..คงแค่อยากเป็นข่าว และพวกท่านราชบัณฑิตทั้งหลายก็เหมือนกัน เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ก็ไม่เห็นจะดีขึ้นมาเลย มีแต่สร้างความสับสนมาตลอดหลายสิบปี น่าเบื่อจริงๆพวกนี้

ออฟไลน์ suchart2000

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 624
 • เพศ: ชาย
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: วันจันทร์ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 10:08 น. »
ผมว่าน่าจะเอาเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่นที่ดูสร้างสรรค์และมีประโยชน์มากกว่านี้  :yoyo (85):
คราวโน้นทีนึงแล้ว
ที่ไปหยิบเอาคำที่วัยรุ่นพูดๆกันมาบัญญัติไว้
ถ้าพวกคุณเป็นหน่วยงานเอกชน ทำหนังสือ ทำพจนานุกรมขายเอาเงินเข้ากระเป๋าเองจะไม่ว่าเลย
นี่งบหลวงนะ

ไม่รู้ว่ามีเวลาว่างมากไปรึเปล่า ... :yoyo(73):

เขาไม่มีอะไรจะทำกันหรือไงนี่..คงแค่อยากเป็นข่าว และพวกท่านราชบัณฑิตทั้งหลายก็เหมือนกัน เปลี่ยนโน่นเปลี่ยนนี่ก็ไม่เห็นจะดีขึ้นมาเลย มีแต่สร้างความสับสนมาตลอดหลายสิบปี น่าเบื่อจริงๆพวกนี้

เสียดายภาษี

ใช่ครับ น่าจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่น  :yoyo(8):

จริง ๆ แล้วเป็นข้อเสนอของคูณกาญจนา ต่อสภาราชบัณฑิต แทบจะเรียกว่า คนเดียวก็ได้
ราชบัณฑิตและกรรมการ จำนวนไม่น้อย จะเรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้ที่ไม่เห็นด้วย
แต่เพื่อให้ข้อสรุปที่ชัดเจน ทางสภาราชบัณฑิตจึงมีมติให้สอบถามความคิดเห็นจากภาคีสมาชิกและกรรมการวิชาการ
แต่เรื่องหลุดไปสู่ภายนอกจนตกเป็นข่าวเสียก่อน

ทางราชบัณฑิตได้ออกข่าวไปแล้วว่าไม่ใช่ความเห็นหรือข้อสรุปของราชบัณฑิต เพราะอย่างน้อยแบบสอบถามให้ส่งคืนภายในวันพุธที่ 31 ตุลาคมโน่นนะครับ ก็เป็นที่คาดกันว่า ส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วย

หลายท่านอยากให้ทางราชบัณฑิตทำโน่นทำนี่ ก็เสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ได้ แต่อยากให้ข้อมูลว่า ราชบัณฑิตนั้นได้งบประมาณไม่มาก คนทำงานส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีอายุ เฉลี่ยน่าจะ 60 ขึ้น บางคนก็ 80 กว่าแล้ว เวลามาประชุมต้องถือไม้เท้ามาด้วย กรรมการวิชาการนี่เงินเดือนก็ไม่มีนะ สมัยก่อนอาศัยตึกเก่า ๆ ในวัดพระแก้ว ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่สวนรื่นฤดี ซึ่งปัจจุบันก็คือสำนักพระราชวังนั่นเอง

ในฐานะที่เว็บเราเป็นเว็บเปิด สมาชิกหลายท่านก็เป็นผู้มีความรู้ เป็นหมอ วิศวกร เป็นครูบาอาจารย์ก็หลายท่าน อยากให้การวิจารณ์อะไรเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีข้อมูล เราจะวิจารณ์เครื่องเสียงสักชุด เรายังต้องดูสเป็ค ได้ยินได้ฟังมาบ้าง ราชบัณทิตไม่ใช่องค์กรทางการเมือง มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานหลายอย่าง บางอย่างที่แนะนำกันมาก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของราชบัณฑิตโดยตรง ศัพท์บางคำที่ชอบนำมาล้อเล่นกันก็ไม่ได้มาจากราชบัณฑิตเลยก็มี ผมมีโอกาสเข้าไปช่วยงานเล็ก ๆ ในราชบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องในฐานะของบุคคลภายนอกที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการเลย รู้สึกเห็นใจและเข้าใจทั้งองค์กรนี้และความรู้สึกของประชาชนพอสมควร คำติชมและข้อเสนอแนะถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อราชบัณฑิต อะไรที่ผมพอจะส่งผ่านไปยังองค์กรนี้ได้ก็ยินดีนะครับ

ออฟไลน์ jibjoy

 • สมาชิกอาวุโส
 • *******
 • กระทู้: 4,624
 • เพศ: ชาย
 • ไม่มีกิเลส ก็ไม่มีเครื่องเสียง..
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: วันจันทร์ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 15:37 น. »
ราชบัณฑิต น่าจะแยกเป็นศัพท์ใหม่ ศัพท์เฉพาะ ศัพท์สแลง อีกเล่มไปเลย.. แล้วต้องสร้างจุดยืนทางภาษาที่ถูกต้องไว้ซักเล่ม ถ้าเอาคำพวกนี้มาปะปน จะทำให้วิวัฒนาการภาษาจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย.. อันนี้คิดแบบแนวอนุรักษ์นะครับ..  :yoyo (84):
<a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Horn_loudspeaker_animation.gif" target="_blank" class="new_win">http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Horn_loudspeaker_animation.gif</a>

ออฟไลน์ MorBoi

 • รุ่นใหญ่
 • ******
 • กระทู้: 2,249
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: วันจันทร์ 15 ตุลาคม 2012 เวลา 16:29 น. »
ผมว่าตัดไอ้พวกคำ สูตรเคมีย์ ทั้งหลายออกไปด้วย ดู dictionary ภาษาอังกฤษ เขามี sodium แต่เขาไม่มานั่งใส่ sodium bicarbonate, sodium glutamate, sodium chloride อะไร ทีละตัว หรอกครับ เพราะท่าทำอย่างนั้น มันจะมี entry เพิ่มอีกเป็นพันเป็นหมื่น กว่าจะทำครบ periodic table
คำแสลง ที่แผลงมาจากภาษาอังกฤษ แบบงี่เง้า ประยุกย์เขามาใช้แบบ ผิดๆ ก็ไม่ควรเอามา เพราะมันแสดงถึงความโง่ของเราที่รับของเขามาแล้วดันใช้ไม่ถูกต้อง
แล้วยิ่งราชบัณฑิตสถาณ ดันรับเข้ามาเป็นภาษาที่ถูกต้องของเราอีก มันดูแล้ว สะท้อนให้เห็นถึงความฉลาดของ ราชบัณฑิตสถาน เสียมากกว่า
อย่างไอ้คำ ชิว ชิว นี่ รับเข้ามาได้ยังไง อันนี้ผมจำได้จากหนังสือพิมพ์ที่ลงเมื่อไม่กี่ปีมานี้ที่เขาว่า ราชบัณฑิตสถาน รับคำนี้แล้ว ถ้าข้อมูลผมผิด ก็ขอโทษด้วย
แต่จำได้ว่าอ่านตอนนั้นแล้วรู้สึกสมเพศภาษาไทยมากๆ

ออฟไลน์ SuperToMMo

 • intendant
 • สมาชิกอาวุโส
 • *****
 • กระทู้: 5,027
 • เพศ: ชาย
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: วันอังคาร 16 ตุลาคม 2012 เวลา 12:12 น. »
จริงๆแล้วผมเป็นคนใช้ภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร แต่ในขณะที่ใช้ภาษาไทยเราก็อยากจะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และใช้คำภาษาไทยให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม อยากรู้ว่าทำไมคำศัพท์ที่เคยได้ยินว่าจะบัญญัติขึ้นมาใหม่หลายๆคำ มันฟังดูแล้วตลกจังครับ

จริงๆแล้ว โดยส่วน คำทับศัพท์ที่เรานำจากภาษาอื่นมาใช้เนี่ย ผมมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะจำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนให้มันวุ่นวายเลย การทำอย่างนี้ จริงๆแล้ว ผมมีความรู้สึกมันเป็นการเปลี่ยนกฏไปตามคนครับ เพราะว่าในเมื่อครั้งที่ศัพท์ถูกบัญญัติออกมาอย่างนี้แล้ว คนนำมาใช้ และมาสอน ก็สมควรจะมีหน้าที่ สอนและใช้อย่างถูกต้องตั้งแต่แรก

หวังเพียงอย่างเดียวว่าในอนาคต เราคงไม่ต้องสะกดคำว่า Kilometre ว่า ขิโล้มิเถ่อะA/V MAIN SYSTEM: LG 55UB700T/NVIDIA SHIELD Android TV/Linn Majik DS-I/Canary 4S8/Linn Majik 140
STUDIO: Macbook Air Mid 2011/ES9028PRO DAC/Cardas Cross IC/Accuphase E-213/Nordost Blue Heaven SC/JBL 4312M II
MOBILE AUDIO: Pixel XL/iPod nano/B&W P5

ออฟไลน์ suchart2000

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 624
 • เพศ: ชาย
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: วันพฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2012 เวลา 12:57 น. »
จริงๆแล้วผมเป็นคนใช้ภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร แต่ในขณะที่ใช้ภาษาไทยเราก็อยากจะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และใช้คำภาษาไทยให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม อยากรู้ว่าทำไมคำศัพท์ที่เคยได้ยินว่าจะบัญญัติขึ้นมาใหม่หลายๆคำ มันฟังดูแล้วตลกจังครับ

จริงๆแล้ว โดยส่วน คำทับศัพท์ที่เรานำจากภาษาอื่นมาใช้เนี่ย ผมมีความรู้สึกว่าไม่น่าจะจำเป็นที่จะต้องไปเปลี่ยนให้มันวุ่นวายเลย การทำอย่างนี้ จริงๆแล้ว ผมมีความรู้สึกมันเป็นการเปลี่ยนกฏไปตามคนครับ เพราะว่าในเมื่อครั้งที่ศัพท์ถูกบัญญัติออกมาอย่างนี้แล้ว คนนำมาใช้ และมาสอน ก็สมควรจะมีหน้าที่ สอนและใช้อย่างถูกต้องตั้งแต่แรก

หวังเพียงอย่างเดียวว่าในอนาคต เราคงไม่ต้องสะกดคำว่า Kilometre ว่า ขิโล้มิเถ่อะ

ภาษาต่างประเทศที่มีคำแปลโดยตรงก็ควรเขียนด้วยคำแปลภาษาไทยนั้น เช่น "friend" ก็ใช้ "เพื่อน"

คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ แต่ยังไม่มีคำในภาษาไทย จะทำอย่างไร

1. เขียนเป็นภาษาอังกฤษไปเลย เช่น "วันนี้ฉันไปซื้อ computer มา" แบบนี้ไม่ใช่วิธีการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง

2. เขียนทับศัพท์ด้วยภาษาไทย เช่น "pattern"  เขียนเป็น "แพตเทิร์น" นักวิชาการ นักภาษาศาสตร์ และราชบัณฑิตได้ช่วยกันวาง หลักเกณฑ์การทับศัพท์ ไว้เพื่อให้นำไปเขียนเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ไม่เขียนตามนั้น เขียนผิด เช่น พลาซา หรือ พลาซ่า ยกเว้นคำที่ใช้กันมานานจนถือเป็นคำไทย ให้ใช้ต่อไปตามเดิม เช่น ช็อกโกแลต เชิ้ต แก๊ส กรณีการทับศัพท์ใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยอาจจะวงเล็บภาษาอังกฤษกำกับคำนั้นไว้ในการใช้งานครั้งแรกของบทความ เช่น สตรอนเซียม (strontium) ถ้าเขียนอีกครั้งหนึ่งต่อมาก็ไม่ต้องวงเล็บแล้ว

3. บัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่โดยใช้คำไทยแท้ หรือบาลีสันสกฤษ แล้วแต่กรณี เป็นหน้าที่โดยตรงของราชบัณฑิตยสถาน เช่น organic บัญญัติเป็น อินทรีย์, landscape บัญญัติเป็น ภูมิทัศน์ บางคำที่ทราบความหมายกันดีแล้ว ก็อาจจะบัญญัติในลักษณะทับศัพท์ไปเลย เช่น computer เป็น คอมพิวเตอร์ หรืออาจให้ใช้ได้ทั้งสองแบบ เช่น animation บัญญัติเป็น แอนิเมชัน และ ชีวลักษณ์ เลือกใช้ได้ทั้งสองแบบ

ออฟไลน์ MorBoi

 • รุ่นใหญ่
 • ******
 • กระทู้: 2,249
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: วันพฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2012 เวลา 15:39 น. »
3. บัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่โดยใช้คำไทยแท้ หรือบาลีสันสกฤษ แล้วแต่กรณี เป็นหน้าที่โดยตรงของราชบัณฑิตยสถาน เช่น organic บัญญัติเป็น อินทรีย์, landscape บัญญัติเป็น ภูมิทัศน์ บางคำที่ทราบความหมายกันดีแล้ว ก็อาจจะบัญญัติในลักษณะทับศัพท์ไปเลย เช่น computer เป็น คอมพิวเตอร์ หรืออาจให้ใช้ได้ทั้งสองแบบ เช่น animation บัญญัติเป็น แอนิเมชัน และ ชีวลักษณ์ เลือกใช้ได้ทั้งสองแบบ

อันนี้เขาหาคำง่ายๆมาแปลได้ไหมครับ อินทรีย์ ภูมิทัศน์ วิสัยทัศน์ ฟังๆดูขลังดี แต่ ถ้าไม่กำกับภาษาอังกฤษมาให้ด้วย ในฐานะคนไทยเอง ผมฟังแล้วก็แปลไม่ออกนะครับ สังเกตุไหมครับว่า organic, landscape, vision พวกนี้เป็นคำแสนจะธรรมดาในภาษาอังกฤษ ไม่ต้งอเป็นักวิชาการใครๆพูดถึงก็อ๋อ เข้าใจดี
แต่ของเราเอามาแต่งซะหรูหราเหมาะกับการเอาไปใส่ใน
วรรณคดีมากกว่า เอามาใช้ในงนประจำวันหรือพูดคุยกัน ผมว่า มันเป็น mentality เดียวกันกับการเขียนชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ
สักแต่ว่าฉันทำให้มันดูหรูหรา เป็นพิธีขึ้นมาดูขลังดี แต่ในแง่ของการใช้งาน มันใช้ไม่ค่อยได้นะครับ เดี๋ยวนี้ชื่อถนน อะไรพวกนี้ มันช่างยาวเหยียด
หรูหรามาก จนจำชื่อไม่ได้แล้วว่ามันถนนอะไร จะบอกแท๊กซี่ก็บอกไม่ถูก
ฟังๆดูจะไม่เป็นภาษาไทยแล้วมั้ง หรือภาษาไทยผมอ่อนไปเพราะใช้ภาษาต่างชาติมาร่วมครึ่งชีวิตได้ ภาษาไทย เอาไว้ใช้ใน TAC กะ อ่านนิยาย
กำลังภายในซะมากกว่า
อยู่แถวไหนเสียแล้ว

ออฟไลน์ Meiji

 • รุ่นใหญ่
 • ******
 • กระทู้: 2,077
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: วันเสาร์ 20 ตุลาคม 2012 เวลา 07:25 น. »
ถ้าหากว่าบางคำจะเขียนให้ตรงกับการออกเสียง (ซึ่งก็ต้องผันตามวรรณยุกต์ เอก โท ตรี จัตวา) ผมก็เห็นด้วยครับ
แต่การใช้ไม้ไต่คู้ กับบางคำมันอ่านแล้วตลกๆ ยังไงก็ไม่ทราบ

เช่นคำนี้ คอนแวนต์-ค็อนแว็นต์
อ่านว่า คอน แวน มันก็อ่านได้อยู่แล้ว จะไปเพิ่มไม้ไต่คู้ทำไม ก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน :yoyo(73):
เทียนติดไฟเล่มเดียวสามารถช่วยให้เทียนอีกหลายพันเล่มพบความสว่างได้...
โดยที่ไม่ทำให้เทียนเล่มนั้นมีอายุการใช้งานน้อยลงเลย

ออฟไลน์ Z4

 • คุยเก่งมาก
 • *****
 • กระทู้: 927
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: วันเสาร์ 20 ตุลาคม 2012 เวลา 08:14 น. »
ใครจำได้มั่ง ?

รายการ ภาษาไทย วันละคำ  อ.กาญจนา นาคสกุล


พวกซูโม่ ชอบเอามาล้อ  แกจะพูด ช้าๆ ยานๆ


ขำดีครับ   แต่ความจริง ภาษาไทย  เขียนให้ถูกต้อง จะดีมากครับ :yoyo (82):


ซู่โม่ต้องอันนี้ครับป๋า....แหมอยากให้เค้าทำอีกจัง


<a href="http://www.youtube.com/watch?v=oq0WRRpIa34" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=oq0WRRpIa34</a>


ออฟไลน์ SuperToMMo

 • intendant
 • สมาชิกอาวุโส
 • *****
 • กระทู้: 5,027
 • เพศ: ชาย
Re: ราชบัณฑิตเสนอแก้ คำไทย 176 คำ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: วันเสาร์ 20 ตุลาคม 2012 เวลา 18:26 น. »
3. บัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่โดยใช้คำไทยแท้ หรือบาลีสันสกฤษ แล้วแต่กรณี เป็นหน้าที่โดยตรงของราชบัณฑิตยสถาน เช่น organic บัญญัติเป็น อินทรีย์, landscape บัญญัติเป็น ภูมิทัศน์ บางคำที่ทราบความหมายกันดีแล้ว ก็อาจจะบัญญัติในลักษณะทับศัพท์ไปเลย เช่น computer เป็น คอมพิวเตอร์ หรืออาจให้ใช้ได้ทั้งสองแบบ เช่น animation บัญญัติเป็น แอนิเมชัน และ ชีวลักษณ์ เลือกใช้ได้ทั้งสองแบบ

อันนี้เขาหาคำง่ายๆมาแปลได้ไหมครับ อินทรีย์ ภูมิทัศน์ วิสัยทัศน์ ฟังๆดูขลังดี แต่ ถ้าไม่กำกับภาษาอังกฤษมาให้ด้วย ในฐานะคนไทยเอง ผมฟังแล้วก็แปลไม่ออกนะครับ สังเกตุไหมครับว่า organic, landscape, vision พวกนี้เป็นคำแสนจะธรรมดาในภาษาอังกฤษ ไม่ต้งอเป็นักวิชาการใครๆพูดถึงก็อ๋อ เข้าใจดี
แต่ของเราเอามาแต่งซะหรูหราเหมาะกับการเอาไปใส่ใน
วรรณคดีมากกว่า เอามาใช้ในงนประจำวันหรือพูดคุยกัน ผมว่า มันเป็น mentality เดียวกันกับการเขียนชื่อไทยเป็นภาษาอังกฤษ
สักแต่ว่าฉันทำให้มันดูหรูหรา เป็นพิธีขึ้นมาดูขลังดี แต่ในแง่ของการใช้งาน มันใช้ไม่ค่อยได้นะครับ เดี๋ยวนี้ชื่อถนน อะไรพวกนี้ มันช่างยาวเหยียด
หรูหรามาก จนจำชื่อไม่ได้แล้วว่ามันถนนอะไร จะบอกแท๊กซี่ก็บอกไม่ถูก
ฟังๆดูจะไม่เป็นภาษาไทยแล้วมั้ง หรือภาษาไทยผมอ่อนไปเพราะใช้ภาษาต่างชาติมาร่วมครึ่งชีวิตได้ ภาษาไทย เอาไว้ใช้ใน TAC กะ อ่านนิยาย
กำลังภายในซะมากกว่า
อยู่แถวไหนเสียแล้ว

เห็นด้วยกับคุณหมอบอยเรื่องหลังด้วยครับ ทุกวันนี้ผมคุยกับแขกถึงสนามบิน ก็ต้องเรียกว่า สุ วา นะ บู มี

แต่จริงๆเห็นคำที่พี่สุชาติมา หลายๆคำก็เป็นคำที่เราใช้กันจนชินแล้ว ไม่ว่าจะเป็น วิสัยทัศน์ หรือจริงๆแล้ว เรื่องนี้มันอยู่ที่เราต้องทำความเคยชินกับมันมากกว่า

A/V MAIN SYSTEM: LG 55UB700T/NVIDIA SHIELD Android TV/Linn Majik DS-I/Canary 4S8/Linn Majik 140
STUDIO: Macbook Air Mid 2011/ES9028PRO DAC/Cardas Cross IC/Accuphase E-213/Nordost Blue Heaven SC/JBL 4312M II
MOBILE AUDIO: Pixel XL/iPod nano/B&W P5